Importerede varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling, og forædlingsprodukter, der er fremstillet af sådanne varer, og som endnu befinder sig under proceduren, er ikke i fri omsætning i EU. De har derfor toldmæssig status som ikke-EU-varer.

Se afsnit F.A.15 Varers toldmæssige status for flere oplysninger om varers toldmæssige status.

Når ækvivalens anvendes ved aktiv forædling, bliver de importerede varer til EU-varer, og de ækvivalente varer og de forædlingsprodukter, der fremstilles heraf, bliver til ikke-EU-varer.

Når ækvivalens anvendes uden forudgående eksport af de ækvivalente varer, ændres den toldmæssige status på det tidpunkt, hvor varerne enten frigives til en efterfølgende toldprocedure, der afslutter aktiv forædling, fx fri omsætning, eller på det tidspunkt, hvor forædlingsprodukterne eksporteres til lande uden for EU's toldområde.

Hvis de varer, der er henført under aktiv forædling, sendes på markedet, inden proceduren er afsluttet, ændres deres status på det tidspunkt, hvor de sendes på markedet. Toldmyndigheden kan i særlige tilfælde, hvor bevillingshaveren ikke forventer at have de tilsvarende ækvivalente varer til rådighed på det tidspunkt, hvor varer, der er henført under aktiv forædling, sendes på markedet, tillade, at de ækvivalente varer først er til stede på et senere tidspunkt.

Bevillingshaveren skal indsende ansøgning herom, inden der disponeres over varerne.

Hvis der gives tilladelse, vil toldmyndigheden fastsætte en rimelig frist, indenfor hvilken de ækvivalente varer skal være til stede hos bevillingshaveren. Fristen kan ikke forlænges.

Se GF art. 269, stk. 2.

I tilfælde af aktiv forædling EX/IM bliver de ækvivalente EU-varer og de forædlingsprodukter, der fremstilles heraf, til ikke-EU-varer med tilbagevirkende kraft på det tidspunkt, hvor varerne blev frigivet til eksport, hvis de ikke-EU-varer, der skal importeres, er henført under proceduren for aktiv forædling.

De varer, der skal importeres, bliver til EU-varer på det tidspunkt, hvor de er henført under proceduren for aktiv forædling.

Se GF art. 269, stk. 3.