Som en yderligere lempelse i benyttelsen af ækvivalente varer i forbindelse med proceduren for aktiv forædling kan der gives tilladelse til, at der foretages forudgående eksport af forædlingsprodukter, som er fremstillet af ækvivalente EU-varer, førend ikke-EU-varer importeres til aktiv forædling. Se EUTK art. 223, stk. 2, litra c).

Denne procedure benævnes aktiv forædling EX/IM. Se DF art. 1, nr. 29).

Der gælder de samme krav til de ækvivalente varer som anført i afsnit F.A.25.8.1.

Anvendelse af aktiv forædling EX/IM muliggør, at der kan eksporteres forædlingsprodukter fra proceduren for aktiv forædling i tilfælde, hvor virksomheden af forskellige grunde ikke kan afvente import af ikke-EU-varer til fremstilling af de pågældende forædlingsprodukter, men hvor virksomheden er i besiddelse af tilsvarende færdigvarer fremstillet af ækvivalente EU-varer.

Efter at forædlingsprodukterne er eksporteret, skal virksomheden inden for en vis frist importere kompenserende ikke-EU-varer. Ved importen af de kompenserende varer gives der told- og afgiftsfritagelse efter proceduren for aktiv forædling. Er varerne importeret og henført under proceduren inden den fastsatte frist, og er alle betingelser for anvendelse af proceduren for aktiv forædling i øvrigt opfyldt, er varerne i fri omsætning i EU og kan derefter frit anvendes af virksomheden.

Fristen for import af de kompenserende varer fastsættes af toldmyndigheden under hensyntagen til den tid, der er nødvendig for forsyningen med importvarerne og disses transport til Danmark/EU.

Fristen løber fra datoen for antagelsen af eksportangivelsen for de forædlingsprodukter, der er fremstillet af de dertil svarende ækvivalente varer.

Fristen angives i måneder og kan ikke overstige 6 måneder.

Se EUTK art. 257, stk. 3.

Hvis bevillingshaveren fremsætter en anmodning herom, kan fristen forlænges. Dette gælder uanset om anmodningen fremsættes efter den oprindelige frist er udløbet. Den samlede frist må dog ikke overstige 12 måneder. Se EUTK art. 257, stk. 4.

Hvis forædlingsprodukterne vil blive pålagt eksportafgifter, såfremt de ikke bliver eksporteret i forbindelse med proceduren for aktiv forædling, skal bevillingshaveren stille sikkerhed til dækning af de eksportafgifter, der ville opstå for forædlingsprodukterne, hvis de kompenserende varer ikke importeres inden for den fastsatte frist. Se EUTK art. 223, stk. 4.