Dato for udgivelse
22 dec 2016 12:56
SKM-nummer
SKM2016.630.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
16-0207026
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Ejerafgift, fejlregistrering, køretøj, benzinmotor, dieselmotor.
Resumé

Landsskatteretten fandt, at SKAT havde været berettiget til at ændre registreringen af et køretøj med dieselmotor, der ved en fejl var registreret med benzinmotor, efter udløbet af fristen på 6 måneder i skatteforvaltningslovens § 32 a, stk. 1, nr. 1, idet registreringen måtte anses for en åbenbar fejl, og yderligere afgift kunne opkræves fra tidspunktet for registreringsændringen, jf. skatteforvaltningslovens § 32 a, stk. 1, nr. 4.

 

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 32 a, stk. 1, § 32 a, stk. 1, nr. 1 og § 32 a, stk. 1, nr. 4.
Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten § 12, stk. 4.

 

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2016-2, afsnit A.A.8.1.

Den Juridiske Vejledning 2016-2, afsnit A.A.8.7

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit A.A.8.7.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2016-2, afsnit E.A.8.3.4

SKAT har opkrævet yderligere grøn ejerafgift på i alt 13.280 kr. for perioden 1. april 2013 til 31. marts 2016 på baggrund af rettelse af en registrering i SKATs Motorregister.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at yderligere afgift skal opkræves fra 18. november 2015. Den endelige opgørelse af kravet overlades til SKAT, jf. bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten, jf. § 12, stk. 4.

Faktiske oplysninger
Følgende fremgår af SKATs sagsfremstilling:

"[...]
Sagsfremstilling
Køretøjet [...] registreret og synet den 04.10.2007, hvor køretøjets drivkraft er oplyst som dieselmotor. Køretøjet bliver ved en fejl registreret med drivkraft som benzinmotor. Du har derfor siden registreringen den 04.10.2007 betalt periodisk afgift efter reglerne om benzindrevne køretøjer.

Du har den 08.11.2015 oplyst, at det i forbindelse med et periodisk syn er konstateret at køretøjet fejlagtigt er registreret med benzinmotor. Du har sendt synsrapporten til os, hvor der står at køretøjet [...] er udstyret med en dieselmotor.
[...]"

Det fremgår af udskift fra Motorregistreret, at køretøjet d. 4. oktober 2007 var registreret med benzinmotor som drivkraft.

Af udskrift fra Motorregistreret fremgår, at SKAT har foretaget ændring af registrering af køretøjet fra benzinmotor til dieselmotor som drivkraft d. 18. november 2015.

SKAT sendte forslag til afgørelse d. 20. november 2015. SKAT traf endelige afgørelse d. 14. marts 2016.

SKATs afgørelse
SKAT har opkrævet yderligere grøn ejerafgift på i alt 13.280 kr. for perioden 1. april 2013 til 31. marts 2016.

SKAT har bl.a. begrundet afgørelsen med:

"[...]
SKATs afgørelse
Vi opkræver afgiften for køretøjet tilbage fra den 01.04.2013.

Den periodiske afgift, som du skulle have betalt for mere end 3 år siden, opkræver vi ikke, da denne del er forældet.

Vi opkræver derfor ikke den periodiske afgift tilbage fra den 04.10.2007, hvor fejlen er sket. Du vil derfor ikke blive opkrævet afgift tilbage for periode 04.10.2007-31.03.2013.

[...]

Sådan har vi opgjort afgiften
Perioden fra den 01.04.2013 til den 30.09.2013
Du har betalt                                   830 kr.
Du skulle have betalt                      3.010 kr.

Perioden fra den 01.10.2013 til den 31.03.2014
Du har betalt                                  830 kr.
Du skulle have betalt                      3.010 kr.

Perioden fra den 01.04.2014 til den 30.09.2014
Du har betalt                                  830 kr.
Du skulle have betalt                      3.040 kr.

Perioden fra den 01.10.2014 til den 31.03.2014
Du har betalt                                  830 kr.
Du skulle have betalt                      3.040 kr.

Perioden fra den 01.04.2015 til den 30.09.2015
Du har betalt                                  890 kr.
Du skulle have betalt                      3.140 kr.

Perioden fra den 01.10.2015 til den 31.03.2016
Du har betalt                                  890 kr.
Du skulle have betalt                      3.140 kr.

