Dato for udgivelse
18 jan 2017 09:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 dec 2016 13:57
SKM-nummer
SKM2017.33.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-1344471
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Andelshaverkonti - beskatningstidspunkt - retserhvervelsestidspunkt
Resumé

A AmbA ønskede svar på en række spørgsmål i forbindelse med henlæggelse på andelshaverkonti og anden personlige konti. SKAT indstiller til Skatterådet, at der ikke udløses beskatning ved henlæggelse på andelshaverkonti og anden personlige konti, da disse konti indgår i andelsselskabets egenkapital. Som følge heraf er der ikke tale om en gæld til andelshaverne. SKAT indstillede også, at beskatning først indtræder på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet traf beslutning om udbetalingen, idet andelshaverne først på dette tidspunktet erhvervede endelig ret til indestående på disse konti. Udbetalingen skete ratevis. Indstillingen fulgte således Skatterådets praksis. Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.

Hjemmel

Selskabsskatteloven

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit C.D.1.1.8.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit C.B.2.8.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit C.C.2.5.3.2.1.

Spørgsmål:

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at der ikke udløses beskatning for andelshavere i A AmbA i forbindelse med henlæggelse på andelshaverkonti?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at der ikke udløses beskatning for andelshavere i A AmbA i forbindelse med henlæggelse på anden personlige konti?
 3. Kan Skatterådet bekræfte, at i forbindelse med andelshaveres udtræden af A AmbA, sker der beskatning af andelshaverne på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet træffer endelig beslutning om udbetaling af andelshaverkonti, dvs. ved den ratevise udbetaling af andelshaverkonti?
 4. Kan Skatterådet bekræfte, at i forbindelse med andelshaveres udtræden af A AmbA, sker der beskatning af andelshaverne på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet træffer endelig beslutning om udbetaling af anden personlige konti, dvs. ved den ratevise udbetaling af anden personlige konti, jf. dog spørgsmål 5?
 5. Kan Skatterådet bekræfte, at i det omfang udbetalingsbeløbet for anden personlige konti måtte være reduceret, beskattes de udtrædende andelshavere i A AmbA alene af det faktiske udbetalte beløb?

Svar:

 1. Ja.
 2. Ja.
 3. Ja.
 4. Ja.
 5. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A AmbA er et andelsselskab med et kooperativt formål. Selskabets formål er at afsætte andelshavernes produkter. Dette bindende svar omhandler den skattemæssige behandling af andelshaverkonti og anden personlige konti, og har således betydning for samtlige andelshavere.

Andelshaverkonti

Andelshaverkonti er en del af den fordelte egenkapital i A AmbA. Alle andelshavere har en personlig andelshaverkonto. Opbygning af andelshaverkontoen sker i henhold til vedtægterne.

Andelshaverkonti forrentes ikke, og de kan alene overdrages efter de regler, der er fastsat i vedtægterne. Udbetaling af indestående på andelshaverkonti kan ske til den enkelte andelshaver over en årrække i forlængelse af dennes ophør af medlemskab i A AmbA. Udbetaling er dog betinget af forudgående godkendelse fra repræsentantskabet. 

Anden personlige konti

Anden personlige konti er - ligesom andelshaverkonti - en del af den fordelte egenkapital i A AmbA. Alle andelshavere har anden personlig konto.

For hver andelshaver er der oprettet en anden personlig konto, hvortil der henlægges sådanne beløb, som repræsentantskabet hvert år træffer beslutning om.

Anden personlige konti forrentes ikke, og de kan alene overdrages efter de regler, der er fastsat i vedtægterne for administration af anden personlige konti.

