Dato for udgivelse
03 Feb 2017 13:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Jan 2017 14:03
SKM-nummer
SKM2017.76.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-1401557
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Ligningslovens § 7 P, aktielønsprogram, tidspunkt for aftaleindgåelse
Resumé

Skatterådet anerkender ikke, at aftalen om tildeling af medarbejderaktier, i henhold til moderselskabets aktielønsprogram af 2013, kan omfattes af ligningslovens § 7 P. Ligningslovens § 7 P finder anvendelse for aftaler om tildeling aktier, der indgås den 1. juli 2016 eller senere.

Medarbejderne i datterselskabet D A/S får tilbud om at deltage i programmet. Vilkårene vedrørende medarbejderaktier er en del af programmet. Programmet løber i perioder af 6 måneders varighed (købscyklusser). Den første købscyklus begyndte d. 1. februar 2013, hvorefter en ny begyndte d. 1. august 2013 osv.  En medarbejder, der er tilmeldt programmet før den 1. juli 2016 kan ikke anvende reglerne i ligningslovens § 7 P, selvom købscyklussen først starter efter den 1. juli 2016.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21

Reference(r)

Ligningsloven § 7 P

Henvisning

Den juridiske vejledning, 2017-1, afsnit C.A.5.17.3.1

Spørgsmål

  1. Kan en medarbejder, der inden 1. juli 2016 deltager i programmet, omfattes af ligningslovens § 7 P for købscyklusser, der starter 1. august 2016 og senere?
  2. Kan en medarbejder, som er udtrådt eller udtræder af programmet, omfattes af ligningslovens § 7 P hvis medarbejderen den 1. juli 2016 eller senere igen tilmelder sig programmet?

Svar

  1. Nej
  2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Moderselskab, M Inc., indførte med start den 1. februar 2013 et aktiebaseret incitatmentsprogram. Programmet indebærer, at medarbejdere i datterselskaber af M får mulighed for at erhverve aktier i M til favørkurs. Programmet løber indtil den sidste dag i februar 2023, og har således en samlet løbetid på mere end 10 år.

En medarbejder, som opfylder nærmere fastsatte betingelser, kan vælge at tilmelde sig programmet i nærmere fastsatte perioder ("tilmeldingsperioder"). Længden af en tilmeldingsperiode kan variere, men tilmeldingsperioden vil slutte inden første arbejdsdag ("tilbudsdagen") i en købscyklus.

En medarbejder, som ønsker at deltage i programmet, skal udfylde en tilmeldingsblanket, inden udløbet af tilmeldingsperioden. Hvis en medarbejder ikke tilmelder sig inden udløbet af en tilmeldingsperiode, så kan den pågældende medarbejder først deltage i programmet i de efterfølgende købscyklusser.

Programmet er opbygget således, at det løber i perioder af 6 måneders varighed ("købscyklus"). Den første købscyklus begyndte den 1. februar 2013. Herefter begyndte en ny købscyklus den 1. august 2013 og så fremdeles hvert halve år. Den sidste købscyklus slutter den 31. juli 2023.

En medarbejder, som deltager i programmet, vil, hver gang denne får udbetalt løn, af arbejdsgiveren blive fratrukket et valgfrit beløb i sin nettoløn på mellem 1% - 10%, opgjort på baggrund af den for medarbejderen i forhold til programmet berettigede løn. Medarbejderen kan hele tiden ændre procentsatsen med virkning for en ny købscyklus. På sidste hverdag i hver købscyklus ("købsdagen") overfører arbejdsgiveren beløbet til M, og medarbejderen modtager herefter aktier i M til en pris på 85% af det laveste beløb af: (a) aktiens markedsværdi på tilbudsdagen eller (b) aktiens markedsværdi på købsdagen.

Efter programmet, har en medarbejders tilmelding virkning fra en købscyklus til en anden, medmindre medarbejderen forinden har valgt at forlade programmet. Medarbejderen kan forlade programmet på et hvilket som helst tidspunkt jf. tilmeldingsblanketten. Hvis medarbejderen ønsker at deltage i programmet igen, så kan dette ske ved endnu engang at følge tilmeldingsproceduren beskrevet ovenfor.

Det skal ved besvarelsen af spørgsmål 1 og 2 lægges til grund, at der for medarbejdere, som allerede er tilmeldt programmet, vil blive indgået en aftale om anvendelse af reglerne i medfør af ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 1 ("7 P aftale"), og at der for medarbejdere, som på tidspunktet for anmodningen om bindende svar ikke er en del af programmet, vil blive indgået en 7 P aftale senest på det tidspunkt hvor medarbejderen tilmelder sig programmet.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1

Det følger af ikrafttrædelsesbestemmelserne til ligningslovens § 7 P, at loven har virkning for aftaler om tildeling af aktier og købe- og tegningsretter til aktier, der indgås den 1. juli 2016 eller senere. Af bemærkningerne til ikrafttrædelsesbestemmelserne fremgår det, at det er en betingelse for anvendelse af ligningslovens § 7 P, at der den 1. juli 2016 eller senere, er indgået endelig og bindende aftale om tildeling af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter jf. således kommentarerne til § 5 til LFF 2016-03-30 nr. 149.

