Dato for udgivelse
24 Mar 2017 06:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Feb 2017 10:15
SKM-nummer
SKM2017.219.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
98-4755/2016
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, registreringsafgiftsbekendtgørelse, mærkning, prøvesag
Resumé

Selskabet var tiltalt for overtrædelse af registreringsafgiftsbekendtgørelsen, idet selskabet den 30. januar 2016 kl. 11.07 havde anvendt en varebil, der har en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons og er registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug med selskabet som registreret ejer og bruger - uden at have mærket siderne på varebilen med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens cvr-nummer.

Selskabet udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt selskabet skyldig i tiltalen. Selskabet idømtes en bøde på 5.000 kr. Straffen fastsattes i overensstemmelse med forarbejderne til registreringsloven til en bøde på 5.000 kr.

Reference(r)

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer nr. 1315 af 9. december 2014 § 117, stk. 3, jf. § 87

Henvisning

E.A.8.5.14

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T ApS

Afsagt af byretsdommer

Tina Lundgreen Lang

Sagens oplysninger

Anklageskrift er modtaget den 20. december 2016.

T er tiltalt for overtrædelse af

bekendtgørelse om registrering af køretøjer nr. 1315 af 9. december 2014, § 117, stk. 3, jf. § 87,

ved den 30. januar 2016, kl. 11.07, på Y1-adresse, som registreret bruger af varebil ...Q, registreret til erhvervsmæssig brug, at have undladt at mærke varebilen med CVR-nummer og firmaets navn eller logo, selvom der på vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er registreret til udelukkende erhvervsmæssig brug, skal oplyses CVR-nummer og firmaets navn eller logo på den registrerede virksomhed.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte skal idømmes en bøde på 5.000 kr.

Tiltalte har været lovlig indkaldt til retsmødet, jf. retsplejelovens § 896, stk. 4, men er udeblevet uden oplyst lovlig forfald.

Sagens oplysninger

Der har været fremlagt bilag 1-5, hvor det af side 3, blandt andet fremgår følgende vedrørende sanktion:

"...

Bestemmelserne er trådt i kraft i januar 2013 og bødeniveauet skal derfor fastsættes ved prøvesager ved domstolene. I bemærkninger til registreringslovens § 7, stk. 7 forslås, at overtrædelse af bestemmelsen straffes med en ordensbøde på 5.000 kr. for en førstegangsovertrædelse.

SKAT vurderer herefter, at T, cvr nr ...11 bør idømmes en ordensbøde på 5.000 kr.

..."

Af bilag 1-8 ses fotos af den pågældende hvide varebil.

Af bilag 1-9, side 2, fremgår, at primær bruger er registreret som T.

Af forarbejderne, 2011/1 LSF 170, fremgår blandt andet følgende:

"...

3.7.2. Lovforslaget

Forslaget går ud på at indføre krav om, at vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt ikke over 4 tons skal være forsynet med navn eller logo samt CVR-nummer.

....

Med disse regler risikerer virksomheder i højere grad at blive afsløret i sort arbejde. Og det bliver mere risikofyldt for virksomheder og deres ansatte at benytte deres erhvervskøretøjer til udførelse af sort arbejde. Forslaget er også med til at begrænse en ansats misbrug af biler og værktøj m.v. til udførelse af sort arbejde uden arbejdsgiverens viden.

...

Det foreslås, at overtrædelse af bestemmelsen medfører en ordensbøde. En »ordensbøde« er en bøde, hvor bødestørrelsen er fastlagt på forhånd. Der er tale om mindre bøder. »Colalovgivningen« har indført skærpede ordensbøder i en del af afgiftslovgivningen, hvor overtrædelsen består i, at den pågældende er i besiddelse af varer, hvor det ikke kan dokumenteres, at der er betalt afgift eller pant, men hvor det vil være enten for ressourcekrævende eller umuligt at opgøre, hvor mange varer, der er omsat uden afgift.

Det foreslås, at ordensbødeniveauet for manglende navn/logo m.v. på en gulpladebil fastsættes, så første overtrædelse straffes med en bøde på 5.000 kr. Anden gang, der konstateres samme forhold vedrørende virksomheden, fordobles bøden til 10.000 kr. Herefter foreslås det, at bødeniveauet stiger med 50 pct., svarende til 15.000 kr. for en tredjegangsovertrædelse, og 22.500 kr. for en fjerdegangsovertrædelse.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Da tiltalte er udeblevet uden oplyst lovlig forfald, og da betingelserne efter retsplejelovens § 897, stk. 1, også i øvrigt er opfyldt, finder retten tiltalte skyldig i den rejste tiltalte.

Efter det fremkomne fastsættes straffen til en bøde på 5.000 kr., jf. bekendtgørelse om registrering af køretøjer nr. 1315 af 9. december 2014, § 117, stk. 3, jf. § 87.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

T skal betale en bøde på 5.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.