Dato for udgivelse
13 dec 2016 08:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 dec 2016 08:54
SKM-nummer
SKM2016.595.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
16-1424854
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
Pvc-afgift - presenninger
Resumé

I styresignalet beskrives en ændring af praksis vedrørende afgiftspligten for presenninger efter pvc-afgiftsloven som følge af Højesterets dom i SKM2016.504.HR. Styresignalet fastsætter frister for genoptagelse, reaktionsfrist og krav til den dokumentation, som skal ledsage en anmodning om genoptagelse.

Hjemmel

Pvc-afgiftsloven

Reference(r)

Pvc-afgiftsloven § 1, jf. bilag 1, nr. 7

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit E.A.7.17.3.

1. Sammenfatning

I styresignalet beskrives en ændring af praksis for afgrænsning af afgiftspligten for presenninger efter pvc-afgiftsloven. Dette er en følge af Højesterets dom offentliggjort som SKM2016.504.HR.

Højesteret har slået fast, at faconformede grillbetræk ikke er omfattet af afgiftspligten for presenninger. Højesteret lagde navnlig vægt på, at de eksempler på anvendelse af presenninger, der var nævnt i lovens forarbejder, adskilte sig meget væsentligt fra anvendelsen af grillbetræk.

Det er SKATs vurdering, at Højesterets dom medfører, at også andre faconformede overtræk end grillbetræk ikke skal anses for at være omfattet af afgiftspligten for presenninger.

I styresignalet beskrives den ændring af praksis, som følger af Højesterets dom. Der fastsættes frister for genoptagelse, reaktionsfrist og krav til den dokumentation, som skal ledsage en anmodning om genoptagelse.

Der er adgang til genoptagelse fra og med 1. januar 2009.

2. Underkendt praksis

2.1 Lovgrundlag

Ved lov nr. 954 af 20. december 1999 blev der med virkning fra 1. juli 2000 lagt afgift på presenninger med et indhold af pvc og eventuelt ftalater. Afgiftsgrundlaget for presenninger var: "Presenninger henhørende under position 3926.90.91 i EU s kombinerede nomenklatur indeholdende blødgjort pvc og eventuelt ftalater. Kun de nævnte varer indeholdende blød pvc og eventuelt ftalater er omfattet af afgiften. Presenninger til motorkøretøjer og trailere er fritaget for afgiften".

Ved lov nr. 127 af 27. februar 2004 blev afgiftsgrundlaget ændret til: "Presenninger indeholdende pvc og eventuelt ftalater. Ved presenninger forstås presenninger til afdækning i eksempelvis byggesektoren samt lagertelte. Presenninger til lastbiler og sættevogne/påhængsvogne til lastbiler er fritaget for afgift."

2.2 Hidtidig praksis

Efter hidtidig praksis forstås ved presenninger, presenninger til afdækning i eksempelvis byggesektoren samt lagertelte. Omfattet er også presenningsduge, der anvendes til beskyttelse mod vejrliget af gods, der er oplagret under åben himmel eller indladet i skibe, jernbanevogne etc., herunder dug fremstillet ud fra metervarer, som er pvc-belagt nylon eller polyester. Presenninger til lastbiler og sættevogne/påhængsvogne til lastbiler er fritaget for afgift.

Efter hidtidig praksis var også formsyede presenninger til afdækning af fx havemøbler omfattet af afgiftspligten. Se afsnit E.A.7.17.3 i Den juridiske vejledning 2016-2.

3. Baggrunden for ændring af praksis

Højesteret udtalte (med stemmerne 4 til 1), at løse, faconformede grillbetræk med et indhold af pvc og eventuelt ftalater ikke var omfattet af afgiftspligten for presenninger efter pvc-afgiftsloven.

Dommerne lagde i deres begrundelse vægt på, at de eksempler på anvendelse af presenninger, der var nævnt i lovens forarbejder (anvendelse til beskyttelse mod vejrliget af gods, der er oplagret under åben himmel eller indladet i skibe, jernbanevogne etc.), adskilte sig meget væsentligt fra anvendelsen af grillbetræk. Højesteret sondrede i sin afgørelse imellem løse, faconformede overtræk til grill og presenninger.

