Dato for udgivelse
08 Dec 2016 08:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Jun 2016 08:43
SKM-nummer
SKM2016.575.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
S-453-16
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, toldsvig, hvidguldsring, ankomsthallen, momsrefusion
Resumé

T var tiltalt for toldsvig. T havde i forbindelse med indrejse den 20. maj 2013 fra Schweiz undladt at angive en hvidguldsring til en toldværdi af 103.425 kr. til SKAT ved ankomsten til lufthavnen. T havde derved unddraget for 29.088 kr. i told.

T forklarede, at ringen var købt i Schweiz og hendes svoger havde betalt den for hende. Det var et lån. Hun skulle så, når hun kom til Danmark overføre pengene til ham. Hun kender ikke toldreglerne. Hun er ikke bekendt med, at told og import af varer har stået på et opslag i lufthavnen. Hun var ikke klar over, at man ville kunne få momsen i Schweiz tilbage. Hun fik bilaget i butikken og fik det stemplet i lufthavnen i Schweiz. I butikken fik hun at vide, at hun skulle give papiret til personalet i lufthavnen i Schweiz, hvilket hun gjorde. Tolderen i lufthavnen i Schweiz havde stemplet hendes papirer, taget en kopi af formularen og hendes pas. Men hun fik ikke noget at vide om at hun skulle foretage sig noget i lufthavnen i Danmark.

Byretten fandt T skyldig i forsætligt at have undladt angive ringen ved ankomsten til lufthavnen. Retten lagde til grund at T havde købt en ring i udlandet, at hun i tolden i lufthavnen i Schweiz, fik afløftet momsen, hvorefter T tog til Danmark, hvor hun gik igennem den grønne udgang uden at standse og uden at oplyse, at hun havde købt ringen. T idømtes en bøde på 55.000 kr. samt skulle betale told og afgifter med 29.088 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 23, stk. 2

Henvisning

-

Østre Landsrets dom af 20. juni 2016. nr. S-453-16

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

(Advokat Claus Tolstrup)

Afsagt af landsdommere

Karen Hald, Ib Hounsgaard Trabjerg og Ina Darby Iwersen (kst.).

.........................................................................................................

Byrettens dom afsagt den 4. februar 2016 nr. 1-8714/2015

T er tiltalt for overtrædelse af toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1,nr. 1,jf.§ 23,stk. 2, ved med forsæt til at undgå betaling af told og afgiftet i forbindelse med indrejse den 20. maj 2013 fra Schweiz at have undladt at angiven hvidguldsring til en toldværdi af kr. 103.425 til SKAT ved ankomsten til lufthavnen, hvorved statskassen blev unddraget kr. 29.088 i told og afgifter.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde samt påstand om betaling af told - og afgifter med 29.088 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Tiltalte har forklaret, at hun har købt ringen i Schweiz. Hendes svoger betalte for hende. Det var ikke en gave. Det var et lån. Hun skulle så når hun kom til Danmark, overføre pengene til ham. Hun kender ikke toldreglerne. Hun har 4 gange været i Schweiz. Hun er ikke bekendt med om told og import af varer er slået på et opslag i lufthavnen. Hun var ikke klar over, at man ville kunne få momsen i Schweiz tilbage. Hun har fået bilaget (54-2) i butikken og hun fik det stemplet i lufthavnen. Hun fik i butikken at vide, at hun skulle give papiret til personalet i lufthavnen. Hun har ikke fået nogen penge tilbage i den anledning. Hun betalte godt 100.000 kr. for ringen, svarende til ca. 17.000 schweizerfranc. Hun har slet ikke tænkt i toldbaner. Hun kunne lide ringen og købte den derfor. Hun gik ud gennem den grønne sluse i lufthavnen. Tolderne ventede på hende og spurgte, om hun kom fra Zürich. Tolderen spurgte, om hun havde købt en ring. Hun bar ringen på venstre hånd. Hun sagde ikke, at hun havde den med hjemmefra Danmark. På det tilstødende kontor fik hun at vide, at de gerne ville se i hendes taske. Deri lå der en æske med en ring fra G1. Den ring, hun havde købt i Schweiz lå der en pose til i hendes taske. I butikken oplyste de ikke noget om, hvad hun skulle foretage sig, når hun kom til Danmark. Hun fik som nævnt stemplet i lufthavnen, hvor hun fandt toldkontoret. Tolderen tog en kopi af formularen og hendes pas. Tolderen sagde ikke noget om, hvad hun skulle gøre i København.

Foreholdt bilag 18-1 har hun forklaret, at det ikke er korrekt, hvad der står i bilaget. Da hun talte om A-ringen, var det den, der lå i tasken.

Tolderen spurgte til ringen på hånden.

