Dato for udgivelse
07 apr 2017 14:38
SKM-nummer
SKM2017.274.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
14-5073839
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, landzone, ændring af benyttelseskode
Resumé

Da en ændring i benyttelseskode, ejendomsværdi, grundværdi samt de omberegnede grund- og ejendomsværdier fremgik af vurderingsmeddelelsen for 2005, der var sendt til klager primo 2006, fandtes en anmodning om genoptagelse, der var indsendt den 1. april 2014, ikke at opfylde 6 måneders kravet i skatteforvaltningslovens § 33, stk. 5, hvorfor der allerede af denne grund ikke at kunne ske genoptagelse.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1, stk. 3 og stk. 5 samt § 35 a, stk. 2
Vurderingslovens § 1

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit A.A.8.4.1.

 

Klagen vedrører SKATs afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005-2012 i henhold til skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3, jf. § 33, stk. 5.

Landsskatterettens afgørelse
Landsskatteretten stadfæster SKATs afslag på anmodning om genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005-2012 efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3, jf. § 33, stk. 5.

Faktiske oplysninger
Ejendommen er beliggende i By Y1 kommune og er beliggende i landzone. Ejendommen er erhvervet af A i 2003 og var på vurderingstidspunktet pr. 1. oktober 2004 registreret med benyttelseskode 05 - Landbrugsejendom. SKAT har ved vurderingen pr. 1. oktober 2005 og fremefter ændret ejendommens benyttelseskode til 01- Beboelsesejendom med 1 lejlighed. 

Det vurderede grundareal er på 60.150 m2, som er bebygget med fire bygninger.

Af BBR fremgår følgende:

Bygning 1 er et stuehus, som er opført i 1929 og om-/tilbygget i 2003. Det bebyggede areal udgør 181 m2, det samlede bygningsareal udgør 181 m2, og det samlede boligareal udgør 311 m2.

Bygning 2 er en staldbygning, som er opført i 1929. Det bebyggede areal udgør 213 m2, det samlede bygningsareal udgør 213 m2, og det samlede erhvervsareal udgør 213 m2.

Bygning 3 er et maskinhus opført i 1929. Det samlede bygningsareal udgør 26 m2.

Bygning 4 er en garage, som er opført i 2010. Det samlede bygningsareal udgør 96 m2.

A har i forbindelse med om-/tilbygningen af ejendommens stuehus i 2003-2004 forøget ejendommens beboelsesareal fra 96 m2 til 311 m2. SKAT har på denne baggrund foretaget en omberegning af ejendomsværdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2005. SKAT har ligeledes foretaget en omberegning af grundværdien med basisår 2001 ved samme vurdering som følge af en ændret anvendelse af ejendommen.

A har efter erhvervelsen af ejendommen i 2003 indgået en forpagtningskontrakt med tredjemand, hvorved ejendommens landbrugsjord er bortforpagtet. Parterne har fastsat det bortforpagtede landbrugsareal til ca.6 ha. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at arealet er opgjort til 5,5 ha i forbindelse med registrering af overdragelse af betalingsrettigheder overfor FødevareErhverv ved "Skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2009".

As repræsentant har oplyst, at A først blev bekendt med den ændrede benyttelseskode, da hans revisor gjorde ham opmærksom herpå i foråret 2014. 

A har fået tilsendt vurderingsmeddelelserne for 2004 og 2005.

Af vurderingsmeddelelsen for 2004 fremgår følgende:

Benyttelse: 05- Landbrugsejendom mellem 5 ha og 15 ha

Ejendomsværdi

1.100.000 kr.

Grundværdi

250.800 kr.

Stuehusværdi

557.100 kr.

Stuehusgrundværdi

7.100 kr.

Af vurderingsmeddelelsen for 2005 fremgår følgende:

Benyttelse: 01- Beboelsesejendom med 1 lejlighed

Ejendomsværdi

2.050.000 kr.

Grundværdi

503.900 kr.

