Dato for udgivelse
16 dec 2016 10:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 sep 2016 12:20
SKM-nummer
SKM2016.610.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
B-1904-15
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Told
Overemner-emner
Erhvervsmæssig import
Emneord
Import, bundkort, toldfritagelse, nomenklaturen, særlige omstændigheder
Resumé

Landsretten fandt, at der består en sådan tvivl om fortolkning af ordet "videotuner" i dagældende toldtarifposition 8528 71, at spørgsmålet skal forelægges for EU-Domstolen.

Landsretten fandt derimod ikke, at fortolkningen af toldkodeksens artikel 220, 236 og 239 om bl.a. fritagelse for told giver anledning til rimelig tvivl, hvorfor der ikke for så vidt angår disse bestemmelser fandtes grundlag for forelæggelse for EU-Domstolen.

Reference(r)

Toldkodeksen artikel 236, stk. 1
Toldkodeksen artikel 220, stk. 2, litra b
Toldkodeksen artikel 239 

Henvisning

-

Appelliste

Parter

H1 nu i likvidation

(advokat Tom Kári Kristjánsson v/advokat Thomas Gønge)

Mod

Skatteministeriet

(advokat David Auken v/advokat Tim Holmager)

Afsagt af landsretsdommere

Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Julie Arnth Jørgensen (kst.), førstnævnte som rettens formand.

Indledning

Sagen drejer sig om, hvorvidt bundkort importeret af H1 (i likvidation) i perioden 21. oktober 2007 - 8. juli 2010 er omfattet af toldtarifposition 8528 71 13 med en toldsats på 0 %, eller om de er omfattet af toldtarifposition 8528 71 90 med en toldsats på 14 %. Herudover drejer sagen sig om, hvorvidt H1 (i likvidation) har ret til toldfritagelse, idet den opkrævede told ikke er skyldig efter lovgivningen, subsidiært fordi der foreligger myndighedsfejl eller særlige omstændigheder, jf. Rådets forordning 2913/92 af 12. oktober 1992 med senere ændringer, artikel 236, artikel 220 og artikel 239.

Påstande

H1 (i likvidation) har under sagen nedlagt påstand om frifindelse. Skatteministeriet har nedlagt påstand om stadfæstelse.

Præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen

I ankereplik af 19. oktober 2015 fremsatte H1 (i likvidation) anmodning om præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen og anførte herom blandt andet:

"...

Toldretten hviler på EU-forordninger og er dermed direkte EU-baseret.

Videotunerbegrebet er ikke defineret i Toldtariffens ordlyd, og Den Importerede Vare opfylder de obligatoriske betingelser i de Forklarende Bemærkninger. Endvidere vil det være en krænkelse af EU-toldunionens internationale toldretlige forpligtelser, hvis Den Importerede Vare pålægges told, og det ligger derfor fast, at videotunerbegrebet i videst muligt omfang skal fortolkes således, at Den Importerede Vare anses for at indeholde en videotuner.

Efter appellantens opfattelse kan der ikke være tvivl om, at Den Importerede Vare må anses for at indeholde en videotuner. I lyset af byrettens dom må der i det mindste være en sådan tvivl, at det er både berettiget og nødvendigt at forelægge spørgsmål, ud fra følgende temaer, for EU-Domstolen til præjudiciel besvarelse:

  1. Skal overskriften "Videotunere" over underposition 8528 71 13 i Toldtariffen (Den Kombinerede Nomenklatur) som gældende i perioden 21.10.2007 - 08.07.2010 fortolkes således, at varen i hovedsagen må anses for at indeholde en videotuner

  2. Skal Toldkodeksens artikel 236, stk. 1, 2. pkt, 2. led, jf. artikel 220, stk. 2, litra b, fortolkes således, at fejlen i SKATs danske udgave af Toldtariffen udgør en fejl, som debitor ikke med rimelighed kunne forventes at have opdaget?