Vidnet PC har forklaret, at han, der er ansat i tolden i lufthavnen, har været beskæftiget med smuglerikontrol igennem sit arbejdsliv på 31 år. Der er indgået en aftale mellem EU og Schweiz i 1972, hvorefter man informerer hinanden, hvis der er relevante oplysninger for toldbehandling. Det blev meddelt fra tolderne i Zürich, at en dansk statsborger havde fået momsen refunderet i Schweitz. Man skal henvende sig til toldvæsenet, når man herefter ankommer til EU. På den anden side melder Danmark videre til Schweiz, når en schweizer indkøber i Danmark og får afløftet momsen. Ifølge den instruks, der foreligger, reagerer man på indkøb i størrelsesorden mellem 40.000 og 50.000 kr., hvorefter der udvises agtpågivenhed fra toldvæsenets side. Når man får afløftet momsen, skal man forevise pas, flybilletter og varen. Han oplyser udenlandske borgere om, at de skal være opmærksomme på toldreglerne, når de kommer frem til deres bestemmelsesland. Han siger som regel til de der henvender sig, at de skal gå i den røde kanal, når de kommer frem. Han er dog ikke forpligtet til at sige sådan. I den konkrete sag havde kvinden en dyr ring på venstre hånd.

Toldvæsenet var blevet underrettet fra Schweiz, og det påhviler derefter kvinden at gå gennem den røde kanal. Han har dog aldrig set en gå gennem rød kanal fra Schweiz, når man havde fået afløftet momsen. Toldvæsenet prioriterer, og her holdt man øje med signalementet af kvinden, som man havde fået og foretog stikprøver for id-kontrol i den grønne kanal. Han husker, at der var travlt den pågældende dag, og at en kvinde og en mand svarede til det signalement, de havde fået. Det var der et par stykker mere, der gjorde, og de foreviste id, hvorefter de kunne gå videre. I denne sag foreviste tiltaltes ægtefælle pas, og tiltalte blev genkendt efter beskrivelsen. Han bad dem træde nærmere til kontrol i kontrolrummet, og han spurgte til ringen, som kvinden bar på venstre hånd. Hun oplyste, at den havde hun købt i Danmark, og at hun ikke havde købt den i Schweiz.

Foreholdt, at momsen var blevet løftet af i Schweiz, og de havde fået underretning herom, erkendte tiltalte, at hun havde købt ringen i Schweiz.

Han husker ikke nærmere om, hvorvidt han så i tiltaltes taske, men han ser normalt i tasken, når der opstår sådanne situationer. Han husker ikke om han har talt med tiltalte om andre smykker. At hun har haft en ring nr. 2 med, siger ham ikke umiddelbart noget. Udregnet efter de regler, som han arbejder under, udgjorde tolden herefter 29.000 kr. og bøden udgør 55.000 kr., som er det dobbelte af den beregnede told og moms.

Afhørt af forsvarer har han forklaret, at tiltaltes medrejsendes reaktion var, at komme helt op i det røde felt. Han tror, at tiltalte og ægtefællen blev forskrækkede over bødens størrelse. Han har læst rapporten i bilag 18.1 og han erindrer om den pågældende dag, men ikke nærmere detaljer fra dagen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges til grund, at tiltalte, T havde købt en ring i Schweiz og at hun i tolden i lufthavnen fik afløftet momsen. Herefter tog hun til Danmark, hvor hun gik igennem den grønne udgang, hvor hun efter vidnets PC's forklaring ikke standsede og ikke oplyste, at hun havde købt ringen, førend han forgæves havde spurgt om, hvorvidt hun i Schweitz havde købt ringen på venstre hånd, og derefter, da han foreholdt hende, at momsen var løftet af i Schweiz, og toldvæsenet havde fået underretning herom, erkendte forholdet. Tiltalte findes herved forsætligt at have undladt at angive en hvidguldsring til en toldværdi af 103.425 kr. til SKAT ved ankomsten til lufthavnen. Tiltalte er således skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes efter toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 23, stk. 2 til en bøde på 55.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden fastsættes som nedenfor bestemt.

Tiltalte skal betale told og afgifter med 29.088 kr.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

T skal betale en bøde på 55.000 kr. samt told og afgifter med 29.088 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 20 dage.

..................................................................................................

Østre Landsrets dom af 20. juni 2016. nr. S-453-16

Byrettens dom af 4. februar 2016 (1-8714/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har nedlagt endelig påstand om stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet PC. Der er endvidere afgivet forklaring af vidnet TJ.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at det udførselsdokument, som hun under­ skrev i butikken, indebar, at den schweiziske butik reducerede prisen med den schweiziske moms allerede i butikken. Hun fik at vide, at hun skulle forevise udførelsesdokumentet for toldmyndighederne i lufthavnen i Zürich. Hun havde ikke forholdt sig til konsekvenserne i Danmark af, at hun blev momsfritaget i Schweiz. Hun har ikke tænkt over, at hun skrev under på, at hun var bekendt med reglerne om momsfritagelse.