Ejerboligværdi.§33. stk. 8 nr.6

1.692.500 kr.

Omberegnet grundværdi 2001

419.900 kr.

Omberegnet ejerboligværdi 2001

1.665.000 kr.

Omberegnet ejerboligværdi 2002 nr. 006

1.635.000 kr.

SKATs afgørelse
SKAT har ved afgørelse af 29. september 2014 givet afslag på genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005-2012 efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Af SKATs afgørelse fremgår bl.a. følgende:

"Vi kan ikke genoptage ejendomsvurderingerne for 2005 - 2009, da betingelserne ikke er opfyldt. Det er derfor de oprindelige vurderingsmeddelelser, der gælder. Du har den 1. april 2014 bedt om, at vi ekstraordinært genoptager vurderingerne pr. 1. oktober 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 for ejendommen, Adresse Y1, By Y1, ejendomsnummer [...].

Du mener, at vurderingen skal genoptages, idet

 • ejendommens jordareal på godt 6 ha. er forpagtet ud til landmand, og har været det siden købet af ejendommen i 2003
 • ikke været klar over at ejendommen var lavet om til parcelejendom
 • fastholder at ejendommen er en landbrugsejendom, med deraf følgende lavere grundskyld.

Derfor genoptager vi ikke vurderingen
Vi kan kun ekstraordinært genoptage en vurdering, når nedenstående 3 krav alle er opfyldt:

4. Du skal dokumentere, at vurderingen er sket på et fejlagtigt grundlag. Der skal være tale om fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende faktiske forhold.
5. Genoptagelsen skal resultere i en ændret ejendoms- eller grundværdi med mindst 15 %.
6. Anmodningen skal være indgivet senest 6 måneder efter, at du fik kendskab til det forhold, der begrunder genoptagelsen.

Vi mener ikke, at betingelserne for at få genoptaget vurderingen er opfyldt, idet det ikke er godtgjort at vurderingen er foretaget på et fejlagtigt grundlag som anført ovenfor. En ejendoms benyttelseskode - landbrug eller beboelse, beror på et skøn og er derfor ikke omfattet af bestemmelsen ovenfor.

Endvidere er ovenstående krav, at anmodningen om genoptagelse skal være os i hænde senest 6 måneder efter, at du fik kendskab til det forhold der begrunder genoptagelsen, ikke opfyldt.
Indsigelse af 12. august 2014
Ved skrivelse af 12. august 2014 gør Advokatfirmaet R1 indsigelse til fremsendte forslag (brev af 17. juli 2014) vedr. ejendomsvurderingerne for årene 2005 -2012, idet der henvises til skrivelsens ordlyd.

Afgørelse
Det anførte har imidlertid ikke givet anledning til ændret indstilling og dermed genoptagelse i medfør af Skatteforvaltningslovens § 33 stk. 3 og stk. 5, idet det skal anføres:

 • der er ikke registreret fejl i grundlaget for vurderingen.
 • en ejendoms benyttelseskode - landbrug eller beboelse beror på et skøn, i Juridiske Vejledning H.A.6.3.3. anføres bl.a.: " ... Når SKAT skal bestemme, hvilken benyttelse en ejendom har, er VUL § 33, stk. I den centrale bestemmelse. SKAT foretager et skøn over, hvor en ejendom bedst kan placeres. Der er ikke tale om nogen objektiv afgrænsning. Ejerne af ejendommen kan klage over den kode, der er tildelt ... "
 • omvurderingen af ejendommen (efter at der er sket ombygning af stuehus i 2003) til beboelse pr 1. oktober 2005, er sket ud fra et skøn af, at ejendommens beboelsesmoment er anset for at være det dominerende i forhold til den samlede ejendom, på trods af at der er jordtilliggende der er bortforpagtet
 • der har i årene 2005, 2007 og 2009 været fremsendt vurderingsmeddelelser med mulighed for klageadgang, hvilket ikke ses udnyttet.
 • vedr. tidsfristen i Skatteforvaltningslovens § 33 stk. 5: det forhold, at der først i år er reageret på ejendommens vurderingsmæssige status, i forbindelse med at revisor gør opmærksom herpå, ses ikke relevant i forhold til 6 måneders fristen, idet denne skal ses i forhold til den udsendte vurderingsmeddelelse.

