Dato for udgivelse
08 May 2017 10:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Apr 2017 13:12
SKM-nummer
SKM2017.345.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
17-0530624
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfri genbrugsbutikker, reparation, omsyning, slitage
Resumé

Der er momsfritagelse for salg af varer fra genbrugsbutikker, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det er en forudsætning, at butikken kun sælger brugte varer, der er modtaget vederlagsfrit, og at butikken kun beskæftiger ulønnet, frivillig arbejdskraft.

Skatterådet bekræfter, at det ikke påvirker momsfritagelsen, hvis de frivillige ulønnede medarbejdere syr indleverede varer om til andre varer, når de indleverede varer ikke kan sælges i den foreliggende stand på grund af slitage.

Hjemmel

LBKG nr. 760 af 21. juni 2016 (momsloven)

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 18

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit D.A.5.18

Spørgsmål

Er det i overensstemmelse med Spørgers momsfritagelse at genanvende tekstiler på en ny måde?

Svar

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger driver genbrugsbutikker omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 18.

Det ønskes afklaret, om det er i overensstemmelse med momsfritagelsen, hvis indleverede tekstiler anvendes på en ny måde. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis der bliver indleveret en pels, der er slidt, så den ikke kan sælges som frakke, men kan syes om, så det bliver til betræk på en skammel. Eller en læderjakke, der er slidt, men som kan syes til en taske.

Der er tale om redesign og dermed genbrug af eksisterende tekstiler. Stoffet mister ikke sin identitet. Der er ikke tale om, at stoffet genanvendes som noget helt nyt, men det genbruges på en ny måde.

Arbejdet varetages udelukkende af frivillige ulønnede medarbejdere.

Som udgangspunkt indkøbes der ikke varer til omsyningen, men der bruges udelukkende, hvad der er doneret til organisationen. 

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger har ikke anført opfattelse og begrundelse.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at det er i overensstemmelse med momsfritagelsen for genbrugsbutikker i momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, hvis indleverede brugte varer syes om til andre varer inden salget.

Begrundelse

Det er en forudsætning for momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, at butikkerne kun sælger brugte varer, der er modtaget vederlagsfrit, at butikkerne kun beskæftiger ulønnet, frivillig arbejdskraft, og at overskuddet fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Det er ikke nærmere beskrevet i praksis, om de indleverede varer skal sælges i den foreliggende stand, eller om varerne må repareres m.m. inden salget.

Efter SKATs opfattelse er det ikke et krav, at de indleverede varer skal sælges i den foreliggende stand, dvs. at der ikke er noget i vejen for, at indleverede varer f.eks. vaskes og repareres inden salget i genbrugsbutikkerne.

SKAT er endvidere af den opfattelse, at der heller ikke er noget i vejen for, at de frivillige ulønnede medarbejdere syr indleverede varer om til andre varer, når de indleverede varer ikke kan sælges i den foreliggende stand på grund af slitage.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, har følgende ordlyd:

"§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

18) Varer leveret fra genbrugsbutikker, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det er en forudsætning, at butikken kun sælger brugte varer, der er modtaget vederlagsfrit, og at butikken kun beskæftiger ulønnet, frivillig arbejdskraft"

Momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra o) har følgende ordlyd:

"1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

.....

o) levering af ydelser og varer, der præsteres af organer, hvis transaktioner er fritaget i overensstemmelse med litra b), g), h), i), l), m) og n), i forbindelse med indsamlingsarrangementer, der foretages udelukkende til egen fordel, under forudsætning af at denne fritagelse ikke vil kunne skabe konkurrenceforvridning."

Praksis

Den juridiske vejledning, afsnit D.A.5.18

Betingelser for momsfritagelse

En genbrugsbutik må kun sælge varer momsfrit efter ML § 13, stk. 1, nr. 18, hvis følgende tre betingelser er opfyldt:

a)     Overskuddet går fuldt ud til velgørende eller på anden måde almennyttige formål

Det er et konkret skøn, om et formål kan anses for velgørende eller almennyttigt, men det er altid en forudsætning for momsfritagelse, at overskuddet kommer en videre kreds af personer til gode.

Som eksempler på formål, som SKAT anser for velgørende eller på anden måde almennyttige, kan nævnes:

  • Sygdomsbekæmpelse
  • Forebyggende børne- og ungdomsforsorg
  • Ulandshjælp
  • Kirkeligt arbejde
  • Amatøridrætsarbejde
  • Opførelse og drift af kirker, idrætshaller, spejderhytter og fritidscentre for børn og unge.

Betingelsen om, at overskuddet fuldt ud skal gå til velgørende eller almennyttige formål, skal forstås bogstaveligt. Går blot en mindre del af overskuddet til andre formål, er momsfritagelse udelukket.

Hvis overskuddet bliver fordelt mellem flere foreninger mv., er momsfritagelse udelukket, hvis blot én af foreningerne ikke eller kun delvist bruger sin overskudsandel til velgørende eller almennyttige formål. Se D.A.5.17 om velgørende arrangementer, hvor begrebet velgørende og almennyttige formål er beskrevet nærmere.

b)    Butikken sælger kun brugte varer, der er modtaget vederlagsfrit

I det omfang en genbrugsbutik sælger brugte varer, som butikken har indkøbt med henblik på videresalg, skal der afregnes moms af salget.

c)     Butikken beskæftiger kun ulønnet, frivillig arbejdskraft.