Udbetaling af indestående på anden personlige konti kan ske til den enkelte andelshaver over en årrække i forlængelse af dennes ophør af medlemsskab i A AmbA. Udbetaling er dog betinget dels af forudgående godkendelse fra repræsentantskabet og dels af, at årets samlede indbetaling til anden personlige konti overstiger årets samlede udbetaling til anden personlige konti.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ad. spørgsmål 1 og 2:

Det følger helt eksplicit af vedtægternes bestemmelser, at såvel andelshaverkontiene og anden personlige konti indgår som en del af selskabets egenkapital. Dette er naturligvis bindende for såvel selskabets eksisterende som udmeldte andelshavere.

Egenkapital er kendetegnet ved, at der ikke består et retskrav på udbetaling. I den forstand er egenkapital efterstillet selskabets kreditorer, derved at selskabets andelshavere må tåle den usikkerhed, der består i, at egenkapitalen i værste fald kan tabes, og der ikke vil være dækning for andelshaverkonti og anden personlige konti. Dette fremgår også indirekte af vedtægternes omkring fordeling af likvidationsprovenu.

Som det fremgår ovenfor, er såvel andelshaverkonti og anden personlige konti egenkapital for A AmbA, og andelshaverne kan ikke sidestilles med kreditorer i relation til indestående på andelshaverkonto og anden personlig konto. Dette viser klart, at de midler, der henføres til de to typer konti, ikke er retserhvervet af andelshaverne på det tidspunkt, der henlægges til kontiene.

At midlerne ikke er retserhvervet af andelshaverne ved henlæggelsen, ses endvidere af, at udbetaling alene kan ske, såfremt repræsentantskabet positivt træffer beslutning herom. Repræsentantskabet har altså eksplicit vedtægtsbestemt reel, ubetinget og diskretionær ret til ikke at meddele - eller kun delvis at meddele - bemyndigelse til at udbetale andelshaverkonti og anden personlige konti. På denne baggrund kan andelshaverne efter vores vurdering ikke anses for at have noget retskrav på at få det henlagte beløb udbetalt. 

Vi henviser endvidere til SKM2009.112.SR , SKM2011.277. SR og SKM2016.294.SR, hvorefter der er en fast administrativ praksis for, at der først skal ske beskatning af medlemmerne i et andelsselskab på det tidspunkt, hvor der træffes beslutning om udbetaling fra selskabet.

Ad. Spørgsmål 3:

Som det fremgår ovenfor, er andelshaverkonti egenkapital i A AmbA. Herudover fremgår det af vedtægterne, at udbetaling af andelshaverkonti kræver repræsentantskabets forudgående bemyndigelse. Uden sådan bemyndigelse kan der derfor ikke ske udbetaling til andelshaverne. Repræsentantskabet er frit stillet med hensyn til om bemyndigelsen skal meddeles, men det er en grundlæggende forudsætning for at bemyndigelse overhovedet kan meddeles, at dette er forsvarligt af hensyn til selskabets kreditorer.  

Vi henviser til SKM2011.227.SR, SKM2009.122.SR og særligt SKM2016.294.SR.

SKM2016.294.SR vedrører beskatningstidspunktet for indskudskapital i et andelsselskab. Indskudskapitalen minder meget om det, der hos A AmbA´s kaldes andelshaverkonti.

I afgørelsen fandt Skatterådet, at beskatning af andelshaverne først ville ske på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet traf beslutning om udbetaling. Følgende er uddrag fra Skatterådets begrundende for svaret:

"Udbetaling af indestående på indskudskapital ved ophør af medlemskab til de danske andelshavere forudsætter at repræsentantskabet træffer beslutning herom.

Dette indebærer, at såfremt repræsentantskabet et eller flere år skulle beslutte ikke at udbetale en rate fra indskudskapitalen, så findes der ikke nogen mekanisme i A's vedtægter, der sikrer, at raten vil blive udbetalt i efterfølgende år.

På den baggrund er SKATs den opfattelse, at udtrædende danske andelshavere først erhverver ret til indestående på indskudskontoen på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet træffer beslutning om udbetalingen, hvilket her i den konkrete sag, sker ved den ratevise udbetaling af indskudskapitalen over perioden på tre år."