  3. Skal Toldkodeksens artikel 236, stk. 1, 2. pkt, 2. led, jf. artikel 220, stk. 2, litra b, og Toldkodeksens artikel 239 fortolkes således, at det udgør en myndighedsfejl eller særlige omstændigheder i disse bestemmelsers forstand, hvis den nationale toldmyndighed træffer afgørelse om efteropkrævning af told, idet myndigheden i strid med EU-toldunionens internationale toldretlige forpligtelser anser den importerede vare for ikke at indeholde en videotuner?

Appellanten henviser herved til Domstolens dom i forenede sager C-320/11 m.fl., Digitalnet, til EU-Kommissionens informationsdokument vedrørende anvendelse af artikel 220, stk. 2, litra b), og artikel 239 i EF-toldkodeksen med praksishenvisninger og til dom i sag 238/81, Cilfit, om kriterierne for præjudiciel forelæggelse, hvori Domstolen anfører:

"...

16. Endelig kan den korrekte anvendelse af EF-retten fremgå med en sådan klarhed, at der ikke foreligger nogen rimelig tvivl om afgørelsen af det rejste spørgsmål. Inden den nationale ret statuerer, at dette er tilfældet, må den være overbevist om, at hverken de i øvrigt medlemsstaters retter eller Domstolen vil være i tvivl om afgørelsen. Kun når disse betingelser er opfyldt, kan den nationale ret undlade at forelægge spørgsmålet for Domstolen og således selvstændigt træffe afgørelse.

..."

I øvrigt er det forhold, at der hos myndighederne hersker tvivl om den rette fortolkning af Toldtariffens videotunerbegreb, tydeligt allerede ved, at landets højeste myndighed på toldområdet, Landsskatteretten, og byretten er grundlæggende uenige om fortolkningen.

..."

Ved processkrift af 21. december 2015 nedlagde Skatteministeriet påstand om, at anmodningen om præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen ikke tages til følge, og anførte herom blandt andet:

"...

Indstævnte protesterer mod forelæggelsesbegæringen, idet der ikke er tvivl om fortolkningen af EU-retten, jf. nærmere bestemt fortolkningen af position 8528 71 13 i nomenklaturen og toldkodeksens artikel 236, stk. 1, 2. pkt., 2. led, jf. artikel 220, stk. 2, litra b, og artikel 239, der nødvendiggør en forelæggelse af spørgsmålet for EU-Domstolen.

Det fremgår af ordlyden af position 8528 71 13, af Kommissionens forklarende bemærkninger (FB) til nomenklaturen og af EU-Domstolens praksis, at det er en ufravigelig betingelse for at kunne henføre bundkortene til position 8528 71 13, at de er forsynet med en indbygget videotuner. Der kan ud fra retssikkerheds-og kontroltekniske hensyn ikke anlægges en bred, dynamisk eller analog fortolkning af begrebet "videotuner", hvilket bl.a. er årsagen til, at den kombinerede nomenklatur efterfølgende blev ændret med virkning fra 1. juli 2011, således at toldfriheden også omfatter set-top-bokse uden videotuner. En toldfritagelse af sådanne varer krævede således en ændring af nomenklaturen. Det bemærkes, at det forhold, at det følger af EU-Domstolens generelle praksis på toldtariferingsområdet, at nomenklaturens videotunerbegreb som udgangspunkt i videst muligt omfang skal fortolkes i lyset af EU´s internationale forpligtelser, ikke kan føre til, at nomenklaturen skal fortolkes imod dens ordlyd (afsnit 2).

Der er heller ikke tvivl om forståelsen af betingelserne for at være omfattet af toldfritagelsen eller godtgørelsen i medfør af Toldkodeksens artikel 236, stk. 1, første afsnit, første led, eller efter andet led, jf. artikel 220, stk. 2, litra b, eller efter artikel 239. Tværtimod foreligger der en klar og omfangsrig EU-praksis på området (afsnit 3).

