Dato for udgivelse
22 feb 2017 08:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 jan 2017 14:22
SKM-nummer
SKM2017.106.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-1656382
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Fast driftssted, bygge- og anlæg
Resumé

Skatterådet bekræftede, at den tyske virksomhed A´s aktiviteter i Danmark ikke vil udgøre et fast driftssted i Danmark i henhold til artikel 5, stk. 3, i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst, når henses til, at A påtænker at udføre det som projekt 2 beskrevne byggearbejde, og at A tidligere har udført det som projekt 1 beskrevne byggearbejde på samme ejendom og for samme ordregiver.

Der er ved besvarelsen lagt til grund, at byggepladsen må anses for opgivet i perioden mellem projekt 1 og projekt 2, og at der ikke mellem parterne er indgået en rammeaftale vedrørende arbejder på ordregivers ejendom.

Perioden mellem projekt 1 og projekt 2 findes ikke skulle medregnes, når det skal vurderes, om A får fast driftssted i Danmark. 

Projekt 2 omfatter en aktiv byggeperiode på 6 - 7 måneder og en planlagt pause på 3 måneder.

Allerede fordi byggeperioden ikke overstiger 12 måneder, får A ikke fast driftssted i Danmark, såfremt projekt 2 iværksættes.

Hjemmel

Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a)

BKI nr. 158 af 6. december 1996 - Bekendtgørelse af overenskomst af 22. november 1995 mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland til undgåelse af dobbeltbeskatning, artikel 5 og artikel 7.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a)

BKI nr. 158 af 6. december 1996 - Bekendtgørelse af overenskomst af 22. november 1995 mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland til undgåelse af dobbeltbeskatning, artikel 5 og artikel 7.

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2017-1, afsnit C.D.1.2.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2017-1, afsnit C.F.9.2.19.12.2., Tyskland, artikel 5 og artikel 7.

Spørgsmål:

 1. Udgør A´s aktuelle byggeprojekt et fast driftssted i henhold til SEL § 2, stk. 1, litra a) sammenholdt med artikel 5, stk. 3 i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsaftale?

Svar:

 1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

A er et tysk selskab, som udfører byggearbejder i Danmark. Selskabet opfører bl.a. specielle bygninger (ridehaller, klubhuse) eller leverer og monterer enkelte elementer heraf, f.eks. et tag.

A er momsregistreret i Danmark.

A har i tidsrummet xx. februar 2014 - yy. februar 2015 udført forskellige arbejder på en adresse i x-by. Der er vedlagt slutregninger, som blev sendt til ordregiveren.

Der blev leveret et tag på en eksisterende ridehal og en tilbygning til en ridehal/arena.

Projektet blev afsluttet og afleveringsforretning afholdt. A´s repræsentant har telefonisk oplyst, at afleveringsforretning blev afholdt forinden udsendelse af fakturaer dateret den xx. oktober 2014.

Dette projekt kaldes frem over projekt 1.

A´s repræsentant har telefonisk oplyst, at der til projekt 1 for nemheds skyld er medtaget et mindre arbejde omfattende levering og montering af en dør i et hegn.

A har nu modtaget en ny henvendelse fra den tidligere ordregiver. Ordregiveren ønsker at få leveret et nyt tag på en anden ridehal på den samme ejendom. Endvidere ønsker ordregiveren en tilbygning eller udvidelse af en ridehal. Begge arbejder/leveringer finder sted på den samme adresse som de tidligere nævnte (projekt 1).

Dette projekt kaldes frem over projekt 2.

Opførelsen af selve tagkonstruktionen på ridehallen er planlagt til at finde sted i perioden xx.11.2016 - ca. yy.12.2016.

Tilbygningen til ridehallen er planlagt til at finde sted i perioden april - september 2017.

Sammenfatter man de to nye opgaver til ét projekt, udgør det samlede byggearbejde ikke et fast driftssted i art. 5 stk.3´s forstand. Hele udførelsen varer ikke længere end 12 måneder.

