Indhold

Størrelsen af den maksimalt indfyrede effekt for biobrændsler har betydning, når der indfyres med halm, træpiller med svovlholdigt bindemiddel, affald og andre svovlholdige brændsler i produktionsanlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW, se SVOVLAL § 1, stk. 1, nr. 14. Dette afsnit beskriver retningslinjer for, hvorledes den maksimalt indfyrede effekt kan dokumenteres ved Skattestyrelsens kontrol af afgiftsopgørelser.

Afsnittet indeholder:

 • Definitioner
 • Gas/olie kedler
 • Gasmotorer
 • Halm/flis kedler

Se også

 • Se afsnit E.A.4.4.11.4 om afgift af gas fremstillet på basis af biomasse.
 • Se afsnit E.A.4.5.4 om varer omfattet af reglerne: Metanafgift.
 • Se afsnit E.A.7.20.3 om afgiftspligtigt område: Kvælstofoxider (NOx).

Definitioner

Den maksimalt indfyrede effekt skal forstås, som den maksimale mængde brændsel et anlæg kan afbrænde pr. tidsenhed. Brændselsmængden opgøres efter brændslets nedre brændværdi.

Gas/olie kedler

For gas/olie kedler er det overordnet brænderens indfyringssystem, der sætter begrænsningen for hvor stor en effekt, der kan indfyres i et kedelanlæg med brændere. Indfyret energi i olie / gaskedler kan oplyses på baggrund af følgende oplysninger:

 • På olie- eller gasbrænderen kan den maksimale effekt aflæses på brænderens mærkeplade.1)
 • Hvis der findes et teknisk datablad kan brænderens maksimalt indfyrede effekt også fremgå af databladet.
 • Virksomheden kan få foretaget en afprøvning af det specifikke fyringsanlæg i en time med maksimal indfyring af brændsel, under overværelse af en akkrediteret verifikator. Brændslets nedre brændværdi (standardbrændværdi) anvendes til bestemmelse af den maksimalt indfyrede effekt.
 • I kvælstofoxidafgiftsloven er der i visse situationer mulighed for at opnå tilladelse til at anvende en virkningsgrad på 0,9 til at dokumentere den indfyrede energi for at fastsætte afgiftsgrundlaget for opgørelse af NOx afgift. Hvis virksomheden af en eller anden årsag ikke kan fremskaffe dokumentation over maksimal indfyret effekt i brænderne, kan den maksimalt indfyrede effekt dokumenteres på baggrund af kedlens maksimale udgangseffekt divideret med virkningsgraden på 0,9. Kedlens maksimale udgangseffekt kan dokumenteres / kontrolleres på kedlens mærkeplade 2)

1)Hvis brænderens maksimalt oplyste effekt (aflæst på mærkepladen) er for naturgas med en brændværdi på 39,6MJ/Nm3, og der i stedet for naturgas anvendes biogas med en standard brændværdi på 23,3MJ/Nm3, er det naturligt at tro, at den indfyrede effekt kan nedskrives med forholdet mellem biogas- og naturgasbrændværdi. Det vil ofte være sådan, at indfyringssystemet kan tilføres en større mængde biogas end naturgas til brænderen og derved kompensere for mindre brændværdi i biogassen. Udgangspunktet må således være, at det er brændernes maksimale effekt, der er påstemplet brænderen, som er udgangspunkt for, om anlægget har en indfyret effekt på over 1000KW.

Derimod kan en brænder være reduceret, således at brænderen ikke kan yde det, som er påstemplet brænderen. Hvis dette er tilfældet, er det virksomhedens ansvar at dokumentere, at en sådan reduktion er udført af en ekstern virksomhed, der foretager sådanne reduktioner og dokumenterer det over for myndighederne.

2)Da det er brænderen, der er den begrænsende komponent for kedelanlægs indfyrede effekt, kan det at anvende kedlens mærkeplade effekt og dividere med virkningsgraden betyde, at den indfyrede effekt overskrider brænderens indfyrede effekt, hvis brænderen er udskiftet til en brænder med mindre effekt eller er reduceret.

Gasmotorer

Den indfyrede effekt i en gasmotor bestemmes af den tilførte gasmængde og brændværdien i gassen. Det er således den specifikke indfyrede gas i motoren, der sætter begrænsningen for den indfyrede motoreffekt. Det betyder, at den maksimalt indfyrede effekt for en gasmotor kan dokumenteres enten: 

 • Ved datablad og dokumentation af gasmotoranlægget og dets indfyringssystem, som angiver den maksimalt indfyrede effekt. Den indfyrede effekt vil fremgå af gasmotorleverandørens dokumentation for anlægget, som typisk består af en gasmotor, en generator og en røggaskedel /røggasveksler.

 • Ved motorens/generatorens maksimale el-effekt divideret med den af Skattestyrelsens fastsatte el virkningsgrad på 0,375 (37,5 %). På motorens generator findes en mærkeplade hvor den maksimale el effekt er oplyst.3)

  3)Denne metode er kun anvendelig til at tage en overordnet vurdering af motorens maksimalt indfyret effekt. Hvis metoden beregner en indfyret effekt omkring 1000KW +/-10 % anbefales det, at den indfyrede effekt dokumenteres gennem motorleverandørens dokumentation. Hvis motorens generator er reduceret eller er udskiftet med en mindre generator, end gasmotoranlægget oprindelig er installeret med, kan el virkningsgraden ikke anvendes til at vurdering af den indfyrede effekt.

Halm/flis kedler

Halm og flis kedler er ikke ligesom olie/gas kedler udstyret med en brænder, hvor den maksimalt indfyrede effekt kan aflæses.

Den maksimalt indfyrede effekt må derfor dokumenteres ud fra andre kriterier som:

 • Kedlens maksimale udgangseffekt, som enten kan aflæses på kedlens mærkeplade (tekniske data over kedlen) eller dokumenteres af virksomheden, divideres med virkningsgraden på 0,85, som er fastsat i kvælstofoxidafgiftslovens § 7a for biobrændsler omfattet af bilag 1, nr. 19. 3) 
 • Kedlens maksimale udgangseffekt, som enten kan aflæses på kedlens mærkeplade (tekniske data over kedlen) eller dokumenteres af virksomheden. Kedeludgangseffekten divideres med kedel virkningsgraden, som oplyst af virksomheden. Såvel den maksimale kedeludgangseffekt som virkningsgraden skal være dokumenteret af ekstern verifikator, som enten er akkrediteret hertil eller har forudsætningerne til at foretage sådanne målinger.

Virksomhedens dokumentation for den maksimalt indfyrede effekt. Virksomhedens dokumentation til bestemmelse af den maksimal indfyret effekt ved udmåling af maksimal kedeleffekt, virkningsgrad etc., skal være dokumenteret af ekstern verifikator, som enten er akkrediteret hertil eller har forudsætningerne til at foretage sådanne målinger uvildigt.