Dato for udgivelse
03 apr 2017 11:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 feb 2017 10:17
SKM-nummer
SKM2017.241.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 159-664/2016
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Posteringer, mellemregningskonti, bevisbyrde, gæld, indfriet, ugyldig, bevisførelse, gældsforhold, bogførte, udgifter
Resumé

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren, der var hovedaktionær i selskabet G1 A/S, var skattepligtig af yderligere løn i årene 2008-2011 på baggrund af en mellemregning med selskabet. SKATs forhøjelse af sagsøgerens skattepligtige indkomst var baseret på et excel-ark udvisende en række posteringer vedrørende flere forskellige mellemregningskonti med sagsøgeren. Sagsøgeren havde under sagen gjort gældende, at der var så stor usikkerhed om grundlaget for mellemregningen, at bevisbyrden for, at der bestod en gæld til selskabet, og at denne gæld i givet fald ikke var indfriet, påhvilede Skatteministeriet.

Retten bemærkede indledningsvist, at det var sagsøgeren, der havde bevisbyrden for, at skattemyndighedernes afgørelse vedrørende forhøjelsen af hans skattepligtige indkomst var ugyldig. Retten bemærkede videre, at der efter bevisførelsen hverken var grund til at betvivle, at de i excel-arket anførte poster dækkede over faktisk afholdte og bogførte udgifter, som i selskabet var konteret som en mellemregning med sagsøgeren. På denne baggrund fandt retten, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes vurdering af, at de i selskabet registrerede oplysninger var udtryk for et reelt gældsforhold. Retten fandt desuden ikke, at der var omstændigheder, som talte for, at mellemregningen skulle være blevet helt eller delvist nedbragt.

Sagen vedrørte desuden spørgsmålet om, hvorvidt der var grundlag for at foretage nulstilling af A-skat og AM-bidrag over for sagsøgeren. Retten fandt, at samtlige betingelser for nulstilling var opfyldt.

Skatteministeriet blev på denne baggrund frifundet.

Reference(r)

Personskattelovens § 3

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-1, C.B.3.5.3.3

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-1, G.A.3.3.8

Redaktionelle noter

Anket til Østre Landsret, hvis dom er offentliggjort som SKM2018.50.ØLR.

Appelliste

Parter

A

(v/Adv. Nicolai B. Sørensen)

Mod

Skatteministeriet

(Kammeradvokaten v/Adv. Maja Højholt-Nielsen)

Afsagt af byretsdommer 

Seerup

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen, der er anlagt den 9. maj 2016, vedrører anfægtelse af Skatteankenævnets afgørelse af 10. februar 2016, hvorved ankenævnet har stadfæstet SKATs afgørelse af 13. september 2013. I den påklagede afgørelse havde SKAT anset A for skattepligtig af yderligere løn i årene 2008-2011 samt nulstillet A-skat og AM-bidrag for 2011.

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgers personlige indkomst nedsættes for indkomståret 2008 med 276.665 kr.; for indkomståret 2009 med 200.845 kr.; for indkomståret 2010 med 401.317 kr.; for indkomståret 2011 med kr. 217.619, og at SKATs nulstilling af A-skat og AM-bidrag for 2011 ophæves.

Sagsøgtes påstand er frifindelse

Oplysningerne i sagen 

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Skatteankenævnet traf den 10. februar 2016 sålydende afgørelse:

"...

Klager: A

Klage over: SKATs afgørelse af 13. september 2013

Cpr-nr.: xxxxxx-xxxx

Indkomstår: 2008 - 2011 inkl.

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Skatteankenævnets afgørelse

2008: Anset for skattepligtig af yderligere løn med

276.665 kr.

0 kr.

276.665 kr.

2009: Anset for skattepligtig af yderligere løn med

200.845 kr.

0 kr.

200.845 kr.

2010: Anset for skattepligtig af yderligere løn med

401.317 kr.

0 kr.

401.317 kr.

2011: Anset for skattepligtig af yderligere løn med

217.619 kr.

0 kr.

217.619 kr.

2011: Nulstilling af A-skat og AM-bidrag

Ja

Nej

Ja

...

Yderligere løn

Faktiske oplysninger

Klageren er ejer og stifter af G1 ApS, som er moderselskab til G1.2 A/S, der blev erklæret konkurs den 2. april 2013 med IO fra advokatfirmaet R1 som kurator.

G1 ApS ejer aktiekapitalen i G1.2 A/S. Det fremgår af G1.2 A/S' selvangivelse for 2010, at G1 ApS er eneste ejer af G1.2 A/S.

SKAT har anset klageren for den ultimative ejer af, direktør for og daglig leder af G1.2 A/S.

G1.2 A/S er sambeskattet med moderselskabet G1 ApS og søsterselskabet G1.3 A/S.

G1 ApS har den 26. september 2003 stiftet G1.2 A/S. Sidste offentliggjorte årsrapport for G1.2 A/S er fra indkomståret 2009/2010. Der er endvidere udarbejder et regnskab for perioden 1. juli 2010 - 31. december 2010. Det fremgår af dette perioderegnskab, at der er andre tilgodehavender på 984.301 kr. SKAT har anset beløbet for at vedrøre klagerens gæld på mellemregningskontoen til selskabet pr. 31. december 2010.

G1.2 A/S solgte elektronik, især radioer. Selskabet fik leveret varer fra blandt andet Hong Kong og Kina.

Kundekredsen omfattede blandt andet G2, G3, G4, G5 og G6.

Da selskabet ikke indleverede årsrapport for 2010/2011 til Erhvervsstyrelsen, blev selskabet indledningsvis begæret tvangsopløst, efterfulgt af en konkurs den 2. april 2013.

SKAT har med tilladelse fra kurator foretaget udtræk af data fra G1.2 A/S' computer.

Det fremgår af dataene, at klageren har haft en mellemregningskonto med G1.2 A/S og én mellem moderselskabet G1 ApS og G1.2 A/S. Selskaberne har blandt andet betalt private udgifter for klageren, hans samlever JH og datter LM.

Gælden på mellemregningskontoen er aldrig blevet indfriet. Klageren har ikke fratrukket renteudgifter, og selskabet har ikke medregnet renteindtægter vedrørende mellemregningskontoen.

SKAT har såvel undersøgt G1.2 A/S' som klagerens indkomstforhold via de for indkomstårene tilgængelige kontroloplysninger, såsom offentliggjorte årsrapporter, indberetninger til SKATs systemer (R75 oplysninger), årsopgørelser, data fra G1.2 A/S' computere mv.

For klageren fremgår følgende oplysninger:

Indkomstår

2008

2009

2010

2011

Skattepligtig personlig indkomst

3.016

736.010

802.920

914.580

Skattepligtig indkomst

40.193

553.058

666.232

774.593

Formue

54.914

-422.178

-319.978

-142.047

Aktionærlån/ mellemregningskonto

76.665

200.842

401.317

217.619*

* Mellemregningskontoen er kun opgjort for perioden 1. januar - 27. juli 2011.

SKATs afgørelse

SKAT har behandlet klagerens opgørelse af skat, fordi SKAT har konstateret, at G1.2 A/S, cvr.nr. ...11, hvor klageren har en bestemmende indflydelse, er taget under konkursbehandling den 1. februar 2012.

Det er konstateret, at klageren har en gæld til selskabet, som ikke er indfriet.

Gælden er opgjort på baggrund af kontiene 48400 og 48450 mellemregning A og konto 45300 mellemregning G1 ApS.

Private hævninger ifølge data fra G1.2 A/S' computer:

2008

06-10-2008

Øvrige tilgodehavender

195.000,00

06-10-2008

A skat ovf.

19.685,00

06-10-2008

A  Y3 ovf.

19.750,00

11-11-2008

A Y3

23.200,73

01-12-2008

Elgiganten

1.299,00

01-12-2008

Udlæg i sept. 2008

-232,35

12-12-2008

Mercedes Q

17.962,43

I alt

 

276.664,81

2009

01-01-2009

JH

4.794,00

15-01-2009

forsikring ...Q

11.766,75

30-01-2009

A udlagt i december

-352,95

16-02-2009

Y3

22.844,94

01-03-2009

A udlæg Jan-feb

-1.822,90

12-03-2009

f. 721050094

39.740,95

12-03-2009

AMEX f. 19

4.315,85

19-03-2009

IKEA euro marts

2.608,50

19-03-2009

Magasin euro marts

2.800,00

19-03-2009

JH priv marts euro gold

1.500,00

19-03-2009

JH priv marts euro gold

50,00

19-03-2009

JH priv marts euro gold

1.100,00

19-03-2009

JH priv marts euro gold

2.150,00

19-03-2009

A IKEA euro gold 1

680,00

19-03-2009

Magasin euro gold

1.299,00

31-03-2009

A udlæg Marts

-2.713,85

17-04-2009

Amex f.21 JH priv.

4.948,00

17-04-2009

Amex f.21 LM priv.

1.163,40

30-04-2009

bet. Y3 01/04/09

21.918,50

01-05-2009

Overbetaling

-139,34

15-05-2009

bet. parkeringsbøde mini

510,00

18-05-2009

EuroPlat Maj/8

3.000,00

18-05-2009

EuroPlat Maj/l0

3.000,00

18-05-2009

Euro Plat Maj/12

3.000,00

18-05-2009

JH priv

1.880,00

18-05-2009

Eurogold Maj/9

594,80

18-05-2009

Eurogold Maj/l0

8.000,00

17-07-2009

Amex f. 24/3 Magasin

2.000,00

17-07-2009

Amex f. 24/3 Magasin

544,00

22-07-2009

JH Eurogold Juli 09

7.577,50

22-07-2009

A Eurogold Juli 09

-599,00

22-07-2009

A Eurogold Juli 09

1.297,00

22-07-2009

A Eurogold Juli 09

780,00

22-07-2009

A Eurogold priv. indb.

-4.262,95

22-07-2009

JH Europlat Juli

5.640,66

22-07-2009

A Europlat Juli

1.697,00

20-08-2009

EuroPlat, aug. priv.

