Dato for udgivelse
11 jan 2017 10:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 dec 2016 13:42
SKM-nummer
SKM2017.18.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-1019370
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Virksomhedsoverdragelse - Momsfritaget virksomhed
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at overdragelsen af aktiviteten fra Spørger til en anden filial i Danmark af et selskab i et andet EU-land er en momsfri virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.

Der kan dog ved vurderingen ikke tillægges vægt, om køberen bliver momsregistreret i Danmark for levering af momspligtige administrationsydelser til Spørger eller momsregistreret for levering af momspligtige administrationsydelser til et selskabet i et andet EU-land efter reglerne om reverse charge.

Hjemmel

SFL § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit D.A.4.5.3

Spørgsmål:

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at overdragelsen af aktiviteten fra Spørger til en anden filial i Danmark af et selskab i et andet EU-land er en momsfri virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt., når køber bliver momsregistreret i Danmark for levering af momspligtige administrationsydelser til Spørger?

  2. Kan SKAT bekræfte, at overdragelsen af aktiviteten fra Spørger til en anden filial i Danmark af et selskab i et andet EU-land, er en momsfri virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt., når køber, bliver momsregistreret i Danmark for levering af momspligtige administrationsydelser til et selskabet i et andet EU-land efter reglerne om reverse charge?

Svar:

  1. Ja, se begrundelse

  2. Ja, se begrundelse

Under hensyn til skattemyndighedernes tavshedspligt, jf. skatteforvaltningslovens § 17, offentliggøres det bindende svar i redigeret form.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en filial af et selskab i et andet EU-land. Spørger har tidligere drevet forsikringsvirksomhed.

Som en del af en større omstrukturering af koncernen blev det besluttet, at den danske forsikringsvirksomhed skulle flyttes fra Spørger til en anden filial i Danmark af et selskab i et andet EU-land.

Den 1. januar 2016 blev aktiviteten i Spørger derfor overdraget til en nystiftet filial af et selskab i et andet EU-land.

Aktiviteten, der blev overdraget, omfattede alle medarbejdere og aktiver, herunder den del af forsikringsporteføljen, hvor forsikringstagerne har mulighed for at forny/forlænge den eksisterende forsikringsaftale.

Det er købers hensigt at drive Spørgers forsikringsvirksomhed videre ved administration af den overdragne del af forsikringsporteføljen og ved tegning af nye forsikringsaftaler.

Den del af forsikringsporteføljen, der ikke blev overdraget, var de forsikringsaftaler, hvor forsikringstagerne ikke har mulighed for at forny/forlænge de eksisterende forsikringsaftaler. Efter overdragelsen tegner Spørger således ikke nye forsikringsaftaler, men administrerer alene de forsikringsaftaler, der ikke kan fornyes/forlænges, indtil disse aftaler udløber.

Efter overdragelsen har Spørger ingen medarbejdere til at administrere den tilbageværende del af forsikringsporteføljen.

Køber vil derfor levere administrationsydelser til Spørger, så filialen kan varetage administrationen af den tilbageværende del af forsikringsporteføljen.

Værdien af administrationsydelser overstiger 50.000 kr. pr. år. 

Spørger ønsker bekræftet, at virksomhedsoverdragelsen af aktiviteten fra Spørger til køber er en momsfri virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt., når køber bliver momsregistreret i Danmark efter momslovens § 47 enten som følge af leveringen af administrationsydelserne til Spørger eller til et selskab i et andet EU-land.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1

Udgangspunktet er, at overdragelsen af alle medarbejdere og aktiver, herunder forsikringsporteføljen, fra Spørger til køber er en momspligtig transaktion, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Såfremt overdragelsen er omfattet af momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt., vil transaktionen falde uden for momslovens anvendelsesområde, og kan derfor ske uden moms.

EU-Domstolen har ved flere lejligheder taget stilling til rækkevidden af virksomhedsoverdragelsesreglen. I sag C-497/01, Zita Modes, fastslog EU-Domstolen således, at de overordnede betingelser for anvendelsen af bestemmelsen er følgende:

  1. De overdragne aktiver skal udgøre en virksomhed eller en selvstændig del af en virksomhed (dvs. alle aktiver, der er nødvendige for virksomhedens drift skal indgå i overdragelsen).