På denne baggrund finder vi ikke, at der er omstændigheder, der kan medføre genoptagelse i medfør af Skatteforvaltningslovens § 33 stk. 3 og 5."

SKAT har i forbindelse med klagebehandlingen fremlagt notat af 1. maj 2014. Af dette fremgår bl.a. følgende:

"Ejendommen der har et jordtilliggende på 6.0150 ha., har indtil 2005 været vurderet som Bk 05 ejendom. I 2003 (iflg Bbr.) er der sket ombygning af stuehus. Ved vurderingen i 2005 er ejendommen således omvurderet til BK 01 ejendom.

I resume:

 • Ejd. Købt i 2003
 • I 2005 er vurdering ændret fra landbrug til beboelse
 • Jorden ca 6 ha. forpagtet ud til landmand siden købet af ejendommen
 • Ikke klar over at ejendommen var lavet om til parcelejendom, men undres over høj ejendomsskat
 • Anmoder om genoptagelse tilbage til 2005

Henvisning til 14-2082818 - § 33 stk. 1 04.06.2014. Der kan ikke ske ordinær genoptagelse, idet vurderingen ikke er fortaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende faktiske forhold.

Den vurderingsmæssige status (benyttelsekoden) beror på et skøn og kan ikke genoptages. Anmodningen er indgivet senere end den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det kalenderår, hvor den fejlagtige vurdering første gang er foretaget.

Begrund afgørelsen ud fra hovedhensyn:

§ 33 stk. 1:
En ejendoms benyttelse beror på et skøn og er ikke omfattet af ovenstående anførte fejlagtige eller manglende registreringer. Endvidere er anmodningen ikke indsendt senest 1. maj i det fjerde år efter den fejlagtige vurdering første gang er foretaget.

§ 33stk. 3:
En ejendoms benyttelseskode - landbrug eller beboelse, beror på et skøn og er derfor ikke omfattet af bestemmelsen ovenfor.

Endvidere er ovenstående krav, at anmodningen om genoptagelse skal være os i hænde senest 6 måneder efter, at du fik kendskab til det forhold der begrunder genoptagelsen, ikke opfyldt. Ved skrivelse af 12. august 2014 gør Advokatfirmaet R1 indsigelse til det fremsendte forslag vedr. ejendomsvurderingerne for 2005 - 2012 idet der henvises til skrivelsens ordlyd.

Det anførte har ikke givet anledning til ændret indstilling idet det skal anføres:

 • Der er ikke fejl i grundlaget for vurderingen ESR og BBR.
 • En ejendoms benyttelseskode - landbrug eller beboelse beror på et skøn. Se Jur. Vejledning afsnit H.A. 6.3.3. hvor det anføres at der ikke er tale om en objektiv afgrænsning.
 • Ved omvurderingen af ejendommen (efter at der er sket ombygning af stuehus i 2003) til beboelse pr 1. oktober 2005 er det sket ud fra et skøn af, at ejendommens beboelsesmoment er anset for at være det dominerende i forhold til den samlede ejendom.
 • Der har i årene 2005, 2007, 2009 og 2011 været fremsendt vurderingsmeddelelse med mulighed for klageadgang, hvilket ikke ses udnyttet.
 • SFL § 33 stk. 5: Det forhold at der i år først er reageret på ejendommens vurderingsmæssige status i forbindelse med at revisor gør opmærksom herpå, ses ikke relevant i forhold til 6 måneders fristen, idet denne skal ses i forhold til den udsendte vurderingsmeddelelse."

Klagerens opfattelse
As repræsentant har den 29. oktober 2014 nedlagt påstand om, at SKAT i henhold til skatteforvaltningslovs § 33, stk. 3, skal tilpligtes at genoptage ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2005-2012.