-7.337,66

20-08-2009

EuroPlat, ind.JH

8.195,14

20-08-2009

EuroPlat, ind. LM

650,00

20-08-2009

EuroPlat, ind. A

5.704,00

20-08-2009

EuroGold, ind. A

1.202,29

20-08-2009

EuroGold, ind. JH

156,57

20-08-2009

EuroGold,aug. privat

-9.055,50

06-09-2009

Privat indbetaling Eurocard

-14.549,14

08-09-2009

G11, fakt. 200912

5.600,00

18-09-2009

Amex, fakt. 26 sep./29

1.045,00

18-09-2009

Amex, fakt. 26 sep. JH

72,00

18-09-2009

Amex, fakt. 26 sep. JH

1.800,00

18-09-2009

Amex, fakt. 26 sep. JH

1.180,00

21-09-2009

EuroPlat, ind. JH

3.650,00

21-09-2009

A EuroGold, sep./

209,85

11-10-2009

Privat indbetaling Eurocard

-1.417,00

18-10-2009

Privat indbetaling Eurocard

-3.650,00

01-11-2009

Amex, fakt. 27, JH

3.200,00

01-11-2009

Amex, fakt. 27, LM

571,00

01-11-2009

EuroCard, Privat

4.029,00

01-11-2009

EuroCard, A

4.545,95

01-11-2009

EuroPlat, sep. JH

3.914,00

01-11-2009

EuroPlat, sep. LM

1.685,00

01-11-2009

EuroPlat, sep. A

2.948,95

19-11-2009

JH EuroGold nov. 09

8.380,00

19-11-2009

A EuroGold nov. 09/

1.659,00

19-11-2009

A EuroGold nov. 09/

4.580,07

19-11-2009

A EuroGold nov. 09/

315,99

19-11-2009

A EuroGold nov. 09/

659,00

19-11-2009

A EuroGold nov. 09/

-701,79

19-11-2009

A EuroGold nov. 09, priv

630,00

19-11-2009

A, Euro Plat, nov. 09

-20.035,80

19-11-2009

Amex, fakt. 28

1.154,95

23-11-2009

Bet. A Privat

9.000,00

26-11-2009

Bet. Y3, 01/10/09

11.452,81

01-12-2009

G11 fak. 200924

9.187,50

17-12-2009

EuroGold, Nov. 09,JH

5.700,00

17-12-2009

EuroGold, Nov. 09/A

1.620,82

17-12-2009

EuroGold, Nov. 09

165,45

17-12-2009

EuroGold, Nov. 09/A

112,90

17-12-2009

EuroGold, Nov. 09/A

-14.698,38

18-12-2009

Amex, Nov. 09, JH

2.000,00

18-12-2009

Amex, Nov. 09, A

3.000,00

I alt

200.841,83

2010

28-01-2010

Bet. Y3, 2/10/09-01/01/10

9.345,94

01-02-2010

Euro Plat, dec.09 / LM

1.655,72

01-02-2010

Euro Plat, dec.09 /4

3.000,00

01-02-2010

Euro Plat, dec.09

12.108,00

01-02-2010

Euro Plat, dec.09

1.797,00

01-02-2010

Euro Plat, dec.09

-4.639,37

01-02-2010

Amex, dec. 09/JH

11.385,00

01-02-2010

Diners, jan. 10

1.800,00

01-02-2010

EuroCard Gold

8,00

01-02-2010

EuroCard Gold

32,00

01-02-2010

EuroCard Gold/JH

915,00

01-02-2010

EuroCard Gold/3

2.500,00

01-02-2010

EuroCard Gold

265,00

01-02-2010

EuroCard Gold

-5.000,00

01-02-2010

EuroCard Gold

-5.606,63

17-02-2010

EuroGold, feb.10

8,00

17-02-2010

EuroGold, feb.10

54,00

17-02-2010

EuroGold, feb.10

10,00

17-02-2010

EuroGold, feb.10

10,00

17-02-2010

EuroGold, feb.10 JH

7.446,95

17-02-2010

EuroGold, feb.10

485,00

17-02-2010

EuroGold, feb.10

49,95

17-02-2010

EuroGold, feb.10 bet. Privat

-5.560,71

17-02-2010

EuroPlat, januar 10

195,74

17-02-2010

EuroPlat, januar 10 -JH

840,00

17-02-2010

EuroPlat, januar 10 - LM

1.178,30

18-02-2010

QPark, Afgift A

590,00

19-02-2010

Amex, fakt. 31 /JH

5.979,00

01-03-2010

AMEX, ... HongKong

1.099,74

01-03-2010

Bet. ..., februar, LM

1.130,39

09-03-2010

..., fakt. 14313794 - ...Q

1.352,88

19-03-2010

Privat indbetaling Eurocard

-9.500,00

19-03-2010

EuroPlat, Marts -JH

1.550,00

19-03-2010

EuroPlat, marts 10

2.000,00

19-03-2010

EuroPlat, marts 10

318,00

19-03-2010

EuroGold, Marts 10

20,00

19-03-2010

EuroGold, Marts 10

6,00

19-03-2010

EuroGold, Marts -JH

1.986,90

19-03-2010

EuroGold, Marts 10

799,80

19-03-2010

EuroGold, Marts 10

1.897,90

19-03-2010

EuroGold, Marts 10

1.199,00

22-03-2010

..., fakt. 3952443 (A)

878,00

06-04-2010

Bet. Statoil, LM

2.451,71

19-04-2010

Amex, fakt. 33

290,00

19-04-2010

Amex, fakt. 33 -JH

3.744,00

19-04-2010

Amex, fakt. 33

4.000,00

19-04-2010

Amex, fakt. 33

1.650,00

20-04-2010

EuroGold, marts 2010

10,00

20-04-2010

EuroGold, marts 2010

6,00

20-04-2010

EuroGold, marts 2010 -JH

2.485,00

20-04-2010

EuroGold, marts 2010

1.100,00

20-04-2010

EuroGold, marts 2010

-3.883,00

03-05-2010

Bet. Statoil LM

2.049,30

07-05-2010

..., forsik. mini, ...Q1

8.877,00

11-05-2010

Bet. ...

72,50

19-05-2010

EuroGold, maj - A

24,00

19-05-2010

Privat indbetaling Eurocard

-1.200,00

19-05-2010

EuroGold, maj -JH

7.091,40

19-05-2010

EuroGold, maj - A

305,00

19-05-2010

EuroGold, maj - A

768,20

19-05-2010

Amex, maj -JH

13.386,37

01-06-2010

Bet. Statoil LM

3.463,66

07-06-2010

Privat indbetaling Eurocard

-2.165,00

07-06-2010

Privat indbetaling Eurocard

-3.000,00

07-06-2010

Privat indbetaling Eurocard

-3.000,00

18-06-2010

Amex, maj /JH

3.120,00

21-06-2010

Euro Gold juni

117,00

21-06-2010

Euro Gold juni

30,00

21-06-2010

Euro Gold juni

6,00

21-06-2010

Euro Gold juni

8,00

21-06-2010

Euro Gold juni

68,00

21-06-2010

Euro Gold juni/JH

6.162,21

21-06-2010

Euro Gold juni

144,95

21-06-2010

Euro Gold juni/25

95,00

21-06-2010

Euro Gold juni

251,95

21-06-2010

Euro Gold juni

95,00

28-06-2010

Bet. P-Afgift - ...

790,00

28-06-2010

Bet. P-Afgift - ...

790,00

30-06-2010

EP 09/10 Inkl forsikringer

83.974,50

01-07-2010

Bet. Statoil/LM -juni

2.522,53

02-07-2010

Bet. Udlæg vedr. Eurocard

2.626,09

21-07-2010

Bet. Center f p. (via G1.3 A/S)

510,00

21-07-2010

Euro Plat -juni/JH

2.541,30

21-07-2010

EurocPlat - Privat indbetaling - ej registreret tidl

-2.000,00

21-07-2010

EurocPlat - Privat indbetaling - ej registreret tidl

-3.500,00

02-08-2010

Bet. Statoil, juli - Mini

3.332,89

02-08-2010

Bet. Statoil, juli

- 2.149,01

04-08-2010

Bet. ... (via G1.3 A/S)

929,00

19-08-2010

..., 4016868

1.317,00

19-08-2010

Amex, fakt. 37 /JH

6.240,00

19-08-2010

Amex, fakt. 37 /

3.810,00

19-08-2010

Amex, fakt. 37 /

5.230,00

24-08-2010

Bet. ...

510,00

01-09-2010

Bet. Statoil aug. - LM

1.309,04

01-09-2010

Statoil Mini ...Q1

1.611,72

10-09-2010

G10, fatk. September 2010

3.140,67

17-09-2010

Amex, fakt. 38

855,70

21-09-2010

Bet. G10, fakt. August - A

2.135,38

21-09-2010

Bet. G10, fakt. August - A

5.100,00

21-09-2010

Bet. G10, fakt. August - A

911,00

01-10-2010

Bet. Statoil, LM

1.304,12

01-10-2010

EuroPlat, september 10 - LM

11.220,00

01-10-2010

Eurocard JH

1.345,00

01-10-2010

Eurocard kontanthævning 31/8/10 - ...

