Dato for udgivelse
08 dec 2016 12:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 nov 2016 12:01
SKM-nummer
SKM2016.579.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-1323040
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Matching Shares, ikrafttræden
Resumé

Skatterådet anerkender ikke, at aftalen om tildeling af Matching Shares i henhold til Share in Success Plan 2016 kan omfattes af ligningslovens § 7 P. Medarbejderne får tilbud om at deltage i Share in Success Plan 2016. Vilkårene vedrørende Matching Shares er en del af Planen. Medarbejdernes tilmeldelsesfrist udløber den 7. juni 2016, og medarbejderne modtager efterfølgende en bekræftelse om aftalens indgåelse pr. mail medio juli 2016.

Ligningslovens § 7 P finder anvendelse for aftaler om tildeling aktier, der indgås den 1. juli 2016 eller senere. Det er Skatterådets opfattelse, at der foreligger en endelig og bindende aftale mellem Selskabet og den enkelte medarbejder på det tidspunkt, hvor medarbejderen foretager den elektroniske tilmelding om deltagelse, nemlig senest den 7. juni 2016.

Hjemmel

Skatteforvaltningslovens § 21

Reference(r)

Ligningslovens § 7 P

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit C.A.5.17.3.1

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at Matching Shares, der tildeles i henhold til Share in Success Plan 2016, kan omfattes af ligningslovens § 7 P?          

Svar

  1. Nej                                                                             

Beskrivelse af de faktiske forhold

Vi anmoder om bindende svar fra Skatterådet, om vores medarbejdere som deltager i vores medarbejderaktieprogram, Share in Success Plan 2016, kan anvende ligningslovens § 7 P, som trådte i kraft den 1. juli 2016.

Medarbejderaktieordningen har også eksisteret tidligere og altid løbet fra 1. juli og til 30. juni det efterfølgende år.

Anmodningen om bindende svar vedrører 2016 planen, der løber fra 1. juli 2016 til den 30. juni 2017.

Medarbejderne kunne elektronisk tilmelde sig deltagelse i Share in Success Plan 2016 frem til den 7. juni 2016. Medio juli 2016 modtog medarbejderne bekræftelse pr. mail om deltagelse i 2016 programmet.

Ganske kort består ordning af, at medarbejderne tilbydes at indbetale maximalt 100€ pr måned, som der så bliver købt aktier for. Disse indbetalinger fratrækkes efter skat og betragtes som helt almindeligt aktiekøb.

Selskabet tilbyder så, at give såkaldte "Matching Shares", når bindingsperioden udløber den 30. juni 2017. Det er disse gratis aktier, som det bindende svar drejer sig om, og som Selskabet ønsker skal beskattes i henhold til ligningslovens § 7 P.

Planen giver medarbejderne mulighed for at købe aktier direkte over lønnen i en periode på 12 måneder (disse kaldes "Purchased Shares" ("købte aktier")). Denne periode kaldes "optjeningsperioden" og løber fra juli 2016 til juni 2017. Køb af aktier finder også sted over 12 måneder, fra august 2016 til juli 2017.

Hvis medarbejderen beholder "Purchased Shares" til afslutningen af juli 2017 ("bindingsperioden"), vil Selskabet overdrage een gratis aktie til medarbejderen for hver to aktier, som allerede har købt gennem Planen. Disse aktier kaldes "Matching Shares" ("matchende aktier").

Herudover vil Selskabet i henhold til Planen tildele 20 "Free Shares" ("gratisaktier") til alle medarbejdere, som har deltaget i de tre første fortløbende aktiekøb.

Formålet med Planen er at give ansatte, som aktionærer, en mulighed for at nyde godt af deres hårde arbejde, knytte dem tættere til Selskabet og deltage i Selskabets succes i et langsigtet partnerskab. Som aktionær vil medarbejderen kunne opnå såvel en gevinst som et tab, afhængig af udviklingen.

Tilbuddet om at deltage i Planen gives udelukkende efter Selskabets eget skøn, og "Matching Shares" tildeles på en helt og aldeles frivillig basis.

I henhold til Planen inviteres en deltager til at deltage med op til EUR 100 (i lokal valuta) over lønnen efter skat til at købe aktier på månedlig basis i 12 måneder. Ved at deltage i Planen tildeles en deltager en "Matching Share"-tildeling, som består af een aktie for hver to aktier, en deltager køber i løbet af Planen og fortsat ejer indtil udløbet af bindingsperioden den 31. juli 2017.

Afregning af en "Matching Share" under Planen sker under forudsætning af, at deltageren forbliver i ansættelse hos Selskabet, som minimum indtil afslutningen af bindingsperioden. Såfremt en Deltagers ansættelse ophører før udløbet af bindingsperioden af nogen anden årsag end pensionering, invaliditet, død, fratrædelse eller frasalg af den forretningsenhed, i hvilken deltageren arbejder, vil deltageren ikke bibeholde retten til afregning af "Matching Shares". I så fald beholder deltageren retten til en kontant afregning af samme værdi som værdien af de "Matching Shares", som ville være optjent indtil afslutningen af ansættelsen. Behandlingen af "Matching Shares", som tildeles ved afslutningen af ansættelsen, vil blive håndteret i henhold til §§ 4 og 5 i aktieoptionsloven, medmindre betingelserne i Planen er mere favorable for deltagerne end §§ 4 og 5 i aktieoptionsloven.