Efter vores opfattelse udgør en tilmelding til programmet først en endelig og bindende aftale om køb af aktier på købsdagen. Det skyldes, at medarbejderen på et hvilket som helst tidspunkt forud for købsdagen, kan udtræde af ordningen med den virkning, at allerede opsparede beløb tilbagebetales til medarbejderen. Tilmelding til programmet kan derfor ikke i sig selv udgøre en endelig og bindende aftale om tildeling af aktier.

Dette synspunkt støttes fx af SKM2015.710.SR hvor problemstillingen var om restricted share units kunne omfattes af den nu ophævede bestemmelse i ligningslovens § 7 H. Da der ikke var indgået en endelig bindende aftale om tildeling af aktier inden den 21. november 2011 fandt Skatterådet, at der ikke kunne ske beskatning efter ligningslovens § 7 H. Skatterådet lagde ved vurderingen vægt på, at der kunne ske ændring af de aftalte lønvilkår, herunder også ændring i lønsammensætningen. Da der kunne ske ændring af lønsammensætningen, var der ikke indgået en endelig og bindende aftale vedrørende tildeling af restricted stock units.

Ligesom i SKM2015.710.SR gælder det i nærværende sag, at der kan ske ændring af den aftalte lønsammensætning, idet aftalen om at medarbejderen skal erhverve aktier kan ændres, idet medarbejderen kan træde tilbage fra aftalen inden købsdagen. Konsekvensen heraf er, at tilmelding til programmet ikke i sig selv kan anses for at være en endelig og bindende aftale om tildeling af aktier.

Herudover bemærker vi, at programmet alene af praktiske årsager er indrettet således, at medarbejderen automatisk er tilmeldt fremtidige købscyklusser. Efter vores opfattelse vil det være i strid med lovens formål, at udelukke personer fra at blive beskattet efter ligningslovens § 7 P, alene fordi aktiekøb gennemføres på grundlag af en løbende aftale. Et synspunkt herom kan for tilmeldte medarbejdere få den helt urimelige og utilsigtede konsekvens, at programmet, som løber indtil år 2023, ikke kan omfattes af ligningslovens § 7 P.

Efter vores opfattelse kan medarbejdere, der har tilmeldt sig programmet inden den 1. juli 2016 omfattes af ligningslovens § 7 P for så vidt angår købscyklusser, der starter den 1. august 2016 eller senere, da det for disse købscyklusser gælder, at købsdagen, og dermed dagen hvor aftalen om tildeling af aktier fra et skatteretligt perspektiv er endelig, ligger efter den 1. juli 2016.

Vi er ikke enige i SKATs indstilling til besvarelse af spørgsmål 1, idet det er vores opfattelse, at spørgsmålet skal besvares "Ja".

Som anført i vores anmodning om bindende svar, så udgør en tilmelding til programmet først en endelig og bindende aftale om køb af aktier på købsdagen, idet medarbejderen på et hvilket som helst tidspunkt forud for købsdagen, kan udtræde af ordningen med den virkning, at allerede opsparede beløb tilbagebetales til medarbejderen.

Herudover er det som nævnt vores opfattelse, at det vil være i strid med lovens formål, at udelukke personer fra at blive beskattet efter ligningslovens § 7 P, alene fordi aktiekøb gennemføres på grundlag af et løbende aktiekøbsprogram.

Som følge af ovenstående er det vores opfattelse, at spørgsmål 1 skal besvares "Ja".

Spørgsmål 2

Uanset SKATs svar på spørgsmål 1 ønskes det bekræftet, at en medarbejder, som har tilmeldt sig og været en del af programmet, men enten er udtrådt eller senere udtræder af programmet, ved en ny tilmelding til programmet kan omfattes af ligningslovens § 7 P.

Som det fremgår af tilmeldingsblanketten, kan medarbejdere når som helst udtræde af programmet og på et senere tidspunkt vælge at genindtræde. En medarbejder kan fx vælge at være med i programmet i 2014, udtræde i 2015 og genindtræde i 2016 i overensstemmelse med programmets nuværende vilkår.

For så vidt angår spørgsmål 2 bemærkes det, at såfremt SKAT besvarer spørgsmål 1 med et "Nej" ønskes det bekræftet, at medarbejdere kan udtræde af programmet for umiddelbart derefter at genindtræde i dette, alene med det formål at blive omfattet af ligningslovens § 7 P.

Efter vores opfattelse er der intet i loven eller bemærkningerne som indikerer, at en medarbejder, der tidligere har deltaget i et aktielønsprogram, ikke på et senere tidspunkt kan genindtræde i programmet og beskattes efter ligningslovens § 7 P. Når blot der indgås en endelig og bindende aftale om tildeling af aktier den 1. juli 2016 eller senere, så kan reglerne anvendes, såfremt der udarbejdes en 7 P aftale, og de almindelige betingelser for anvendelse af reglerne er opfyldt.