2.050,00

01-10-2010

Eurocard kontanthævn 15/9/10

JH 2000

1.545,32

01-10-2010

Eurocard kontanthævn 17/9/10

 4000

3.050,45

01-10-2010

Eurocard kontanthævn 17/9/10

JH 4000

3.050,45

01-10-2010

EuroGold, september 10 -

10,00

01-10-2010

EuroGold, september 10 -

270,90

01-10-2010

EuroGold, september 10 -

8.450,00

01-10-2010

EuroGold, september 10 -

20,00

01-10-2010

EuroGold, september 10 -

699,00

01-10-2010

EuroGold, september 10 -

18,00

01-10-2010

EuroGold, september 10 -

69,00

01-10-2010

EuroGold, september 10 -JH

6.897,00

01-10-2010

EuroGold, september 10 -

2.349,00

01-10-2010

EuroGold, september 10 -

14.824,55

01-10-2010

EuroGold, september 10 -

1.628,00

01-10-2010

EuroGold, september 10 - 25

2.019,39

01-10-2010

EuroGold, september 10 -

-4.500,00

01-10-2010

EuroGold, september 10 - JH 2150 Louis Vuitton

1.608,57

01-10-2010

EuroGold, september 10 - JH 7750 Louis Vuitton

5.798,32

01-10-2010

01-10-2010 Kontanthævn EUR 500

Berlin 6/9/10

3.853,86

08-10-2010

A priv check hævet af G1.2 A/S v/fejl

-11.850,00

19-10-2010

Bet. P-Afgift, ...Q2

510,00

19-10-2010

AMEX - 18/9-9/10 /15

114,00

19-10-2010

AMEX - 18/9-19/10/

275,00

19-10-2010

AMEX - 18/9-19/10 / 19

111,00

19-10-2010

AMEX - 18/9-19/10 / 20

570,00

19-10-2010

AMEX - 18/9-19/10 / 21

695,00

19-10-2010

AMEX - 18/9-19/10 /

300,00

19-10-2010

AMEX - 18/9-19/10 / 23

60,00

19-10-2010

AMEX - 18/9-19/10 / 24

1.050,00

19-10-2010

AMEX - 18/9-19/10 / 25

38,00

19-10-2010

AMEX - 18/9-19/10 / 26

90,00

19-10-2010

AMEX - 18/9-19/10 / 27

860,00

19-10-2010

AMEX - 18/9-19/10/28

274,00

19-10-2010

19-10-2010 AMEX - 18/9-19/10 / 30

270,00

19-10-2010

AMEX - 18/9-19/10 / 31

800,00

19-10-2010

AMEX - 18/9-19/10 / 32

25,00

19-10-2010

AMEX - 18/9-19/10 /

-10,00

19-10-2010

AMEX - 18/9-19/10 /

566,00

19-10-2010

AMEX - 18/9-19/10 /

2.587,90

19-10-2010

AMEX - 18/9-19/10 / 38

231,25

19-10-2010

AMEX - 18/9-19/10 / 52

560,48

19-10-2010

AMEX - 18/9-19/10 ... JH 3930

2.719,38

20-10-2010

EuroPlat, oktober 10 -JH

4.915,00

20-10-2010

EuroPlat, oktober 10 - kontanthævn JH 3000

2.160,48

20-10-2010

EuroPlat, oktober 10 - kontanthævn JH 3000

2.166,60

20-10-2016

EuroPlat, oktober 10 - parfume

910,14

20-10-2010

6/10/10 EuroPlat, oktober 10 - indbet

-2.097,20

20-10-2010

EuroGold, oktober 10 -

26,00

20-10-2010

EuroGold, oktober 10 -

8,00

20-10-2010

EuroGold, oktober 10 -

26,00

20-10-2010

EuroGold, oktober 10 - JH

3.681,72

20-10-2010

EuroGold, oktober 10 -

829,00

20-10-2010

EuroGold, oktober 10 - 12

985,00

20-10-2010

EuroGold, oktober 10 -

3.000,00

20-10-2010

EuroGold, oktober 10 -

130,00

20-10-2010

EuroGold, oktober 10 -

420,89

20-10-2010

6/10/10 EuroGold, oktober 10 - indbet

-4.350,00

29-10-2010

G10, fakt. Oktoberr 10 - 4

477,59

01-11-2010

Statoil oktober- LM

2.123,12

02-11-2010

Bet. ..., (via G1.3 A/S)

510,00

16-11-2010

... Qi ...

1.317,00

17-11-2010

Renseri, fakt. 30 (A)

1.125,00

19-11-2010

Euro PLAT, pr. 19/11-10 - Rest.

600,00

19-11-2010

Euro PLAT, pr. 19/11-10 -Vin/6

598,00

19-11-2010

Euro PLAT, pr. 19/11-10 -Vin/

115,00

19-11-2010

Euro PLAT, pr. 19/11-10 -JH

5.161,90

19-11-2010

Euro PLAT, pr. 19/11-10 - LM

650,00

19-11-2010

Euro PLAT, pr. 19/11-10 - ...

798,00

19-11-2010

Euro PLAT, pr. 19/11-10 - .... /3

500,00

19-11-2010

Euro PLAT, pr. 19/11-10 - Gebyr.

50,00

19-11-2010

Euro PLAT, pr. 19/11-10 - hæve HongKong/5

1.333,70

19-11-2010

Euro PLAT, pr. 19/11-10 - Itunes.

-4.915,00

19-11-2010

Euro GOLD, pr. 19/12-10 - Itunes.

8,00

19-11-2010

Euro GOLD, pr. 19/12-10 - ...

66,00

19-11-2010

Euro GOLD, pr. 19/12-10 -...

1.436,64

19-11-2010

Euro GOLD, pr. 19/12-10 - ...

761,09

19-11-2010

Euro GOLD, pr. 19/12-10 - ...

204,65

19-11-2010

Euro GOLD, pr. 19/12-10 - ...

197,64

19-11-2010

Euro GOLD, pr. 19/12-10 - ...

250,00

19-11-2010

Euro GOLD, pr. 19/12-10 - Bet. privat

-3.681,72

19-11-2010

Euro GOLD, pr. 19/12-10 - Bet. privat

-3.000,00

19-11-2010

EurocGold ‘Privat indbetaling

-4.300,00

19-11-2010

Amex, pr. 19/12-10 - ...

130,00

19-11-2010

Amex, pr. 19/12-10 - ...

180,00

19-11-2010

Amex, pr. 19/12-10 - ...

850,00

19-11-2010

Amex, pr. 19/12-10 - ...

450,00

19-11-2010

Amex, pr. 19/12-10 - ...

2.425,00

19-11-2010

Amex, pr. 19/12-10 - Louis Vuitton

4.895,03

19-11-2010

Amex, pr. 19/12-10 - JH 35100 Louis Vuitton

24.030,17

24-11-2010

...

700,00

01-12-2010

Statoil, november 10 - LM

1.770,40

01-12-2010

Eurocard A priv ...

1.608,57

01-12-2010

Eurocard A priv ...

5.798,32

10-12-2010

G10, A privat

3.527,15

16-12-2010

..., vask/rens m.m A

581,00

17-12-2010

AMEX, pr. 17/12-10 - ...

278,00

17-12-2010

AMEX, pr. 17/12-10 -JH

10.516,20

17-12-2010

AMEX, pr. 17/12-10 - Magasin

375,00

17-12-2010

AMEX, pr. 17/12-10 - ...

2.797,47

20-12-2010

Euro PLAT, pr 20/12-10 - JH

9.401,00

20-12-2010

Euro PLAT, pr 20/12-10 -

3.568,25

20-12-2010

Euro PLAT, pr 20/12-10 - gebyr

71,37

20-12-2010

Euro PLAT, pr 20/12-10 -

5.714,27

20-12-2010

Euro PLAT, pr 20/12-10 - 20-12-2010

1.482,14

20-12-2010

Euro PLAT, pr 20/12-10 - 20-12-2010

973,21

20-12-2010

Euro PLAT, pr 20/12-10 - ...

2.714,28

20-12-2010

Euro PLAT, pr 20/12-10 - ...

1.473,21

20-12-2010

Euro PLAT, pr 20/12-10 - ...

8.035,69

20-12-2010

Euro PLAT, pr 20/12-10 - ...

1.964,28

20-12-2010

Euro PLAT, pr 20/12-10

-3.671,80

20-12-2010

Euro GOLD, pr 20/12-10 - ...

18,00

20-12-2010

Euro GOLD, pr 20/12-10 - ...

10,00

20-12-2010

Euro GOLD, pr 20/12-10 - ...

10,00

20-12-2010

Euro GOLD, pr 20/12-10 - ...

278,00

20-12-2010

Euro GOLD, pr 20/12-10 - JH

13.884,75

20-12-2010

Euro GOLD, pr 20/12-10 - Magasin

299,00

20-12-2010

Euro GOLD, pr 20/12-10 - Palads

307,62

20-12-2010

Euro GOLD, pr 20/12-10 -

200,00

20-12-2010

Euro GOLD, pr 20/12-10 - ...

4.115,00

20-12-2010

Euro GOLD, pr 20/12-10 - ...

300,40

20-12-2010

Euro GOLD, pr 20/12-10 - ...

280,00

20-12-2010

Euro GOLD, pr 20/12-10 - Vejsalt/6

109,90

23-12-2010

Bet. ...Q

12.463,00

I alt

401.316,64

2011

03-01-2011

Statiol dec. 10/Mini

2.913,00

03-01-2011

Statoil dec.10/LM

1.838,97

10-01-2011

Bet. JH

1.499,00

19-01-2011

AMEX, Privat - pr. 19/1-11

789,00

19-01-2011

AMEX, Privat - pr. 19/1-11

516,00

19-01-2011

AMEX, Privat - pr. 19/1-11

5.000,00

19-01-2011

AMEX, Privat - pr. 19/1-11

5.950,00

22-01-2011

Bet. ... (via G1.3 A/S)

1.890,00

01-02-2011

Statoil januar, Mini

2.939,59

01-02-2011

Statoil januar, LM

1.716,60

17-02-2011

... 010311-310511/ A

1.342,00

02-03-2011

Refusion vedr. ...

-1.095,00

08-03-2011

Retur, vedr. ...Q2

-510,00

31-03-2011

Park.morgenbrød m.v/ A udlæg

-1.412,50

31-03-2011

Parkering ... mv./A

-1.957,25

01-04-2011

Statoil marts 2011/Mini

2.369,60

01-04-2011

Statoil marts 2011/LM

2.301,71

14-04-2011

Flybilletter ... - A/JH

13.014,00

01-05-2011

Statoil april 2011/Mini

1.804,05

01-05-2011

Statoil april 2011/LM

1.408,07

26-05-2011

Efter post G1.3 A/S(300610)

15.000,00

01-06-2011

Statoil maj 2011/Mini

1.934,38

01-06-2011

Statoil maj 2011/LM

2.900,55

01-06-2011

Kontanthævn JH airport - HKD 3000

2.034,59

01-06-2011

Kontanthævn JH airport HKD 4000

2.740,94

01-06-2011

Morgenbrød A

-262,00

01-06-2011

Statoil forbrug februar 11 - LM

1.396,67

01-06-2011

Statoil forbrug februar 11 - ...Q1

3.571,68

10-06-2011

Udlæg Fredagsbrød

-162,50

21-06-2011

Luftfragt, cykel

2.495,59

22-06-2011

købt kaffe til A privat

79,95

22-06-2011

Statoil juni 2011/Mini

2.207,92

22-06-2011

Statoil juni 2011/LM

1.949,11

30-06-2011

21/7/10 Eurocard JH

920,00

30-06-2011

21/7/10 Eurocard A - kontant,

3.957,64

30-06-2011

21/7/10 lndbet privat 27/6/10

-2.626,09

30-06-2011

21/7/10 Indbet privat 1/7/10

-4.200,00

30-06-2011

21/7/10 lndbet privat 9/7/10

-2.550,00

30-06-2011

EuroC A - ... Vin u/bilag

450,00

30-06-2011

17/8/10 EuroC A ... Statoil

39,00

30-06-2011

EuroC A ... Vin

773,00

30-06-2011

EuroC A - ...