Beløb, som du mangler at betale for de seneste 3 år
Perioden den 01.04.2013 - 31.03.2016, som er de seneste 3 år, hvor vi opkræver
grøn ejerafgift

Du har betalt                                  5.100 kr.
Du skulle have betalt                      18.380 kr.
Du mangler at betale                      13.280 kr.

Love og regler
Reglerne om, at SKAT kan godtgøre eller ændre i afgiften senest 3 år efter angivelsesfristens udløb, når der fremlægges dokumentation, fremgår af § 31, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011 (Skatteforvaltningslovens).
[...]"

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at SKAT skal afholde udgiften for den manglende indbetaling fra perioden 28. september 2007 og frem til 8. november 2015, og at klageren alene skal afholde udgiften for betaling af registreringsafgift, som tilrettet fra 8. november 2015 og fremadrettet.

Klageren har til støtte for påstanden bl.a. anført:

"[...]
Med henvisning til J.nr. 15-3123552 dateret 20. november 2015, bilagt denne klage i kopi, hermed en kortfattet fremstilling af sagen i sin helhed.

1.:
Jeg foretager pr. medio september 2007 en egen-import af et køretøj fra Land Y1. Køretøjet med stelnr.: [...] køber og udfører jeg fra Land Y1 til Danmark efter daværende gældende eksportregler.

2.:
D. 27. september 2007 foretager jeg er registreringssyn hos FDM med det formål at få køretøjet indregistreret i Danmark.

3.:
D. 28. september 2007 anmelder jeg køretøjet til SKAT således at det kan blive indregistreret på dansk nummerplade. I ekspeditionsnr. 4055 ligeledes dateret 28. september 2007 kvitterer SKAT for min indbetaling af registreringsafgift [...] dkr. 147.119,-

Køretøjet er nu indregistreret i Danmark med de informationer som fremgår af min anmeldelse, vedlagt denne klage. Det ses af dette bilag at køretøjet er indregistreret med en dieselmotor.

4.:
Jeg modtager efterfølgende en midlertidig registreringsattest hvis indhold stemmer overens med min anmeldelse, hvorfor jeg blot afventer at modtage modtagelsen af den permanente registreringsattest.

5.:
Fra min modtagelse af den midlertidige registreringsattest og frem til 8. november 2015 kører jeg trygt afsted i mit køretøj i sikker forvisning om, at mit køretøj er fuldt lovligt indført i Danmark samt tilsvarende fuldt lovligt indregistreret hos SKAT.

Denne adfærd underbygges af at jeg igennem hele perioden regelmæssigt, samt indenfor de givne tidsfrister, har fået foretaget periodisk syn. Ingen periodiske syn giver anledning til spørgsmål i forhold til nærværende sags karakter, før jeg møder ind til syn hos G1 pr. 8. november 2015. Her afvises køretøjet idet registreringsattest angiver køretøjet være udstyret med en benzinmotor.

6.:
Jeg sender omgående synsrapport til SKAT og anmoder dem om at se på sagen.

7.:
I brev fra SKAT dateret 20. november 2015 oplyses jeg om at SKAT, citat "har ændret køretøjet [...], så den er korrekt registreret i Motorregistret med en dieselmotor" citat slut.

SKAT anerkender dermed at der er opstået en fejl i forbindelse indregistreringen af mit køretøj [...] Ved min efterfølgende telefoniske henvendelse bekræfter SKAT tillige, at de har begået en fejl i forbindelse med registreringen af mit køretøj [...].

Min Klage:
Jeg klager over at blive pålagt ændret registreringsafgift 3 år tilbage fra det øjeblik jeg bliver opmærksom på at SKAT har lavet en fejl i indregistreringen af mit køretøj [...], hvilket jeg bliver opmærksom på under periodisk syn pr. 8. november 2015.

Ansvaret for at køretøjet igennem årene fejlagtigt har stået registreret i Motorregistret som udstyret med benzinmotor skal udelukkende placeres hos SKAT, idet SKAT tilsyneladende har foretaget denne registrering fejlagtigt på baggrund af min anmeldelse/indregistrering af 28. september 2007.
I brev af 20. november oplyser SKAT, citat: "Vi opkræver derfor ikke afgiften tilbage fra den 04.10.2007, hvor fejlen er sket" citat slut - hvilket dokumenterer - at fejlen er´opstået af en intern fejlagtig sagsbehandling i SKAT, idet jeg:

  1. har afsluttet min sagsbehandling med SKAT pr. 28. september 2007
  2. SKAT erkender under min telefoniske opfølgning på deres brev af 20. november 2015, at den midlertidige registreringsattest er retvisende på motortype, en dieselmotor.

