Dato for udgivelse
06 apr 2017 11:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 mar 2017 10:13
SKM-nummer
SKM2017.262.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
11A-7466/2016
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, registreringsafgiftsbekendtgørelse, mærkning, prøvesag
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af registreringsafgiftsbekendtgørelsen, idet han den 15. februar 2016 ca. kl. 10.55 havde anvendt en varebil, der har en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons og er registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug med T's personligt ejede virksomhed som registreret ejer og bruger - uden at have mærket siderne på varebilen med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens cvr-nummer.

T tilstod.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 5.000 kr. 

Reference(r)

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer nr. 1315 af 9. december 2014 § 117, stk. 3, jf. § 87

Registreringsafgiftslovens § 20, stk. 2, jf. § 7, stk. 7

Henvisning

E.A.8.5.14

Byrettens dom af d. 3 marts 2017, sags nr. 11 A-7466/2016

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

Afsagt af byretsdommer

Anne Schultz-Nielsen

................................................................................

Sagens oplysninger

Anklageskrift er modtaget den 9. december 2016.

T, Y1-adresse er tiltalt for overtrædelse af

lov om registrering af køretøjer - lovbekendtgørelse nr. 16. af 9, januar 2013 § 20, stk. 2, jf. § 7, stk. 7, jf. registreringsbekendtgørelsen - bekendtgørelse om registrering nr. 1315 af 9, december 2014 § 117, stk. 3. jf. § 87,

ved mandag den 15. februar 2016 ca. kl. 10.55 ad Y2-vej ved Y3-vej i Y4 kommune som personlig ejer af virksomheden G1 med CVR nr. ...11, tidligere G2, og som registreret bruger af varebil ...Q på ikke over 4 t, der er indregistreret til udelukkende erhvervsmæssig brug, at have anvendt køretøjet uden at have mærket siderne med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens CVR nr.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er under hovedforhandlingen i sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Den afgivne forklaring er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til en bøde på 5.000 kr., jf. lov om registrering af køretøjer, § 20, stk. 2, jf. § 7, stk. 7, jf. § 117, stk. 3, jf. § 87 i bekendtgørelse nr. 1315 af 9. december 2014 om registrering.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

T skal betale en bøde på 5.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 8 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.