På baggrund af ovenstående er det vores klare opfattelse, at retserhvervelsestidspunktet for andelshaverkonti indtræder, når repræsentantskabet træffer beslutning om udbetaling, hvilket også er i overensstemmelse med praksis.

Hvis repræsentantskabet i ét eller flere år ikke vedtager udbetaling af andelshaverkonti, indeholder vedtægterne ikke nogen mekanisme, der sikrer, at andelshaverne på et senere tidspunkt modtager betalingen.

Ovenstående stemmer også overens med Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit C.B.2.8, hvor følgende netop er blevet indskrevet:

"Indbetalt medlemskapital stammer fra beskattede midler fra andelshaveren. De andre udbetalinger stammer fra ikke beskattede midler.

Skattepligten indtræder på retserhvervelsestidspunktet. Dette er tilfældet, uanset hvornår omsætningen med andelshaveren har været med medlemmet.

Retserhvervelsestidspunktet afhænger af en konkret vurdering af selskabets vedtægter og øvrige reguleringer af forholdet mellem selskabet og dets medlemmer.

Eksempelvis vil retserhvervelsestidspunktet ofte indtræde på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet træffer beslutning om udbetaling."

Ad spørgsmål 4:

På tilsvarende vis som ved andelshaverkonti, kræver udbetaling af anden personlige konti repræsentantskabets godkendelse efter vedtægterne.

Forskellen mellem andelshaverkonti og anden personlige konti er - ud over forskellige regler for henlæggelse og udbetalingsperiode - at anden personlige konti alene kan udbetales, såfremt årets samlede indbetaling til anden personlige konti er større end årets udbetaling til anden personlige konti.

Det vil sige, at (fuld) udbetaling af anden personlige konti - ud over repræsentantskabets godkendelse - kræver større indbetaling til anden personlige konti end udbetaling af anden personlige konti.

I en situation, hvor repræsentantskabet godkender udbetaling, men hvor udbetalingen er begrænset som følge af, at årets indbetaling er mindre end det fulde beløb til udbetaling, sikres, at den samlede hensættelse på anden personlige konti ikke reduceres. Det beløb, som årets (fulde) udbetaling reduceres med, fortabes og udbetales således ikke i senere år.   

Efter vores vurdering er retserhvervelsestidspunktet for anden personlige konti udskudt til udbetalingstidspunktet, og dermed er beskatningstidspunktet også udskudt. Dette skyldes, at udbetalingen er usikker på baggrund af følgende to forhold:

 1. Udbetaling kræver repræsentantskabets godkendelse, og hvis repræsentantskabet i ét eller flere år ikke vedtager udbetaling, findes der ingen mekanisme, der sikrer, at andelshaverne på et senere tidspunkt modtager betalingen, og
 2. Udbetaling af det fulde beløb kræver, at årets indbetaling på anden personlige konti overstiger årets udbetaling.

Ad. Spørgsmål 5

Såfremt repræsentantskabet godkender udbetaling af anden personlige konti til ophørte andelshavere, er det ikke nødvendigvis hele raten, der kommer til udbetaling. Fuld udbetaling kræver, at årets samlede hensættelse på anden personlige konti overstiger årets udbetaling. I modsat fald begrænses udbetalingen.

Såfremt udbetaling af anden personlige konti begrænses i vedtægterne, er det vores vurdering, at andelshaverne alene beskattes af det faktiske udbetalte beløb fra anden personlige konti.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at der ikke udløses beskatning for andelshavere i A AmbA i forbindelse med henlæggelse på andelshaverkonti.

Lovgrundlag

Selskabsskatteloven (lovbekendtgørelse nr. 1164 af 20. maj 2015):

§ 1. Skattepligt i henhold til denne lov påhviler følgende selskaber og foreninger m.v., der er hjemmehørende her i landet:

...