[...]"

SKATs udtalelse
SKAT har i forbindelse med sagens behandling i Landsskatteretten udtalt:

"1. Sagens faktiske omstændigheder
Klager A bliver registreret som ejer af køretøjet den 4. oktober 2007.

Arkivgrundlaget/midlertidige registreringsattest viser at køretøjet er registreret med D (diesel) under drivkraft.

På registreringsattesten, som er dateret den 5. oktober 2007, er køretøjet ved en fejl registreret med Benzin under drivkraft.

Klager får registreret køretøjet med synsfri sammenkobling den 8. januar 2008. På den midlertidige registreringsattest er "Drivkraft feltet" blankt.

Klager får køretøjet synet (periodisk syn) den 26. oktober 2015, hvor synsstedet konstaterer at køretøjet i Motorregistreret er registreret med en benzin motor, men at det er en dieselmotor, som er drivkraft.

Synsstedet udfærdiger en synsrapport, hvoraf det fremgår, at synet ikke kan færdiggøres, og at det under "fejlbeskrivelse" fremgår, at "bilen er registreret som benzin, men er en diesel."

Den 20. november 2015 sender SKAT et forslag til afgørelse til klager. Af forslaget fremgår, at klager den 8. november har oplyst, at der i forbindelse med et periodisk syn er konstateret at hans motorkøretøj er fejlagtigt registreret med en benzinmotor, og at klager har sendt SKAT en synsrapport, hvoraf det fremgår at køretøjet er udstyret med en dieselmotor.

SKAT oplyser i forslaget til afgørelse, der vedrører opkrævning af vægtafgift/grøn afgift, som følge af at der er betalt afgift efter reglerne om benzindrevne køretøjer, og ikke efter reglerne om dieselmotorer, at "Vi har ændret køretøjet [...], så den er korrekt registreret i Motorregistreret med en dieselmotor".

[...]"

SKAT, Juras udtalelse vedr. Skatteankestyrelsens stillede spørgsmål
Skatteankestyrelsen har ved e-mail af 3. maj 2016 anmodet SKAT om svar på følgende spørgsmål:

"[...]

  1. Er det SKATs opfattelse, at Skatteforvaltningslovens (SFL) § 32 a, stk. 1, nr. 4 eller § 32 a i øvrigt ikke finder anvendelse i nærværende sag?
    1. Herunder om det er en generel betingelse, at der truffet afgørelse om registreringsændring, forud for en ændring af et afgiftstilsvar?
  2. Såfremt SFL § 32 a finder anvendelse, er det SKATs opfattelse:
    1. At afgørelse af 14. marts 2016 indeholder en afgørelse om registreringsændring?
    2. At fristreglerne i SFL § 32 a, stk. 2 er iagttaget?

[...]"

SKAT har ved mail af 4. juli besvaret spørgsmålene således:

"[...]
Ad spørgsmål 1

 [...]

Det er SKAT, Juras opfattelse, at skatteforvaltningslovens § 32 a, stk. 1, nr. 4, finder anvendelse i denne foreliggende sag, idet det kan lægges til grund, at registreringen af køretøjet med en benzinmotor, og ikke, som korrekt er, med en dieselmotor, må anses for at være en "åbenbar fejl i registreringen."

Det er herudover SKAT, Juras opfattelse, at det ikke en betingelse, at der træffes afgørelse om registreringsændring forud for en ændring af et afgiftstilsvar.

For det første fremgår det af skatteforvaltningslovens § 32a, stk. 1, nr. 4, at hvis yderligere afgift en konsekvens af en ændring af en åbenbar fejl i registreringen, så kan den yderligere afgift pålægges fra tidspunktet for registreringsændringen.

For det andet fremgår det ikke af skatteforvaltningslovens § 32a, stk. 2, at ændring af en afgørelse om registrering af et køretøj skal være truffet forinden SKAT træffer afgørelse om yderligere afgift.

