Dato for udgivelse
15 Jun 2017 09:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Jun 2017 09:33
SKM-nummer
SKM2017.399.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
16-1050480
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Fuld skattepligt, bopæl, sommerhus
Resumé

I styresignalet beskrives SKATs ændring af praksis for at statuere bopæl efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, når en pensionist efter planloven har erhvervet ret til at anvende sommerhuset hele året. SKAT vil herefter ikke lægge vægt på den formelle ret, der følger af planlovens regler for sommerhuse, men lægge vægt på sommerhusets nuværende og tidligere benyttelse. 

Hjemmel

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1. 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit C.F.1.2.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit C.F.1.2.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit C.F.1.2.3.

1. Sammenfatning

Med vedtagelsen af lov nr. 668 af 8. juni 2017 om ændring af planloven m.fl. vil pensionister få ret til at anvende et sommerhus som helårsbolig efter blot et års ejertid. Hidtil har pensionister først opnået denne ret efter 8 års ejertid. Denne liberalisering af planloven indebærer som udgangspunkt, at flere pensionister får bopæl i Danmark.

SKAT har hidtil lagt vægt på den formelle ret, der følger af planlovens regler for sommerhuse, men vil fremadrettet lægge vægt på sommerhusets nuværende og tidligere benyttelse. 

Det betyder bl.a., at en pensionist, der fraflytter Danmark, ikke skal afstå sit sommerhus for at komme ud af fuld skattepligt med mindre, at sommerhuset tillige har været anvendt til helårsbolig.

2. Baggrund og problemstilling

Regeringen, S, DF og KF har den 9. juni 2016 indgået en aftale, der skal skabe bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet. Denne aftale er blevet udmøntet i lov nr. 668 af 8. juni 2017 om lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Herefter vil pensionister få ret til, efter ét års forudgående ejerskab, at bo i deres sommerhus hele året, uanset om sommerhuset ligger i et sommerhusområde eller i landzone. Hidtil har pensionister opnået denne ret efter 8 års ejertid. Da pensionister efter ændringen af planloven kan anvende sommerhuset lovligt til beboelse hele året efter blot ét års ejertid, vil flere pensionister få bopæl i Danmark.

Efter planlovens § 41, stk. 2, har følgende personer ret til at benytte et sommerhus som helårsbolig:

  • Personer, der er folkepensionister
  • Personer over 60 år, der oppebærer pension eller efterløn
  • Førtidspensionister i henhold til lov om social pension.

3. Regelgrundlaget

Det følger af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 (bopælsreglen), at personer er fuldt skattepligtige her i landet, når de har bopæl i Danmark.

Ved afgørelsen af, om betingelsen om bopæl er opfyldt, lægges der vægt på, om personen ved at etablere husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet, at vedkommende har til hensigt at have hjemsted her i landet.

I praksis vil skattepligten efter bopælskriteriet være afhængig af, om personen har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl.

Et sommerhus statuerer som udgangspunkt ikke bopæl.

Men hvis sommerhuset anvendes som helårsbolig af en person eller dennes ægtefælle, kan dette statuere bopæl. Dette er i dag også tilfældet, hvis personen eller dennes ægtefælle har opnået ret til at benytte sommerhuset som helårsbolig. Spørgsmålet om, hvorvidt sommerhuset i disse tilfælde statuerer bopæl afgøres ud fra en konkret vurdering.

4. SKATs opfattelse

SKAT vil fremover lægge følgende praksis til grund:

Sommerhuse, som pensionister efter planloven kan anvende hele året

Sommerhuse som bopæl

Et sommerhus statuerer som udgangspunkt ikke bopæl for en pensionist, der efter 1 års ejertid efter planloven lovligt kan benytte sommerhuset som bolig hele året.

Pensionister, der fraflytter Danmark

Ved afgørelsen af, hvorvidt sommerhuset statuerer bopæl for en pensionist, lægges der vægt på den pågældendes tidligere og/eller nuværende anvendelse.