Der er vedlagt slutafregninger vedrørende det første projekt, som startede i 2014. Dette projekt blev kontrolleret af SKAT, som ikke fandt, at der forelå et fast driftssted.


Endvidere vedlægges A´s to tilbud (projekt 2), som blev sendt til ordregiveren, og som beskriver de to enkeltstående opgaver mere detailleret.

A vil gerne, inden arbejdet på det nye projekt 2 påbegyndes, sikre sig, at arbejdet ikke vil medføre fast driftssted.

Såfremt projekt 2 antages at udgøre et fast driftssted, vil det påvirke den skattemæssige behandling af projekt 1, og A vil i så fald undlade at gennemføre det nye projekt 2, da det i så fald hverken er i A´s eller købers interesse at lade A gennemføre projektet. A har en stor interesse i, at sagen afklares hurtigst muligt, da byggeriet skal starte i november 2016.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er vores opfattelse, at A ikke får fast driftssted i Danmark, som følge af at man påtager sig at udføre de som projekt 2 beskrevne byggearbejder.  

A´s byggeprojekt vil udgøre et fast driftssted, hvis man lægger varigheden af projekt 1 og projekt 2 sammen, da A samlet set er tilstede på adressen i x-by længere end 12 måneder. Det samme gælder, hvis man regner perioden mellem slutningen af projektet 1 og starten af det nye projekt med til 12 måneders perioden.

Hvordan man beregner 12 måneders perioden i henhold til bygnings- eller montagearbejde beskrives i kommentarerne til artikel 5, stk. 3, i OECD´s modeloverenskomst, pkt. 16 ff.

Alle projekternes aktiviteter eller indhold er omfattet af begrebet byggeri eller montagearbejde.

Af kommentaren til OECD modeloverenskomstens artikel 5, stk. 3, punkt 18 fremgår, at 12-måneders-prøven anvendes på hvert enkelt byggeri eller arbejde. Et bygningsarbejde skal betragtes som en enhed, selv om det grunder sig på flere kontrakter, under forudsætning af, at det kommercielt og geografisk udgør et sammenhængende hele.

Denne fortolkning skal ses i sammenhæng med, at 12-måneders grænsen har givet anledning til misbrug.

I denne sag er der ikke noget, som tyder på et misbrug. Det i kommentaren punkt 18 nævnte eksempel (en række huse, som opføres i samme område, og som bestilles af flere personer) kan ikke sammenlignes med denne sag, da man i eksemplet har været klar over og har planlagt, at der skal opføres flere huse på samme sted.

Den grundlæggende forskel til denne sag er, at A i 2014 blev bedt om at opføre en ridehal samt en ny tagkonstruktion. Ordrerne blev udført og afregnet.

I starten af 2014 havde A ikke kendskab til, at der senere på samme ejendom skulle opføres en tilbygning eller en anden tagkonstruktion på en anden ridehal. Hverken A eller ordregiveren har bevidst opdelt de enkelte projekter på forskellige kontrakter. Da de første to kontrakter blev indgået, var der ikke tale om yderlige byggeprojekter på adressen. 

I denne sag udføres alle enkeltstående projekter på det samme adresse, men vedrører forskellige bygninger, og bygger ikke på hinanden eller hænger sammen. Da den første levering af en nybygning og en tagkonstruktion blev aftalt, var der ikke nogen plan om yderlige leveringer på arealet.

Først 15 måneder efter at den nybyggede ridehal var opført, indgik A en ny aftale om en levering, som ikke har sammenhæng med det første nybyggeri. Projekt 1 blev afregnet, og der blev forud for faktureringen gennemført en afleveringsforretning. Selv om alle byggearbejder har en geografisk sammenhæng (udføres på samme adresse), kan man ikke antage, at der også foreligger en økonomisk sammenhæng mellem projekt 1 og projekt 2. Det drejer sig om enkeltstående, fra hinanden uafhængige, selvstændigt afgrænsede byggearbejder.

