Dato for udgivelse
16 Dec 2016 12:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Sep 2016 09:50
SKM-nummer
SKM2016.612.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
B-1953-15
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Syn, skøn, boligselskaber, grundværdi, ejendomsvurdering, fundering
Resumé

Boligselskabet havde for Landsskatteretten nedlagt påstand om nedslag i grundværdien for ekstrafundering med kr. 640.832. Under retssagen gjorde boligselskabet med henvisning til en syns- og skønserklæring gældende, at grundværdien, helt bortset fra jordbundsforholdene, var for høj. Det blev endvidere gjort gældende, at Landsskatteretten ikke havde foretaget et konkret og individuelt skøn over grundens værdi, og at skønnet derfor hvilede på et mangelfuldt grundlag.

Landsretten var enig med byretten i, at Landsskatterettens afgørelse ikke var truffet på et forkert grundlag.

Landsretten var også enig med byretten i, at det ikke var godtgjort, at ansættelsen lå uden for rammerne af den skønsusikkerhed, der må tillades.

Byrettens dom blev derfor stadfæstet. SKM2015.560.BR

Reference(r)

Vurderingslovens § 13

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2016-2, H.A.3.1

Parter

H1
(Advokat Hans Elgaard ved advokat Claus Rosenkilde i henhold til proceduretilladelse)

mod

Skatteministeriet
(Advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Afsagt af landsretsdommere

Lene Jensen, Lone Kerrn-Jespersen og Morten Christensen

Sagens oplysninger

Byrettens dom af 17. juli 2015 (BS 10F-294/2014, SKM2015.560.BR) er anket af H1 med påstand som for byretten om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at grundværdiansættelsen ved den offentlige vurdering af 2002 af appellantens ejendom beliggende Y1-adresse, Y2-by (ejendomsnummer ...11), hjemvises til for­ nyet behandling hos vurderingsmyndigheden.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

Af vurderingsankenævnets afgørelse af 2. december 2010 fremgår det vedrørende fradragsberettigede udgifter til forbedringer:

Punkt

Klagepunkter

SKATs

ansættelse

Klagers

opfattelse

Nævnets forslag

Nævnets afgørelse

6.1.1.

Kloakanlæg, regnvand og spildevand

Tilslutningsafgifter

0 kr.

1.036.330 kr.

3.661.709 kr.

1.036.330 kr.

2.000.000 kr.

750.000 kr.

2.000.000 kr.

750.000 kr.

6.1.2.

Vandforsyning

Tilslutningsafgifter

0 kr.

0 kr.

1.013.141kr.

0 kr.

675.000 kr.

330.000 kr.

675.000 kr.

330.000 kr.

6.1.3.

Elforsyning Tilslutningsafgifter

0 kr.

997.234 kr.

1.013.141 kr.

997.234 kr.

500.000 kr.

250.000 kr.

500.000 kr.

250.000 kr.

6.1.4.

Varmeforsyning Tilslutningsafgifter

0 kr.

0 kr.

1.630.259 kr.

991.351 kr.

0 kr.

660.000 kr.

1.100.000 kr.

660.000 kr.

6.1.5.

Stianlæg, fællesarealer mv.

0 kr.

D kr.

1.415.520 kr.

1.200.000 kr.

1.200.000 kr.

Ikke påklagede fradrag

3.511.328 kr.

3.511.328 kr.

3.511.328 kr.

3.511.328 kr.

Ialt

5.544.892 kr.

15.270.013 kr.

9.876.328 kr.

10.976.328 kr.

Ialt afrundet

5.544.900 kr.

15.270.100 kr.

9.876.400 kr.

10.976.400 kr.


...6.1  Fradragsberettigede udgifter til forbedringer

6.1.1. Kloakanlæg, regnvand og spildevand samt tilslutningsafgift til kloakanlæg

...

Ankenævnet er af den opfattelse, at en væsentlig andel af den skønnede udgift til kloakanlæg på 2.701.709 kr. ... omfatter forsyningsnettet, dvs. hovedledninger internt på grunden, men at udgiften også omfatter en andel, der er gået til anlæg af stikledninger til de enkelte bygninger.

Ankenævnet skønner at en andel på 2.000.000 kr. heraf udgør udgifter til for­syningsnet og resten er udgifter til stikledninger til de enkelte bygninger.

Ankenævnet anerkender derfor fradrag for skønnet udgift på 2.000.000 kr. til kloakanlæg.

Tilslutningsafgift:

"...

Ankenævnet finder på baggrund af det af repræsentanten oplyste ikke tilstrækkeligt belyst, hvilke bidragsposter tilslutningsbidraget konkret dækker, og om der heri er indeholdt udgifter, som dækker værkets generelle investeringer uden øremærkning til specielle, nødvendige udgifter. Der henvises i øvrigt til Lands­skatterettens kendelse SKM2010.419.LSR, hvor Landsskatteretten på denne baggrund foretager et skøn.

Ankenævnet anser det således ikke for godtgjort, at den samlede tilslutningsafgift på 1.036.330 kr. til kloak udelukkende har dækket de konkrete udgifter til forsyningsledninger og således berettiger til det fulde påstandsbeløb.

Det er derfor ankenævnets opfattelse, at der kan anerkendes en forholdsmæssig andel af udgifterne til tilslutningsbidraget og at denne forholdsmæssige andel skal fastsættes ud fra et skøn.

Ankenævnet anerkender en skønsmæssig andel på 750.000 kr., som fradrag for tilslutning til kloak.

..."

Vurderingsankenævnet traf tilsvarende afgørelse vedrørende de øvrige tilslutningsafgifter og anerkendte skønsmæssigt fastsatte fradrag, som det fremgår af skemaet ovenfor.

Forud for sagens anlæg indhentede boligselskabet en vurdering af grundens værdi uden bygninger henholdsvis med og uden hensyntagen til jordbundsforholdene. Vurderingen er den 22. januar 2014 udarbejdet af statsautoriseret ejendomsmægler og valuar SC. Det fremgår af hans erklæring, at han vurderede grundens værdi i 2002 til 35 mio. kr. med dårlige jordbundsforhold og til 36 mio. kr. med almindelige jordbundsforhold.

Denne vurdering er beskrevet i boligselskabets stævning i sagen. Stævningen indgik i det materiale, som WP som skønsmand modtog, men han modtog ikke selve vurderingen.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Som anført af byretten nedlagde H1 for Landsskatteretten påstand om nedslag for ekstrafundering med 640.832 kr. Boligselskabet nedlagde endvidere en subsidiær påstand om, at grundværdien skulle nedsættes efter Landsskatterettens skøn mest muligt for genoptagelsesåret 2002 og derefter. Boligselskabets anbringender til støtte for disse påstande angik udelukkende udgiften til ekstrafundering. Med denne bemærkning og i øv­ rigt af de grunde, der er anført af byretten, er landsretten enig i byrettens resultat. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

H1 skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 30.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og varighed.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal H1 inden 14 dage betale 30.000 kr. til Skatteministeriet. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.