..."

På telefonretsmøde den 27. januar 2016 var der enighed mellem parterne om, at landsretten kan tage stilling til anmodningen om præjudiciel forelæggelse på baggrund af de i ankereplikken anførte spørgetemaer, og at det således ikke var nødvendigt at formulere de endelige spørgsmål forud for landsrettens stillingtagen. Samtidig bestemte landsretten, at spørgsmålet om præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen ville blive afgjort efter mundtlig procedure herom i forbindelse med hovedforhandlingen.

Retsgrundlaget

Det fremgår af Toldtariffen, jf. bilag I til Rådets forordning 2658/87 af 23. juli 1987, som i den relevante periode var affattet ved Kommissionens forordning nr. 1549/2006 af 17. oktober 2006, blandt andet:

"...

Fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller videogengivere:

 

8528 71 - - Ikke beregnet til indbygning af en skærm:

   - - Videotunere:

8528 71 11 - - - - Sammensatte elektroniske komponenter til indbygning i automatiske databehandlingsmaskiner

8528 71 13 - - - - Apparater med mikroprocessorer, som via indbygget modem giver adgang til internettet, og som gør det muligt at udveksle informationer interaktivt og modtage fjernsynssignaler ("set-top bokse med kommunikationsfunktion")

8528 71 19 - - - - Andre videotunere

8528 71 90 - - - Andre varer

..."

Af Forklarende bemærkninger til De Europæiske Fællesskabers kombinerede nomenklatur, 2008/C 112/03, fremgår blandt andet:

"...

8528 71 13 Apparater med mikroprocessor, som via indbygget modem giver adgang til internettet, og som gør det muligt at udveksle informationer interaktivt og modtage fjernsynssignaler ("settop bokse med kommunikationsfunktion)

..."

Denne underposition omfatter apparater uden skærm, såkaldt "settop bokse med kommunikationsfunktion", der indeholder følgende hovedkomponenter:

- en mikroprocessor
- en videotuner

En RF-konnektor (antennetilslutning) er en indikation på, at der kan findes en videotuner

- et modem

Et modems funktion er at modulere og demodulere både udgående og indkommende signaler. Derved bliver tovejskommunikation mulig, hvilket giver adgang til Internettet.

Sådanne modem er eksempelvis V.34-, V.90-, V.92-, DSLog kabelmodel. En RJ 11-konnektor er en indikation på, at der findes et sådant modem.

Udstyr, der udfører en funktion svarende til et modems, men ikke modulerer eller demodulerer signaler, anses ikke som et modem. Eksempler på sådanne apparater er ISDN-, WLANog Ethernet-udstyr. En RJ 45-konnektor er en indikation på, at der findes et sådant udstyr.

Modemmet skal være indbygget i set-topboksen. Settopbokse, der ikke har et indbygget modem, men benytter et eksternt modem, er undtaget fra denne underposition (fx et sæt, der består af en set-topboks og et eksternt modem).

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) skal forefindes som fast program i set-topboksen.

Set-topbokse henhørende under denne underposition skal give brugeren af apparatet adgang til Internettet. Apparatet skal også kunne køre Internet-applikationer i "interactive information exchange"-mode som fx en e-mail-klient eller en meddelelsesapplikation, via en UDP/ eller TCP/IP-protokol.

Set-topbokse indeholdende udstyr, der kan udføre en optagelseseller gengivelsesfunktion (fx et pladelagereller DVD-drev) er undtaget fra denne underposition (pos. 8521 90 00)."

Det fremgår af WTO's rapport af 16. august 2010 (“European Communities and its member states - tariff treatment of certain information technology products") blandt andet:

"...