Dette understøttes af bemærkningerne i OECD kommentaren til artikel 5, stk. 3, pkt.19. En byggeplads ophører med at eksistere, når arbejdet er fuldført, eller den er endeligt opgivet. A er den xx. februar 2015 ophørt med at arbejde på adressen og har afleveret de enkelte byggerier. På dette tidspunkt har A ikke planlagt yderligere arbejde på dette areal eller for ordregiveren. Byggepladsen står heller ikke til disposition for A. Først i juli 2016 blev A opfordret til at sende et tilbud vedrørende de to nye byggeprojekter. Derfor kan perioden mellem projekt 1 og projekt 2 heller ikke betragtes som en midlertidig standsning af arbejdet. Såfremt man måtte komme til et andet resultat, ville det være svært for udenlandske virksomheder at udføre to på hinanden følgende byggeprojekter på samme areal, uanset at de gennemføres med så stort et tidsmæssigt mellemrum.

(Der gælder noget andet, for så vidt der er tale om en omgåelse af skatteregler, men det har i denne situation slet ikke være muligt, da projekt 2 ikke var planlagt i 2013, henholdsvis 2014.)

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Begrundelse

Det ønskes bekræftet, at A ikke under de angivne omstændigheder får fast driftssted i Danmark som følge af gennemførelse af det aktuelle byggeprojekt, herefter projekt 2.

Det er oplyst i anmodningen, at projekt 1 varede lige under 12 måneder, hvilket er lagt til grund ved besvarelsen.

Projekt 1 omfattede ifølge de modtagne ordrebekræftelser og fakturaer nyt tag på en eksisterende ridehal og nybygning af en ridehal (longierhal). Der er fremlagt separate ordrebekræftelser på tag og ridehal, begge dateret den xx. marts 2016.

Taget blev slutafregnet af 2 omgange. Den xx maj 2016 blev der fremsendt faktura, som efter sit indhold vedrørte levering af de aftalte materialer, og ved faktura af xx. oktober 2014 blev der fremsendt opkrævning af efterberegnede beløb. Af den sidste faktura fremgår, at arbejdet er afsluttet. Af de to fakturaer fremgår, at arbejdet med nyt tag er udført i perioden xx. februar 2014 - yy. oktober 2014.

Opførelsen af longierhallen er faktureret den xx. oktober 2014. Af fakturaen fremgår, at arbejdet er udført i perioden fra den xx maj 2014 - yy. oktober 2014.

Arbejdet med nyt tag og nybygning af ridehal varede således sammenlagt 8 måneder, og A´s repræsentant har oplyst, at der blev afholdt afleveringsforretning ved byggeriets afslutning og forud for faktureringen i oktober 2014.  

A´s repræsentant har derudover fremlagt en faktura af xx. maj 2015 vedrørende levering og montering af en dør i et hegn på ejendommen. Det fremgår af fakturaen, at tilbud på dette arbejde er givet xx. februar 2015. Af fakturaen fremgår, at arbejdet er udført den xx. - yy. februar 2015.

Projekt 2 omfatter nyt tag på en stald på ejendommen og udvidelse af en ridehal. Nyt tag på stalden planlægges lagt i perioden xx. november til yy. december 2016, og tilbygning til ridehallen planlægges udført i perioden april - september 2017. Projekt 2 omfatter således en aktiv byggeperiode på sammenlagt 6 - 7 måneder med en planlagt pause på ca. 3 måneder imellem udførelsen af de to arbejder.

Der er afgivet separate tilbud af xx. august 2016 (tag) og yy. oktober 2016 (ridehal) på de 2 byggearbejder.

Det følger af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, at udenlandske selskaber og foreninger m.v. som nævnt i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, er begrænset skattepligtige i Danmark, når der udøves erhverv gennem et fast driftssted her i landet.