3) andelsforeninger, det vil i denne lov sige foreninger, hvis formål er at fremme mindst 10 medlemmers fælles erhvervsmæssige interesser gennem deres deltagelse i foreningens virksomhed som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde, hvis omsætning med ikkemedlemmer ikke væsentligt eller længerevarende overskrider 25 pct. af den samlede omsætning, og som, bortset fra normal forrentning af en indbetalt medlemskapital, anvender den stedfundne omsætning med medlemmerne som grundlag for udlodning til disse. Andelsforeninger kan være omfattet af 1. pkt., selv om de ejer aktier eller anparter i selskaber, der ikke opfylder betingelserne i 1. pkt.,

Praksis

SKM2016.294.SR

Andelsforeningens indskudskapital anset som kapital, der stammede fra betaling for leverancer fra andelshaverne til andelsbeskatning. En sådan kapital skulle anses som driftskapital, der indgår i andelsforeningens egenkapital og derfor ikke gæld til andelshaverne.

Som følge heraf beskattes andelshaverne ikke i forbindelse med henlæggelsen, men beskatningstidspunktet sker først på det tidspunkt, hvor andelsforeningens repræsentantskab træffer beslutning om udbetaling til andelshaverne af beløb fra indskudskapitalen.

SKM2011.227.SR

Et andelsbeskattet selskab ønskede at oprette en indskudskapital. Skatterådet anså andelsselskabets indskudskapital som driftskapital, idet denne kapital stammer fra midler, der vedrører andelsselskabets drift. Indskudskapitalen (driftskapitalen) opstår som følge af andelsselskabets afregningspriser med sine andelshavere, og har derfor ikke været beskattet hos andelshaveren. På baggrund heraf, kan andelshaverne ikke sidestilles med kreditorer i relation til indestående på driftskapital kontoen.

Indestående på driftskapital kontoen tilhører andelsselskabet, og andelshaverne har ikke noget retskrav på senere udlodning. Denne kapital er derfor ikke at anse som indbetalt medlemskapital i lovens forstand. Som følge heraf vil der først udløses beskatning, når andelshaveren erhverver ret til beløbet og ikke på det tidspunkt, når andelsselskabet henlægger det på indskudskapitalen.

Begrundelse

Det lægges til grund, at A AmbA er kooperationsbeskattet efter bestemmelserne i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3.

SKAT lægger derfor til grund, at A AmbA opfylder bestemmelsens betingelser herunder medlems- og omsætningskravet, og at udbetalingerne fra andelshaverkonti og anden personlige konti sker på baggrund af den stedfundne omsætning med medlemmerne.

Det fremgår af andelsforeningens vedtægter, at andelshaverkontiene er en del af andelsselskabets egenkapital. Som anført af spørger er egenkapitalen kendetegnet ved, at andelshaveren ikke har et retskrav på udbetaling af midler på andelshaverkontoen. Dette indebærer derfor, at der ikke i forbindelse med henlæggelsen er etableret noget gældsforhold for andelshaverne. Egenkapital er en efterstillet kapital, som andelshaverne i værste fald kan miste.

Andelshaverne har først erhvervet ret til midler på andelshaverkonti på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet træffer beslutning om udbetaling af beløb fra andelshaverkonti.

Det fremgår af andelsselskabets vedtægter, at det er repræsentantskabet, der har kompetence til hvert år på de ordinære repræsentantskabsmøder at beslutte, at der kan ske udbetaling fra andelshaverkonti under forudsætning af, at det kan anses for forsvarligt af hensyn til andelsselskabets kreditorer.

SKAT kan henvise til Skatterådets praksis om dette spørgsmål, som den senest er gengivet ved det bindende svar i SKM2016.294.SR. Denne sag omhandlede en af andelsselskabet oprettet "Indskudskapital", der blev etableret på baggrund af andelshavernes samhandel med andelsselskabet.