II. FACTUAL ASPECTS

A. MEASURE AT ISSUE

2.1 The complaining parties claim that the European Communities is required to accord duty-free tariff treatment to certain information technology products. These products are described by the complaining parties as certain “flat panel display devices" (“FPDs"), “set-top boxes which have a communication function" (“STBCs") and “multifunctional digital machines" (“MFMs"). The complaining parties claim that the European Communities is obliged to grant such duty-free treatment under the European Communities Schedule of Concessions to the GATT 1994 (“the EC Schedule") pursuant to modifications therein to reflect the commitments it has made under the Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products" (“Information Technology Agreement" or “ITA").

...

B. BACKGROUND

1. The information Technology Agreement (ITA)

...

7.7 In accordance with paragraph 2 of the ITA, participants to the ITA (“ITA participants") agreed to “bind and eliminate" customs duties and other duties and charges within the meaning of Article II:1(b) of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, through equal duty rate reductions on “(a) all products classified (or classifiable) with Harmonized System (1996) (´HS´) headings listed in Attachment A to the Annex to this Declaration"; and “(b) all products specified in Attachment B to the Annex to this Declaration, whether or not they are included in Attachment A".

...

7.13 Following the chapeau, Attachment B lists 13 products, including the following descriptions at issue in this dispute:

...

Set top boxes which have a communication function: a microprocessor based-device incorporating a modem for gaining access to the Internet, and having a function of interactive information exchange".

...

2.   Implementation of the ITA

7.16 WTO Members commit to bind duty levels on a variety of goods. In other words, Members commit not to levy duties in excess of their bound levels on products originating from other WTO Members. Members' tariff bindings are recorded in their Schedules of concession on goods, which are annexed to the GATT 1994 and are an integral part thereof in accordance with Article II:7 of that Agreement. The Appellate Body clarified in EC - Computer Equipment that concessions provided for in Members' Schedules are part of the terms of the treaty, in this case the GATT 1994. Article II:2 of the WTO Agreement further provides that the Agreements contained in the Annexes to the WTO Agreement, which includes GATT 1994, are integral part of the WTO Agreement.

...

C. GENERAL ISSUES

...

2. The measures at issue and their effects

...

(ii) Considerations by the Panel

7.981  We recall our conclusions in paragraphs 7.851-7.852, that a “set top box" is an apparatus or device that processes an incoming signal from an external signal source in a manner that can be presented on a display unit, such as a video monitor or television set. This apparatus need not be designed to be placed on top of the display unit, and may handle one or several functionalities, including: receiving and decoding television broadcasts, whether from a satellite, cable or Internet source; converting digital TV broadcasts to function on older analogue TV sets; enabling two-way interactive connectivity with digital cable television broadcasts or via the Internet; or even recording of digital video content.

..."

Det fremgår af EU-Domstolens dom den 22. november 2012 i forenede sager C-320/11, C330/11, C-382/11 og C-383/11 (Digitalnet m.fl.) blandt andet:

"...

3 Den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) af 1994 og navnlig forståelsen vedrørende fortolkningen af artikel II, stk. 1, litra b), i GATT udgør del af overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), undertegnet i Marrakesh den 15. april 1994 og godkendt ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence (EFT L 336, s. 1).

4 Overenskomsten om handel med informationsteknologiprodukter, der udgøres af således ministererklæring om handel med informationsteknologiprodukter, vedtaget den 13. december 1996 på den første WTO-konference i Singapore, som bilag og tillæg hertil (herefter "ITA"), og meddelelsen om gennemførelsen af denne overenskomst blev godkendt på Fællesskabets vegne ved Rådets afgørelse 97/359/EF af 24. marts 1997 om fjernelse af told på informationsteknologiprodukter (EFT L 155, s. 1). ITA præciserer i punkt 1, at hver kontraherende parts handelsordning bør udvikle sig på en måde, der bidrager til at forbedre mulighederne for markedsadgang på teknologiprodukter.