400,00

30-06-2011

13/5/ 10 EuroC A Taxi

223,00

30-06-2011

20/8/10 EuroGold - EurocardJH

3.864,25

30-06-2011

24/7/10 EuroC A ...

358,00

30-06-2011

24/7/10 EuroC A ...

243,90

30-06-2011

25/7/10 EuroC A Statoil

50,00

30-06-2011

EuroC A Café

536,00

30-06-2011

9/8/10 EuroC A ...

195,00

30-06-2011

14/8/10 EuroC A ...

179,00

30-06-2011

EuroC Taxi

105,00

30-06-2011

16/8/10 Eurocard Gold - privat indbetaling

-5.005,12

30-06-2011

21/6/10 EuroPlat JH

10.751,00

30-06-2011

7/6/10 Eurocard Plat - privat indbetaling

-688,22

30-06-2011

20/4/10 Eurocard Plat - privat indbetaling

-3.868,00

30-06-2011

20/8/10 EuroPlat JH

350,00

30-06-2011

16/8/10 Eurocard Plat - privat indbetaling

-253,74

30-06-2011

....Udsk. af 4 dæk - ...Q

7.924,00

30-06-2011

....Renter vedr. fakt. 6051773

76,60

30-06-2011

.... 01.06.11-31.08.11

1.468,34

30-06-2011

CRM - V.Afg. ...Q1

1.010,00

30-06-2011

... - 01.06.11-31.05.12/Mini

9.239,00

30-06-2011

... - Div. rep. Mini

3.046,56

30-06-2011

AMEX, april 2011-JH

2.725,00

30-06-2011

AMEX, april kontanthævn. A

8.320,00

30-06-2011

AMEX, april A Taxfree ....mv.

432,00

30-06-2011

AMEX, april A ...

274,28

30-06-2011

EC,Gold mar/apr. JH

3.177,55

30-06-2011

EC,Gold mar/apr. JH

-5.513,46

30-06-2011

EC privat indb 30/3/11

-7.000,00

30-06-2011

EC privat indb 5/4/11

190,00

30-06-2011

EC Gold mar/apr taxfree Munchen u/bilag

325,44

30-06-2011

EC, mar/apr.- ...

1.000,00

30-06-2011

EC, mar/apr.-Kont.hævn.gebyr

50,00

30-06-2011

EC, mar/apr.-...

3.343,00

30-06-2011

EC Gold mar/apr kontanthævn.

3.000,00

30-06-2011

EC, mar/apr.-Kont.hævn.gebyr

60,00

30-06-2011

EC Gold mar/apr kontanthævn.

3.000,00

30-06-2011

EC, mar/apr.-Kont.hævn.gebyr

60,00

30-06-2011

EC, mar/apr.-... Lørdag 9/4

101,45

30-06-2011

EC, mar/apr.-...

162,01

30-06-2011

AMEX, maj/juni ...

3.171,23

30-06-2011

AMEX, apr/maj- Taxi

330,00

30-06-2011

AMEX, apr/maj-...

2.043,49

30-06-2011

AMEX, apr/maj-...

246,97

30-06-2011

AMEX, apr/maj- Resort

37.171,47

30-06-2011

AMEX, apr/maj-...

455,86

30-06-2011

AMEX, apr/maj- Taxi

390,00

30-06-2011

AMEX, apr/maj JH

7.280,00

30-06-2011

EC, juni 2011/5889-

10,00

30-06-2011

EC, juni 2011/5889-...

6,00

30-06-2011

EC,juni 2011/5889-

2.210,00

30-06-2011

EC,juni Daimler rep ...Q Mercedes

28.686,73

30-06-2011

lmp.spec. juni 2011/A cykel

10.162,90

12-07-2011

G10 - A privat

3.412,00

27-07-2011

Brændstof, juli 2011/Mini

1.738,80

27-07-2011

Brændstof, juli 2011/LM

1.423,88

I alt

217.618,44

Betalinger vedrørende klageren:

Det fremgår af regnearkene, at G1.2 A/S har betalt klagerens private udgifter til blandt andet rejser, American Express, Diners, Euro Gold og Platin, cykel, G10, G9 vedrørende hans private bolig mv.

Det fremgår af årsrapporten for 2007/2008, at der er andre tilgodehavender på 195.000 kr. Dette beløb fremgår af mellemregningskonto 45300.

Betalinger vedrørende klagerens samlever JH:

I regnearkene er klagerens samlever blandt andet forkortet med JH.

Det fremgår af motorregisteret, at klagerens samlever JH ejer bilen med registreringsnummeret ...Q fra november 2008. Som det fremgår af regnearkene har G1.2 A/S betalt driftsudgifterne på denne bil.

Det fremgår endvidere, at G1.2 A/S har betalt andre private udgifter for klagerens samlever blandt andet til American Express (AMEX) og Diners.

Betalinger vedrørende klagerens datter LM: I regnearkene er klagerens datter forkortet med LM. G1.2 A/S har blandt andet betalt for klagerens datters skoleophold på Y3.

Selskabet har betalt klagerens datters kørekort. Datteren fyldte 18 år den 18. februar 2009. Det fremgår af regnearkene, at der er betalt 9.000 kr. til G11 den 8. september 2009. G11 er en køreskole i Y2-by. Klagerens datter boede på det tidspunkt i Y1-by ca. 11 km fra Y2-by.

Det fremgår endvidere, at bilen Mini med registrerings nr. ...Q1 har været til datterens rådighed. Driftsudgifterne er betalt af G1.2 A/S.

Det er SKATs opfattelse, at alt hvad klageren hæver enten i form af likvider eller lignende i sit selskab er skattepligtigt og skal selvangives af klageren enten som løn, udbytte eller likvidationsprovenu (aktieavance).

SKAT har ved sin gennemgang ikke fundet dokumentation for, at klageren har tilbagebetalt gælden i henhold til mellemregningskontoen med det nu tvangsopløste selskab G1.2 A/S.

SKAT finder herefter, at den skattemæssige behandling af gælden til selskabet skal ske ud fra en vurdering af, hvorvidt klageren på hævetidspunktet har været i stand til at tilbagebetale lånet eller ej.

Med baggrund i klagerens økonomiske forhold er det SKATs opfattelse, at klagerens formue enten er mindre, end det han skylder til selskabet, eller formuen er negativ, som gør, at klageren ikke ville være i stand til at tilbagebetale gælden på hævetidspunktet.

Denne manglende betalingsevne anses endvidere ikke for forbigående, da gælden ikke er tilbagebetalt inden selskabets konkurs den 2. april 2013.

SKAT har også vurderet, at årets hævninger skal beskattes hos klageren som løn og ikke som udbytte, selvom der i forvejen er indberettet løn til klageren fra selskabet. SKAT bygger sin lønbetragtning på, at forhøjelsen af klagerens lønindkomst ligger inden for de lønrammer en direktør fra en tilsvarende virksomhed kan få.

Klagerens lønindkomst forhøjes med følgende beløb:

2008: 276.665 kr.

2009: 200.842 kr.

2010: 401.317 kr.

2011: 217.619 kr.

Lønindkomst beskattes som personlig indkomst, jf. personskattelovens § 3.

Da klageren er hovedanpartshaver, er han ikke omfattet af den forkortede ligningsfrist på 1 år i bekendtgørelse nr. 1095 af 15. november 2005, jf. § 2, stk. 1, nr. 3.

Klageren er som hovedanpartshaver omfattet af skatteforvaltningslovens forlængede tidsfrist i § 26, stk. 5, idet de af SKAT foretagne ændringer er omfattet af reglerne om kontrollerede transaktioner i skattekontrollovens § 3 B mellem klageren og hans selskab, hvorved fristen for SKATs indkomstændringer forlænges til 5 år og 4 måneder. Den udvidede ansættelse er i denne sag anvendt for indkomstårene 2008 og 2009.

SKATs ændring af klagerens ansættelse for 2010 og frem er sket indenfor den ordinære ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1. Det giver SKAT mulighed for at ændre et indkomstår senest 3 år og 4 måneder efter udløbet af det indkomstår, der ønskes ændret.

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at lønindkomsten i indkomstårene 2008 - 2011 inkl. nedsættes til det selvangivne.

Repræsentanten har til støtte for sin påstand anført, at klageren ikke er omfattet af reglerne i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, da klageren ikke er hovedanpartshaver i G1 ApS og derfor heller ikke kan anses for værende den ultimative ejer af G1.2 A/S.

Tillige er gjort gældende, at forhøjelsen af lønindkomsten må anses for urimelig, da hverken klageren eller repræsentanten har haft adgang til det materiale, som SKAT har lagt til grund for forhøjelsen.

Repræsentanten har om ejerforholdene i G1.2 A/S anført, at pr. 29. april 2011 sker en kapitalforhøjelse, hvorefter ejerne af selskabet er som følger:

G1 ApS, 41,66 %

G7 ApS, 30,56 %

G8 ApS, 27,78 %

Ejerfordelingen fremgår af en underskrevet ejeraftale.

Repræsentanten har anført, at klageren i ejertiden har stået for at betale for G1.2 A/S' udgifter. Betalingerne er foregået med klagerens private betalingskort. Betalingerne er derfor sket som udlæg for G1.2 A/S.

Herefter har klageren afleveret kontoudtog til selskabet, hvorefter selskabet har tilbagekaldt gælden til klageren.

Ved gennemgang af kontoudtogene ses dog enkelte poster, som skal kvalificeres som private udgifter, hvorfor disse beløb bliver påført mellemregningen mellem G1.2 A/S og klageren.

Af fremlagt mailkorrespondance ses, at en ansat i G1.2 A/S pr. 17. juni 2011 oplyser, at saldoen på mellemregningen mellem G1.2 A/S og klageren udgjorde 32.918,60 pr. 16. juni 2011.

Af posteringsoversigten fremgår flere poster, som også fremgår af SKATs oversigt, hvorfor de selvfølgelig skal kvalificeres som værende private udgifter.

Dog kan det også ses, at flere af SKATs poster ikke fremgår af oversigten, hvorfor der ikke er tale om private udgifter. Klageren skal derfor ikke beskattes af disse.

SKATs udtalelse

SKAT har bl.a. udtalt, at det fremgår af hæftelsesaftalen, hvorpå klageren, OH og SL har skrevet under den 8. april 2011, at hæftelsen sættes i gang, når de laver aftale med F1-bank, alternativt med nuværende bank. Hvornår hæftelsen sættes i gang fremgår ikke af de modtagne dokumenter.

