Dato for udgivelse
22 dec 2016 12:53
SKM-nummer
SKM2016.629.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
15-3140180
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsværdiskat
Emneord
boligretsaftale, ejendomsværdiskat, tilknytning.
Resumé

En aftale om boligret mellem klageren og hans søn var ikke omfattet af reglerne i ligningslovens § 12 A, idet ejendommen, der efter aftale var stillet til rådighed som bolig for klageren, ikke ansås for at være beliggende i tilknytning til sønnens bolig.

 

Reference(r)

Ligningslovens § 12 A, stk. 1.

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit C.H.3.5.4.

Sagen drejer sig om, hvorvidt en indgået aftale om boligret mellem klageren og klagerens søn er omfattet af ligningslovens § 12 A.

Indkomståret 2015
SKAT finder ikke, at betingelserne for at behandle den indgåede boligret efter ligningslovens § 12 A er opfyldte.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
Klageren har ejet ejendommen Adresse Y1, By Y1. Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom på i alt 26,7 hektar.

I oktober 2011 fik klageren en blodprop i hjertet. Blodproppen resulterede i efterfølgende hjerteflimmer og permanent nedsættelse af hjertets pumpekapacitet med ca. 50 %. Klageren er, trods følgerne af blodproppen, fortsat selvhjulpen.

Den 27. februar 2015 overdrog klageren ejendommen Adresse Y1, By Y1 til sin søn, B, som led i et generationsskifte.

Ved overdragelsen blev der indgået en boligretsaftale, hvorefter klageren fik boligretten på Adresse Y1, By Y1. Beskatningen af egen bolig skulle efter aftalen foretages i overensstemmelse med ligningslovens § 12 A. Boligretsaftalen er dateret den 27. februar 2015.

Klageren var 76 år gammel, da boligen blev stillet til rådighed for ham.

Klageren har oplyst, at hans søns entreprenørfirma, H1 A/S, har drevet virksomhed fra ejendommen Adresse Y1, By Y1, siden 2008, hvor han indrettede et personalerum i en af driftsbygningerne.

Klagerens søn har været bosiddende på Adresse Y2, By Y2, siden maj 2005. Klagerens søn erhvervede ejendommen i marts 2005.

Afstanden mellem Adresse Y1, By Y1, og Adresse Y2, By Y2, er 1,3 km. Der ligger syv parcelhuse mellem de to ejendomme - alle syv på [...], By Y2.

Adresse Y1, By Y1, ligger sydøst for By Y2, mens Adresse Y2, By Y2, ligger ved By Y2s sydøstlige bygrænse.

By Y2 spænder cirka 1 km på tværs, og det omkringliggende jordområde er hovedsageligt benyttet til landbrug. De bebyggede ejendomme uden for By Y2 ligger spredt mellem de opdyrkede jordområder. 

SKATs afgørelse
SKAT finder ikke, at betingelserne for at behandle den indgåede boligret efter ligningslovens § 12 A er opfyldte.

SKAT har anført følgende begrundelse:

"Oplysninger
Det fremgår af dokument benævnt generationsskifte A/B, at der i forbindelse med overdragelsen af ejendommen Adresse Y1, er blevet aftalt at overdrager A skal have boligret efter ligningslovens § 12 a.

Der er oprettet et særskilt dokument, hvor køber B har skrevet under på, at hans far har en boligret, der behandles efter reglerne i ligningslovens § 12a.

Teori
Det fremgår af den juridiske vejledning afsnit C.H.3.5.4, at der ved bedømmelsen af, om en bolig ligger i tilknytning til en anden bolig, tages hensyn til både den fysiske og den geografiske afstand.

Lejligheder i samme opgang eller i naboopgange i etageejendomme anses for at være i tilknytning til hinanden. Det samme gør naborækkehuse og tofamilieshus. To naboparcelhuse er også i tilknytning til hinanden, og det samme gælder også, hvis der er opført to selvstændige boliger på en parcelhusgrund. Se TfS 1997, 923 LSR og TfS 2000, 709 LSR, som begge handler om fribolig og tilknytning.

Udenfor disse tilfælde skal hver enkelt sag bedømmes konkret. Der lægges især vægt på den ældres situation. Fx vil boligerne kunne anses for at have den tilstrækkelige tilknytning, hvis de ligger sådan, at det er rimeligt for at varetage et plejebehov hos den ældre.

SKATs forslag
SKAT finder ikke, at betingelserne i ligningslovens § 12a i dette tilfælde kan anses for at være opfyldte.

Det fremgår af ligningslovens § 12a, at det er en betingelse for at kunne anvende bestemmelsen, at den bolig der stilles til rådighed, findes i tilknytning til en bolig som den skattepligtige eller dennes ægtefælle bebor.
I dette tilfælde er der en afstand på 1,3 km mellem den ejendom A overdrager på Adresse Y1, og den ejendom som køber B bebor. Ejendommen på Adresse Y1, er et stuehus til en landbrugsejendom og ejendommen på Adresse Y2, er et almindeligt parcelhus, der ligger i yderkanten af By Y2.
SKAT finder, at det fremgår af praksis, at når der er tale om ejendomme på landet, må der accepteres en vis geografisk afstand mellem boligerne, da ejendomme på landet ikke ligger så tæt som i byerne. SKAT finder dog, at det i dette tilfælde kun er den ene ejendom der er beliggende på landet, og at der ikke mellem boligerne findes en sådan naturlig tilknytning, der har været bestemmelsens hensigt og at en afstand på 1,3 kilometer må anses for at være i ikke umiddelbar nærhed.