Hvis sommerhuset rent faktisk har tjent som bolig for en person, anses bopælen for bevaret ved fraflytningen. Se TfS 1985, 169 LSR. Det har den konsekvens, at den pågældende skal afstå sit sommerhus i forbindelse med fraflytning, for at komme ud af fuld skattepligt.

Forbliver ægtefællen i Danmark og tager bolig i et sommerhus, udgør dette som udgangspunkt fortsat en bopæl her i landet for den ægtefælle, der fraflytter til udlandet. Se SKM2009.583.BR.

Pensionister, der tilflytter Danmark

For at et sommerhus kan anses for en bopæl, lægges der i praksis vægt på sommerhusets anvendelse, ligesom det skal være egnet til helårsbeboelse. At sommerhuset efter planloven lovligt kan benyttes hele året tillægges ikke vægt.

Afgørelsen af om et sommerhus er egnet som helårsbolig træffes ud fra et konkret skøn, bl.a. under hensyn til sommerhusets opførelsesår, stand og størrelse.

Eksempel

Et sommerhus var ikke godkendt som helårsbolig, men Højesteret fandt, at sommerhuset var egnet til helårsbeboelse, da det var forsynet med telefon, internet, kabel-tv, og da det var i en stand og størrelse, der muliggjorde en helårsbeboelse. Højesteret fandt endvidere efter en samlet vurdering, at borgeren også havde opholdt sig i Danmark i et større omfang, end han havde oplyst, og at sommerhuset allerede fra tidspunktet for overtagelsen i et ikke ubetydeligt omfang havde været benyttet i forbindelse med varetagelsen af arbejdet, der havde haft karakter af en løbende og regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv. Skattepligten indtrådte derfor ved erhvervelsen af sommerhuset. Se SKM2016.10.HR.

Udgør sommerhuset en bopæl for den pågældende pensionist fx som følge af sommerhusets stand mv., vil skattepligten efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, indtræde, når vedkommende tager ophold her i landet efter kildeskattelovens § 7, stk. 1.  

Om ophold efter kildeskattelovens § 7, stk. 1, henvises til den praksis, der er beskrevet i Den juridiske vejledning, afsnit C.F.1.2.2.

Er sommerhuset ikke egnet som helårsbolig, kan det som udgangspunkt ikke udgøre en bopæl efter kildeskatteloven efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Se SKM2015.347.SR, hvor det blev tillagt betydning, at et sommerhus var uegnet til helårsbolig.

Den pågældende pensionist vil efter omstændighederne i stedet kunne blive skattepligtig efter opholdsreglen i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2.

Praksis forbliver uændret for andre boligformer, som en pensionist lovligt kan benytte hele året, herunder boliger uden bopælspligt, flexboliger mv. Disse vil fortsat udgøre en bopæl efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

5. Fritagelse for skattepligt efter ny praksis.

Pensionister, der tidligere er blevet anset for fuldt skattepligtige udelukkende som følge af planlovens regler om helårsbenyttelse af sommerhuse efter 8 års ejertid, kan anmode SKAT om at blive fritaget for fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, fra og med det tidspunkt, hvor lov nr. 668 af 8. juni 2017. træder i kraft.

I anmodningen skal det sandsynliggøres:

  • At pensionistens fulde skattepligt alene beror på planlovens regler for benyttelse af sommerhuse efter 8 års ejertid.
  • At sommerhuset gennem hele ejertiden alene har været anvendt til ferie eller fritidsformål for pensionisten og/eller dennes ægtefælle, og forsat alene anvendes til disse formål.

6. Virkningstidspunkt

Styresignalet har virkning fra 15. juni 2017, hvor de nye regler i planloven om pensionisters anvendelse af sommerhuse træder i kraft.

7. Gyldighed

Indeholdet af dette styresignal vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2018-1.

Herefter er styresignalet ophævet.