  2. Køber skal have til hensigt at drive den overdragne virksomhed videre.

  3. Køber er eller skal blive momsregistreret, jf. momslovens 47, 49, 51 eller 51a.

Det er Spørgers vurdering, at alle 3 betingelser er opfyldt i nærværende sag, og at overdragelsen af aktiviteten fra Spørger til køber derfor er en momsfri virksomhedsoverdragelse.

Ad betingelse 1 - De overdragne aktiver skal udgøre en virksomhed eller en selvstændig del af en virksomhed

I sag C-497/01, Zita Modes, udtalte EU-Domstolen følgende om denne betingelse:

"40. I betragtning af dette formål skal begrebet »hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse, mod eller uden vederlag, eller i form af indskud i et selskab« fortolkes således, at det omfatter overdragelse af en forretning eller en selvstændig del af en virksomhed, som omfatter materielle aktiver og eventuelt immaterielle aktiver, som tilsammen udgør en virksomhed eller en del af en virksomhed, der kan fortsætte med at drive en selvstændig økonomisk virksomhed, men at begrebet ikke omfatter en ren overdragelse af goder som salg af en varebeholdning".

Herudover har Østre Landsret i dom af 6. oktober 1997 fastslået, at overdragelse af en leasingportefølje er en momsfri virksomhedsoverdragelse. Den i sagen overdragne leasingportefølje bestod alene af alle sælgers leasingaftaler indgået efter 1. januar 1988 med undtagelse af leasingaftaler vedrørende fast ejendom og aftaler, der ikke var belagt med moms. Landsretten fandt, at overdragelsen af leasingporteføljen var en del af en virksomhed og dermed en momsfri virksomhedsoverdragelse. Landsretten lagde endvidere afgørende vægt på, at sælger ophørte med at indgå leasingaftaler efter overdragelsen.

På baggrund af ovenstående er det Spørgers vurdering, at overdragelsen fra Spørger til køber af samtlige medarbejdere og aktiver, herunder den del af forsikringsporteføljen, hvor forsikringstagerne har mulighed for at forny/forlænge den eksisterende forsikringsaftale, er en overdragelse af en virksomhed eller en del af en virksomhed efter principperne i C-497/01, Zita Modes.

Dette skyldes, at alle de nødvendige aktiver for, at køber kan drive virksomheden videre, indgår i overdragelsen. 

Det er endvidere Spørgers opfattelse, at overdragelsen ikke mister sin karakter af en (momsfri) overdragelse af en virksomhed eller en del af en virksomhed, selvom den tilbageværende del af Spørgers forsikringsportefølje, hvor forsikringstagerne ikke har mulighed for at forny/forlænge de eksisterende forsikringsaftaler, ikke overdrages til køber.

Dette skyldes, at den tilbageværende del af forsikringsporteføljen - efter principperne i anførte Landsrets dom - ikke er afgørende for, om køber kan drive Spørgers virksomhed videre, samt at Spørger ophører med at tegne nye forsikringsaftaler efter overdragelsen.

Herudover skal det bemærkes, at EU-Domstolens dom i sag C-242/08, Swiss Re, hvor EU-Domstolen fandt, at en overdragelse af en livsforsikringsportefølje var momspligtig, ikke er relevant for nærværende sag. Dette skyldes, at dommen vedrørte en overdragelse af en "ren" livsforsikrings-portefølje. Der blev således ikke overdraget andre aktiver, herunder medarbejdere mv. i forbindelse med overdragelsen af livsforsikringsporteføljen.

Da overdragelsen af samtlige aktiver og medarbejdere fra Spørger til køber har karakter af en overdragelse af en virksomhed eller en del af en virksomhed, er denne betingelse opfyldt.

Ad betingelse 2 - Køber skal have til hensigt at drive den overdragne virksomhed videre

I sag C-497/01, Zita Modes, udtalte EU-Domstolen følgende om betingelsen vedrørende købers hensigt:

"44. Det følger af formålet med [nu momssystemdirektivets artikel 19] og af fortolkningen af begrebet »hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse, mod eller uden vederlag, eller i form af indskud i et selskab«, således som beskrevet i denne doms præmis 41, at de overdragelser, der er omfattet af denne bestemmelse, er de overdragelser, hvor modtageren har til hensigt at drive forretningen eller en del af den overdragne virksomhed, og ikke blot har til hensigt øjeblikkeligt at likvidere den pågældende virksomhed eller eventuelt at sælge lagerbeholdning.