På ejeraftalens sidste side har klageren, OH og SL ligeledes skrevet under. Dokumentet er ikke dateret; kun årstallet 2011 er påført.

Der er ikke overensstemmelse mellem ejeraftalen og ejerbogen vedrørende G1.2 A/S.

Aftalen om kapitalforhøjelsen og udsagnet i ejerbogen kan ikke tillægges betydning, da kapitalforhøjelsen ikke er anmeldt og registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Da registrering af kapitalforhøjelsen ikke er anmeldt til registrering senest 12 måneder efter beslutningen, bortfalder beslutningen om kapitalforhøjelse, jf. selskabslovens § 177, stk. 2. Da kapitalforhøjelsen bortfalder, mener SKAT ikke, at kapitalforhøjelsen bør tillægges nogen betydning ved afgørelsen af denne sag, jf. også TfS 1984, 189 og TfS 1996, 603.

Det fremgår af ejerkontraktens § 1, at aktierne i henhold til vedtægterne skal udstedes på navn og noteres i selskabets ejerbog.

Det fremgår ligeledes af ejerkontraktens § 18, at ingen overgang af kapitalandele har gyldighed over for selskabet, og ingen kapitalejer har stemmeret i selskabet før notering på navn har fundet sted i selskabets ejerbog. Selskabet skal ikke være forpligtet til at foretage notering, såfremt den meddelte transport ikke findes at være ægte.

Den oplyste ejerfordeling er ikke gyldig i forhold til ejeraftalen, som er sendt til skatteankenævnet, jf. kontraktens §§ 1 og 18.

Det bemærkes endvidere, at G1.2 A/S, hvori kapitalforhøjelsen sker, ikke er part i aftalen.

Selvom der er kommet nye oplysninger til klagen, ændrer det ikke det forhold, at klageren er den ultimative ejer af G1.2 A/S, idet kapitalforhøjelsen ikke har nogen gyldighed, jf. selskabsskattelovens § 177, stk. 2.

SKAT har vedrørende mellemregningskontoen bl.a. anført, at der ikke er fremlagt dokumentation i form af kontoudtog fra banken for, at klageren har indfriet sin gæld til selskabet for 2011 og for tidligere indkomstår.

Det fremgår endvidere ikke af klagen, hvilke beløb klageren mener er private udgifter, og hvilke der ikke er private udgifter i SKATs opgørelse af aktionærlån.

SKAT har henvist til mails af 22. august 2011 og 29. august 2011 fra G1.2 A/S' server, der indeholder oplysninger om, at klageren har fået en række private udgifter betalt af G1.2 A/S. Det ses af disse mails, at klageren har en gæld til G1.2 A/S, idet selskabet har betalt private udgifter for ham.

SKAT har for indkomstårene 2008 - 2011 inkl. forhøjet klagerens indkomst med 1.096.446 kr., hvilket beløb svarer til det beløb, som fremgår af mailen af 29. august 2011 som "gammelt mellemværende rødt 863 t. kr. og gråt beløb på 232 t. kr.", i alt 1.095.000 kr. Beløbet er afrundet, hvorfor der opstår en difference på godt 1.000 kr. i forhold til SKATs opgørelse.

Der er ingen dokumentation for, at klageren har afregnet sit mellemværende til G1.2 A/S, hvorfor SKAT har beskattet ham af de private udgifter, som G1.2 A/S har betalt for ham, jf. SKATs afgørelse af 13. september 2013.

Repræsentanten har over for Skatteankestyrelsen senere oplyst, at klageren var eneejer af G1 ApS.

Repræsentanten har fremlagt kopi af udateret ejeraftale mellem G1 ApS, G8 ApS og G7 ApS. Repræsentanten ville nærmere redegøre for kapitalforhøjelsen på 220.045 kr. i G1.2 A/S, hvilket imidlertid ikke er sket.

Repræsentanten ville tillige undersøge, hvorledes kurator for G1.2 A/S' konkursbo har forholdt sig med hensyn til mellemregningskontoen i selskabet samt fremsende dokumentation herfor. Der er alene fremlagt redegørelse af 8. februar 2013 fra konkursboets kurator. Mellemregningen mellem klageren og G1.2 A/S ses ikke at fremgår af redegørelsen.

Møde med Skatteankenævnet

Repræsentanten fastholdt, at de udgifter, som klageren er beskattet af, er udgifter, som er afholdt af klageren med klagerens private kreditkort, og at den opgørelse, som fremgår af SKATs afgørelse, er den opgørelse, som klageren har sendt ind til G1.2 A/S med henblik på at få refunderet de erhvervsmæssige udgifter, som måtte følge af opgørelsen.

Repræsentanten afviste, at klageren havde en mellemregning med sine selskaber og henviste til, at det ikke fulgte af regnskaberne i form af revisorpåtegning eller af kurators redegørelse, at der havde været en mellemregning mellem klageren og hans selskaber (ulovligt aktionærlån).

Skatteankenævnets afgørelse

Det fremgår bl.a. af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, at told- og skatteforvaltningen ikke kan afsende varsel om ændring af en ansættelse af indkomstskat senere end den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

Af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, fremgår bl.a., at fristerne efter stk. 1 først udløber i det sjette år efter indkomstårets udløb for skattepligtige omfattet af § 3 B i skattekontrolloven for så vidt angår kontrollerede transaktioner.

Det fremgår af statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c, at som skattepligtig indkomst betragtes den skattepligtiges samlede årsindtægter, så som løn.

Klageren er eneejer af G1 ApS, og G1 ApS er anset for ejer af aktiekapitalen i G1.2 A/S, idet den i kopi fremlagte udaterede ejeraftale ikke er tillagt betydning, bl.a. fordi der ikke er overensstemmelse mellem ejeraftalen og ejerbogen vedrørende G1.2 A/S, og da kapitalforhøjelsen ikke er anmeldt og registreret hos Erhvervsstyrelsen. Klageren er herefter anset for den ultimative ejer af G1.2 A/S, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 1. Som følge heraf finder den forlængede frist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, anvendelse, og SKATs ændringer af klagerens skatteansættelse de omhandlede indkomstår er derfor ikke forældede.

Det følger af G1.2 A/S mail af 22. august 2010 til klageren, at klageren har et "gammelt" mellemværende med selskabet på henholdsvis 863.000 kr. og 232.000 kr., svarende til den forhøjelse af den skattepligtige indkomst, som SKAT har foretaget, jf. SKATs udtalelse. Mailen fra G1.2 A/S viser desuden, at det er forkert, når klagerens repræsentant oplyste, at der var tale om hævninger på et privat kreditkort. Af mailen fremgår det, at der er tale om private hævninger på et firma kreditkort. Det undrer nævnet, at revisor ikke har fundet denne mellemregning i sin gennemgang.

Der er ikke fremlagt dokumentation for, at klageren har betalt selskabets udgifter. Klageren er derfor skattepligtig af de hævede beløb som yderligere løn, idet det ikke er godtgjort, at SKATs forhøjelser er foretaget på et forkert grundlag henset til karakteren af hævningerne.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.

Nulstilling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Faktiske oplysninger

Klageren har været ansat i G1.2 A/S fra den 1. april 2004 til den 31. december 2011. Selskabet blev taget under tvangsopløsning den 16. januar 2012 på begæring af Erhvervsstyrelsen.

Skifteretten har efterfølgende den 1. februar 2012 taget selskabet under konkursbehandling med advokat IO, advokatfirmaet R1, som kurator. Konkursboet er endeligt afsluttet den 2. april 2013.

SKAT har den 14. februar 2012 overfor konkursboets kurator anmeldt følgende krav:

A-skat/arbejdsmarkedsbidrag

357.402 kr.

Moms inkl. foreløbige fastsættelser

824.437 kr.

Renter m.v.

40.375 kr.

Parkeringsafgift

760 kr.

I alt

1.222.974 kr.

I det opgjorte beløb indgår krav, som er blevet foreløbigt fastsat som følge af selskabets manglende indsendelse af angivelse af tilsvar for en eller flere perioder.

SKAT kan nulstille A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, hvis en række betingelser er opfyldt:

  1. Den indeholdelsespligtige skal være en virksomhed med begrænset ansvar, typisk et aktie- eller anpartsselskab.
  2. Virksomhedens insolvens skal være konstateret ved ophør, konkurs eller lignende.
  3. Den indeholdelsespligtige skal have restancer af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag eller udbytteskat med videre for de perioder, hvor selskabet har godskrevet skattebeløb med videre for personer, som er omfattet af punkt 4. Perioderne behøver ikke at være sammenhængende.
  4. Nulstilling kan som hovedregel kun ske for personer, der har en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden, og som kan disponere enerådende i virksomhedens anliggender, samt for disses nærtstående.
  5. Nulstilling forudsætter, at de pågældende i kraft af deres tilknytning til virksomheden vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser, og dermed at selskabet ikke ville kunne afregne de indeholdte A-skatter med videre til forfaldstidspunktet.

SKAT har opgjort beløbene sådan:

Måned/år

Indberettet A-skat for klageren

Heraf skylder G1.2 A/S

Oktober 2011

28.439 kr.

28.439 kr.

November 2011

28.439 kr.

28.439 kr.

December 2011

28.439 kr.

28.439 kr.

I alt

85.317 kr.

85.317 kr.

 

Måned/år

Indberettet AM-bidrag for klageren

Heraf skylder G1.2 A/S

Oktober 2011

6.246 kr.

6.246 kr.

November 2011

6.246 kr.

6.246 kr.

December 2011

6.246 kr.

6.246 kr.

I alt

18.738 kr.

18.738 kr.

SKATs afgørelse

SKAT kan nulstille A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, hvis betingelserne under pkt. 1-5 er opfyldt.

Betingelse nr. 1

"Den indeholdelsespligtige skal være en virksomhed med begrænset ansvar, typisk et aktie- eller anpartsselskab".

G1.2 A/S er et aktieselskab og dermed et selskab med begrænset ansvar. SKAT har derfor anset betingelse nr. 1 for opfyldt.

Betingelse nr. 2

"Virksomhedens insolvens skal være konstateret ved ophør, konkurs eller lignende".

G1.2 A/S, der er erklæret konkurs den 2. april 2013, skylder A-skat og AM-bidrag, som den har indberettet for klageren.

Insolvens er konstateret ved konkursdekret af 2. april 2013. Betingelse nr. 2 er således også opfyldt.

