Dato for udgivelse
02 mar 2017 06:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 nov 2016 09:33
SKM-nummer
SKM2017.128.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-2136-15
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Told
Overemner-emner
Erhvervsmæssig import
Emneord
Import, mistanke, destruktion, erstatning, kompensation, anerkendelsespåstande, ægthed, bevise, upræcise
Resumé

SKAT havde pga. mistanke om varemærkeforfalskning tilbageholdt 200 mobiltelefoner importeret fra Kina af et dansk selskab. Mobiltelefonerne blev udleveret til rettighedsindehaveren, som ved Sø- og Handelsretten fik dom for, at mobiltelefonerne krænkede rettighedsindehaverens varemærkeret, og at de derfor skulle afstås til statskassen til destruktion uden erstatning eller kompensation.

Selskabet anlagde efterfølgende sag mod SKAT. Selskabet nedlagde dels en række anerkendelsespåstande vedrørende lovligheden af SKATs handlinger, og dels en række erstatningspåstande. Det var selskabets opfattelse, at SKAT havde pådraget sig et erstatningsansvar ved at udlevere alle de tilbageholdte mobiltelefoner til rettighedsindehaveren, idet selskabets mulighed for at bevise mobiltelefonernes ægthed under sagen ved Sø- og Handelsretten dermed var blevet hindret.

Landsretten afviste selskabets anerkendelsespåstande, idet én var et anbringende til støtte for betalings påstandene, mens andre enten ikke havde betydning for appellantens retsstilling eller var for uklare og upræcise til at indgå i en domskonklusion.

Landsretten bemærkede herefter, at Sø- og Handelsrettens dom havde materiel retskraft. SKAT havde ikke handlet ansvarspådragende, og selskabet havde i øvrigt ikke dokumenteret at have lidt et tab, som kunne henføres til forhold, som SKAT var ansvarlig for. SKAT blev derfor frifundet for selskabets erstatningspåstand.

Reference(r)

Forældelseslovens § 2, stk. 4
Forældelseslovens § 3, stk. 3, nr. 2
Forældelseslovens § 21, stk. 5.
Varemærkeforfalskningsloven § 3, stk. 2.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-1, A.A.9

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-1, F.A.11.18

Parter 

H1

(Selvmøder)

Mod

SKAT

(Kammeradvokaten v/Adv. Mikkel Isager-Sally)

Afsagt af Landsretsdommere

Hanne Kildal, Annette Dellgren og Lisbeth Kjærgaard (kst.)

Påstande 

For landsretten har appellanten, H1, gentaget sine påstande 1-6, 13-17 og 19-22 for byretten.

Indstævnte, SKAT, har over for H1's påstande 1-6 og 20-22 påstået stadfæstelse, subsidiært frifindelse. For så vidt angår påstandene 13-17 og 19 har SKAT påstået dommen stadfæstet.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat 

Påstand 1 må anses for et anbringende til støtte for betalingspåstandene. En stillingtagen til påstandene 2-6 har ingen betydning for H1' retsstilling. Påstand 20-22 er for uklare og upræcise til at indgå i en domskonklusion. Det tiltrædes derfor, at påstandene 1-6 og 20-22 er afvist.

Ved Sø- og Handelsrettens dom af 9. oktober 2012 er H1 bl.a. tilpligtet at anerkende, at SKATs bestemmelse om suspension af frigivelsen af 200 stk. varemærkeforfalskede og/eller piratkopierede  mobiltelefoner, (inkl. batterier og headset), er lovligt truffet og forfulgt, at betingelserne for suspension af frigivelsen af disse varer i henhold til Rådets Forordning nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 er opfyldt, og at varerne afstås til Statskassen til destruktion uden erstatning eller kompensation. H1 blev endvidere pålagt at betale 180.000 kr. for krænkelse af varemærke. Denne dom, der er endelig, har materiel retskraft, og det skal derfor under nærværende sag lægges uprøvet til grund, at de omhandlede mobiltelefoner var varemærkeforfalskede kopier.

Herefter, og da det heller ikke efter bevisførelsen for landsretten er bevist, at SKAT har handlet ansvarspådragende ved under de foreliggende omstændigheder til brug for den retssag, der verserede ved Sø- og Handelsretten, at udlevere de 200 stk. mobiltelefoner til rettighedshaverens advokat, og da H1 i øvrigt heller ikke har dokumenteret at have lidt et tab, som kan henføres til forhold, som SKAT er ansvarlig for, stadfæster landsretten allerede af disse grunde byrettens dom.

Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal H1 betale sagsomkostninger for landsretten til SKAT med 100.000 kr. til udgifter til advokatbistand. Beløbet er inkl. moms, da SKAT ikke er momsregistreret. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi og dens omfang.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Påstandene 1-6 og 20-22 afvises.

I øvrigt stadfæstes byrettens dom.

H1 skal betale sagens omkostninger for landsretten til SKAT med 100.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.