45. Derimod følger der intet krav af sjette momsdirektivs artikel 5, stk. 8, om, at modtageren forud for overdragelsen udøver samme type erhvervsvirksomhed som overdrageren."

Som nævnt ovenfor, havde køber på overdragelsestidspunktet til hensigt at fortsætte den overdragne virksomhed efter overdragelsen.

Det er således ikke købers hensigt at ophøre med driften af virksomheden.

Dette understøttes af det forhold, at overdragelsen er sket på baggrund af en større omstrukturering af koncernen i Europa, hvor det på intet tidspunkt har været hensigten at stoppe deres virksomhed i Danmark, men blot at videreføre den hos køber.  

Da køber på overdragelsestidspunktet havde til hensigt at videreføre virksomheden, og rent faktisk har gjort dette siden overdragelsen, er denne betingelse ligeledes opfyldt. 

Ad betingelse 3 - Køber er eller skal blive momsregistreret

Det er Spørgers opfattelse, at denne betingelse er opfyldt, idet køber vil være momsregistreringspligtig i Danmark for leveringen af administrationsydelserne til Spørger i Danmark, idet ydelserne efter deres karakter er momspligtige.

Købers levering af administrationsydelser er således en momspligtig leverance, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Momslovens § 47, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, skal anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen. Dette gælder ikke

1) virksomhed med levering af varer og ydelser, som er fritaget efter § 13, bortset fra transaktioner som nævnt i § 37, stk. 7 og 8, og

2) afgiftspligtige personer, der foretager levering af varer, som er oplagt i Københavns Frihavn eller på et frilager, et toldoplag eller et afgiftsoplag uden afgift" (understreget her).

Momslovens § 48, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Afgiftspligtige personer etableret her i landet skal uanset § 47, stk. 1, ikke registreres og betale afgift, når de samlede afgiftspligtige leverancer ikke overstiger 50.000 kr. årligt. Ved levering af nye transportmidler til andre EU-lande skal der dog altid ske registrering"

Køber er utvivlsomt en afgiftspligtig juridisk person, jf. momslovens § 3, stk. 1, der driver selvstændig økonomisk virksomhed i form af momsfritaget forsikringsvirksomhed og med levering af momspligtige administrationsydelser vedrørende forsikringsporteføljer.

Værdien af de momspligtige administrationsydelser vil overstige 50.000 kr. årligt.

Da køber er en afgiftspligtig person og leverer momspligtige administrationsydelser (som ikke er omfattet af momslovens § 13), skal køber momsregistreres i Danmark, jf. momslovens § 47, stk. 1, og køber opfylder dermed betingelsen om, at køber er eller skal blive momsregistreret, jf. momslovens § 47. 

På denne baggrund er det Spørgers opfattelse, at spørgsmål 1 skal besvares med et "ja".

Spørgsmål 2

I forhold til betingelse 1 og 2 henviser vi til spørgsmål 1.

Ad betingelse 3 - Køber er eller skal blive momsregistreret

Det er Spørgers opfattelse, at denne betingelse er opfyldt, idet køber vil være momsregistreringspligtig i Danmark for leveringen af administrationsydelserne til et selskabet i et andet EU-land efter reglerne om reverse charge, idet ydelserne efter deres karakter er momspligtige.

Spørgers levering af administrationsydelser er således en momspligtig leverance, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Momslovens § 47, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, skal anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen. Dette gælder ikke:

1) virksomhed med levering af varer og ydelser, som er fritaget efter § 13, bortset fra transaktioner som nævnt i § 37, stk. 7 og 8, og

2) afgiftspligtige personer, der foretager levering af varer, som er oplagt i Københavns Frihavn eller på et frilager, et toldoplag eller et afgiftsoplag uden afgift" (understreget her).

Momslovens § 48, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Afgiftspligtige personer etableret her i landet skal uanset § 47, stk. 1, ikke registreres og betale afgift, når de samlede afgiftspligtige leverancer ikke overstiger 50.000 kr. årligt. Ved levering af nye transportmidler til andre EU-lande skal der dog altid ske registrering"

Køber er utvivlsomt en afgiftspligtig juridisk person, jf. momslovens § 3, stk. 1, der driver selvstændig økonomisk virksomhed i form af momsfritaget forsikringsvirksomhed og med levering af momspligtige administrationsydelser vedrørende forsikringsporteføljer.