5 henhold til ITA's punkt 2 skal hver af de kontraherende parter binde og afskaffe tolden og andre afgifter af enhver art som omhandlet i artikel II, stk. 1, litra b), i GATT af 1994 med hensyn til visse produkter, herunder "set-topbokse med kommunikationsfunktion: en mikroprocessor med et modem, der giver adgang til internettet, og som gør det muligt at udveksle informationer interaktivt".

6 Rådets forordning (EF) nr. 2559/2000 af 16. november 2000 om ændring af bilag I til forordning nr. 2658/87 (EFT L 293, s. 1) blev vedtaget med henblik på at anvende ITA, jf. tredje betragtning til forordningen.

...

16 ... De i hovedsagerne omhandlede varer er identiske i alle fire sager. Der er tale om set-top-bokse med kommunikationsfunktion (herefter "set-topboksene"). Disse er blevet fremstillet i Sydkorea og er under forskellige handelsnavne blevet indført i Bulgarien af disse selskaber mellem den 21. november 2008 og den 22. marts 2010. Set-top boksene blev henført under underpositition 8528 71 13 i KN, dvs. med fritagelse for toldafgift.

...

19 Ifølge den forelæggende ret er toldmyndighederne af den opfattelse, at settop-boksene består af digitale kabelmodtagere med mikroprocessor og videotuner. De har følgende grænseflader: SCART lyd-og videoudgange, Ethernet og RS-232. Disse apparater er ikke forsynet med et indbygget modem, der giver adgang til internettet. I henhold til de forklarende bemærkninger af 7. maj 2008 kan set-top-boksene i mangel på indbyggede modemmer ikke tariferes i underposition 8528 71 13, men i underposition 8528 71 19 i KN.

...

Om de præjudicielle spørgsmål

...

27 Der skal herved henvises til fast retspraksis, hvorefter det følger af såvel retssikkerheds - som kontroltekniske hensyn, at det afgørende kriterium for tarifering af varer normalt vil være disses objektive karakteristika og egenskaber som beskrevet i den enkelte position i KN og de supplerende bestemmelser til dennes afsnit og kapitler...

...

33 I henhold til Domstolens praksis indeholder de af Kommissionen udarbejdede forklarende bemærkninger til KN vigtige, om end ikke bindende, bidrag til fortolkningen af de forskellige toldpositioners rækkevidde (...).

34 Ordlyden af de forklarende bemærkninger til KN skal derfor være i overensstemmelse med bestemmelserne i KN og må ikke ændre disses rækkevidde (...).

35 Det følger heraf, at hvis det fremgår, at de forklarende bemærkninger til KN er i strid med positionsteksterne i KN og bestemmelserne til afsnit og kapitler, skal de forkastes (...).

36 I denne forbindelse bemærkes, at Kommissionen i sine skriftlige indlæg og under retsmødet har redegjort for, at der i de forklarende bemærkninger af 7. maj 2008 blev anlagt en for indskrænkende fortolkning af begrebet "modem" som omhandlet i underposition 8528 71 13 i KN. Kommisionen har bl.a. præciseret, at et WTO-panel - i forbindelse med tvisterne ... mellem Den Europæiske Union og forskellige stater - har givet en bredere definition af begrebet "modem" end den, der fremgår af de forklarende bemærkninger af 7. maj 2008. Kommissionen er følgelig af den opfattelse, at disse bemærkninger er i strid med positionsteksterne i KN, og at der derfor skal ses bort fra dem i forbindelse med den fortolkning, som ønskes af den forelæggende ret.

37 Med henblik på at give den forelæggende ret et svar skal det undersøges, hvad begrebet "modem, [der] giver adgang til internettet" som omhandlet i underposition 8528 71 13 i KN omfatter, og om den definition, der er givet af dette begreb i de forklarende bemærkninger af 7. maj 2008, er for restriktiv, således som Kommissionen har gjort gældende.