Betingelse nr. 3

"Den indeholdelsespligtige skal have restancer af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag eller udbytteskat med videre for de perioder, hvor selskabet har godskrevet skattebeløb med videre for personer, som er omfattet af punkt 4. Perioderne behøver ikke at være sammenhængende. "

Betingelse nr. 3 er opfyldt, da selskabet skylder A-skat og arbejdsmarkedsbidrag på i alt 104.055 kr. for månederne oktober, november og december 2011.

Denne gæld vedrører blandt andet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, som er indberettet for klageren, og som han dermed godskrives på sin årsopgørelse for 2011, selv om selskabet ikke har betalt de indberettede beløb.

Betingelse nr. 4

"Nulstilling kan som hovedregel ske for personer, som har en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden, og som kan disponere enerådende i virksomhedens anliggender, samt for disses nærtstående".

Klageren var direktør, den ultimative ejer og daglig leder i selskabet. Dermed er klageren en person, der havde væsentlig økonomisk interesse i G1.2 A/S, og som kunne disponere enerådende i virksomhedens anliggender. SKAT har også anset betingelse nr. 4 for opfyldt.

Betingelse nr. 5

"Nulstilling forudsætter, at de pågældende i kraft af deres tilknytning til virksomheden vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser, og dermed at de bogførte A-skatter med videre ikke ville kunne afregnes på forfaldstidspunktet.

SKAT har anset betingelse nr. 5 for opfyldt. Der er lagt vægt på, at klageren som direktør, daglig leder og indirekte ejer vidste, eller i det mindste burde have vidst, at der på grund af selskabets situation ikke var den fornødne økonomiske realitet bag, så den indeholdte A-skat og arbejdsmarkedsbidrag ikke ville kunne afregnes til SKAT.

Det fremgår af mails fra oktober og november 2011 mellem F1-bank og klageren, at selskabet har likviditetsproblemer.

SKAT har anført, at A-skat og AM-bidrag kan nulstilles, hvis en række betingelser er opfyldt. SKAT har opgjort beløbene sådan:

Måned/år

Indberettet A-skat for klageren

Heraf skylder G1.2 A/S

Oktober 2011

28.439 kr.

28.439 kr.

November 2011

28.439 kr.

28.439 kr.

December 2011

28.439 kr.

28.439 kr.

I alt

85.317 kr.

85.317 kr.

 

Måned/år

Indberettet AM-bidrag for klageren

Heraf skylder G1.2 A/S

Oktober 2011

6.246 kr.

6.246 kr.

November 2011

6.246 kr.

6.246 kr.

December 2011

6.246 kr.

6.246 kr.

I alt

18.738 kr.

18.738 kr.

Klagerens opfattelse

Repræsentanten har nedlagt påstand om, at SKAT ikke kan nulstille A-skat samt AM-bidrag for indkomståret 2011.

Til støtte for påstanden er gjort gældende, at betingelse ad d vedrørende nulstilling i Den juridiske Vejledning, afsnit G,A.3.3.8, ikke er opfyldt, da klageren ikke er den ultimative ejer og daglig leder i G1.2 A/S.

Repræsentanten argumenterede på mødet for, at der var indskudt ny kapital, og at der var flere ejere, og at det således ikke var muligt for klageren at vide, at der ikke var midler til at betale A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af den til ham udbetalte løn.

SKATs udtalelse

SKAT har bl.a. udtalt, at det fremgår af mailen af 22. august 2011, at virksomheden har økonomiske problemer.

SKAT har endvidere udtalt, at følgende fremgår af selskabsrapporten vedrørende G1 ApS:

-                  At klageren er stifter

-                  At klageren ejer selskabet 100 %

-                  At selskabet tegnes af en direktør

-                  At klageren er det eneste direktionsmedlem

-                  At G1.2 A/S er et tidligere datterselskab.

-

Det fremgår tillige af selskabsrapporten vedrørende G1.2 A/S:

-                  At G1 ApS er stifter

-                  At G1.2 A/S før konkursen ejes 100 % af G1 ApS (klageren er derfor indirekte ejer og dermed den ultimative ejer af selskabet)

-                  At klageren er eneste direktionsmedlem

-                  At klageren er medlem af bestyrelsen

-                  At klageren har underskrevet alle selskabets regnskaber sammen med revisor

-                  At G1 ApS er moderselskab før konkursen.

SKAT har tillige udtalt, at klageren har været vidende om, at selskabet var i likviditetsproblemer og ikke kunne betale skatten, og henviser til at der har været en mailkorrespondance mellem klageren og F1-bank, hvori der er forespurgt til 120.000 kr. netto til lønninger. Dette indikerer, at selskabet i første omgang ikke havde tænkt sig at betale A-skatten.

Skatteankenævnets afgørelse

Efter kildeskattelovens 69, stk. 1 og 2, er den, som undlader at opfylde sin pligt til at indeholde A-skat, eller som indeholder denne med for lavt beløb, over for det offentlige umiddelbart ansvarlig for betaling af manglende beløb, med mindre han godtgør, at der ikke er udvist forsømmelighed fra hans side ved iagttagelse af bestemmelserne i denne lov. Endvidere hæfter den, som har indeholdt A-skat efter denne lov, overfor det offentlige for betaling af det indeholdte beløb.

Efter kildeskatteloven er det således alene arbejdsgiveren, der hæfter for betalingen af A-skat, der er indeholdt i den ansattes løn.

I praksis er det imidlertid anerkendt, at personer under visse betingelser kan pålægges nulstilling af indeholdt, men ikke indbetalt A-skat m.v.

Praksis vedrørende nulstilling af A-skat er dannet på grundlag af Højesterets dom af 26. maj 1981, refereret i UfR 1981.473. Med bestemmelsen i arbejdsmarkedsfondslovens § 15, stk. 1, (nu § 7) er praksis udvidet til også at omfatte AM-bidrag.

Praksis er gengivet i SKATs juridiske vejledning 2014-2 om Inddrivelse, afsnit G,A.3.3.8, og omfatter følgende betingelser for nulstilling:

"1. Den indeholdelsespligtige skal være en virksomhed med begrænset ansvar, typisk et aktie- eller anpartsselskab.

2. Virksomhedens insolvens skal være konstateret ved ophør, konkurs eller lignende.

3. Den indeholdelsespligtige skal have restancer af A-skat, AM-bidrag eller udbytteskat mv. vedrørende de perioder, hvor selskabet har godskrevet skattebeløb mv. for personer, som er omfattet af punkt d. Perioderne behøver ikke være sammenhængende.

4. Nulstilling kan som hovedregel kun ske for personer, der har en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden, og som kan disponere enerådende i virksomhedens anliggender samt for disses nærtstående.

5. Nulstilling forudsætter, at de pågældende i kraft af deres tilknytning til virksomheden vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser, og dermed at de bogførte A-skatter mv. ikke ville kunne afregnes til forfaldstid. "

I overensstemmelse med SKATs afgørelse anses betingelserne for nulstilling af A-skat og AM-bidrag for opfyldt.

Der er særlig lagt vægt på, at klageren var den ultimative ejer af G1.2 A/S, idet nævnet under mødet konstaterede, at formalia vedrørende udvidelse af ejerkredsen ikke kunne bekræftes af de oplysninger, der er indberettet til Erhvervsstyrelsen. Her fremgik det - af blandt andet et generalforsamlingsreferat - at klageren var eneejer af G1 Aps, som var eneejer af G1.2 A/S og at han var direktør for begge selskaber.

Klageren havde således fuld indsigt i begge selskabers økonomiske situation, og det må have stået ham klart, at selskabets økonomiske forhold ikke tillod, at indeholdelse af A-skat og AM-bidrag ville kunne afregnes til SKAT.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor på dette punkt.

..."

Forklaring

ST har forklaret blandt andet, at han er uddannet cand.oecon. Hans tilknytning til G1.2 A/S begyndte i 2008. I 2011 var han inde og bistå som økonomichef. Det var varierende, hvor meget han var inde over i perioden 2008-2011. Han var sidste gang i virksomheden i august eller september 2011. I den sidste periode var hans tilknytning begrænset. Han hjalp med at holde styr på økonomi og likviditet. Han ryddede op og bistod med kommunikation. G1.2 A/S havde et godt potentiale men var likviditetsmæssigt presset. Det var vanskeligt at skaffe likviditet i den pågældende periode.

Foreholdt udskrift af Excel-ark benævnt "Kt. 28400 ml A 2009-2011", "Kt. 28450 spec ny ml A", "Kt. 45300" og "Mellemregn. Alle konti A" har han forklaret, at han godt kan huske det der A mellemregning. Han husker, at de førte mellemregningen på Excel.

Fanen "Mellemregning alle konti A" har han været inde over. Det er ikke ham, der har indtastet den. Der blev løbende ført poster fra bogholderiet ind i regnearket, når udgiftsbilagene ikke var klart firmarelaterede. Enten var der brugt firmakreditkort på noget, der ikke var firmarelateret, eller også havde A fået udlæg refunderet, selv om de ikke var firmarelaterede. De poster, der er skrevet ind i regnearket, er de poster, hvor de har været i tvivl om, hvorvidt det var firmarelateret. Det var poster, der ikke var klart firmarelaterede. A havde to firmakreditkort. Firmaet opbevarede bilagene. Bogholderen var ret gode til at sætte bilagene i mapper. Det var primært en dame ved navn IC. Der var en mappe med bilag, der vedrørte A privat. Når de skulle have et bilag betalt fra banken, og når de var i tvivl om, hvorvidt det angik driften, trak de det ud fra driften og lagde det i stedet på balancen. Regnearket er en god måde at have styr på posten, fordi man der kunne tilføje kommentarer. Regnearkets oplysninger blev trukket ud fra bogføringen. Posterne blev parkeret på balancekontoen, indtil A kunne tage stilling til, om posterne var private eller firmarelaterede. Foreholdt årsrapporter og perioderegnskab fra G1.2 A/S har han forklaret, at mellemregningen med A er medtaget på balancen under aktivposterne "Andre tilgodehavender" og "Mellemværende med tilknyttede virksomheder".

Det var almindelig kendt i firmaet, at A havde en mellemregning. Hvor stor den var, var derimod ikke almindelig kendt. Han husker ikke med sikkerhed, om der var to eller fire kreditkort.