Denne såkaldte indskudskapital var ligesom her i den konkrete sag anset som egenkapital for andelsselskabet. Det blev bekræftet, at der ikke skete beskatning af andelshaverne i forbindelse med henlæggelsen af midler til denne indskudskapital.

SKAT er derfor af den opfattelse, at andelshaverkontiene er at betragte som egenkapital for A AmbA og ikke som gæld til andelshaveren.

På baggrund heraf kan andelshaverne ikke sidestilles med kreditorer i relation til indestående på andelshaverkonti. Indestående på andelshaverkonti tilhører A AmbA, og andelshaverne har ikke noget retskrav på udbetaling i forbindelse med henlæggelsen.

SKAT er således enig med A AmbA i, at der ikke er noget retskrav på at få det henlagte beløb udbetalt, og som følge heraf medfører det ikke nogen beskatning hos andelshaverne i forbindelse med henlæggelsen.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at der ikke udløses beskatning for andelshavere i A AmbA i forbindelse med henlæggelse på anden personlige konti.

Begrundelse

Der henvises til begrundelsen i spørgsmål 1, da spørgsmålet her blot omhandler den situation, hvor andelsselskabet ønsker at foretage henlæggelse på anden personlige konti.

Det skyldes, at andelsselskabets bestemmelser i vedtægterne om egenkapital. Andelsselskabets egenkapital består både af andelshaverkonti og af de andre personlige konti. Det vil således være de samme betragtninger som er anvendt ved besvarelsen af spørgsmål 1, der er gældende for SKATs begrundelse til spørgsmål 2.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at i forbindelse med andelshaveres udtræden af A AmbA, sker der beskatning af andelshaverne på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet træffer endelig beslutning om udbetaling af andelshaverkonti, dvs. ved den ratevise udbetaling af andelshaverkonti.

Praksis

SKM2016.294.SR

A ønskede svar på en række spørgsmål i forbindelse med henlæggelse på indskudskapitalen og de hermed forbundne skattemæssige konsekvenser, det måtte have for selskabets danske og udenlandske andelshavere. Skatterådet bekræftede, at henlæggelse til den såkaldte indskudskapital ikke ville udløse beskatning hos andelshaverne, og at beskatningen først ville ske på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet traf beslutning om udbetaling. Endvidere bekræftede Skatterådet, at de udenlandske andelshavere hverken var begrænset skattepligtige af udbetalingerne eller "forrentninger" af beløb fra indskudskapitalen, idet disse beløb ikke var at anse som udbyttebetalinger fra A.

SKM2011.227.SR

Skatterådet accepterede, at et andelsselskab kunne etablere en ordning, hvor der blev oprettet en driftskapital uden, at andelsselskabet mistede sin status som et kooperativt beskattet selskab. Denne kapital skulle forrentet årligt, hvilket heller ikke havde betydning for andelsselskabets skattemæssige status. Forrentningen skulle udbetales årligt til andelshaverne. Denne udbetaling var at anse som personlig indkomst for andelshaverne, idet den ikke stammer fra en udlodning af en normal forrentning af indbetalt medlemskapital. Skatterådet bekræftede endvidere, at selskabets andelshavere beskattes, når selskabet træffer endelig beslutning om udbetalinger fra driftskapitalen, også selvom udbetalingerne foretages ratevis over en periode på 2-3 år.

SKM2009.122.SR

En person overvejede at blive medlem af en andelsforening omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3. I den forbindelse ønskede svar på, om personens indskudskapital kunne etableres via afkortning i priserne for leverancer, uden at dette medfører nogen skattemæssige konsekvenser på "afkortningstidspunktet". Endvidere ønskede svar på, om udbetaling af bonus og forrentning af indskudskapital, først beskattes i det år hvor størrelsen vedtages på generalforsamlingen. Endelig ønskede svar på, om indskud i andelsforeningen kan foretages med midler opsparet i virksomhedsskatteordningen, hhv. om andelshaverens kontingent til foreningen kan fradrages som en driftsomkostning. Skatterådet svarede bekræftende på samtlige spørgsmål.