Begrebet fast driftssted bruges både i forbindelse med dobbeltbeskatningsoverenskomster og i interne danske regler. Med ganske få undtagelser (bygge- og anlægsvirksomhed) fortolkes de interne fast driftssteds regler i overensstemmelse med OECD´s modeloverenskomst.

Efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, 6. pkt., udgør et byggearbejde et fast driftssted fra den første dag. I forhold til et udenlandsk foretagende fortolkes reglen således, at fast driftssted først foreligger, når varighedskravet i den konkrete dobbeltbeskatningsoverenskomst er opfyldt.

Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland indeholder en definition af fast driftssted for så vidt angår byggearbejder, som indholdsmæssigt er identisk med OECD´s modeloverenskomst artikel 5, stk. 3.

Det følger af artikel 5, stk. 3 i OECD modeloverenskomsten, at et bygningsarbejde i sig selv kun giver fast driftssted, hvis det opretholdes i mere end 12 måneder.

Danmark er derfor som den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomsts kildeland afskåret fra at beskatte A, medmindre entreprisen har varet mere end 12 måneder.

Det skal vurderes, om det forhold, at A i efteråret 2016 påtænker at udføre det som projekt 2 beskrevne byggearbejde på ejendommen beliggende i x-by, vil medføre, at A får fast driftssted i Danmark, når henses til, at A tidligere har udført det som projekt 1 beskrevne byggearbejde på samme ejendom og for samme ordregiver.

Bygningsarbejde omfatter ifølge kommentaren til OECD modeloverenskomsten pkt. 17 ikke blot opførelse af bygninger, men også renovering (der indbefatter mere end den blotte vedligeholdelse) af bygninger. Det udførte arbejde findes derfor at være bygningsarbejde i OECD modeloverenskomstens forstand.

Af kommentaren til OECD modeloverenskomstens pkt. 18 fremgår, at 12-måneders reglen skal anvendes på hvert enkelt byggeri eller arbejde, og at der ikke skal tages hensyn til den forudgående tid, som en entreprenør har brugt på andre byggerier eller arbejder, som er uden forbindelse med det byggeri, som aktuelt er til vurdering.

Det fremgår endvidere, at et bygningsarbejde skal betragtes som en enhed, selv om der foreligger flere kontrakter, hvis byggeriet kommercielt og geografisk udgør et sammenhængende hele.

A´s repræsentant har som nævnt oplyst, at der blev afholdt afleveringsforretning forud for slutafregning af tag og tilbygning i projekt 1. Byggepladsen må derfor som minimum anses for opgivet i perioden fra xx. februar 2015 til den yy. november 2016, hvor projekt 2 planlægges iværksat, idet sidste del af projekt 1 blev fuldført den xx. februar 2015, og idet der ikke er udført arbejde på ejendommen i perioden, jf. herved kommentaren til OECD modeloverenskomsten pkt. 19.

Det er ved besvarelsen lagt til grund, at der ikke mellem parterne er indgået en rammeaftale vedrørende arbejder på ordregivers ejendom, og at A, som oplyst i anmodningen, ikke på tidspunktet for afslutningen af projekt 1 havde kendskab til eller forventning om, at han på et senere tidspunkt ville blive bedt om at udføre yderligere arbejder på samme ejendom og for samme opdragsgiver. 

Det er endvidere lagt til grund, at A´s medarbejdere har forladt byggepladsen ved afslutningen af projekt 1, og at byggepladsen således ikke har været til rådighed for A i perioden mellem afslutningen af projekt 1 og påbegyndelsen af projekt 2.

Det er SKATs opfattelse, at projekt 1 og projekt 2 må anses som to selvstændige og indbyrdes uafhængige byggearbejder, og at perioden imellem projekt 1 og 2 derfor ikke skal medregnes, når det skal vurderes, om A får fast driftssted i Danmark.

Der er herved lagt vægt på, at byggerierne i projekt 1 og projekt 2 ikke hænger sammen, men kan bruges hver for sig og uafhængigt af hinanden.