I august 2011 var der fortsat tvivl om, hvad den korrekte mellemregning egentlig var. Han genererede en pivottabel ud fra regnearket. Det gav et godt overblik. Så vidt han husker var mellemregningen på mellem 200 og 400.000 kr. i august 2011. Foreholdt bilag udskrift af mails fra ham til A dateret den 22. august 2011 med emnet "Møde med OL og mellemregninger" og dateret den 29. august 2011 med emnet "Mellemregninger" har han forklaret, at det er en af de sidste ting, han har foretaget i G1.2 A/S. G1.2 A/S var ved at få en ekstra kredit i F1-bank, og fra F1-bank blev der presset på for at få procedure til at forebygge at firmakreditkort blev anvendt privat, og forebygge at private omkostninger blev refunderet af G1.2 A/S. De skulle kunne sige klart til F1-bank, at der ikke længere var sammenblanding af privatøkonomi og firmaøkonomi.

Eksempelvis var der en bil af mærket Mini, som ikke havde med G1.2 A/S at gøre. Der lå et benzinkort i den bil, som var tilknyttet G1.2 A/S. Løsningen kunne være at flytte bilen over i G1.2 A/Ss anlægskartotek. Posten vedrørende G9 angik A privatadresse.

Da han var i firmaet havde A ikke tilbagebetalt noget af mellemregningen. Han havde i lange perioder ret meget indsigt i firmaets økonomiske forhold. Det var hans holdning, at A skulle betale mellemregningen, når han fik penge til det.

Foreholdt mail af 17. juni 2011 fra NA til A med emnet "Saldo ny mellemregning" har han forklaret, at han ikke husker, om han har set den før. Den angår formentlig nye poster, der er kommet til mellemregningen. NA var uddannet bogholder. Han selv skulle ud af firmaet og lave noget andet. NA blev fastansat, og hun har også været inde over Excel-arket benævnt "Kt. 28400 ml A 2009-2011", "Kt. 28450 spec ny ml TS", "Kt. 45300" og "Mellemregn. Alle konti A". Han er ret sikker på, at mellemregningen var på mere end 32.000 kr.

En mand ved navn OH, der havde en kinesisk kone, købte sig ind i firmaet på et tidspunkt. Han var en del af virksomheden i en periode. NS var en del af bestyrelsen. Det var tanken, at han skulle købe sig ind, men han er ret sikker på, at NS ikke fik en ejerandel i den periode vidnet var i firmaet. Foreholdt udateret dokument betegnet "Ejeraftale" har han forklaret, at det var meningen at NS skulle aflønnes med at kunne købe en del af virksomheden til en favorabel pris.

Parternes synspunkter

A har til støtte for sin påstand påberåbt følgende anbringender, der fremgår af påstandsdokument af 30. januar 2017:

"...

Til støtte for den nedlagte påstand vedrørende forhøjelsen af sagsøgers skattepligtige indkomst gøres det gældende, at sagsøger ikke har været det omhandlede beløb skyldigt til selskabet.

Sagsøgte har oplyst at have haft adgang til den computer, hvorpå alt regnskabsmateriale lå. SKAT har ikke sikret sig dokumentation for andet materiale, end det materiale, man selv har ønsket at anvende til brug for nærværende sag. Således har SKAT tilsyneladende ikke sikret sig dokumentation for de underliggende posteringer, som de fremlagte mellemregningskonti påstås at være udtryk for.

Sagsøgte har således heller ikke fremlagt dokumentation for, at selskabet har betalt de beløb, som SKAT påstår selskabet har betalt på vegne af sagsøger.

Sagsøgte har heller ikke forholdt sig til, hvorfor selskabets regnskaber ikke afspejler det tilgodehavende, som SKAT mener, selskabet har haft. Sagsøgte er blevet opfordret til at oplyse, hvorvidt man bestrider indholdet af selskabets regnskaber, hvilket man ikke har gjort. Det må således lægges til grund, at sagsøgte ikke bestrider, at de aflagte regnskaber alle er korrekte.

Der er således enighed om, at de aflagte regnskaber er korrekte. Sagsøgte har ikke dokumenteret, at dette ikke skulle være tilfældet. Derimod har sagsøgte foretaget en beskatning på baggrund af bilagsmateriale, der ikke har været fremlagt og på baggrund af registreringer af en mellemregning, som ikke har fundet vej til selskabets regnskaber.

Samtidig har sagsøgte ikke opfyldt flere af de provokationer, som sagsøger har fremsat for at få oplyst sagen til fulde.

Dertil kommer, at den nye bogholder i selskabet, NA, efter at være tiltrådt gennemgik de omhandlede registreringer af mellemregningen og fandt, at sagsøger alene skyldte selskabet 32.918 kr. pr. 16. juni 2011.

Dette forhold støttes af, at kurator heller ikke har rettet krav mod sagsøger om betaling af de påståede tilgodehavender, som SKAT mener, selskabet har haft. Det har formodningen imod sig, at kurator ikke skulle have krævet betaling af de tilgodehavender, som selskabet måtte have mod sagsøger. Det bemærkes i den forbindelse, at der forefindes regler omkring genoptagelse af bobehandling.

Samtlige ovenstående omstændigheder må efter forholdene medføre, at bevisbyrden for, at der har bestået en sådan mellemregning, påhviler sagsøgte. Denne bevisbyrde er ikke løftet.

I den forbindelse må det tillægges speciel vægt, at sagsøgte har modsat sig at forberedelsen af sagen blev genoptaget. Sagsøger har som nævnt fremskaffet en computer, hvorpå formodes at forefindes store dele af det bilagsmateriale, som SKAT ikke selv har sikret sig kopi af, da SKAT ubestridt havde adgang til dette.

Det er således SKAT, der har forårsaget sagsøgers bevisnød, og det er SKAT, der har udelukket sagsøger for at fremlægge det nye regnskabs- og bogføringsmateriale, som kan genfindes på den omhandlede computer.

Sagsøgte har således selv haft alt bilagsmaterialet til rådighed, hvorfor bevisbyrden allerede af denne grund på må påhvile sagsøgte, hvilket som sagt støttes af, at sagsøgte ikke ønsker fremlæggelse af det regnskabs, og bogføringsmateriale, der måske kan genfinde på den omhandlede computer.

På baggrund af disse forhold gøres det gældende, at bevisbyrden for, at sagsøger har haft en gæld til selskabet og at denne gæld ikke er tilbagebetalt, må påhvile sagsøgte. Denne bevisbyrde er ikke løftet, hvorfor sagsøger skal have medhold i den nedlagte påstand.

Vedr. nulstilling af A-skat og AM-bidrag

Det gøres gældende, at sagsøger alene ejede 41,66 % af selskabet og at sagsøger ikke havde nogen bestemmende indflydelse i selskabet, hvorfor der ikke har været hjemmel til nulstilling.

..."

Skatteministeriet har påberåbt følgende anbringender, der fremgår af svarskrift af 22. august 2016:

"...

Forhøjelsen af skattepligtig indkomst

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det overordnet gældende, at G1.2 A/S i indkomstårene 2008-2011 har betalt udgifter for A for i alt 1.096.446 kr., som A er skattepligtig af, jf. statsskattelovens § 4.

Den foreliggende dokumentation ... viser, at G1.2 A/S i vidt omfang har afholdt A' og hans nærtståendes private udgifter til bl.a. kostskoleophold, rejser, kreditkortregninger og driftsudgifter på biler m.v. Afholdelsen af disse udgifter skete bl.a. ved hævninger på G1.2 A/S' konti i F2-bank og F1-bank, ..., og ved anvendelse af selskabets hævekort/benzinkort m.v., jf. ...

A' forbrug af G1.2 A/S' midler til private formål foregik endda i et sådant omfang, at G1.2 A/S' bankrådgiver hos F1-bank, OL, påtalte det i forbindelse med en drøftelse om udvidelse af kreditmulighederne ...

I forbindelse med drøftelsen med F1-bank opgjorde G1.2 A/S desuden selv selskabets mellemværende med A til det omtvistede beløb på 1.096.446 kr. ...

A har ikke godtgjort, at G1.2 A/S' opgørelse i bilag A - som også understøttes af det i øvrigt foreliggende (bilagene B-C, D og I) - ikke er korrekt, ligesom A ikke har dokumenteret, at han har tilbagebetalt skylden. Såfremt A havde indbetalt betydelige beløb til G1.2 A/S til indfrielse af skylden, må A let kunne fremlægge dokumentation herfor.

Det er tilsyneladende ubestridt, at A skal beskattes af en eventuel skyld som løn.

Nulstilling

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det overordnet gældende, at betingelserne for at foretage en nulstilling af den af G1.2 A/S indberettede, men ikke afregnede, A-skat og AM-bidrag på henholdsvis 28.439 kr. og 6.246 kr. i hver af månederne oktober, november og december 2011, er opfyldt.

Virkningen af en sådan nulstilling er, at A ikke godskrives de af G1.2 A/S indberetterede beløb for A-skat og AM-bidrag i sin årsopgørelse.

Det følger af dagældende lovbekendtgørelse nr. 678 af 12. august 2002 (kildeskatteloven) § 69, stk. 1, at den, som undlader at opfylde sin pligt til at indeholde skat, eller som indeholder skatten med et for lavt beløb, er umiddelbart ansvarlig over for det offentlige for betaling det det manglende beløb, medmindre han godtgør, at der ikke er udvist forsømmelighed fra hans side ved iagttagelse af bestemmelserne i denne lov.

Videre fremgår det af stk. 2, at den, som har indeholdt skat efter kildeskatteloven, hæfter over for det offentlige for betaling af det indeholdte beløb.

Efter kildeskattelovens ordlyd er det således som udgangspunkt alene arbejdsgiveren, der hæfter for betaling af A-skat, der er indeholdt i den ansattes løn.

I praksis er det imidlertid anerkendt, at personer under visse betingelser kan pålægges nulstilling af indeholdt, men ikke indbetalt A-skat m.v., jf. Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit G,A.3.3.8 (tilsvarende beskrivelse i den tidligere Inddrivelsesvejledning 2011-1, afsnit M.2.1). Denne praksis er baseret på Højesterets dom af 26. maj 1981 gengivet i UfR 1981.473 H. I denne afgørelse fandt Højesteret, at en direktør i et insolvent aktieselskab var personligt ansvarlig for undladt afregning af indeholdt A-skat og blev tilpligtet til dels at anerkende, at han måtte betale A-skatten af egen løn og dels at betale erstatning for den A- skat, som var tilbageholdt i andre ansattes løn, men som ikke var afregnet.

Med bestemmelsen i arbejdsmarkedsfondslovens § 15, stk. 1 (nu arbejdsmarkedsbidragslovens § 7) er praksis udvidet til også at omfatte AM-bidrag.