As repræsentant har til støtte for påstanden bl.a. anført følgende:

"Ejendommen er beliggende i landzone og har et grundareal på 60.150 m2

Der er registreret 4 bygninger på ejendommen: Bygning 1 er et stuehus til landbrug, bygning 2 er en lade, bygning 3 var et træskur med bliktag, som blev revet ned i 2007, og bygning 4 er en garage, der blev opført i 2009/2010 (BBR fremlægges som bilag 3).

Klager købte ejendommen i 2003. Klager og hans hustru flyttede ind i stuehuset i vinteren 2004.

Jorden har siden 1.1.2004 været bortforpagtet til en landmand, som dyrker jorden.

(...)

På købstidspunktet i 2003 var ejendommen vurderet som landbrug (benyttelseskode 05) og vurderet til kr.1,1 mio.

Pr. 1.10.2004 blev ejendommen ligeledes vurderet som landbrug (benyttelseskode 05) til kr. 1,1 mio.(...)Grundværdien blev vurderet til kr. 250.800.

Pr. 1.10.2005 blev ejendommen vurderet som beboelsesejendom (benyttelseskode 01) til kr. 2,05 mio. (bilag 8). Grundværdien blev vurderet til kr. 503.900. Der er ingen begrundelse for den ændrede benyttelseskode eller vejledning i, hvilken konsekvens den ændrede benyttelseskode havde. Klager blev ikke hørt i forbindelse med ændringen.

Klager er ikke særligt skatte-eller regnskabskyndig og har derfor ikke haft mulighed for at gennemskue konsekvensen af ændringen alene på baggrund af vurderingen.

Ved de efterfølgende vurderinger, er ejendommen fortsat vurderet som beboelse.

Klager blev først opmærksom på den ændrede benyttelseskode, da revisor nævnte forholdet i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse i foråret 2014.

Den 1.4.2014 anmodede klager om genoptagelse af ejendomsvurderingerne for 2005-2012 (bilag 9).

Ved de påklagede afgørelser af 29.09. 2014 nægtede SKAT genoptagelse (bilag 1 og 2).

2. Juridiske forhold
2.1. Benyttelseskode (materielle regler)
Udgangspunktet er, at en ejendom, som anvendes landbrugsmæssigt, og som har et areal på mindst 5,5 ha, skal have benyttelseskode 05 (landbrug) (Den Juridiske Vejledning 2014.2, afsnit H.A.6.3.2).
Da ejendommen opfylder begge disse betingelser, skal ejendommen som udgangspunkt registreres som landbrug. Dette følger også af Landsskatterettens kendelse af 23.6.2000 (LSR2000.2-7-1401-1141), hvor Landsskatteretten udtalte, at ejendomme med jordtilliggender på mere end 5,5 ha, der var drevet landbrugsmæssigt, normalt skulle kodes 05/landbrug.

Kun ejendomme, hvor den landbrugsmæssige benyttelse er helt underordnet set i forhold til benyttelse som beboelse, kan ejendommen ikke registreres som landbrug (Den Juridiske Vejledning 2014-2, afsnit H.A.6.3.3). Der kan være tale om, at benyttelsen som landbrug er underordnet, hvis landbrugsdriften har karakter af hobbydrift, hvor beboelsen derfor er den væsentligste benyttelse, eller hvis ejendommen tillige benyttes til anden virksomhed, som er klart væsentligere i omfang (f.eks. SKM2012.359.HR, hvor ejendommen hovedsagelig benyttedes til minkfarm).

I denne sag drives der udelukkende landbrug fra ejendommen. Landbrugsdriften er således den væsentligste benyttelse af ejendommen. Driften har endvidere ikke karakter af hobby, men drives professionelt af forpagter. Derfor kan benyttelsen som landbrug ikke karakteriseres som underordnet beboelsen.

