Dato for udgivelse
22 Feb 2017 09:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 Nov 2016 08:15
SKM-nummer
SKM2017.107.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
B-2249-15
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Grundværdier, jordbundsforhold, nedslag, hjemmel, berigtigelse, korrektion
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt Landsskatteretten ved korrigeret kendelse kunne foretage berigtigelse af Landsskatterettens oprindelige kendelse. Skatteyderen påstod, at den korrigerede kendelse var ugyldig.

Landsskatterettens oprindelige kendelse indeholdt fejl, da de i kendelsen anførte grundværdier - før nedslag i grundværdien for dårlige jordbundsforhold - ikke var korrekte.

Ved korrigeret kendelse rettede Landsskatteretten fejlen, og grundværdien - efter nedslag i grundværdien blev herefter opgjort. Grundværdien var ubestridt gengivet forkert i Landsskatterettens oprindelige kendelse.

Af byrettens dom (SKM2015.606.BR) fremgik det, at byretten bemærkede, at skatteyderen fik medhold i den rejste klage for Landsskatteretten, og at den korrigerede kendelse ikke ændrede herpå.

Byretten fandt, at Landsskatteretten var berettiget til at berigtige kendelsen som sket, og lagde i den forbindelse vægt på, at der var tale om en åbenbar fejlskrift ved angivelsen af grundværdien før nedslag, og at berigtigelsen ikke ændrede på afgørelsens materielle indhold, der var i overensstemmelse med skatteyderens påstand under sagen. Grundværdien efter nedslaget var således alene gengivet forkert som følge af, at grundværdien før nedslag for dårlige jordbundsforhold var gengivet forkert.

Byretten fandt endvidere, at skatteyderen ikke kunne have en berettiget forventning om, at nedslaget i grundværdien skulle være andet end et nedslag i grundværdien, som skatteyderen var eller måtte være bekendt med.

Byretten bemærkede derudover, at det forhold, at der hengik 1½ år fra den oprindelige kendelse til den korrigerede kendelse forelå, ikke kunne føre til et andet resultat, også henset til at Landsskatteretten berigtigede fejlen umiddelbart efter at være blevet opmærksom herpå. Byretten bemærkede endvidere, at det ikke var godtgjort, at korrektionen havde medført en forøget beskatning, eller at den havde betydning for beskatningsgrundlaget for årene efter genoptagelsesårene.

På den baggrund frifandt byretten Skatteministeriet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, da landsretten var enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor, idet Landsretten bemærkede, at korrektionen ikke havde medført en forhøjet beskatning i forhold til den korrekt opgjorte grundværdi efter nedslag.

Reference(r)

Retsplejelovens § 221

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-1, A.A.7.5

Parter 

Boligforeningen H1

(V/Advokat Hans Elgaard v/adv. Claus Rosenkilde efter proceduretilladelse)

Mod

Skatteministeriet

(Kammeradvokaten v/adv. Birgitte Kjærulff Vognsen, v/adv. Asger Hinsch efter proceduretilladelse)

Afsagt af landsretsdommere

Birgitte Grønborg Juul, John Mosegaard og Lisbeth Walthersdorf Katafai (kst.)

Sagens oplysninger 

Byrettens dom af 7. september 2015 (BS 36A-4113/2014) (SKM2015.606.BR) er anket af Boligforeningen H1 med påstand som for byretten om, at Landsskatterettens korrigerede kendelse af 2. juni 2014 i sagsnr. 10-00217096 vedrørende ejendommen beliggende Y1-adresse, Y2-by er ugyldig.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Der er under ankesagen sket samme bevisførelse som i byretten. Denne har ikke givet anledning til supplerende sagsfremstilling. 

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. 

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten er enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor, idet landsretten bemærker, at korrektionen ikke har medført en forhøjet beskatning i forhold til den korrekt opgjorte grundværdi efter nedslag.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Boligforeningen H1 skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 20.000 kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifterne til advokatbistand er der navnlig taget hensyn til sagens omfang og betydning.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal Boligforeningen H1 betale 20.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.