Værdien af de momspligtige administrationsydelser vil overstige 50.000 kr. årligt.

Da køber er en afgiftspligtig person og leverer momspligtige administrationsydelser (som ikke er omfattet af momslovens § 13), skal køber momsregistreres i Danmark, jf. momslovens § 47, stk. 1, og køber opfylder dermed betingelsen om, at køber er eller skal blive momsregistreret, jf. momslovens § 47.

Det er uden betydning for købers momsregistreringspligt efter momslovens § 47, stk. 1, at det momsmæssige leveringssted for administrationsydelserne er i et andet EU-land efter momslovens § 16, stk. 1, og at ydelserne dermed pålægges udenlandsk moms efter reglerne om reverse charge i det andet EU-land.  

Det skyldes, at registreringspligten efter momslovens § 47, stk. 1 alene forudsætter, at der er tale om momspligtige administrationsydelser (dvs. ikke momsfritagne ydelser efter momslovens § 13). Momsregistreringspligten er heller ikke betinget af, at ydelserne er konkret momspligtige i Danmark, men kan derfor være momspligtige i andre EU-lande.  

På denne baggrund er det Spørgers opfattelse, at spørgsmål 2 skal besvares med et "ja".

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at overdragelsen af aktiviteten fra Spørger til køber er en momsfri virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt., når køber bliver momsregistreret i Danmark for levering af momspligtige administrationsydelser til Spørger.

Lovgrundlag

Af momslovens § 8, stk. 1, fremgår følgende:

"Levering mod vederlag omfatter salg af virksomhedens aktiver, når der er fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling m.v. af aktivet. Det samme gælder salg af aktiver ved virksomhedens afmeldelse fra registrering. Til levering mod vederlag kan dog ikke henregnes overdragelse af aktiver som led i en overdragelse af virksomheden eller af en del af denne, når den nye indehaver er eller bliver registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a. Virksomheden skal inden 8 dage efter overdragelsen give told- og skatteforvaltningen meddelelse om den nye indehavers navn og adresse samt om salgsprisen for de overdragne aktiver."

Momslovens § 8, stk. 1, implementerer en række bestemmelser i momssystemdirektivet, herunder særligt artikel 18 (dele heraf), artikel 19 og artikel 29.

Momssystemdirektivets artikel 18, har følgende ordlyd:

"Medlemsstaterne kan sidestille følgende transaktioner med levering af varer mod vederlag:

a. en afgiftspligtig persons udtagning til brug for sin virksomhed af en vare, som er produceret, frembragt, udvundet, forarbejdet, indkøbt eller indført som led i virksomhedsudøvelsen, når erhvervelsen af en sådan vare hos en anden afgiftspligtig person ikke ville give ham ret til fuldt fradrag af momsen,

b. en afgiftspligtig persons udtagning af en vare til en ikke-afgiftspligtig form for virksomhed, såfremt denne vare har givet ret til fuldt eller delvist fradrag af momsen på tidspunktet for erhvervelsen eller for udtagningen i henhold til litra a),

c. bortset fra de i artikel 19 omhandlede tilfælde, det forhold, at en afgiftspligtig person eller personer, som indtræder i hans rettigheder, når han ophører med sin afgiftspligtige økonomiske virksomhed, ligger inde med varer, såfremt disse varer har givet ret til fuldt eller delvist fradrag af momsen ved erhvervelsen eller ved udtagningen i henhold til litra a)."

Momssystemdirektivets artikel 19, har følgende ordlyd:

"Medlemsstaterne kan anlægge den betragtning, at der ved hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse, mod eller uden vederlag eller i form af indskud i et selskab, ikke er sket nogen levering af varer, og at modtageren træder i overdragerens sted.

Medlemsstaterne kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå konkurrenceforvridning, når modtageren ikke er en fuldt afgiftspligtig person. De kan også træffe de nødvendige foranstaltninger for at forebygge momssvig eller momsunddragelse ved anvendelsen af denne artikel."

Momssystemdirektivets artikel 29, har følgende ordlyd:

"Artikel 19 finder tilsvarende anvendelse på levering af ydelser." 