Der er således ikke grundlag for at fravige udgangspunktet om, at en ejendom af denne størrelse, hvorfra der drives landbrug, skal registreres som landbrug.

2.2. Genoptagelse - faktisk forhold eller beløbsmæssigt vurderingsskøn
Det følger af skatteforvaltningsloven §33, stk. 1, at genoptagelse kan ske, når vurderingen er foretaget på et fejlagtigt grundlag. I bestemmelsen er opremset en række fejlmuligheder, som dog alene er eksempler på fejl, der kan begrunde genoptagelse. Ifølge bestemmelsen skal fejlen vedrøre faktiske forhold og ikke beløbsmæssige vurderingsskøn, som ikke kan genoptages, jf. stk. 1, sidste punktum.

Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår, at det afgørende er, at der skal være tale om en fejlagtig registrering af fysisk/materielle forhold, og at denne fejlagtige registrering har givet sig udslag i en fejlagtig vurdering. Det fremgår endvidere, at det skal være grundlaget for vurderingen, der ikke er materielt korrekt, hvorimod det forhold, at ejeren ikke er enig med SKAT om den beløbsmæssige vurdering, ikke skal kunne gøres til genstand for en genoptagelse.

Alene beløbsmæssige vurderingsskøn er således undtaget genoptagelse.

Registreringen af en ejendom som enten beboelse eller landbrug baserer sig på en vurdering af den faktiske benyttelse af ejendommen. Der er ikke tale om et beløbsmæssigt skøn. Registrering af benyttelseskode er derfor klart omfattet af de forhold, der kan begrunde genoptagelse efter skatteforvaltningsloven §33.

2.3. Ordinær genoptagelse
Det følger af skatteforvaltningsloven §33, stk. 1, om ordinær genoptagelse, at anmodning om genoptagelse skal ske senest den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det kalenderår, hvor den fejlagtige vurdering første gang er foretaget.

Denne regel har ifølge forarbejderne til formål at sikre, at forhold, der ligger mange år tilbage i tiden ikke længere kan gøres til genstand for genoptagelse. Af forarbejderne fremgår dog også, at "Det siger sig selv, at hvis der er sket fejl, skal sådanne fejl kunne berigtiges".

De strammere regler for genoptagelse skal ses i sammenhæng med det forhold, at mange af de faktiske oplysninger, som vurderingen baserer sig på, er ejeren selv ansvarlig for at oplyse til f.eks. BBR og rette, hvis der er ændringer. Ejeren har derfor det primære ansvar for at sikre, at vurderingen baserer sig på de korrekte faktiske oplysninger.

I dette tilfælde er der imidlertid ikke tale om en faktisk oplysning, som klager selv har pligt til at registrere. Ændringen fra landbrug til beboelse er en registrering, som SKAT har foretaget på eget initiativ og uden at drøfte det med klager, som derfor har været uvidende om ændringen, indtil klager blev gjort opmærksom på forholdet af sin revisor i forbindelse med udarbejdelsen af selvangivelsen i 2014.

Det gøres gældende, at når den fejlagtige registrering er foretaget aktivt og egenhændigt af SKAT uden at inddrage ejeren i beslutningen eller vejlede om konsekvenserne af beslutningen, da kan fristen for påberåbelse af fejlen ikke løbe fra første gang 1 den er foretaget. Ejendommen var registreret korrekt ved klagers køb af ejendommen, og klager havde derfor ikke anledning til at undersøge, om SKAT af egen drift efterfølgende ville ændre denne korrekte registrering. Da klager således ikke har været vidende om den fejlagtige registrering eller konsekvenserne heraf, kan ordinær genoptagelse ikke afskæres for årene 2010-2012.

2.4. Ekstraordinær genoptagelse
Ekstraordinær genoptagelse (skatteforvaltningslovens §33, stk. 3) er relevant for vurderingerne 2005-2009 og evt. 2010-2012, såfremt der ikke gives medhold i ordinær genoptagelse af disse år.

