Dato for udgivelse
21 Dec 2016 10:48
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
16-1678276
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Registrerede eksportører skal med det samme underrette toldmyndighederne om ændringer i de oplysninger, som de har indgivet med henblik på deres registrering.


 1. Registrerede eksportører skal med det samme underrette toldmyndighederne om ændringer i de oplysninger, som de har indgivet med henblik på deres registrering.
 2. Registrerede eksportører, som ikke længere opfylder betingelserne for eksport af varer under GSP-ordningen eller EU-Canada aftalen, eller ikke længere ønsker at eksportere varer under disse aftaler, skal informere toldmyndighederne herom.
 3. Toldmyndighederne i en medlemsstat tilbagekalder registreringen, hvis den registrerede eksportør:
  1. ikke længere eksisterer
  2. ikke længere opfylder betingelserne for at eksportere varer under GSP-ordningen eller EU-Canada aftalen
  3. ikke længere har til hensigt at eksportere varer under aftalerne og har underrettet toldmyndighederne herom
  4. forsætligt eller uagtsomt udfærdiger eller lader en udtalelse om oprindelse udfærdige, der indeholder urigtige oplysninger og dette fører til, at der uretmæssigt opnås præferencetoldbehandling.
 4. Toldmyndighederne kan tilbagekalde registreringen, hvis den registrerede eksportør ikke ajourfører sine registreringsoplysninger.
 5. Tilbagekaldelser af registreringer har virkning for fremtiden, dvs. virkning for udtalelser om oprindelse, der er udfærdiget efter datoen for tilbagekaldelsen. Tilbagekaldelser af registreringer har ingen indvirkning på gyldigheden af de udtalelser om oprindelse, der er udfærdiget før tilbagekaldelsen meddeles eksportøren.
 6. Toldmyndighederne meddeler den registrerede eksportør tilbagekaldelsen af vedkommendes registrering og ikrafttrædelsesdatoen for denne tilbagekaldelse.
 7. Der sendes en afgørelse til eksportøren eller videreforsenderen af varen i tilfælde af, at vedkommendes registrering tilbagekaldes.
 8. Tilbagekaldelsen annulleres for en registreret eksportør, hvis der er tale om en ukorrekt tilbagekaldelse. I de tilfælde har eksportøren eller videreforsenderen af varer ret til at fortsætte med at anvende det registrerede eksportørnummer, som blev tildelt på registreringstidspunktet.
 9. Eksportører eller videreforsendere af varer, hvis registrering er blevet tilbagekaldt, kan udfærdige en ny ansøgning om at blive registreret eksportør. Eksportører eller videreforsendere af varer, hvis registrering er blevet tilbagekaldt i overensstemmelse med punkt. 3, litra d), og punkt 4, registreres kun igen, hvis de over for toldmyndighederne i den medlemsstat, som har registreret dem beviser, at de har rettet op på de forhold, som førte til tilbagekaldelsen af deres registrering.
 10. Oplysningerne vedrørende en tilbagekaldt registrering opbevares i REX-systemet af toldmyndighederne i den medlemsstat, som indførte dem i dette system i højst ti kalenderår efter det kalenderår, hvor tilbagekaldelsen fandt sted. Efter disse ti kalenderår sletter toldmyndighederne i medlemsstaten oplysningerne.

Registreret eksportører skal indberette ændringer mv til SKAT på følgende adresse: rex@skat.dk