Det fremgår af Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit G,A.3.3.8, at følgende fem betingelser skal være opfyldt, før der kan ske nulstilling:

  1. Den indeholdelsespligtige skal være en virksomhed med begrænset ansvar, typisk et aktie- eller anpartsselskab.
  2. Virksomhedens insolvens skal være konstateret ved ophør, konkurs eller lignende.
  3. Den indeholdelsespligtige skal have restancer af A-skat, AM-bidrag eller udbytteskat mv. for personer, som er omfattet af punkt d.
  4. Nulstilling kan som hovedregel kun ske for personer, der har en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden, og som kan disponere enerådende i virksomhedens anliggende samt for disses nærtstående.
  5. Nulstilling forudsætter, at de pågældende i kraft af deres tilknytning til virksomheden vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser, og dermed at de bogførte A-skatter mv. ikke ville kunne afregnes til forfaldstid.

For så vidt angår den første betingelse bemærkes det, at G1.2 A/S som aktieselskab er et selskab med begrænset ansvar, og betingelsen er dermed opfyldt.

Den anden betingelse er ligeledes opfyldt, eftersom G1.2 A/S' insolvens blev konstateret ved konkursdekret af 2. april 2013.

Også den tredje betingelse er opfyldt, eftersom G1.2 A/S havde restancer for i alt 104.055 kr. for månederne oktober, november og december 2011. Disse restancer vedrørte bl.a. A-skat og AM-bidrag for løn til A.

Det er under sagen ubestridt, at disse tre første betingelser er opfyldt.

For så vidt angår den fjerde betingelse bemærkes det, at A som ultimativ ejer af G1.2 A/S havde en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden.

A har i relation til denne betingelse gjort gældende, at A i perioden fra oktober til december 2011 alene ejede 41,66 % af selskabet, og at A ingen bestemmende indflydelse havde i selskabet.

Det bemærkes hertil, at der ikke i de fem betingelser består et krav om, at den pågældende, som pålægges nulstilling, skal have bestemmende indflydelse i selskabet. Den fjerde betingelse kræver alene, at den pågældende skal have en "væsentlig økonomisk interesse i virksomheden".

Følgende fremgår af Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit G,A.3.3.8:

"...

Den personkreds, der kan nulstilles overfor, er primært personer, der har en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden og som kan disponere enerådende i virksomhedens anliggender.

Det vil typisk dreje sig om personer, hvor de selv eller hvor deres nærtstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af selskabets kapital. Vestre Landsret har i en ikke offentliggjort afgørelse nulstillet direktørens samlevers skatter med baggrund i, at de havde fælles husholdning, og samleveren vidste, at selskabet ikke havde penge til at afregne A-skatter mv.

..."

Selv med en ejerandel på "kun" 41,66 % af aktierne i G1.2 A/S havde A en væsentlig økonomisk interesse i G1.2 A/S. Det bestrides dog, at A alene ejede 41,66 % af aktierne i G1.2 A/S.

Som bilag 5 har A fremlagt en ejeraftale mellem G1 ApS, G8 ApS og G7 ApS. På ejeraftalens sidste side frem- går årstallet "2011", men ejeraftalen er i øvrigt udateret og kan således ikke påberåbes som dokumentation for ejerforholdene i månederne oktober-december 2011.

Denne ejeraftale er i øvrigt i modstrid med ejerbogen fremlagt som bilag 3 ifølge hvilken G1 ApS og G7 ApS skulle være de eneste ejere af G1.2 A/S.

Af det sammenskrevne resume fra virksomhedsregisteret for G1.2 A/S (bilag 4) fremgår ejeren af G1.2 A/S ikke. Det fremgår derimod af selskabsrapporten for G1 ApS fra BiQ, at G1 ApS var eneste ejer af G1.2 A/S (bilag H, side 5).

I overensstemmelse hermed fremgår det af skatteankenævnets afgørelse (bilag 1, side 22), at der under nævnets behandling blev afholdt et møde, hvor det konstateredes, at formalia vedrørende udvidelse af ejerkredsen ikke kunne bekræftes af de oplysninger, der var indberettet til Erhvervsstyrelsen. Her fremgik det - af bl.a. et generalforsamlingsreferat - at A var eneejer af G1 ApS, som var eneejer af G1.2 A/S, og at han var direktør for begge selskaber.

Yderligere var G1 ApS og G1.2 A/S sambeskattede, hvilket forudsætter, at G1 ApS havde bestemmende indflydelse i G1.2 A/S. En sådan bestemmende indflydelse foreligger, når moderselskabet direkte eller indirekte gennem et datterselskab ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i datterselskabet, jf. selskabslovens, jf. selskabslovens § 31 C, stk. 3 og Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C,D.3.3.1.2. Også denne omstændighed taler imod, at G1 ApS alene skulle eje 41,66 % af kapitalandelene.

På det foreliggende grundlag må A derfor anses for at have været den ultimative ejer af G1.2 A/S.

A var desuden både direktør og daglig leder i virksomheden og kunne dermed disponere enerådende i G1.2 A/S' anliggender.

Afslutningsvist bemærkes, at også den femte betingelse må anses for at være opfyldt. A havde som direktør, bestyrelsesmedlem og ultimativ ejer af G1.2 A/S fuld indsigt i G1.2 A/S' økonomiske forhold og vidste - eller burde have vidst - at de bogførte A-skatter ikke ville kunne afregnes til forfaldstid.

A's  kendskab til G1.2 A/S' økonomiske problemer ultimo 2011 understøttes af den i bilag E allerede fremlagte e-mailkorrespondance og en e-mailkorrespondance mellem A og OL, erhvervsrådgiver for G1.2 A/S hos F1-bank (bilag I). I denne e-mail henviser OL til, at A og SL ultimo november 2011 anmodede F1-bank om yderligere kredit - 120.000 kr. - til lønninger. Et selskab, der ikke har midler til at betale lønninger, er i tydelige økonomiske problemer, og dette kendte A til.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Retsgrundlaget

Parterne er enige om, at retsgrundlaget i sagen er, som anført af Skatteministeriet. Retten tiltræder denne forståelse.

Retten skal herefter tage stilling til de to konkrete indsigelser, som A har over for forvaltningsaktens ugyldighed

Spørgsmålet om forhøjelse af personlig indkomst

Skatteankenævnet har lagt til grund, at der bestod en uindfriet mellemregning mellem G1.2 A/S og A i selskabets favør, da selskabet gik konkurs den 1. februar 2012.

A har den indsigelse over for Skatteankenævnets afgørelse, at der er så meget usikkerhed forbundet med oplysningsgrundlaget vedrørende mellemregningen, at bevisbyrden for han har haft en gæld til selskabet og at denne gæld ikke er tilbagebetalt, må påhvile Skatteministeriet. A gør gældende, at bevisbyrden ikke er løftet.

A bærer som udgangspunkt bevisbyrden for at den anfægtede forvaltningsakt er ugyldig.

Vidnet ST har forklaret, at de udgiftsposter, der er anført i det Excel-regneark, som Skatteankenævnets har lagt til grund i sagen, er trukket ud fra selskabets bogholderi og konteret på selskabets balance. Vidnet har videre forklaret, at mellemregningen med A er medtaget i selskabets årsregnskab under aktivposterne "Andre tilgodehavender" og "Mellemværende med tilknyttede virksomheder". Den kumulerede mellemregning pr. 30. juni 2008, 30. juni 2009 og 31. december 2010 overstiger ikke summen af aktivposterne "Andre tilgodehavender" og "Mellemværende med tilknyttede virksomheder" i selskabets årsrapporter for 2008/09 og 2009/10 henholdsvis perioderegnskabet pr. 31. december 2010.

På den baggrund finder retten ikke grundlag for at betvivle, at posterne i Excel-regnearket dækker over faktisk afholdte og bogførte udgifter, som i selskabet er konteret som en mellemregning med A. Retten finder ikke grundlag for at tilsidesætte Skatteankenævnets vurdering, hvorefter selskabets registrerede oplysninger er udtryk for et faktisk gældsforhold. Heller ikke efter bevisførelsen for byretten er der omstændigheder, som taler for, at gælden helt eller delvis er tilbagebetalt.

Herefter og af de grunde, som Skatteankenævnet har anført i sin begrundelse, tager retten ikke A' indsigelser over for forhøjelsen af den personlige indkomst i 2008, 2009, 2010 og 2011 til følge.

Spørgsmålet om nulstilling

A har den indsigelse over for Skatteankenævnets afgørelse, at han alene ejede 41,66 % af selskabet og ikke havde nogen bestemmende indflydelse i selskabet, hvorfor der ikke har været hjemmel til nulstilling.

Ved vurderingen af indsigelsen lægger retten vægt på, at selskabet ifølge registreringen hos det Centrale Virksomhedsregister havde en selskabskapital på 720.045 kr., og at kapitalen i henhold til selskabets ejerbog er fordelt med 500.000 kr. til G1 ApS og 220.045 kr. til G7 ApS. Af ejerbogen fremgår endvidere at stemmerettighederne i selskabet er fordelt proportionalt med kapitalen. Det er ubestridt, at G1 ApS var 100 % ejet af A. Der er i sagen ikke fremkommet oplysninger, der efter rettens vurdering kan føre til, at retten tilsidesætter de registrerede oplysninger. Retten lægger derfor til grund, at A var ultimativ ejer af 69,44 % af kapitalen og kontrollerede 69,44 % af stemmerne på selskabets generalforsamling. Det er ubestridt, at A var selskabets direktør og daglige leder. A var tillige medlem af selskabets bestyrelse, og selskabet kunne i henhold til sin tegningsregel tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren sammen med et bestyrelsesmedlem. Retten finder derfor ikke grundlag for at tilsidesætte Skatteankenævnets vurdering, hvorefter A havde en væsentlig økonomisk interesse i selskabet og kunne disponere enerådende i virksomhedens anliggender.

Herefter og af de grunde, som Skatteankenævnet har anført i sin begrundelse, tager retten ikke A's indsigelse over for nulstilling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag til følge.

Sagsomkostninger

Ved udmåling af sagens omkostninger har retten lagt vægt på sagens økonomiske værdi og udfald, herunder at den forhøjede personlige indkomst alene medregnes med skatteværdien. Skatteministeriet er ikke momsregistreret.

Skatteministeriet har til brug for hovedforhandlingen udarbejdet materialesamling.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t: 

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøger, A, skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til sagsøgte, Skatteministeriet, med 47.000 kr.