Dato for udgivelse
29 May 2017 09:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Apr 2017 14:00
SKM-nummer
SKM2017.376.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-1725412
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Skat - indkomst og fradrag - personlig indkomst
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at opgradering til Office 365 ikke vil blive anset for et skattepligtigt personalegode for de ansatte hos arbejdsgiveren, når Officepakken alene downloades på en computer eller tablet, som arbejdsgiveren har stillet til rådighed til brug for arbejdet. Privat brug af Officepakken i den forbindelse vil ikke medføre beskatning, da Officepakken må anses for sædvanligt tilbehør til computer eller tablet efter ligningslovens § 16, stk. 13, 1. pkt.

Hvis Officepakken installeres på en mobiltelefon, som arbejdsgiveren har stillet til rådighed til brug for arbejdet, anses godet heller ikke for et skattepligtigt personalegode for medarbejderne, hvis Officepakken alene anvendes erhvervsmæssigt på telefonen. Derimod vil den private brug af Officepakken på en mobiltelefon, som arbejdsgiveren har stillet til rådighed til brug for arbejdet, udgøre et personalegode for medarbejderen. Dog vil der ikke ske beskatning, hvis godet kan omfattes af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder.

Skatterådet kan derudover bekræfte, at hvis en medarbejder faktisk anvender en arbejdsgiverbetalt licens til at downloade Officepakken på medarbejderens private enhed, vil der være tale om, at medarbejderen har fået stillet et skattepligtigt personalegode til rådighed. Da markedsværdien af en medarbejders downloads ikke kan antages at overstige et beløb på 1.100 kr. pr. år, vil godet dog som udgangspunkt være omfattet af reglen om bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

Hjemmel

Skatteforvaltningslovens § 21

 

Reference(r)

Ligningsloven § 16

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit C.A.5.1.1

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit C.A.5.1.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit C.A.5.2.3.3

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.2.4.2

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2017-2, afsnit 5.1.1

Spørgsmål

  1. Det ønskes bekræftet, at de licenser til Officepakken, der automatisk følger med ved spørgers opgradering til Office 365, ikke vil blive anset for et skattepligtigt personalegode for medarbejderne, hvis der alene sker installation af Officepakken på IT-udstyr, spørger stiller til rådighed til brug for arbejdet.
  2. Kan Skatterådet bekræfte, at hvis en medarbejder downloader Officepakken på en privat enhed, vil denne være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder?

Svar

  1. Ja, se dog sagsfremstilling og begrundelse
  2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

I forbindelse med opdatering af Microsoft Office pakken til alle medarbejdere med IT-adgang, er der en forandring, som spørger gerne vil have SKAT's vejledning til, hvordan de skal forholde sig.

Ved opdatering til Office 365 er det sådan, at der til hver licensbruger er muligt at downloade 5 installationer. Det vil sige, at en medarbejder med IT-adgang har mulighed for at installere Office365 på 4 andre computere end den arbejdscomputer, de sidder ved på deres arbejdsplads. Ud over PC-installationer giver licensen mulighed for at installere Office 365 på 5 tablets, 5 telefoner, 5 Macbooks osv.

Den mulighed kan man ikke spærre for, da det er indlagt fra Microsofts side.

Installationen er overvejende af arbejdsmæssigt hensyn, da selve opdateringen er nødvendig for den IT-fremtid, vi går i møde.

SKAT har indhentet yderligere oplysninger om de faktiske forhold.

Spørger har i den forbindelse oplyst følgende: Der købes en licens pr. medarbejder. Licensen kan benyttes på 5 computere, telefoner, iPads osv., dvs. det kan fx blive 15 gange, den kan hentes ned. En licens koster 1.335 kr. årligt. En helt tilsvarende pakke for private koster efter spørgerens oplysninger 799 kr.

For at benytte licensen skal brugeren gå ind på Microsofts hjemmeside, og skal dér foretage en aktiv handling for at hente pakken ned på computeren eller en anden enhed ved hjælp af en kode. De oplysninger, som brugeren skriver i fx et word-dokument, kan gemmes på enheden eller "i skyen".

Nogle medarbejdere har fri telefon til rådighed.