For ekstraordinær genoptagelse er det en betingelse, at genoptagelsen vil resultere i en ændring af ejendomsværdien eller grundværdien med mindst 15 pct.

Da ejendomsværdien og grundværdien blev næsten fordoblet ved ændringen i 2005, kan det lægges til grund, at denne betingelse er opfyldt.

Dernæst er det en betingelse, at der ikke er tale om et beløbsmæssigt vurderingsskøn. Denne betingelse er opfyldt, da der er tale om en registrering af ejendommens faktiske benyttelse.

Det er endelig en betingelse, at anmodning indgives senest 6 måneder efter, at den klageberettigede har fået kendskab til det forhold, der begrunder en genoptagelse (stk. 4). Denne betingelse er også opfyldt, da klager reagerede straks, han blev oplyst om ændringen af sin revisor i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for 2013, dvs. i foråret 2014.

Betingelserne for ekstraordinær genoptagelse er derfor opfyldt."

Af klagen til SKAT af 1. april 2014 fremgår bl.a. følgende:

"Iht. telefonisk samtale med [...] (Skat) fremsender jeg hermed anmodning om at vores ejendomsskat tages op til vurdering tilbage fra 2005, hvor ejendommen af en eller anden årsag er lavet om fra landbrugs til parcel ejendom.

(...)

I 2005 er den lavet om, ejendomsvurderingsmæssigt fra landbrugsejendom til parcelejendom, med heraf højere grundskyld til følge.

Ejendommen er på godt 6 ha, jorden er forpagtet ud (...), og har været det siden vi overtog den. Han dyrker jorden og har gjort det siden vi overtog den. Vi har ikke været klar over at vores ejendom var lavet om til parcelejendom, men har selvfølgelig undret os over den høje ejendomsskat.

Vores revisor gjorde os så opmærksom på det, da vi skulle have lavet selvangivelse i år.

Vi anmoder derfor om at hele sagen tages op, og genbehandles tilbage til 2005, da den blev ændret. Og vi fastholder at det er en landbrugsejendom med heraf følgende lavere grundskyld."

Endvidere har klagers repræsentant bl.a. anført følgende under sagens behandling ved SKAT:
"På vegne af min klient, A, skal jeg hermed fastholde anmodningen om genoptagelse af ejendomsvurderingerne for 2005-2012 for ovennævnte ejendom.

Anmodningen om genoptagelse begrundes i, at SKAT fejlagtigt har registreret ejendommen som en beboelsesejendom i stedet for som landbrugsejendom.

Sagens faktiske forhold
Ejendommen er godt 6 ha. Ejeren bor selv i stuehuset og har gjort det siden vinteren 2004. Jorden er bortforpagtet til en landmand, som dyrker jorden. Ejendommen er beliggende i landzone.
SKAT har ved vurderingen i 2005 af egen drift og uden at oplyse klager særskilt herom eller om konsekvenserne heraf ændret koden fra landbrugsejendom til beboelsesejendom. Ændringen af koden blev ikke begrundet, og klager blev ikke hørt herom.

Klager er ikke særligt skatte-eller regnskabskyndig og har derfor ikke haft mulighed for at gennemskue konsekvensen af denne ændring alene på baggrund af vurderingen.

Sagens juridiske forhold
Det følger af skatteforvaltningsloven §33, stk. 1, at genoptagelse kan ske, når vurderingen er foretaget på et fejlagtigt grundlag. I bestemmelsen er opremset en række fejlmuligheder, som dog alene er eksempler på fejl, der kan begrunde genoptagelse. Ifølge bestemmelsen skal fejlen vedrøre faktiske forhold og ikke beløbsmæssige vurderingsskøn, jf. stk. 1, sidste punktum.

Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår, at det afgørende er, at der skal være tale om en fejlagtig registrering af fysisk/materielle forhold, og at denne fejlagtige registrering har givet sig udslag i en fejlagtig vurdering. Det fremgår endvidere, at det skal være grundlaget for vurderingen, der ikke er materielt korrekt, hvorimod det forhold, at ejeren ikke er enig med SKAT om den beløbsmæssige vurdering, ikke skal kunne gøres til genstand for en genoptagelse.