Som følge af ovenstående er det vores opfattelse, at spørgsmål 2 skal besvares "Ja".

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at en medarbejder, der inden 1. juli 2016 deltager i programmet, kan omfattes af ligningslovens § 7 P for købscyklusser, der starter 1. august 2016 og senere.

Begrundelse

Ligningslovens § 7 P finder anvendelse for aftaler om tildeling af aktier, der indgås den 1. juli 2016 eller senere.

Det fremgår af sagens oplysninger, at medarbejderne i D A/S får tilbud om at deltage i M's aktielønsprogram. Programmet indebærer, at medarbejderne får mulighed for at erhverve aktier i M til favørkurs.

Deltagelse i programmet sker ved udfyldelse af en tilmeldingsblanket. Ved tilmelding er medarbejderen automatisk tilknyttet ordningen indtil dets udløb den 31. juli 2023. En medarbejder kan framelde sig programmet ved udfyldelse af samme blanket.

Længden af en tilmeldingsperiode kan variere, men tilmeldingsperioden vil slutte inden første arbejdsdag i en købscyklus, som løber i perioder af 6 måneders varighed. Den første købscyklus begyndte den 1. februar 2013. Herefter begyndte en ny købscyklus den 1. august 2013 og så fremdeles hvert halve år. Den sidste købscyklus slutter den 31. juli 2023.

Ved tilmeldingen skal medarbejderen tilkendegive hvor stor procentdel (mellem 1-10 %) af sin løn, der tilbageholdes, med henblik på erhvervelse af aktier på købsdagen i en cyklus.

På sidste hverdag i hver købscyklus ("købsdagen") overfører arbejdsgiveren beløbet til M Inc., og medarbejderen modtager herefter aktier i M. Medarbejderen kan hele tiden ændre procentsatsen med virkning for en ny købscyklus. Dette er dog på betingelse af, at medarbejderen udfylder en ny tilmeldingsblanket. Der sker derfor indgåelse af en ny aftale, der ændrer den tidligere aftale.

Medarbejderen kan på et hvilket som helst tidspunkt forud for købsdagen, udtræde af ordningen med den virkning, at allerede opsparede beløb tilbagebetales til medarbejderen. Dette er dog også på betingelse af, at medarbejderen udfylder en ny tilmeldingsblanket - altså en ændring af en indgået aftale.

SKAT anser D A/S' tilbud om tilmelding til aktielønsordningen som et bindende tilbud til medarbejderne, der accepteres af medarbejderen ved tilmelding. Medarbejderne har herefter krav på at erhverve aktier i M til favørkurs.

Det er SKATs opfattelse, at der foreligger en endelig og bindende aftale på det tidspunkt i tilmeldingsperioden, hvor medarbejderen tilmelder sig programmet. Ændring af aftaleforholdene, herunder procentsatsen og evt. udmelding, kan kun ske ved udfyldelse af ny tilmeldingsblanket. Den nye tilmeldingsblanket ændrer dermed den forrige aftale.  

I SKM2015.710.SR kom Skatterådet frem til, at der ikke var indgået en endelig og bindende aftale om tildeling af restricted stock units, idet medarbejderen ved den årlige lønforhandling kunne få mere eller mindre i løn samt, at der kunne ske ændring af lønsammensætningen i relation til fordelingen mellem kontantløn og restricted stock units.

I den foreliggende sag sker der ingen ændring af lønforholdene for medarbejderen. Programmet indeholder blot en mulighed for medarbejderen til at udskifte vederlagsformen fra aktier til kontanter, hvilket efter SKATs vurdering ikke ændrer ved, at der er indgået en endelig og bindende aftale mellem parterne på tilmeldingstidspunktet.

Anvendelse af reglerne i ligningslovens § 7 P kræver, at aftalen er indgået tidligst den 1. juli 2016. 

En medarbejder, som er tilmeldt programmet før den 1. juli 2016 kan derfor ikke anvende reglerne i ligningslovens § 7 P, selvom købscyklussen først starter efter den 1. juli 2016.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at en medarbejder, som er udtrådt eller udtræder af programmet, kan omfattes af ligningslovens § 7 P hvis medarbejderen den 1. juli 2016 eller senere igen tilmelder sig programmet.

Begrundelse

Ligningslovens § 7 P finder anvendelse for aftaler om tildeling af aktier, der indgås den 1. juli 2016 eller senere.

Det er SKATs opfattelse, at aftale om tildeling af aktier til favørkurs er endelig og bindende ved tilmelding til programmet, se ovenfor.

For så vidt angår situationen, hvor en medarbejder er udtrådt og genindtræder i programmet, den 1. juli 2016 eller senere, vil ligningslovens § 7 P kun være anvendelig for programmet fra denne dato og frem, og ikke for eventuelle tidligere købscyklusser.

SKAT bemærker, at de øvrige betingelser angivet i ligningslovens § 7 P skal være opfyldt, herunder at parterne i forbindelse med tilmelding skal aftale, at vederlaget skal være omfattet af ligningslovens § 7 P.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.