Den juridiske vejledning 2016-2, C.B.2.8 om andelsbeviser

(...)

Indbetalt medlemskapital stammer fra beskattede midler fra andelshaveren. De andre udbetalinger stammer fra ikke beskattede midler.

Skattepligten indtræder på retserhvervelsestidspunktet. Dette er tilfældet, uanset hvornår omsætningen med andelshaveren har været med medlemmet.

Retserhvervelsestidspunktet afhænger af en konkret vurdering af selskabets vedtægter og øvrige reguleringer af forholdet mellem selskabet og dets medlemmer.

Eksempelvis vil retserhvervelsestidspunktet ofte indtræde på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet træffer beslutning om udbetaling.

Dette resultat kom Skatterådet frem til i det bindende svar SKM2016.294.SR. Det fremgår af begrundelsen, at såfremt repræsentantskabet et eller flere år skulle beslutte ikke at udbetale en rate fra indskudskapitalen, så findes der ikke nogen mekanisme i andelsselskabets vedtægter, der sikrer, at raten vil blive udbetalt i efterfølgende år. En udtrædende andelshaver vil derfor først erhverve ret til indestående på indskudskapital på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet træffer beslutning om udbetalingen. I den konkrete sag skete det ved den ratevise udbetaling af indskudskapitalen over en periode på 3 år.

Beskatningen indtræder således hvert år i forbindelse med udbetaling af indskudskapitalen. Det er selv om udbetalingen sker over en årrække som eksempelvis over en periode på 2-3 år, når der har været truffet beslutning herom af andelsselskabets repræsentantskab det pågældende år.

(...)

Begrundelse

Ved vurderingen af beskatningstidspunktet skal der tages udgangspunkt i det tidspunkt, hvor andelshaveren har erhvervet endelig ret til beløbet dvs. retserhvervelsestidspunktet.

Det er derfor SKATs opfattelse, at der skal foretages en konkret vurdering af hvornår dette tidspunkt indtræder for andelshaverne i A AmbA, hvor især andelsselskabets vedtægter har betydning for denne bedømmelse.

Det fremgår af besvarelsen til spørgsmål 1, at indestående på en andelshaverkonto er at betragte som egenkapital for A AmbA sådan som, det er bestemt i andelsselskabets vedtægter.

Ifølge A AmbA´s vedtægter udbetales indestående på kontoen årligt fordelt i flere dele.

Dette skal sammenholdes med andelsselskabets vedtægter om, at indestående på andelshaverkonti først kan komme til udbetaling efter, at andelsselskabets repræsentantskab forudgående har givet bemyndigelse og under forudsætning af, at det kan anses som forsvarligt af hensyn til andelsselskabets kreditorer. Denne beslutning træffes hvert år af repræsentantskabet.

Det er oplyst af spørger, at såfremt repræsentantskabet i ét eller flere år ikke vedtager udbetaling af andelshaverkonti, indeholder vedtægterne ikke nogen mekanisme, der sikrer, at andelshaverne på et senere tidspunkt modtager denne betaling.

Denne mekanisme fremgår dog ikke udtrykkeligt af vedtægterne, men da udbetalingerne er opdelt i flere rater, hvor rækkefølgen er fastlagt, således at hele kontoen anses som udbetalt, når perioden for udbetalingerne er udløbet, og da udbetalingen forudsætter repræsentantskabets godkendelse, er det SKATs opfattelse, at retten til en udbetaling kan fortabes.

På den baggrund er SKATs den opfattelse, at de udtrædende andelshavere først erhverver ret til indestående på andelshaverkontoen på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet træffer beslutning om udbetalingen, hvilket her i den konkrete sag, sker ved den ratevise udbetaling af andelshaverkontoen over den fastsatte perioden på flere år.

