Dato for udgivelse
13 mar 2017 14:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 feb 2017 14:45
SKM-nummer
SKM2017.191.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-1640291
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Personlig indkomst
Resumé

Skatterådet anerkender, at skærmbriller der stilles til rådighed af arbejdsgiveren til brug på arbejdspladsen, kan ske skattefrit. Herudover bekræfter Skatterådet, i den konkrete situation, at skærmbriller der medtages til arbejdsrelaterede møder og kurser udenfor arbejdspladsen, samt til hjemmearbejdsdage, er skattefrie.

Medarbejderne har mulighed for at tage direkte hjemmefra til kursus- eller mødestedet og efterfølgende direkte hjem til bopælen herefter, når det er hensigtsmæssigt. Anvendes skærmbrillerne i den forbindelse i den private sfære, til privat brug, vil skærmbrillerne dog være omfattet af ligningslovens § 16, stk. 3, 6. pkt., og kun blive beskattet, hvis den samlede værdi af skærmbrillerne overstiger en beløbsgrænse på 5.900 kr. (2017-niveau). Det samme er gældende ved privat brug af skærmbrillerne ved hjemmearbejdsdage.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2017-1, afsnit C.A.5.1.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2017-1, afsnit C.A.5.9.

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2017-1, C.A.5.2.3.3.

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2017-2, afsnit 5.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2017-2, afsnit 5.9

Spørgsmål

1. Kan Skatterådet bekræfte, at medarbejdere, der får stillet arbejdsgiverbetalte skærmbriller til rådighed på A's faste arbejdsadresse (uden at medbringe skærmbrillerne til hjemmet eller andre arbejdssteder), er skattefrie af dette "arbejdsværktøj"?

2. Kan Skatterådet bekræfte, at medarbejdernes medbringelse af arbejdsgiverbetalte skærmbriller udenfor arbejdspladsen i forbindelse med arbejdsrelaterede møder og kurser ikke udløser beskatning af medarbejderne?

3. Kan Skatterådet bekræfte, at medarbejdernes medbringelse af arbejdsgiverbetalte skærmbriller til hjemmet i forbindelse med hjemmearbejdsdage ikke udløser beskatning af medarbejderne?

Svar

1. Ja

2. Ja, se dog indstilling og begrundelse

3. Ja, se dog indstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

A's ansatte har mulighed for at få arbejdsgiverbetalte skærmbriller stillet til rådighed, forudsat at de har et arbejdsmæssigt behov herfor.

I A's personalehåndbog er det pt. angivet, at A kan afholde medarbejderens rimelige omkostninger til erhvervelse af skærmbriller. Det kræver dog dokumentation for erhvervelsen og godkendelse ved nærmeste leder. Skærmbrillerne er tilrettet den enkelte medarbejders individuelle forhold for at kunne udføre arbejdet ved PC-skærmen (f.eks. glidende overgang, hvis dette er nødvendigt for arbejdets udførelse).

A betaler i henhold til personalehåndbogen maksimalt 2.500 DKK eksklusiv moms for skærmbriller med enkeltstyrke samt 4.500 DKK eksklusiv moms, hvis der er et arbejdsmæssigt behov for skærmbriller med glidende overgang.

Skærmbrillerne er A's ejendom, og det er på nuværende tidspunkt præciseret, at brillerne skal blive på arbejdspladsen efter endt arbejdstid.

Arbejdet hos A indebærer, at de ansatte deltager i møder og kurser "udenfor huset", samt af og til udfører arbejdet fra deres private bopæl (hjemmearbejdsdag). Ved deltagelse i kurser og møder "udenfor huset" tager medarbejderne direkte hjemmefra til kursus-/mødestedet og direkte hjem fra kursus-/mødestedet, når dette er mest hensigtsmæssigt.

Det fremgår tillige af A's personalehåndbog, at medarbejderne har mulighed for at arbejde hjemmefra, hvis det aftales med nærmeste leder, jf. følgende uddrag af personalehåndbogen:

"Arbejdsstedet er som udgangspunkt X. Der kan dog være kursus- og mødeaktiviteter, som foregår andre steder, hvorfor arbejdet udøves i overensstemmelse med dette. Du har muligheden for at aftale en hjemmearbejdsdag med din nærmeste leder, hvis dine arbejdsopgaver tillader det. Hvis du planlægger en sådan, skal det selvfølgelig ske under hensyntagen til de nærmeste kollegaer".

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er vores opfattelse, at de stillede spørgsmål 1, 2 og 3 skal besvares med et "Ja".

I henhold til §§ 3-6 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler (Bekg. nr. 1108 af 15. december 1992) har en ansat, der regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af sin normale arbejdstid anvender en skærmterminal, ret til at få betalt eventuelle passende undersøgelser af øjne og syn af arbejdsgiveren. Den ansatte har endvidere ret til arbejdsgiverbetalte, specielle synskorrigerende hjælpemidler, herunder briller eller kontaktlinser beregnet til det pågældende arbejde, forudsat at

foretagne undersøgelser viser, at dette er nødvendigt, og den ansattes egne briller eller kontaktlinser ikke kan anvendes.