Sagsøger var blevet efteropkrævet afgift for perioden 1. januar 2009 til 14. september 2011.

4. Ny praksis

Højesterets dom medfører, at også andre løse, faconformede overtræk ikke skal anses for at være afgiftspligtige presenninger efter pvc-afgiftsloven.

Løse, faconformede, ikke-plane overtræk formet til fx maskiner, grill og havemøbler, er ikke omfattet af afgiftspligten. Med faconformede menes i de nævnte genstandes facon.

Plane presenninger, som kan bruges til overdækning er fortsat afgiftspligtige. Presenninger kan være sømmet langs kanterne, og kan være forsynet med snørehuller, snore, stropper osv. Fx vil en plan presenning, som er forsynet med snørehuller til fastgørelse med snore om en høstak, pool eller et dæk på et mindre skib, fortsat være afgiftspligtig.

Det er uden betydning, om en presenning er rektangulær, kvadratisk, rund m.v.

5. Genoptagelse

Højesterets dom medfører en ændring af praksis, og der er på denne baggrund adgang til genoptagelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, og § 32, stk. 1, nr. 1.

Der kan for tiden efter d. 1. januar 2009 ske genoptagelse og tilbagebetaling af pvc-afgiften for løse, ikke-plane, faconformede overtræk, når overtrækkene er i de relevante genstandes facon.

5.1. Frister for genoptagelse

Det er en betingelse for genoptagelse, at virksomheden for afgiftsperioder efter den 1. januar 2009 eller senere har betalt pvc-afgift af løse, faconformede overtræk.

Muligheden for genoptagelse omfatter afgiftspligtige virksomheder, dvs. registrerede virksomheder (oplagshavere), registrerede varemodtager og udenlandske virksomheder registreret for fjernsalg.

5.1.1 Ordinær genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske ordinær genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest 3 år efter angivelsesfristens udløb.

5.1.2 Ekstraordinær genoptagelse

Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, 2. led, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse for den afgiftspligtige fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, som resulterede i underkendelse af praksis.

Hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, kan der ske ekstraordinær genoptagelse af sager, der vedrører tiden efter 1. januar 2009.

5.2 Reaktionsfrist

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, at en anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter, at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Reaktionsfristen regnes fra offentliggørelsen af dette styresignal på SKATs hjemmeside www.skat.dk.

5.3 Anmodning om genoptagelse

Anmodningen om genoptagelse kan ske digitalt på www.skat.dk, eller ved at sende en skriftlig anmodning, til SKAT på adressen: SKAT, Nykøbingsvej 76, 4990 Sakskøbing, med oplysninger, der kan identificere den pågældende virksomhed.

Anmodningen skal indeholde en specificeret opgørelse af pvc-afgiften for de relevante produkter, periodiseret for hver afgiftsperiode.

5.4 Dokumentation

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet relevant bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan bidrage til at dokumentere kravet for hver afgiftsperiode. SKAT forbeholder sig ret til at anmode virksomheden om yderligere dokumentation og oplysninger til brug for vurderingen af anmodningen om genoptagelse og tilbagebetaling af afgift.

Virksomheden bør opbevare det relevante regnskabsmateriale, indtil der er truffet endelig afgørelse om tilbagebetaling, selv om det 5-årige opbevaringskrav udløber forinden. Det skal være muligt for SKAT på ethvert tidspunkt under behandlingen af tilbagebetalingskravet at efterprøve virksomhedens oplysninger.

I det omfang virksomheden for perioder, der ligger ud over perioder omfattet af det 5-årige opbevaringskrav, ikke længere er besiddelse af det relevante regnskabsmateriale mv., skal virksomheden så vidt muligt på anden vis dokumentere sit krav, jf. ovenfor.

Dokumentationen skal kunne fremsendes til SKAT på forlangende.

6. Gyldighed

Den ændrede praksis, som er indeholdt i styresignalet, vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, 2017-1, afsnit E.A.7.13.3.

Efter offentliggørelsen i Den juridiske vejledning 2017-1 og udløbet af reaktionsfristen i pkt. 5.2 er styresignalet ophævet.