Dette indebærer, at beskatningen af de danske andelshavere først indtræder hvert år i forbindelse med udbetaling af andelshaverkontoen, også selv om udbetalingen sker over en årrække, når der har været truffet beslutning herom af A AmbA´s repræsentantskab det pågældende regnskabsår.

Beskatning indtræder således ikke allerede på det tidspunkt, hvor andelshaveren medlemskab ophører og medlemmet udtræder af andelsselskabet.

Retserhvervelsestidspunktet indtræder derfor hvert eneste regnskabsår i den vedtægtsmæssige fastsætte årrække, når der foreligger en godkendelse fra repræsentantskab, idet der først på dette tidspunkt foreligger en endelig ret for andelshaveren om at få udbetalt indeståendet på andelshaverkontoen.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja".

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at i forbindelse med andelshaveres udtræden af A AmbA, sker der beskatning af andelshaverne på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet træffer endelig beslutning om udbetaling af anden personlige konti, dvs. ved den ratevise udbetaling af anden personlige konti, jf. dog spørgsmål 5.

Praksis

SKM2016.294.SR

A ønskede svar på en række spørgsmål i forbindelse med henlæggelse på indskudskapitalen og de hermed forbundne skattemæssige konsekvenser, det måtte have for selskabets danske og udenlandske andelshavere. Skatterådet bekræftede, at henlæggelse til den såkaldte indskudskapital ikke ville udløse beskatning hos andelshaverne, og at beskatningen først ville ske på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet traf beslutning om udbetaling. Endvidere bekræftede Skatterådet, at de udenlandske andelshavere hverken var begrænset skattepligtige af udbetalingerne eller "forrentninger" af beløb fra indskudskapitalen, idet disse beløb ikke var at anse som udbyttebetalinger fra A.

Den juridiske vejledning 2016-2, C.B.2.8 om andelsbeviser

(...)

Indbetalt medlemskapital stammer fra beskattede midler fra andelshaveren. De andre udbetalinger stammer fra ikke beskattede midler.

Skattepligten indtræder på retserhvervelsestidspunktet. Dette er tilfældet, uanset hvornår omsætningen med andelshaveren har været med medlemmet.

Retserhvervelsestidspunktet afhænger af en konkret vurdering af selskabets vedtægter og øvrige reguleringer af forholdet mellem selskabet og dets medlemmer.

Eksempelvis vil retserhvervelsestidspunktet ofte indtræde på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet træffer beslutning om udbetaling.

Dette resultat kom Skatterådet frem til i det bindende svar SKM2016.294.SR. Det fremgår af begrundelsen, at såfremt repræsentantskabet et eller flere år skulle beslutte ikke at udbetale en rate fra indskudskapitalen, så findes der ikke nogen mekanisme i andelsselskabets vedtægter, der sikrer, at raten vil blive udbetalt i efterfølgende år. En udtrædende andelshaver vil derfor først erhverve ret til indestående på indskudskapital på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet træffer beslutning om udbetalingen. I den konkrete sag skete det ved den ratevise udbetaling af indskudskapitalen over en periode på 3 år.

Beskatningen indtræder således hvert år i forbindelse med udbetaling af indskudskapitalen. Det er selv om udbetalingen sker over en årrække som eksempelvis over en periode på 2-3 år, når der har været truffet beslutning herom af andelsselskabets repræsentantskab det pågældende år.

(...)

Begrundelse

Som udgangspunkt er det samme betragtninger, der gør sig gældende som ved besvarelsen af spørgsmål 3.

Dette indebærer, at der skal foretages en konkret vurdering af, hvornår andelshaverne har opnået endelig ret til udbetaling af beløbene på anden personlige konti.

Indestående på anden personlige konti udbetales også som andelshaverkonti i rater over en årrække. Det er således brug for at vurdere om beskatningstidspunktet derved er udskudt for disse konti.