Ifølge punkt 3.2 i "At-vejledning D2.3 juni 2009" har arbejdsgiveren ikke pligt til at betale for andet end et standardstel og glas eller standardkontaktlinser. Skærmbriller med enkeltstyrkeglas vil i mange tilfælde være tilstrækkelige til at opfylde kravet om skærmbriller, mens flerstyrkeglas kan være nødvendige ved visse kombinerede arbejdsopgaver, som indebærer forskellige synsafstande.

Udgifter til almindelige briller anses for at være private udgifter, og stiller en arbejdsgiver almindelige briller til rådighed for en medarbejder, vil der være tale om et skattepligtigt personalegode efter ligningslovens § 16 stk. 1.

Skærmbriller, som alene er stillet til rådighed af hensyn til arbejdets udførelse, vil efter vores vurdering være et nødvendigt arbejdsredskab, som den ansatte bl.a. har krav på i henhold til arbejdstilsynets bekendtgørelse, og anses derfor ikke for at være et skattepligtigt personalegode.

A stiller kun skærmbriller til rådighed, hvis det konkret er vurderet nødvendigt for den enkelte medarbejders udførelse af arbejde ved PC skærmen. Tilpasningen til den enkelte medarbejder med f.eks. glidende overgang er således kun, hvis det er nødvendigt af hensyn til den pågældende medarbejders kombinerede arbejdsopgaver ved PC'en.

Sikring af, at der ikke stilles "almindelige" briller til privat rådighed, sker ved, at anskaffelse af skærmbriller skal godkendes af den enkelte ansattes nærmeste leder, og der skal foreligge specificeret dokumentation for anskaffelsen og behovet for anskaffelsen.

Skærmbrillerne forbliver fortsat A's ejendom. Medarbejderen har blot rådighed over skærmbrillerne på samme vis som andet arbejdsværktøj i forbindelse med skærmarbejde, uanset om arbejdet udføres på A's faste arbejdssted eller på andre arbejdssteder.

Når medarbejderen er til møde, på kursus eller har en hjemmearbejdsdag, har medarbejderen samme behov for at anvende sine skærmbriller som et arbejdsredskab som ved arbejde på sin sædvanlige arbejdsplads. Det er derfor vores vurdering, at medarbejderne skattefrit kan have skærmbrillerne til rådighed, uanset på hvilket arbejdssted skærmarbejdet udføres.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at medarbejdere, der får stillet arbejdsgiverbetalte skærmbriller til rådighed på A's faste arbejdsadresse (uden at medbringe skærmbrillerne til hjemmet eller andre arbejdssteder), er skattefrie af dette "arbejdsværktøj".

Begrundelse

Personalegoder er formuegoder af pengeværdi, der ydes som led i arbejdsaftaler i en anden form end penge, jf. Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.1.1.

Personalegoder er som udgangspunkt skattepligtige i henhold til statsskattelovens § 4, jf. ligningslovens § 16.

Af Den juridiske vejledning afsnit C.A.5.1.1 fremgår det, at arbejdsredskaber og hjælpemidler, der er stillet til rådighed på arbejdspladsen for arbejdets udførelse, ikke er personalegoder.

De omhandlede skærmbriller er ifølge det oplyste A's ejendom. SKAT har endvidere lagt til grund, at skærmbrillerne kun stilles til rådighed for medarbejderne, hvis det konkret er vurderet nødvendigt for den enkelte medarbejders udførelse af arbejde ved PC-skærmen, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler. A er således forpligtet til at stille de omhandlede skærmbriller til rådighed.

Det er i den forbindelse endvidere oplyst, at der skal foreligge specificeret dokumentation for anskaffelsen og behovet for anskaffelsen ligesom anskaffelsen skal godkendes af den nærmeste leder. Herudover er det oplyst, at brillerne skal forblive på arbejdspladsen efter endt arbejdstid.

Det er på den baggrund SKATs opfattelse, at skærmbrillerne anses for et arbejdsredskab der stilles til rådighed for arbejdets udførelse på arbejdspladsen. Der er således ikke grundlag for at beskatte medarbejderne heraf.

At skærmbrillen eventuelt anvendes til almindeligt privat brug på arbejdspladsen fx i forbindelse med en privat internetsøgning, har ikke skattemæssige konsekvenser, på samme måde som almindelig privat brug af arbejdsgiverens telefon på arbejdsplads til fx bestilling af en tandlægetid heller ikke har skattemæssige konsekvenser, jf. Den juridiske vejledning afsnit C.A.5.2.3.3.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at medarbejdernes medbringelse af arbejdsgiverbetalte skærmbriller udenfor arbejdspladsen i forbindelse med arbejdsrelaterede møder og kurser ikke udløser beskatning af medarbejderne.