Der er endvidere lagt vægt på, at der gik 18 måneder fra afslutningen af projekt 1, førend bygherren i juli 2016 kontaktede A vedrørende tilbud på (1. del) af projekt 2.

Projekt 2 omfatter en aktiv byggeperiode på sammenlagt på 6 - 7 måneder plus en planlagt pause på 3 måneder i mellem udførelsen af de to arbejder.

Det er SKATs opfattelse, at byggearbejdet under projekt 2 må vurderes som en enhed, selvom der foreligger flere kontrakter.

Byggeriet udgør et kommercielt og geografisk sammenhængende hele, da der er tale om flere arbejder udført på samme adresse og for samme opdragsgiver. A har endvidere afgivet tilbud på begge arbejder, som er accepteret af opdragsgiver, forud for det tidspunkt, hvor første del af arbejdet skal iværksættes.

Allerede fordi byggearbejdet ikke overstiger 12 måneder, får A ikke fast driftssted i Danmark, såfremt projekt 2 iværksættes.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a

Skattepligt i henhold til denne lov påhviler endvidere selskaber og foreninger mv. som nævnt i § 1, stk. 1, der har hjemsted i udlandet, for så vidt de

a) udøver et erhverv med fast driftssted her i landet, jf. dog stk. 6. (...) Skattepligten omfatter udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet eller deltagelse i en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her. (...) Bygge-, anlægs- eller monteringsarbejde anses for at udgøre et fast driftssted fra første dag. (...)

BKI nr. 158 af 06/12 1996 - Bekendtgørelse af overenskomst af 22. november 1995 mellem Kongeriget Danmark og forbundsrepublikken Tyskland til undgåelse af dobbeltbeskatning.

Artikel 5

Fast driftssted

Stk. 1. I denne overenskomst betyder udtrykket »fast driftssted« et fast forretningssted, gennem hvilket et foretagendes virksomhed helt eller delvis udøves.

Stk.2. Udtrykket »fast driftssted« omfatter navnlig:

 • a) et sted, hvorfra et foretagende ledes,
 • b) en filial,
 • c) et kontor,
 • d) en fabrik,
 • e) et værksted, og
 • f) en mine, en olie- eller gaskilde, et stenbrud eller ethvert andet sted, hvor naturforekomster udvindes.

Stk. 3. Et bygnings-, anlægs- eller monteringsarbejde udgør kun et fast driftssted, hvis det varer mere end 12 måneder.

Artikel 7

Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Stk. 1. Fortjeneste indvundet af et foretagende i en kontraherende stat kan kun beskattes i denne stat, medmindre foretagendet driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat gennem et der beliggende fast driftssted. Såfremt foretagendet driver sådan virksomhed, kan dets fortjeneste beskattes i den anden stat, men dog kun for så vidt angår den del deraf, som kan henføres til dette faste driftssted.

Forarbejder

L 81, FT 1992/93, bemærkninger til § 2 (selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, 6. pkt.)

"Kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra d), fastslår, at den begrænsede skattepligt omfatter indtægt ved erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet. Fast driftssted er ikke defineret i dansk skattelovgivning, men i praksis afgrænses begrebet på den måde, der er nævnt i artikel 5 i OECDs model til dobbeltbeskatningsoverenskomster (1977). Fast driftssted omfatter efter denne regel et bygnings-, anlægs- eller monteringsarbejde, hvis det varer mere end 12 måneder.

Som nævnt i de almindelige bemærkninger foreslås det, at bygnings-, anlægs- og monteringsarbejde skal anses for at danne fast driftssted fra arbejdets begyndelse. Herved forstås den dato, hvor entreprenøren påbegynder sit arbejde, herunder iværksætter forberedende aktiviteter, som f. eks. oprettelse af et planlægningskontor til arbejdet.

Bygnings-, anlægs- eller monteringsarbejde omfatter ikke blot opførelse af bygninger, men også anlæg af veje, broer eller kanaler, udlægning af rørledninger og udgravning og opmudring.