Det fremgår af A AmbA´s vedtægter, at foruden repræsentantskabets godkendelse indeholder vedtægterne et yderligere vilkår for udbetaling af beløb på anden personlige konti.

Det fremgår udtrykkeligt af vedtægterne, at det fulde beløb på anden personlige konti kan blive reduceret. Anden personlige konti kan alene udbetales, såfremt årets samlede indbetaling til anden personlige konti er større end årets udbetaling til anden personlige konti.

Det fremgår endvidere udtrykkeligt af vedtægterne, at reduktionsbeløbet for de pågældende regnskabsår fortabes, og at dette beløb vil derfor ikke komme til udbetaling i senere regnskabsår.

På den baggrund er det SKATs opfattelse, at de udtrædende andelshavere først erhverver ret til indestående på anden personlige konti på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet træffer beslutning om udbetalingen, hvilket her i den konkrete sag, sker ved den ratevise udbetaling af anden personlige konti over en årrække.

Beskatningen af de danske andelshavere indtræder således hvert år i forbindelse med udbetaling af anden personlige konti, også selv om udbetalingen sker over en årrække, når der har været truffet beslutning herom af A AmbA´s repræsentantskab det pågældende regnskabsår.

Retserhvervelsestidspunktet indtræder derfor hvert eneste regnskabsår i den vedtægtsmæssige fastsætte periode på samme måde som ved besvarelse af spørgsmål 3 om udbetaling af indestående på andelshaverkonti.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Ja".

Spørgsmål 5

Det ønskes bekræftet, at i det omfang udbetalingsbeløbet for anden personlige konti måtte være reduceret, beskattes de udtrædende andelshavere i A AmbA alene af det faktiske udbetalte beløb.

Lovgrundlag

Statsskatteloven (Lov nr. 149 10. april 1922)

§ 4

Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således f eks:

  1. af agerbrug, skovbrug, industri, handel, håndværk, fabrikdrift, søfart, fiskeri, eller hvilken som helst anden næring eller virksomhed, så og alt, hvad der er oppebåret for eller at anse som vederlag for videnskabelig, kunstnerisk eller litterær virksomhed eller for arbejde, tjeneste eller bistandsydelse af hvilken som helst art;

Selskabsskatteloven (lovbekendtgørelse nr. 1164 af 20. maj 2015):

§ 1. Skattepligt i henhold til denne lov påhviler følgende selskaber og foreninger m.v., der er hjemmehørende her i landet:

...

3) andelsforeninger, det vil i denne lov sige foreninger, hvis formål er at fremme mindst 10 medlemmers fælles erhvervsmæssige interesser gennem deres deltagelse i foreningens virksomhed som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde, hvis omsætning med ikkemedlemmer ikke væsentligt eller længerevarende overskrider 25 pct. af den samlede omsætning, og som, bortset fra normal forrentning af en indbetalt medlemskapital, anvender den stedfundne omsætning med medlemmerne som grundlag for udlodning til disse. Andelsforeninger kan være omfattet af 1. pkt., selv om de ejer aktier eller anparter i selskaber, der ikke opfylder betingelserne i 1. pkt.,

Begrundelse

Det fremgår af A AmbA's vedtægter, at repræsentantskabet i forbindelse med ophør af medlemskab, efter indstilling fra bestyrelsen, kan begrænse andelshaveren indestående på anden personlig konto.

Denne begrænsning sker efter vedtægterne. Ifølge vedtægten fortabes reduktionsbeløbet for det pågældende år, og det kommer ikke til udbetaling i senere regnskabsår.

Det er således SKATs opfattelse, at såfremt skal reduceres efter andelsselskabets vedtægter, beskattes andelshaverne alene af det faktiske udbetalte beløb.

SKAT bemærker desuden, at det faktiske udbetalte beløb beskattes som personlig indkomst.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 5 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.