Alene beløbsmæssige vurderingsskøn er således undtaget genoptagelse.

Registreringen af en ejendom som enten beboelse eller landbrug baserer sig på en vurdering af den faktiske benyttelse af ejendommen. Der er ikke tale om et beløbsmæssigt skøn. Registrering af benyttelseskode er derfor klart omfattet af de forhold, der kan begrunde genoptagelse efter skatteforvaltningslovens §33.

Udgangspunktet er, at en ejendom, som anvendes landbrugsmæssigt, og som har et areal på mindst 5,5 ha, skal have benyttelseskode 05 (landbrug) (Den Juridiske Vejledning H.A.6.3.2). Da ejendommen opfylder begge disse betingelser, skal ejendommen som udgangspunkt registreres som landbrug. Dertil kommer, at ejendommen er beliggende i landzone. Om stuehuset bebos af ejeren selv eller af en lejer, har ingen betydning for fastsættelse af benyttelseskoden, da det er den faktiske anvendelse af ejendommen, der er afgørende.

Kun ejendomme, hvor den landbrugsmæssige benyttelse er helt underordnet set i forhold til benyttelse som beboelse, kan ejendommen ikke registreres som landbrug (Den Juridiske Vejledning H.A.6.3.3). Der kan være tale om, at benyttelsen som landbrug er underordnet, hvis landbrugsdriften har karakter af hobbydrift, hvor beboelsen derfor er den væsentligste benyttelse, eller hvis ejendommen tillige benyttes til anden virksomhed, som er klart væsentligere i omfang (f.eks. SKM2012.359.HR, hvor ejendommen hovedsagelig benyttedes til minkfarm).

I denne sag drives der udelukkende landbrug fra ejendommen. Landbrugsdriften er således den væsentligste benyttelse af ejendommen. Driften har endvidere ikke karakter af hobby, men drives professionelt af forpagter. Derfor kan benyttelsen som landbrug ikke karakteriseres som underordnet beboelsen.

Der er således ikke grundlag for at fravige udgangspunktet om, at en ejendom af denne størrelse, hvorfra der drives landbrug, skal registreres som landbrug.

SKAT har uden begrundelse eller særskilt oplysning herom af egen drift ændret registrering til beboelseskode.

Da SKAT ikke har begrundet ændringen, er det ikke muligt at forklare, hvorfor ændringen er foretaget.

Klager blev først gjort opmærksom på forholdet af sin revisor, da han skulle lave selvangivelse i år. Han reagerede straks på oplysningen, hvorfor 6 måneders-kravet er opfyldt."

Efter modtagelse af Skatteankestyrelsens sagsfremstilling og forslag til afgørelse har repræsentanten bl.a. anført følgende:

"Det fastholdes, at A har overholdt 6 måneders fristen, da han indgav klage inden 6 måneder efter, at han blev bekendt med fejlen ved revisors gennemgang i foråret 2014. Der skal lægges vægt på, at konsekvenserne i ejendomsskatten af den ændrede benyttelseskode ikke fremgik af vurderingsmeddelelsen fra 2005, hvorfor min klient ikke var bekendt med fejlen og dens betydning, før revisor gjorde ham opmærksom på det.

Ad sagens materielle forhold
Siden indgivelsen af klagen tilbage i 2014, er der fremkommet ny praksis vedrørende sagens materielle forhold: SKM2016.110.LSR, hvor ejendommen var på 11 Ha 8023 m2 og hverken blev brugt til aktiv landbrugsmæssig drift eller bortforpagtning. Dog oppebar skatteyderen MVJ-tilskud med henvisning til, at arealerne var landbrugsarealer. Efter en samlet bedømmelse af arealets størrelse og ejendommens generelle karakter og udnyttelsesmuligheder, fandt Landsskatteretten, at ejendommen i overvejende grad havde bevaret sin karakter af en landbrugsejendom på trods af sit væsentlige boligmoment og skatteyderens mindre intensive udnyttelse af jordtilliggendet.