Spørgerens IT-afdeling kan kontrollere, hvor mange gange den enkelte licens er hentet ned på IT-udstyr, men afdelingen kan ikke se, om den er hentet ned på arbejdsudstyr eller privat udstyr.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgeren mener, at installationerne er af arbejdsmæssig karakter, og at muligheden for at downloade flere versioner ikke skal ligge medarbejderne til last. 

Office 365 er fremtidens Office pakke, og alle firmaer, der bruger Office pakken, vil være ramt at dette.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at de licenser til Officepakken, der automatisk følger med ved spørgers opgradering til Office 365, ikke vil blive anset for et skattepligtigt personalegode for medarbejderne, hvis der alene sker installation af Officepakken på IT-udstyr, spørger stiller til rådighed til brug for arbejdet.

Begrundelse

Efter statsskattelovens § 4 betragtes som skattepligtig indkomst den skattepligtiges samlede indtægter, uanset fremtrædelsesformen.

Det følger videre af ligningslovens § 16, stk. 1, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, efter reglerne i stk. 3-14, skal medregnes vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

Af Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.1.1, fremgår, at arbejdsredskaber og hjælpemidler, der er stillet til rådighed på arbejdspladsen for arbejdets udførelse, ikke er personalegoder, som en medarbejder vil blive beskattet af. At arbejdsredskabet eventuelt anvendes til almindeligt privat brug på arbejdspladsen, har ikke skattemæssige konsekvenser. For eksempel vil almindelig privat brug af arbejdsgiverens telefon på arbejdspladsen til fx bestilling af en tandlægetid ikke have skattemæssige konsekvenser, jf. Den juridiske vejledning afsnit C.A.5.2.3.3.

Af ligningslovens § 16, stk. 13, 1. pkt. fremgår, at værdien af privat benyttelse af en computer med tilbehør, der er stillet til rådighed til brug ved arbejdet, ikke beskattes.

Af Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.2.4.2, fremgår, at tablets som eksempelvis IPads også anses for en computer, og at der ved sædvanligt tilbehør forstås almindeligt forekommende tilbehør til en computer såsom computerskærm, softwareprogrammer, printer mv. af almindelig størrelse og standard, ligesom almindelige tekstbehandlingsprogrammer og styresystemer også er sædvanligt tilbehør til en computer.

Det er på den baggrund SKATs opfattelse, at Officepakken må anses for sædvanligt tilbehør til en computer, og at der ikke skal ske beskatning af medarbejderne, når Officepakken alene downloades på en computer, arbejdsgiveren har stillet til rådighed til brug for arbejdet, jf. ligningslovens § 16, stk. 13, 1. pkt., idet SKAT forudsætter, at arbejdstageren ikke ved lønomlægning har kompenseret arbejdsgiveren for at få stillet udstyret til rådighed, jf. ligningslovens § 16, stk. 13, 2. pkt. Det er i den forbindelse uden betydning, at den downloadede officepakke også anvendes privat.

Det fremgår af anmodningen, at spørger også stiller mobiltelefon til rådighed til brug for arbejdet for nogle medarbejdere.

Installeres Officepakken på en sådan mobiltelefon, er der ikke som for computere en regel svarende til ligningslovens § 16, stk. 13, 1. pkt., hvorefter sædvanligt tilbehør ikke skal beskattes.

Ligningslovens § 16, stk. 13, 1 pkt., gælder således alene softwareprogrammer, hvor disse stilles til rådighed i forbindelse med en computer.

En Officepakke, der installeres på en mobiltelefon, vil efter SKATs opfattelse ikke skattemæssigt kunne behandles på samme måde som selve telefonen, eller anses for en sædvanlig telefonserviceydelse.

Installeres Officepakken på en mobiltelefon, arbejdsgiveren stiller til rådighed til brug for arbejdet, skal der efter SKATs opfattelse dog ikke ske beskatning heraf, i det omfang Officepakken kun anvendes erhvervsmæssigt.