"Matching Shares" vil blive afregnet efter udløbet af bindingsperioden med aktier, og deltageren vil have opnået retten til at få det fulde ejerskab til aktierne. Afregningen af "Free Shares" under Planen er betinget af tre fortløbende fradrag i deltagerens løn, som foretages i de tre første måneder af plancyklussen.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at ligningslovens § 7 P kan finde anvendelse på tildelinger af Matching Shares i henhold til Share in Success Plan 2016. Aftalen om tildeling af aktier indgås efter den 1. juli 2016. Spørger ser det som to faser, en tilmelding som slutter i begyndelsen af juni 2016 og en acceptfase, som meldes ud medio juli 2016.

Følgende fremgår af Selskabets hjemmeside:

"How to enroll

Enrollment window: May 27 - June 7, 2016 - you will receive an invitation email on May 24

  1. Please select the appropriate link below between May 24 - June 7, depending on your nationality and use the PIN sent to you by email on 24 May
  2. Follow the online instructions in terms of accessing/creating your account
  3. Decide on your investment level (between EUR 15 - 100 per month in your local currency)
  4. Submit your enrollment application by 7 June, 2016 at the latest. After submitting the enrollment application successfully, you will receive an email confirmation of your enrollment."

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Matching Shares, der tildeles i henhold til Share in Success Plan 2016, kan omfattes af ligningslovens § 7 P.

Lovgrundlag

Lov nr. 430 af 18/05/2016 om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven (ligningslovens § 7 P indføres ved lovens § 1, nr. 2) § 5 om ikrafttræden:

"Stk. 3. § 1, nr. 2-4, og §§ 2-4 har virkning for aftaler om tildeling af aktier og købe- og tegningsretter til aktier, der indgås den 1. juli 2016 eller senere."

Forarbejder

Bemærkninger til lovforslagets § 5:

"Det foreslås i stk. 3, at lovforslagets § 1, nr. 2-4, og §§ 2-4 om indførelsen af skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger skal have virkning for aftaler om tildeling aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier, der indgås den 1. juli 2016 eller senere.

Det foreslåede virkningstidspunkt indebærer, at arbejdsgiverselskabet og den ansatte skal have indgået en endelig og bindende aftale om tildeling af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier den 1. juli 2016 eller senere for, at de foreslåede regler i ligningslovens § 7 P kan finde anvendelse. Det vil være bestyrelsen eller i et anpartsselskab den daglige ledelse, der træffer beslutning om, at der skal tildeles aktier, køberetter eller tegningsretter. Er bestyrelsen henholdsvis den daglige ledelse ikke bemyndiget til at træffe sådanne beslutninger, vil det være generalforsamlingen, der træffer beslutning om en tildeling.

Det foreslåede virkningstidspunkt indebærer, at købe- og tegningsretter til aktier ikke vil være omfattet af den foreslåede ordning i ligningslovens § 7 P, hvis der i eksempelvis juni måned 2016 eller tidligere indgås en aftale mellem den ansatte og selskabet om tildeling af købe- og tegningsretterne, selv om den ansatte først kan udnytte disse købe- og tegningsretter i eksempelvis oktober måned i hvert af årene 2016-2018.

For aftaler indgået før den 1. juli 2016 lønbeskattes dermed de faktiske tildelinger af aktier, udnyttelse af købe- eller tegningsretter i henhold til disse aftaler, der sker den 1. juli 2016 eller senere, efter reglerne i ligningslovens § 16 eller § 28, hvis betingelserne herfor er opfyldt."

Begrundelse

Ligningslovens § 7 P finder anvendelse for aftaler om tildeling aktier, der indgås den 1. juli 2016 eller senere.

Det fremgår af sagens oplysninger, at medarbejderne får tilbud om at deltage i Share in Success Plan 2016, og at tilmeldelsesfristen udløber den 7. juni 2016. Vilkårene vedrørende Matching Shares er en del af Planen.

SKAT anser Selskabets tilbud til medarbejderne som et bindende tilbud. Selskabet er således forpligtet til at overdrage aktier til medarbejderne i henhold til Planen.

Det er SKATs opfattelse, at der foreligger en endelig og bindende aftale mellem Selskabet og den enkelte medarbejder på det tidspunkt, hvor medarbejderen foretager den elektroniske tilmelding om deltagelse, nemlig senest den 7. juni 2016, og dermed accepterer Selskabets tilbud.

Den efterfølgende bekræftelse om aftalens indgåelse, som medarbejderen modtager pr. mail medio juli 2016, ændrer ikke herved.

Idet aftalen om tildeling af aktier efter Share in Success Plan 2016 indgås inden den 1. juli 2016, kan ligningslovens § 7 P ikke finde anvendelse på tildelinger af Matching Shares i henhold til programmet.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.