Begrundelse

Medarbejderne kan, efter det oplyste, kun få udleveret skærmbriller til rådighed af arbejdsgiveren, hvis der er et arbejdsmæssigt behov, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler. A er således forpligtet til at stille de omhandlede skærmbriller til rådighed. Brillerne er A's ejendom.

Arbejdet hos A kan indebære arbejde i form af deltagelse i kurser og møder.

Det er oplyst, at medarbejderne ved kurser og møder, udenfor den sædvanlige arbejdsplads, tager direkte hjemmefra til kursus- eller mødestedet og efterfølgende direkte hjem til bopælen herefter, når det er hensigtsmæssigt.

Det er SKATs opfattelse, at medbringelse af skærmbriller, der er skønnet nødvendige for udførelse af arbejde og stillet til rådighed herfor, ikke vil være at anse som et skattepligtigt personalegode, i relation til kursus- og mødedeltagelse, der sker som led i arbejdet hos A.

Imidlertid tages skærmbrillerne i visse tilfælde også med hjem, og bringes dermed ind i den private sfære. Anvendes skærmbrillerne i den forbindelse til privat brug, medfører dette efter SKATs opfattelse, at brugen af skærmbrillerne bliver skattepligtig efter reglen om arbejdsrelaterede personalegoder, der kun beskattes, hvis den samlede værdi af sådanne personalegoder, overstiger en beløbsgrænse på 5.900 kr. (2017-niveau), jf. ligningslovens § 16, stk. 3, 6. pkt.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja, se dog indstilling og begrundelse".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at en medarbejders medbringelse af arbejdsgiverbetalte skærmbriller til hjemmet i forbindelse med hjemmearbejdsdage ikke udløser beskatning af medarbejderne.

Begrundelse

Skærmbriller udleveret til medarbejdere skal efter det oplyste forblive på arbejdspladsen efter endt arbejdstid og tilhører A. Ifølge personalehåndbogen er arbejdspladsen som udgangspunkt X. En hjemmearbejdsdag kan dog aftales med nærmeste leder, under hensyn til arbejdsopgaven og til de nærmeste kollegaer.

Skærmbriller der udleveres på grund af et arbejdsmæssigt behov og medbringes i den private sfære i forbindelse med hjemmearbejdsdage må stadig anses for at være til brug for udførelse af nødvendigt arbejde, som ellers ville blive udført på arbejdspladsen X.

Arbejdstilsynets skærmbekendtgørelsen gælder også for hjemmearbejdspladser med skærmarbejdsplads, hvis medarbejderen udfører skærmarbejdet i hjemmet regelmæssigt, og det svarer til én arbejdsdag om ugen eller ca. 2 timer eller mere stort set hver arbejdsdag, jf. Arbejdstilsynets vejledning D.2.3 (skærmarbejde). Dette betyder, at arbejdsgiveren er forpligtet til at stille skærmbriller til rådighed, for en medarbejder der har hjemmearbejdsplads med skærmarbejdsplads, såfremt betingelserne herfor er opfyldte.

Det er SKATs opfattelse, at skærmbriller, som en arbejdsgiver er forpligtet til at stille til rådighed for en medarbejder i forbindelse med arbejde på en hjemmearbejdsplads, jf. arbejdstilsynets skærmbekendtgørelse, skal behandles på samme måde som det kontorinventar der stilles til rådighed, jf. Den juridiske vejledning afsnit C.A.5.9. Medarbejderen vil derfor ikke skulle beskattes af rådigheden i disse tilfælde, da det må lægges til grund, at de skærmbriller der stilles til rådighed, svarer til dem arbejdsgiveren stiller til rådighed på arbejdspladsen, jf. tillige TfS1996, 781 TSS. Da arbejdsgiveren er forpligtet til at stille skærmbriller til rådighed ved arbejde ved en computer på den fysiske arbejdsplads, må arbejde på en hjemmearbejdsplads med samme arbejdsopgaver sidestilles med dette. Dette, med begrundelsen, om at de samme arbejdsopgaver vil blive udført, for den samme arbejdsgiver, hvor blot lokaliteten er anderledes fra arbejdsgiverens fysiske arbejdsplads. Det konkrete arbejde forudsætter fortsat arbejde ved en computer.

Tages skærmbrillerne med hjem i andre tilfælde, vil de skulle behandles på samme måde, som skærmbriller der tages med hjem i forbindelse med møder og kurser. Skærmbrillerne bliver derfor skattepligtige efter reglen om arbejdsrelaterede personalegoder i det omfang de anvendes til privat brug, således at der sker beskatning, hvis den samlede værdi af sådanne personalegoder overstiger en beløbsgrænse, der i 2017 er på 5.900 kr., jf. ligningslovens § 16, stk. 3, 6. pkt.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja, se dog indstilling og begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.