Din kommentar til forslaget
Du har anført, at du finder, at den aftale der er indgået falder indenfor anvendelsesområdet for ligningslovens § 12A. Du har beskrevet at det område ejendommen ligger i, er et landbrugsområde og at der mellem de to ejendomme kun er en enkelt fjerntliggende gård og nogle få huse på [...].

Du har videre anført, at et væsentligt element i aftalen er, at As helbred ikke længere er helt i top efter en blodprop i hjertet i 2011. A er selvhjulpen men det har stor betydning at B kan komme forbi et par gange om dagen og se til, om alt er som det skal være. B driver sit entreprenørfirma fra Adresse Y1.

SKATs endelige afgørelse
SKAT finder fortsat ikke, at betingelserne for at anvende ligningslovens § 12a er opfyldte og henviser til begrundelsen under SKATs forslag.
Det bemærkes yderligere, at det faktum, at der er beskrevet et vist plejebehov, ikke findes at kunne ændre på at den geografiske afstand mellem de to boliger findes, at være udenfor det der ifølge bestemmelsen kan accepteres."

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at betingelserne i ligningslovens § 12 A er opfyldt.

Klageren har anført følgende begrundelse:

"Intensionen med ligningsloven § 12 A er, at børn kan stille en bolig til rådighed for deres forældre mm og betale en ejendomsværdiskat, som om de selv benyttede boligen selv. Det er en betingelse, at boligen, der stilles til rådighed, findes i tilknytning til en bolig, som den skattepligtige eller dennes ægtefælle bebor.

Køber købte i sin tid parcelhuset i By Y2 på grund af, at han på den måde kunne være tæt på sine forældre for at hjælpe dem mest muligt. Det var det tætteste, som kunne fås, da der på landet er langt mellem bebyggelserne. I dette tilfælde er der kun 7-8 huse mellem boligerne og til bygrænsen til By Y2 er der omkring 1 km. Derfor mener vi, at den omtalte ejendom har tilknytning til købers ejendom se Skatm. 2000, 21-10 og Skatm. 199, 21-12.
Man bør derfor ikke stilles ringere på landet end i byen, hvor der vil være langt flere muligheder for at finde en bolig i nærheden grundet tæt bebyggelse.

Køber driver sit entreprenørfirma fra Adresse Y1 og derfor har sin daglige gang på ejendommen flere gange om dagen. Der har han mulighed for at tilse sin far grundet hans helbred.

I oktober 2011 blev Sælger ramt af en blodprop i hjertet med akut behandling. På grund af den hændelse er der nu hjerteflimmer og der er en permanent nedsættelse af hjertets pumpekapacitet med ca. 50 %. Det har betydet en helt anderledes hverdag. Sælger er selvhjulpen, men da han bor alene, er det en uvurderlig hjælp samt meget betryggende for alle parter, at Køber på denne måde har mulighed for at vurdere hans tilstand og om der skal tages nogle forholdsregler eller hjælpes med f.eks. foretage indkøb, vedligeholde hus og have mm.

Derfor mener vi, at der skal gives tilladelse til anvendelse af ligningsloven § 12A vedrørende boligretten."

Landsskatterettens afgørelse
Det fremgår af ligningslovens § 12 A, stk. 1, at i tilfælde, hvor en bolig, som ville være omfattet af ejendomsværdiskatteloven, såfremt ejeren selv benyttede boligen, stilles til rådighed for ejerens eller dennes ægtefælles forældre, stedforældre eller bedsteforældre, betales der ejendomsværdiskat svarende til, hvad der skulle være betalt i ejendomsværdiskat, såfremt ejeren selv beboede boligen. Til den skattepligtige indkomst medregnes kun den del af en eventuel lejebetaling, der overstiger 250 pct. af ejendomsværdiskatten. Det er en betingelse, at den bolig, der stilles til rådighed, findes i tilknytning til en bolig, som den skattepligtige eller dennes ægtefælle bebor. Det er endvidere en betingelse, at en af forældrene, stedforældrene eller bedsteforældrene er førtidspensionist, efterlønsmodtager, fleksydelsesmodtager eller har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.

Der er alene uenighed om, hvorvidt ejendommen Adresse Y1, By Y1, der stilles til rådighed for klageren, ligger i tilknytning til ejendommen Adresse Y2, By Y2, som bebos af klagerens søn.

Der er 1,3 km mellem de to ejendomme, og der er syv parceller mellem dem. Uanset at der er tale om boliger, der ligger på landet, og uanset om klagerens søn dagligt kommer på ejendommen som følge af, at det selskab, han ejer, driver virksomhed fra den, er det Landsskatterettens opfattelse, at denne afstand er for stor til, at boligerne kan anses for at ligge i tilknytning til hinanden efter ligningslovens § 12 A. Boligen, der stilles til rådighed for klageren, ligger derfor ikke i tilknytning til den ejendom, som klagerens søn bebor.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.