Begrebet omfatter desuden planlægning og byggeledelse, hvis den udføres af entreprenøren. Derimod omfattes planlægning og byggeledelse ikke, hvis den udføres af et andet foretagende, hvis virksomhed i forbindelse med vedkommende anlæg er begrænset til at planlægge og lede arbejdet. Det skyldes, at det i sidstnævnte tilfælde kan være vanskeligt administrativt at afgrænse og kontrollere, om en planlægnings- eller byggeledelsesaktivitet udføres her i landet eller i udlandet.

Den danske beskatning af et udenlandsk foretagendes virksomhed her i landet afhænger imidlertid også af reglerne i en eventuel dobbeltbeskatningsaftale med den stat, hvor foretagendet er hjemmehørende.

Ved indgåelsen af disse aftaler foreslår Danmark at følge OECDs regler om fast driftssted, således at bygnings-, anlægs- og monteringsarbejder danner driftssted, når det varer mere end 12 måneder. I en del aftaler er der imidlertid regler om, at denne periode er af kortere varighed.

Den foreslåede udvidelse af de interne danske regler kan således ikke gennemføres, i det omfang Danmark har givet afkald på beskatningsretten i en dobbeltbeskatningsaftale med den stat, hvor foretagendet er hjemmehørende.

Disse begrænsninger medfører omvendt, at danske foretagender ikke skal betale udenlandsk skat af bygge- og anlægsvirksomhed af kortere varighed i udlandet.

Samtidig med ændringen af kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra d), og selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a), for så vidt angår fast driftssted, er bestemmelserne blevet omskrevet. Denne ændring er alene af redaktionel karakter."

Praksis

Kommentarer 2014 til OECDs modeloverenskomst, artikel 5

Stk. 1

2. Stk. 1 giver en generel definition af udtrykket “fast driftssted", som fremhæver dets væsentlige karakteristika for et fast driftssted i overenskomstens forstand, det vil sige et klart “situs", et “fast forretningssted". Stykket definerer udtrykket “fast driftssted" som et fast forretningssted, igennem hvilket et foretagendes virksomhed udøves helt eller delvis. Definitionen indeholder derfor følgende betingelser:

 • eksistensen af et “forretningssted", det vil sige indretninger såsom lokaler eller i visse tilfælde maskineri eller udstyr;
 • dette forretningssted skal være “fast", dvs. det skal være etableret på et givet sted med en vis grad af varighed;
 • virksomhedsudøvelse for foretagendet gennem dette faste driftssted. Det vil sædvanligvis sige, at personer, som på den ene eller den anden måde er afhængig af foretagendet (personale), udfører foretagendets virksomhed i den stat, hvor det faste sted er beliggende.

6.1 Som anført i pkt. 11 og 19 bevirker midlertidige afbrydelser af virksomheden ikke, at et fast driftssted anses for ophørt med at eksistere. Hvis tilsvarende, som diskuteret i pkt. 6, et bestemt forretningssted kun anvendes i meget korte perioder, men sådan anvendelse regelmæssigt finder sted over en lang tidsperiode, skal forretningsstedet ikke anses for at være af rent midlertidig karakter.

6.2 Der kan også være tilfælde, hvor et bestemt forretningssted anvendes i meget korte perioder til et antal ens aktiviteter, der udføres af samme, eller en dermed forbundet, person i et forsøg på at undgå, at forretningsstedet anses for at blive anvendt mere end rent midlertidigt. Bemærkningerne i pkt. 18 vedrørende tiltag, der tilsigter at misbruge 12-måneders-perioden i stk. 3, kan ligeledes anvendes i ovennævnte tilfælde.

Stk. 3

16. Dette stykke bestemmer udtrykkeligt, at et bygnings-, anlægs- eller monteringsarbejde kun udgør et fast driftssted, hvis det varer mere end 12 måneder. Ethvert af disse arbejder, som ikke opfylder denne betingelse, udgør ikke i sig selv et fast driftssted, selv om der inden for det er en indretning, f.eks. et kontor eller et værksted i stk. 2's betydning, i forbindelse med anlægsvirksomheden. (...)

