For at kunne anvende ækvivalens skal der være givet tilladelse hertil i bevillingen til aktiv forædling.

Anvendelsen af proceduren for aktiv forædling EX/IM er betinget af, at der er givet bevilling hertil, inden forædlingsprodukterne eksporteres. Er dette ikke tilfældet, vil der eventuelt kunne søges om bevilling med tilbagevirkende kraft. Se EUTK art. 211, stk. 2. Se nærmere om bevilling med tilbagevirkende kraft i afsnit F.A.19.2.6.

Tilladelse til at anvende ækvivalente varer kan gives, uanset om ækvivalens skal bruges systematisk af virksomheden eller alene i særlige tilfælde, hvor virksomheden har et behov. Se DF art. 169, stk. 1.

Bevilling kan kun gives, hvis ansøgeren yder tilstrækkelig sikkerhed for, at proceduren vil forløbe korrekt, og at toldmyndigheden kan føre toldtilsyn med varerne.

En autoriseret økonomisk operatør med bevilling til at udnytte forenklede toldbestemmelser (AEOC) anses for at opfylde ovenstående betingelse, forudsat at den aktivitet, der er forbundet med anvendelsen af ækvivalente varer under aktiv forædling, er vurderet i forbindelse med bevillingen til AEOC.

Se EUTK art. 223, stk. 2.

Derudover er det et krav, at bevillingsansøgeren kan dokumentere, at de påtænkte anvendte EU-varer opfylder kriterierne for at kunne anses som ækvivalente varer. Se EUTK art. 256, stk. 2.

Er bevilling udstedt, kan de ækvivalente varer opbevares sammen med ikke-EU-varer. Bevillingshaver skal kunne identificere de ækvivalente varer på en sådan måde, at der kan skelnes mellem disse varer og andre varer.

Er det ikke muligt at identificere de ækvivalente varer, eller vil det indebære uforholdsmæssigt store omkostninger, skal der anvendes regnskabsmæssige adskillelse af samtlige varer, der opbevares samlet. Af regnskabet skal som minimum fremgå følgende oplysninger:

  • Varetype
  • Varens toldmæssige status
  • Varens oprindelse, hvis denne oplysning er relevant.

Når de ækvivalente varer anvendes i forarbejdningsprocessen, er de ikke underkastet de formaliteter, der gælder for de varer, der er henført under proceduren for aktiv forædling.

Se GF art. 268.

Se også

Se også afsnit F.A.19.8 for de generelle bestemmelser for anvendelse af ækvivalente varer.