Praksis

C-497/01, Zita Modes Sàrl

Begrebet "hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse, mod eller uden vederlag, eller i form af indskud i et selskab" skal fortolkes således, at det omfatter overdragelse af en forretning eller en selvstændig del af en virksomhed, som omfatter materielle aktiver og eventuelt immaterielle aktiver, som tilsammen udgør en virksomhed eller en del af en virksomhed, der kan forsætte med at drive en selvstændig økonomisk virksomhed. Det er derfor kun overdragelser, hvor modtageren har til hensigt at drive forretningen eller en del heraf videre, der er omfattet af momssystemdirektivets artikel 19, 1. led. Overdragelser, hvor modtageren blot har til hensigt øjeblikkeligt at likvidere virksomheden eller sælge lagerbeholdningen er ikke omfattet.

C-242/08, Swiss Re Germany Holding GmbH

En overdragelse mod vederlag af en portefølje af livsgenforsikringskontrakter, som skete mellem det overdragende selskab og selskabet S, og som bestod i sidstnævntes betaling af en pris for erhvervelsen af de nævnte kontrakter, besad ikke de nødvendige kendetegn ved en forsikringstransaktion.

Begrundelse

Spørger driver alene momsfritaget forsikringsvirksomhed, og har med virkning fra den 1. januar 2016 mod vederlag overdraget samtlige medarbejdere og aktiver med undtagelse af den del af forsikringsporteføljen, hvor forsikringstagerne ikke har mulighed for at forny/forlænge den eksisterende forsikringsaftale, til køber.

Spørger har på denne baggrund ikke haft mulighed for fradrag ved indkøb, fremstilling m.v. af sine aktiver.

Det bemærkes, at Spørger ved overdragelsen er en afgiftspligtig person, jf. momslovens § 3.

Udgangspunktet er herefter i henhold til momslovens § 4, at vederlaget for overdragelsen er momspligtigt, idet der foretages en levering af varer og ydelser mod vederlag.

Det fremgår videre af momslovens § 8, at levering mod vederlag omfatter salg af virksomhedens aktiver, når der er fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling m.v. af aktivet.

Bestemmelsen blev indført ved lov nr. 375 af 18. maj 1994, og det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at salg af aktiver, der alene har været anvendt i forbindelse med ikke-registreringspligtig virksomhed, derfor ikke skal afgiftsbelægges. Ligeledes fremgår det af bemærkningerne, at ved "aktiver" forstås varelagre, maskiner og andre driftsmidler samt immaterielle rettigheder som patentrettigheder.

Lovbemærkningerne giver derfor grundlag for at fortolke momslovens § 8, stk. 1, 1. pkt., modsætningsvis således, at har en afgiftspligtig person hverken haft ret til fuld eller delvis fradrag ved indkøb, fremstilling m.v. af aktiver, så skal virksomhedens salg af det pågældende aktiv ikke anses for levering mod vederlag, jf. momslovens § 4.

EU-domstolen har imidlertid i dommen C-242/08, Swiss Re Germany Holding GmbH, udtalt, at overdragelse af en forsikringsportefølje er en tjenesteydelse, samt at denne ikke udgør en momsfritaget transaktion omfattet af momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra a. EU-domstolen har herved lagt til grund, at salg af en forsikringsportefølje, hvortil sælgeren hverken haft ret til fuld eller delvis fradrag ved indkøbet, fremstillingen mv., udgør en levering mod vederlag.

Det bemærkes endvidere, at momssystemdirektivet ikke ses at indeholde en generel hjemmel til at anse salg af aktiver, hvortil sælgeren hverken haft ret til fuld eller delvis fradrag ved indkøb, fremstilling m.v., for ikke at være levering mod vederlag.

Momslovens § 8, stk. 1, 1. pkt., skal fortolkes i overensstemmelse momssystemdirektivet, og lovbemærkningerne til momsloven kan ikke føre til et andet resultat. Overdragelsen af aktiverne kan derfor ikke med henvisning til momslovens § 8, stk. 1, 1. pkt., falde uden for momslovens anvendelsesområde.

Overdrages virksomhedens aktiver imidlertid som led i en virksomhedsoverdragelse anses transaktionen alligevel ikke for en levering mod vederlag, jf. momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.

Bestemmelsen har hjemmel i momssystemdirektivets artikel 19 og 29, som endvidere giver medlemsstaterne mulighed for at træffe de nødvendige foranstaltninger for at forebygge momssvig eller momsunddragelse ved anvendelsen af bestemmelsen.

