Dato for udgivelse
03 jan 2017 14:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 sep 2016 11:07
SKM-nummer
SKM2017.4.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 156-1768/2015
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Værdiansættelse, erhversejendom, syn, skøn, skønsmand
Resumé

Sagsøgeren havde annmodet om syn og skøn vedrørende værdiansættelse af en erhvervsejendom. Den første skønsmand, som var bragt i forslag af Dansk Ejendomsmæglerforening, fremkom med et salæroverslag, der efter sagsøgerens opfattelse var for højt. På sagsøgerens foranledning blev der bragt en anden skønsmand i forslag, som fremkom med et salæroverslag. Da sagsøgeren også mente, at dette overslag var for højt, anmodede han om at få stillet en helt tredje skønsmand i forslag.

Retten fandt, at forløbet omkring udpegning af skønsmænd efter de foreliggende oplysninger ikke gav grundlag for at antage, at en eventuelt tredje skønsmand ville fremkomme med et væsentligt lavere overslag. Sagsøgerens anmodning om, at der blev bragt yderligere en skønsmand i forslag, blev derfor ikke taget til følge. Med henvisning til retsplejelovens § 198, hvorefter retten foretager udpegning af skønsmand m.v., blev sagsøgerens anmodning om tilladelse til at tage kontakt til de foreslåede skønsmænd med henblik på forhandling af pris m.v. heller ikke taget til følge.

Reference(r)

Retsplejeloven § 198

Retsplejeloven § 208

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2016-2, A.A.11.2.4

Redaktionelle noter

Sagen er anket til Østre Landsret

Parter

A
(Selvmødt)

mod

Skatteministeriet

(Kammeradvokaten, v/advokat Camilla Bjerg Nielsen)

Afsagt af byretsdommer

Jette Christiansen

Ingen var indkaldt eller mødt. Der fremlagdes:

-   sagsøgers mail af 21. september 2016 kl. 13.05

-   sagsøgtes mail af d.d. kl. 11.33 med skønsmand NRs mail af d.d. kl. 09.43, som afventer at høre nærmere, men kan oplyse, at de ønskede tidsfrister ikke kan forventes overholdt.

Sagsøgte vil under de anførte omstændigheder ikke protestere imod en omberammelse af hovedforhandlingen.

Der afsagdes:

KENDELSE:

I denne sag har sagsøger fremsendt flere indlæg angående spørgsmålet om syn- og skøn, og retten har meddelt sagsøger tilladelse til at indhente to overslag fra to forskellige skønsmænd udpeget af Dansk Ejendomsmæglerforening. Retten har siden den 16. september 2016 forsøgt at opnå sagsøgers endelige stillingtagen til, hvorvidt syn- og skøn fastholdes, herunder en stillingtagen til, hvilken af de to skønsmænd, som skal forestå skønsforretningen.

Sagsøger har trods flere frister ikke taget stilling hertil, og har senest g.d. fremsendt yderligere et indlæg. Der henvises til de to retsbøger af 16. september 2016 samt retsbogen af 20. september 2016.

Under disse omstændigheder finder retten, at det ikke længere er muligt at behandle sagen på hensigtsmæssig måde, uden at sagsøger lader sagen udføre af en advokat, jf. retsplejelovens § 259, stk. 2, hvorfor

BESTEMMES:

Sagsøger pålægges at lade sagen udføre af en advokat. Herefter blev følgende bestemt:

1)       Den berammede hovedforhandling den 28. oktober 2016 aflyses.

2)       Parterne indkaldes til nyt telefonisk retsmøde den 31. oktober 2016 kl. 09.00, hvor der ringes op på telefon xxx, kode xxx. Retten bemærker, at sagsøger under dette møde skal møde v/advokat. Såfremt sagsøger ikke møder v/advokat tillægges det udeblivelsesvirkning, dvs. afvisning af sagen, jf. retsplejelovens § 259, stk. 3.

Under det telefoniske retsmøde skal sagsøger endeligt meddele retten, hvorvidt han ønsker at der iværksættes syn- og skøn, herunder om det skal ske v/ skønsmand IH eller v/skønsmand NR. Manglende stillingtagen vil blive tillagt præklusionsvirkning, dvs. retten anser sagsøger for at have frafaldet anmodningen om syn- og skøn. Berammelse af ny hovedforhandling skal endvidere aftales under retsmøde.

Manglende deltagelse i retsmødet fra sagsøgtes side vil også blive tillagt udeblivelsesvirkning.

3)       Retten gør opmærksom på, at advokatpålægget betyder, at evt. yderligere processkrifter fra sagsøger skal indgives af en advokat. Der henvises herom til retsplejelovens § 259, stk. 2.

Retten hævet.