I nærværende sag er jorden bortforpagtet og har derfor ikke mistet sin karakter af landbrugsejendom, uanset at boligen er blevet moderniseret i 2003. Afgørelsen støtter således, at ejendommen ikke burde have været omregistreret fra landbrug til parcelhus."

Landsskatterettens afgørelse og begrundelse
Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1, at en klageberettiget, jf. § 35 a, stk. 2, som kan godtgøre, at en vurdering er foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende faktiske forhold, kan anmode told- og skatteforvaltningen om genoptagelse senest den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det kalenderår, hvor den fejlagtige vurdering første gang er foretaget.

Den klageberettigede skal samtidig over for told- og skatteforvaltningen dokumentere, at vurderingen er foretaget på et fejlagtigt grundlag. Beløbsmæssige vurderingsskøn foretaget på et korrekt grundlag kan ikke genoptages.

Ved vurderingen af om ansættelsen af ejendomsværdien er foretaget på et fejlagtigt grundlag, lægges der afgørende vægt på, at der skal være tale om en fejlagtig registrering af fysisk/materielle forhold, og at denne fejlagtige registrering har givet sig udslag i en fejlagtig vurdering.

Efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3, kan told- og skatteforvaltningen efter anmodning fra en klageberettiget eller af egen drift ekstraordinært genoptage en vurdering efter udløbet af den frist, der er nævnt i skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1, hvis det konstateres, at vurderingen er foretaget på et fejlagtigt grundlag, jf. § 33, stk. 1, eller hvis vurdering ved en fejl ikke er foretaget. Det er en betingelse for genoptagelse af en foretaget vurdering efter denne bestemmelse, at genoptagelsen vil resultere i en ændring af ejendomsværdien eller grundværdien med mindst 15 %.

Det følger endvidere af skatteforvaltningslovens § 33, stk. 5, at anmodningen om genoptagelse efter lovens § 33, stk. 3, skal indgives til told- og skatteforvaltningen senest 6 måneder efter, at den klageberettigede har fået kendskab til det forhold, der begrunder en genoptagelse.

Landsskatteretten bemærker, at ejendommens stuehus blev ombygget i 2003, og at ejendommen som følge heraf blev vurderet som en beboelsesejendom med én lejlighed ved vurderingen pr. 1. oktober 2005.

Retten bemærker endvidere, at ændringen i såvel benyttelseskode, ejendomsværdi, grundværdi samt omberegnede grund- og ejendomsværdier fremgår af vurderingsmeddelelsen for 2005, som er sendt til klager primo 2006. Denne vurderingsmeddelelse er den første vurderingsmeddelelse, der er udsendt efter, at ejendommens beboelsesareal er forøget fra 96 m2 til 311 m2. Retten finder således, at A ved modtagelsen af vurderingsmeddelelsen for 2005 er blevet bekendt med de ændrede forhold i såvel benyttelseskode som ansættelser.

Da A således først har indgivet sin anmodning om genoptagelse til SKAT den 1. april 2014, finder Retten herefter ikke, at A anmodning om genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1.oktober 2005 - 2012 er indgivet rettidigt jf. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 5, hvorefter den klageberettigede skal anmode told- og skatteforvaltningen om genoptagelse senest 6 måneder efter, at den klageberettigede har fået kendskab til det forhold, der begrunder genoptagelsen.                                                                                                                           

Det bemærkes, at Retten herefter ikke har taget stilling til sagens materielle indhold. Retten skal dog bemærke, at ejendommen vurderes i ulige år, jf. vurderingslovens § 1, hvorfor den seneste gældende vurdering er foretaget den 1. oktober 2011.

Landsskatteretten stadfæster herefter SKATs afslag på anmodning om genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005-2012 efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3, jf. § 33, stk. 5.