Hertil kommer, at det i den foreliggende sag bør tillægges betydning, at det er på foranledning af klagers egen henvendelse til SKAT, at der sker en ændring i registreringen. Det fremgår således ovenfor af sagens faktiske omstændigheder, at klager den 8. november har oplyst til SKAT, at der i forbindelse med et periodisk syn er konstateret at hans motorkøretøj er fejlagtigt registreret med en benzinmotor, og at klager har sendt SKAT en synsrapport, hvoraf det fremgår at køretøjet er udstyret med en dieselmotor. Det er således på baggrund at klagers selvanmeldelse, at der sker opkrævning af afgift. Henset til dette finder Jura, at det er naturligt, at ændringen af registreringen af køretøjet og opkrævningen af yderligere afgift sker i én og samme afgørelse.

Ad spørgsmål 2
[...]

Det er på baggrund af ovenstående SKATs opfattelse, der er givet fuldt ud medhold i forhold til skatteforvaltningslovens § 32a vedrørende ændring af registreringen af bilen og at fristen på de 6 måneder og fristen på 1 måned er overholdt ud fra at borgeren rettede henvendelse til SKAT den 8. november 2015 og at SKAT rettede den tekniske fejl i forhold til indberetningen fra synshallen den 20. november 2015.

Det følger af forvaltningslovens § 24, stk. 1 og 2, at en begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler i henhold til hvilke, afgørelsen er truffet. Begrundelse skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Da der er fuldt ud medhold vedrørende anvendelsen af skatteforvaltningslovens § 32a finder SKAT ikke at der "kræves" nærmere begrundelse med henvisning til retsregler i forhold til bestemmelserne i forvaltningsloven.

[...]"

Landsskatterettens afgørelse
Af skatteforvaltningslovens § 32 a, stk. 1, fremgår, at Told- og skatteforvaltningen ikke kan ændre en afgørelse om registrering af et køretøj, senere end 6 måneder efter at afgørelsen er truffet. Efter stk. 1, nr. 4, i samme bestemmelse, kan afgørelsen dog ændres efter fristens udløb, hvis told- og skatteforvaltningen konstaterer en åbenbar fejl i registreringen. Yderligere afgift i konsekvens af en ændring som nævnt i 1. pkt. pålægges fra tidspunktet for registreringsændringen.

Af forarbejderne til lovbestemmelsen, lovforslag som fremsat L 2009-2010.1.149, afsnit "Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser", til § 1, til nr. 10, fremgår:

"[...]
For det fjerde hvis der konstateres åbenbare fejlregistreringer. Eftersom forvaltningen af køretøjsregistreringen er karakteriseret ved et meget stort antal simple ekspeditionssager, er der både erfaring og forventning for, at der vil forekomme fejlregistreringer som følge af fejltastning, forkert feltafkrydsning o.lign. Det foreslås, at SKAT skal have mulighed for at korrigere åbenbare fejlregistreringer, selv om de først måtte blive konstateret efter udløbet af den generelle 6 månedersfrist. Som eksempler på åbenbare fejlregistreringer kan nævnes, at en bil er registreret som motorcykel eller omvendt, at en bil er registreret som udlejningsbil, skønt den aldrig har været det, eller at der registreret fejlagtige oplysninger om en varebils indretning. I langt hovedparten af tilfældene vil en korrektion af fejlen ikke have økonomiske konsekvenser for ejeren af køretøjet. I de tilfælde, hvor der måtte være afledede afgiftsmæssige konsekvenser af fejlretningen, foreslås det, at efteropkrævning af for lidt betalt afgift kun skal have virkning for fremtiden. Tilbagebetaling af for meget opkrævet afgift sker efter SKATs praksis med tilbagevirkende kraft. Denne praksis vil blive videreført.
[...]"

Køretøjet er den 4. oktober 2007 registreret fejlagtigt med benzinmotor som drivkraft. Efter skatteforvaltningslovens § 32 a, stk. 1, 1. pkt. kan en ændring af registreringen efter de ordinære frister ikke ske senere end den 4. april 2008. Registreringen af køretøjet med en benzinmotor som drivkraft anses som en åbenbar fejl og SKAT er derfor berettiget til ekstraordinært at ændre afgørelsen om registrering, jf. skatteforvaltningslovens § 32 a, stk. 1, nr. 4.

SKAT har foretaget ændring af registrering af køretøjet fra benzinmotor til dieselmotor som drivkraft den 18. november 2015. Yderligere grøn ejerafgift kan alene pålægges fra tidspunktet for registreringsændringen den 18. november 2015, jf. skatteforvaltningslovens § 32 a, stk. 1, nr. 4, sidste punktum.

Den endelige opgørelse af kravet overlades til SKAT, jf. bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten, jf. § 12, stk. 4.