38 Det fremgår af fast retspraksis, at fastlæggelsen af betydningen og rækkevidden af udtryk, som ikke er defineret i fællesskabsretten, skal ske efter deres normale mening i sædvanlig sprogbrug, idet der tages hensyn til den generelle sammenhæng, hvori de anvendes, og de mål, der forfølges med den lovgivning, som de udgør en del af (...).

39 Det fremgår ligeledes af fast retspraksis, at selv om bestemmelser i en overenskomst som ITA ikke efter deres karakter skaber nogen rettigheder for borgerne, som disse i medfør af EU-retten kan påberåbe sig direkte for de nationale domstole, kræver den forrang, som internationale aftaler indgået af Unionen har i forhold til den afledte ret, at denne afledte ret i videst muligt omfang fortolkes i overensstemmelse med disse aftaler, når der findes EU-regler på det omhandlede område (dommen i sagen British Sky Broadcasting Group og Pace, præmis 83 og den deri nævnte retspraksis).

...

42 Hvad angår ordene "giver adgang til internettet, og som gør det muligt at udveksle informationer interaktivt", har WTO-panelet i punkt 7 884 i sin rapport præciseret, at de belyser karakteren af den "kommunikationsfunktion", der er omhandlet i teksten til underposition 8528 71 13 i KN. Det er således apparatets funktionalitet, som er definitionens kernepunkt. Indbygningen af et modem i et apparat opfylder målet om at få adgang til internettet.

...

45 Det fremgår derfor, at ved at udelukke det udstyr, der udfører funktioner svarende til et modems, fra begrebet "modem" på grundlag af tekniske betragtninger, når alene formålet om at kunne give adgang til internettet er relevant med henblik på tariferingen, har de forklarende bemærkninger af 7.maj 2008 om underposition 8528 71 13 indskrænket betydningen af nævnte begreb. Disse bemærkninger er således på dette punkt i strid med KN, og der skal ses bort fra dem.

..."

Efter votering afsagdes

k e n d e l s e :

Landsretten lægger til grund, at parterne er enige om, at de importerede bundkort er set-top bokse, der opfylder beskrivelsen i toldtariffens underposition 8528 71 13, men at varerne ikke indeholder en "videotuner" i traditionel forstand. Parterne er således uenige om, hvordan ordet "videotuner" skal forstås i relation til toldtariffens underposition 8528 71 13.

Hverken toldtariffen eller de forklarende bemærkninger hertil, som var gældende i den omhandlede sagsperiode, indeholder en definition af ordet "videotuner".

Det følger af EU-Domstolens dom den 22. november 2012 i forenede sager C-320/11, C330/11, C-382/11 og C-383/11 (Digitalnet m.fl.), præmis 39, at toldtariffen i videst muligt omfang skal fortolkes i overensstemmelse med ITA (Overenskomsten om handel med informationsteknologiprodukter).

På baggrund heraf og i lyset af EU-Domstolens fortolkning af ordet "modem" i samme dom, jf. præmis 42 og 45, og da parterne er enige om, at de importerede bundkort i sagsperioden ville være omfattet af toldfrihed i henhold til ITA, jf. pkt. 7.981 i WTO's rapport af 16. august 2010, finder landsretten, at der består en sådan tvivl om fortolkningen af toldtariffens underposition 8528 71 13 for så vidt angår ordet "videotuner", at dette må forelægges for EU-Domstolen.

Landsretten finder ikke, at fortolkningen af artikel 236, artikel 220 og artikel 239 i Rådets forordning 2913/92 af 12. oktober 1992 med senere ændringer således som disse bestemmelser er påberåbt af H1 (i likvidation) under sagen, giver anledning til rimelig tvivl.

T h i  b e s t e m m e s :

Den af H1 (i likvidation) fremsatte anmodning om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen for så vidt angår fortolkningen af ordet "videotuner" i toldtariffens underposition 8528 71 13 tages til følge.

Sagen udsat til 1. november 2016 på parternes fælles forslag til spørgsmål til præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen.

Retten hævet.