17. Udtrykket “bygnings-, anlægs- eller installationsarbejde" indbefatter ikke blot opførelse af bygninger, men også anlæg af veje, broer eller kanaler, renovering (der indbefatter mere end den blotte vedligeholdelse) af bygninger, veje, broer eller kanaler, udlægning af rørledninger og udgravning og opmudring. (...)

18.12-måneders-prøven anvendes på hvert enkelt byggeri eller arbejde. Ved afgørelse af, hvor længe byggeriet eller arbejdet har eksisteret, skal der ikke tages hensyn til den forudgående tid, som vedkommende entreprenør har brugt på andre byggerier eller arbejder, som er uden nogen forbindelse med dette. Et bygningsarbejde skal betragtes som en enhed, selv om det grunder sig på flere kontrakter, under forudsætning af, at det kommercielt og geografisk udgør et sammenhængende hele. Under denne forudsætning udgør et bygningsarbejde en enkelt enhed, selv om ordrerne er afgivet af flere personer (f.eks. en række huse). 12-måneders-grænsen har givet anledning til misbrug. Det er undertiden blevet konstateret, at foretagender (væsentligst entreprenører eller underentreprenører, der udfører arbejde på kontinentalsoklen, eller som er beskæftiget med aktiviteter, der har tilknytning til efterforskning og udnyttelse af kontinentalsoklen) opdelte deres kontrakter i flere dele, således at hver af disse omfattede en periode på under 12 måneder. Disse delkontrakter blev overdraget til forskellige selskaber, der imidlertid var ejet af samme koncern. (...)

19.En byggeplads foreligger fra den dato, på hvilken entreprenøren begynder sit arbejde, herunder et hvilket som helst forberedende arbejde, i det land, hvor arbejdet skal udføres, f.eks. hvis han opretter et planlægningskontor til arbejdet. Som hovedregel fortsætter den med at eksistere, indtil arbejdet er fuldført, eller den er endeligt opgivet. En byggeplads skal ikke betragtes som ophørt med at eksistere, hvis der opstår en midlertidig standsning i arbejdet. Sæsonmæssige eller andre midlertidige afbrydelser skal medregnes, når byggeriets levetid skal fastsættes. Sæsonmæssige afbrydelser indbefatter afbrydelser, der skyldes dårligt vejr. Midlertidige afbrydelser kan f.eks. være forårsaget af materialemangel og problemer med arbejdskraften. Hvis således f.eks. en entreprenør startede arbejdet på en vej den 1/5, standsede den 1/11 på grund af dårlige vejrforhold eller materialemangel, men genoptog arbejdet den 1/2 i det følgende år og afsluttede arbejdet den 1/6, skal hans anlægsarbejde betragtes som et fast driftssted, fordi der er forløbet 13 måneder fra den dato, hvor han begyndte arbejdet (1/5) og den dato, han endelig afsluttede det (1/6 det følgende år). (...)

Den juridiske vejledning, afsnit C.D.1.2.2.

Bygnings-, anlægs- eller installationsarbejde

Et bygnings-, anlægs- eller installationsarbejde anses ifølge OECD modeloverenskomsten for at udgøre et fast driftssted, hvis det opretholdes mere end 12 måneder. Se art. 5, stk. 3. Se TfS 1999, 409 LR.

Perioden på 12 måneder er imidlertid i et større antal DBO reduceret til 6 måneder eller en endnu kortere periode.

Bemærk

Efter SEL § 2, stk. 1, litra a, 6. pkt., udgør et bygge-, anlægs- eller monteringsarbejde et fast driftssted fra den første dag. I forhold til det udenlandske foretagende fortolkes reglen således, at fast driftssted først foreligger, når varighedskravet i den konkrete DBO er opfyldt.