Anvendes Officepakken ikke kun erhvervsmæssigt, men også privat på en mobiltelefon, som arbejdsgiveren stiller til rådighed til brug for arbejdet, er der som udgangspunkt tale om et skattepligtigt personalegode. Hvis der er tale om et gode, som arbejdsgiveren i overvejende grad har stillet til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde, vil der dog kun skulle ske beskatning, hvis den samlede værdi af disse goder overstiger et årligt grundbeløb, der i 2017 udgør 5.900 kr. jf. ligningslovens § 16, stk. 3, 5. pkt.

Kan den installerede Officepakke ikke anses for i overvejende grad at være stillet til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde, og dermed omfattet af ligningslovens § 16, stk. 3, 5. pkt., vil godet i stedet kunne være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder i ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt.

Godet vil derfor være skattefrit, hvis værdien af samtlige medarbejderens goder omfattet af denne bagatelgrænse fra alle medarbejderens arbejdsgivere kan rummes inden for en beløbsgrænse, der i 2017 udgør 1.100 kr. Det bemærkes, at værdien af eventuelle julegaver fra arbejdsgivere skal medregnes ved den vurdering. Der kan i øvrigt henvises til besvarelsen af spørgsmål 2.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja, se dog sagsfremstilling og begrundelse".

Spørgsmål 2

Kan Skatterådet bekræfte, at hvis en medarbejder downloader Officepakken på en privat enhed, vil denne være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder?

Begrundelse

Det er den faktiske anvendelse af licensen, der er afgørende for, om der eventuelt kan ske beskatning.

Det forhold, at spørger som oplyst ikke kan spærre for adgangen til, at medarbejderne kan anvende licensen til download af Officepakken, og at medarbejderne derfor har mulighed for eventuelt at downloade en Officepakke på deres private enheder, medfører således i sig selv ingen beskatning.

Hvis en medarbejder hos spørger faktisk anvender en arbejdsgiverbetalt licens til at downloade Officepakken på medarbejderens private enhed, vil der som udgangspunkt være tale om, at medarbejderen har fået stillet et skattepligtigt personalegode til rådighed, jf. ligningslovens § 16, stk. 1, og statsskattelovens § 4.

En beskatning heraf vil skulle ske af godets markedsværdi.

Markedsværdien er den værdi, som det må antages at koste modtageren at anskaffe godet i almindelig fri handel. Se ligningslovens § 16, stk. 3, og Den juridiske vejledning afsnit C.A.5.1.2.

Spørgers pris for en licens til en medarbejder er ifølge det oplyste 1.335 kr. årligt. En sådan licens giver adgang til download af Officepakken 5 gange på henholdsvis computere, tablets og mobiltelefoner.

En helt tilsvarende pakke for private koster ifølge spørgers oplysninger 799 kr.

Udgangspunktet for værdiansættelsen er, som ovenfor nævnt markedsværdien. Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 3, og Den juridiske vejledning afsnit C.A.5.1.2.

Prisen i fri handel for en tilsvarende licens med adgang til download af Officepakken 5 gange på henholdsvis computere, tablets og mobiltelefoner er ifølge det oplyste 799 kr. Markedsværdien vil derfor efter SKATs vurdering maksimalt kunne udgøre et beløb på 799 kr., som det koster at købe en licens med adgang til i alt 15 downloads.

Mindre goder i form af naturalier, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et beløb på 1.100 kr. pr. år i 2017, se ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt.

Da markedsværdien af en medarbejders downloads, jf. ovenfor ikke kan antages at overstige et beløb på 1.100 kr. pr. år, vil godet være omfattet af reglen om bagatelgrænsen for mindre personalegoder i i ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt. Der vil således alene skulle ske beskatning, hvis den samlede værdi af sådanne goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et beløb på 1.100 kr. pr. år i 2017, se ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt. Det bemærkes, at værdien af eventuelle julegaver fra arbejdsgivere skal medregnes i den forbindelse.

Overstiger den samlede værdi af sådanne mindre personalegoder beløbsgrænsen på 1.100 kr., er det værdien af alle goderne, der skal beskattes og ikke kun det overskydende beløb. Julegaver på maksimum 800 kr. bliver dog ikke beskattet, uanset om den ansatte i løbet af året har modtaget goder og julegaver til en samlet værdi over 1.100 kr., se ligningslovens § 16, stk. 3, 4. pkt.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.