Du kan spørge os og få et bindende svar, hvis du er i tvivl om, hvad en handling vil betyde for dig eller din virksomheds betaling af skat, moms eller afgifter.

Et bindende svar koster 400 kr. Du kan spørge enten digitalt eller ved at sende et brev, og du får normalt svar inden for 3-6 måneder.

Hvis dit spørgsmål handler om registreringsafgift på et køretøj, skal du gå til siden Bindende svar om registreringsafgift.

Du kan både spørge som borger eller på vegne af din virksomhed. Det gælder, hvad enten din virksomhed er en enkeltmandsvirksomhed eller et anparts- eller aktieselskab. Du kan også spørge som forening eller anden organisation.

Du kan både spørge om konsekvenserne af noget, du har tænkt dig at gøre, eller noget du allerede har gjort.

Du kan spørge til konsekvenserne for dig selv, din virksomhed, din organisation eller den du repræsenterer.

Du kan også spørge på andres vegne, hvis du tænker på at gøre noget i fremtiden, som får skatte- og afgiftsmæssige virkning for dem.

Læs mere om bindende svar i Den juridiske vejledning.

Du kan ikke spørge om told

Du kan ikke spørge til den skattemæssige virkning af toldlovgivningen.

Sammen med din anmodning om bindende svar skal du typisk indsende dokumentation.

Som borger, når du spørger om:

Du skal medsende:

 • Aftalen mellem køber og sælger - ofte slutseddel eller skøde.
 • Udstykningserklæringer, hvis du har spørgsmål om fortjenesten af ejerboligen er skattefri (for grunde over 1.400 m2). Det vil sige en erklæring fra fx kommunens tekniske forvaltning om, hvorvidt der kan udstykkes fra grunden til en selvstændig bebyggelse.
 • Vurderinger af handelsprisen, fx fra en ejendomsmægler eller valuar, hvis det foreligger.
 • Lejekontrakter, hvis vi skal tage hensyn til udlejningen af ejendommen, når den bliver solgt.

Du skal medsende:

 • Din ansættelseskontrakt.
 • Dokumentation for dine arbejdstider, fx vagtplaner.
 • Lejekontrakt for din midlertidige bolig.

Du skal medsende:

 • Dokumentation for dine udgifter til efteruddannelsen.
 • Dokumentation for efteruddannelsens indhold.

Du skal medsende:

 • Dokumentation for ansættelsesforholdet, fx ansættelseskontrakt.
 • Dokumentation for en bolig du har beholdt i Danmark, fx lejekontrakt.
 • Dokumentation for at du udlejer din bolig i Danmark, fx lejekontrakt.

Du skal medsende:

 • Budgetter for virksomheden.
 • Dokumentation for budgettal, fx fra din brancheorganisation.
 • Forretningsplan for virksomheden.
 • Dokumentation for dit branchekendskab, fx uddannelsespapirer eller eksamensbeviser.

Du skal medsende:

 • Dokumentation for dine udgifter, fx fakturaer.

Du skal medsende:

 • Akkordordning, gældssanering, saldokvittering, dom eller anden dokumentation for, at du har fået nedsat en gæld.
 • En specifikation af hvor stor en del af nedsættelsen af gælden, der er renter.

Du skal medsende:

 • Aftalen om hvordan arbejdet skal udføres, fx hvem der betaler, stiller værktøj til rådighed, og hvornår arbejdet bliver udført.

Du skal medsende: 

 • Dokumentation der godtgør, at det på baggrund af nedsat funktionsevne eller kronisk sygdom har været nødvendigt at afholde særlige udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads (efter praksis lægges der særlig vægt på den lægefaglige vurdering).
 • Oplysninger om jobsituation, arbejdsfunktion, skånehensyn, hjælpemidler, særlige behov, handicapparkeringskort, § 56-aftale efter sygedagpengeloven eller lignende.
 • Skrivelse fra kommune, jobcenter eller lignende om eksempelvis skåne-/fleksjob, jobafklaring, invalidebil mv.
 • Ønsker du et bindende svar med tilbagevirkende kraft, skal du sende dokumentation for, at din kroniske sygdom eller nedsatte funktionsevne i disse år gjorde det nødvendigt at benytte egen bil til befordring mellem hjem og arbejde.

Som virksomhed, når du spørger om:

Du skal medsende:

 • Aftalen mellem køber og sælger – ofte slutseddel eller skøde.
 • Seneste skatteregnskab for sælger, som viser afskrivningsgrundlaget på ejendommen og den samlede afskrivning på ejendommen.
 • Udstykningserklæringer, hvis du har spørgsmål om fortjenesten af ejerboligen er skattefri (for grunde over 1.400 m2). Det vil sige en erklæring fra fx kommunens tekniske forvaltning om, hvorvidt der kan udstykkes fra grunden til en selvstændig bebyggelse.
 • Vurderinger af handelsprisen, fx fra en ejendomsmægler eller valuar.
 • Lejekontrakter, hvis vi skal tage hensyn til udlejningen af ejendommen, når den bliver solgt.