I henhold til momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt., er det en betingelse for anvendelsen af bestemmelsen, at der sker en hel eller delvis overdragelse af en virksomhed, samt at den nye indehaver er eller bliver momsregistreret.

Spørger har oplyst, at overdragelsen omfatter samtlige medarbejdere og aktiver med undtagelse af den del af forsikringsporteføljen, hvor forsikringstagerne ikke har mulighed for at forny/forlænge den eksisterende forsikringsaftale.

Det er på denne baggrund SKATs opfattelse, at Spørger opfylder betingelsen om, at der skal ske en hel eller delvis overdragelse af en virksomhed.

Det bemærkes, at betingelsen om, at den nye indehaver skal momsregistreres, blev indsat i lov nr. 375 af 18. maj 1994 - om end omformuleret ved lov nr. 1134 af 4. december 2009 dog uden materielle ændringer - og det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det er en betingelse for, at overdragelsen omfattes af § 8, stk. 1, 3. pkt., at virksomheden drives videre af den nye indehaver som registreret virksomhed.

Det er på denne baggrund SKATs opfattelse, at momsregistreringen skal knytte sig til den overdragne virksomhed, som fortsat skal være registreringspligtig, om end den ikke behøver at blive videreført i fuldstændig samme form.

Køber opfylder derfor ikke betingelsen ved at blive momsregistreret for levering af momspligtige administrationsydelser til Spørger, idet denne momsregistrering ikke udspringer af videreførelsen af den overdragne virksomhed.

Det bemærkes imidlertid, at momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt., har til formål at forebygge de tab for statskassen, der kan opstå som følge af den overdragende virksomheds manglende betalingsevne - en risiko, som eksisterer både i relation til momspligtige og momsfritagne virksomheder.

En fuldstændig momsfritaget forsikringsvirksomhed skal ikke momsregistreres, og det vil derfor stride mod bestemmelsen formål, såfremt overdragelse af momsfritagne virksomheder bliver momspligtige i det omfang, overdragelsen omfatter andet end varer, som momsfritages efter momslovens § 13, stk. 2.

Videre tager formuleringen af momslovens § 8 som ovenfor anført udgangspunkt i, at momsfritagne virksomheders salg af aktiver ikke anses for levering mod vederlag, og formuleringen af momslovens § 8 er derfor baseret på den forudsætning, at bestemmelsen kun er relevant for overdragelsen af helt eller delvist momspligtige virksomheder.

Under hensyn til, at momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt., skal fortolkes i overensstemmelse med dens formål og de bagvedliggende direktivbestemmelser er det SKATs opfattelse, at det ved overdragelsen af en momsfritaget virksomheds aktiver, hvortil virksomheden hverken har haft hel eller delvist momsfradrag, ikke er en betingelse, at den nye indehaver er eller skal momsregistreres, men det er en betingelse, at den overdragne virksomhed videreføres i en eller anden form, jf. også EU-domstolens dom i sag C-497/01, Zita Modes Sàrl.

Da det er oplyst, at køber efter overdragelsen den 1. januar 2016 har videreført den overdragne forsikringsvirksomhed, er det efter en samlet vurdering SKATs opfattelse, at den delvise overdragelse af Spørgers virksomhed til køber ikke kan anses for en levering mod vederlag, jf. momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja, se begrundelse".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at overdragelsen af aktiviteten fra Spørger til køber er en momsfri virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt., når køber bliver momsregistreret i Danmark for levering af momspligtige administrationsydelser til et selskabet i et andet EU-land efter reglerne om reverse charge.

Lovgrundlag

Der henvises til "Lovgrundlag" under spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til "Praksis" under spørgsmål 1.

Begrundelse

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.

Det bemærkes, at den i momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt., beskrevne momsregistrering skal knytte sig til den overdragne virksomhed, som fortsat skal være registreringspligtig, om end den ikke behøver at blive videreført i fuldstændig samme form.

Køber opfylder derfor ikke betingelsen ved at blive momsregistreret for levering af momspligtige administrationsydelser til et selskabet i et andet EU-land efter reglerne om reverse charge, idet denne momsregistrering ikke udspringer af videreførelsen af den overdragne virksomhed.

Med henvisning til besvarelsen af spørgsmål 1 kan den delvise overdragelse af Spørgers aktiver til køber dog ikke anses for en levering mod vederlag, jf. momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med " Ja, se begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.