Du skal medsende:

 • Aftale, slutseddel eller faktura.
 • Ved salg skal du medsende seneste skatteregnskab.
 • Oplysninger om skattemæssigt nedskreven værdi, hvis du har spørgsmål om fortjeneste eller tab.
 • Lejekontrakt for de udlejningsaktiver eller aktiver, du har købt med henblik på at udleje, fx maskiner eller biler.

Du skal medsende:

 • Aftalen mellem parterne.
 • Prisen for det anlægsaktiv, du ønsker at overdrage, fx bil eller fast ejendom.
 • Eksterne vurderinger af handelsprisen, fx fra en ejendomsmægler eller valuar.

Du skal medsende:

 • Stiftelsesdokumenter.
 • En opgørelse af aktiernes skattemæssige anskaffelsessum.
 • Goodwill-beregning. Det vil sige en beregning af værdien af virksomhedens kundekreds og/eller forretningsforbindelser.
 • Seneste tre års skatteregnskaber inklusive udkast til skatteregnskab for året før omdannelsesåret.

Du skal medsende:

 • Budgetter for virksomheden.
 • Dokumentation for budgettal, fx fra din brancheorganisation.
 • Forretningsplan for virksomheden.
 • Dokumentation for dit branchekendskab, fx uddannelsespapirer eller eksamensbeviser.

Du skal medsende:

 • Dokumentation for dine udgifter, fx fakturaer.

Du skal medsende:

 • Akkordordning, gældssanering, saldokvittering, dom eller anden dokumentation for eftergivelse af gælden.
 • En specifikation af, hvor stor en del af nedsættelsen af gælden, der er renter.

Du skal medsende:

 • Kontrakten mellem virksomheden og dens interessenter (interessentskabskontrakt).

Du skal medsende:

 • Vedtægter for foreningen eller fonden.
 • Dokumentation for at betingelserne for momsfritagelse er opfyldt, fx kursusbeskrivelser i forbindelse med undervisning.

Du skal medsende:

 • Aftaler og kontrakter, der viser, at du har betalt moms af virksomhedens udgifter.
 • Hvis du spørger for en virksomhed, som både har ydelser, der er momsfritagne og momspligtige, skal du oplyse, hvilken del af de 25 % moms, du har fradrag for. Det vil sige forholdet mellem momspligtige og momsfritagne ydelser.

Vi får en del anmodninger om bindende svar, hvor det ikke er nødvendigt at bede om det.

Vi har samlet nogle af de typiske spørgsmål og svar her:

Læs mere om Salg af bolig.

Hvis du vil bede om bindende svar via vores digitale løsning, skal du:

 1. udfylde Anmodning om bindende svar (digitalt), og gemme den på din computer.
 2. sende den udfyldte anmodning, eventuel dokumentation og betale de 400 kr. via vores digitale løsning.

Læs mere om dokumentation i afsnittet "Hvilken dokumentation skal med?" ovenfor.

Hvis du vil bede om bindende svar via fysisk post, skal du:

 1. udfylde Anmodning om bindende svar (med post), gemme den på din computer og printe den ud.
 2. betale de 400 kr. via netbank.
 3. sende den udfyldte anmodning sammen med eventuel dokumentation til Skatteforvaltningen, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing.

Læs mere om dokumentation i afsnittet "Hvilken dokumentation skal med?" ovenfor.

Sådan betaler du de 400 kr.

Vi kigger først på din anmodning, når du har betalt de 400 kr. Du skal betale via netbank.

Betal via dansk netbank:

 • Du skal bruge kortart +73 og kreditornummer +81450536.
 • I meddelelsesfeltet skal du skrive 'bindende svar', dit navn og det cpr- eller cvr-nummer, som det bindende svar vedrører.

Betal via udenlandsk netbank:

 • Brug IBAN-nummer DK 6502164069074065 og SWIFT-kode DABADKKK.
 • I meddelelsesfeltet skal du skrive 'bindende svar', dit navn og det cpr- eller cvr-nummer, som det bindende svar vedrører.

Hvis din sag er principiel, er det Skatterådet, der giver det bindende svar. Skatterådet giver almindeligvis svar inden for 5-6 måneder.

Læs mere om Skatterådet på Skatterådets hjemmeside (skatteforvaltningen.dk).

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.