Foreholdt afhøringsrapport af 8. september 2015, s. 2, 3. afsnit, forklarede tiltalte, at de måtte forvente, at toldmyndighederne i Schweiz havde sagt det til hende, hvis der skulle ske fortoldning i Danmark. Hun blev først klar over, at der var et toldspørgsmål i Danmark, da hun blev standset i tolden i Danmark. Der var ingen hos den schweiziske klinik eller de schweiziske toldmyndigheder, der fortalte hende, hvordan hun skulle forholde sig, når hun kom til lufthavnen.

Da hun ankom til tolden i lufthavnen, stod der to toldere i "grøn" sluse lige efter, at området var blevet delt i "rød" og "grøn" sluse. Hun blev straks standset af toldere. Hun bar den ring, hun havde købt i Schweiz, og der lå en anden ring i hendes taske. Hun var ikke i tvivl om, at toldernes spørgsmål handlede om den ring, hun havde købt i Schweiz, og hun foreviste straks ringen for tolderne. Hun erindrer ikke, hvornår hun fik at vide, at de danske toldmyndigheder havde fået en underretning fra Schweiz.

Hun har ikke ændret forklaring i lufthavnen og herunder først forklaret, at hun ikke havde købt en ring i Schweiz. Hun har været i Schweiz tre til fire gange og rejser i øvrigt ikke ofte. I lufthavnen blev hun spurgt til, hvad hun havde i tasken. I tasken lå der en æske med en ring, som hun havde købt hos Guldsmed G1 i Y1-by. Det er ikke realistisk at tro, at der skulle være tale om forveksling af ringene. Stemningen i lufthavnen var i orden. De talte til hinanden i et pænt sprog. Hendes mand var ikke "oppe i det røde felt".

Vidnet PC har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke ved, om de schweiziske toldmyndigheder også fortæller folk, at de skal gå gennem "rød sluse" ved ankomst.

Tiltalte blev i lufthavnen standset i slusen, hvor hun bekræftede sin identitet. De gik herefter hen til skranken, og ved skranken lagde han mærke til ringen på tiltaltes venstre hånd, og han spurgte, om den var købt i Schweiz, hvilket tiltalte benægtede. Han pegede på ringen, og tiltalte kan ikke have været i tvivl om, hvilken ring der var tale om. Herefter hentede han telefaxen fra de schweiziske myndigheder, hvorefter tiltalte ændrede sin forklaring.

Hvis man har købt varer for mere end 3.250 kr. i et ikke EU-land, skal man gå i "rød sluse" og betale told og afgift. Der er et opslag lige uden for slusen, hvoraf det også fremgår, at man skal gå i "rød sluse", hvis man er i tvivl. Det forekommer dagligt. Udførelsesdokumentet er en national schweizisk erklæring og er en form for eksporterklæring, der giver adgang til momsrefusion i Schweiz. Ansvaret for at angive varen påhviler transportøren, uanset om varen er købt for lånte midler.

Underretningen af 20. maj 2013 fra de schweiziske toldmyndigheder til de danske told­ myndigheder er en individuel underretning. Det kan man se af den beskrivelse, der er inde­ holdt i underretningen. Der er ikke tale om en standardpassus, når det er anført i underretningen, at der er en formodning om, at varerne ikke vil blive deklareret ved ankomsten til Danmark.

Tiltalte, hendes mand, en kollega og han selv var til stede ved skranken. Tiltaltes ægtefælle blev rigtig vred og nævnte sin advokats navn, da han hørte om beløbsstørrelserne i sagen. Både han og hans kollega forholdt sig rolige, hvilket han også har anført over for ledelsen i SKAT i forbindelse med, at han blev bedt om en udtalelse i anledning af klagesagen. Det var også hans kollegas opfattelse, at han havde behandlet sagen på en ordentlig måde. Både tiltalte og hendes mand virkede overraskede over bødens størrelse, men ikke over bøden som sådan.

Hvis man køber med momsrefusion i Danmark, skal den danske erklæring stemples i tolden og herefter sendes tilbage til butikken med stemplet. Hvis en sådan tilbagesendelse ikke finder sted, vil kunden blive pålagt momsen. Han ved ikke, hvordan proceduren er i Schweiz.

Han kan ikke huske, om der også blev talt om en anden ring i forbindelse med episoden.

Vidnet TJ har forklaret blandt andet, at han er tiltaltes samlever og deltog i rejsen til Schweiz, ligesom han var med, da ringen blev købt. De blev ikke orienteret om, hvordan de skulle forholde sig ved ankomsten til Danmark i forhold til toldmyndighederne. Der blev udfyldt et udførselsdokument i forretningen, og de fik at vide, at de skulle aflevere dokumentet hos toldmyndighederne i lufthavnen i Schweiz. De schweiziske toldmyndigheder tog blot imod dokumentet og ønskede god rejse. Der blev ikke ydet anden vejledning. Han husker ikke, at der på noget tidspunkt blev talt om moms.

Ved ankomsten til lufthavnen overvejede de ikke nærmere, om de skulle forholde sig på en bestemt måde i anledning af købet af ringen. De fulgte derfor bare strømmen gennem tolden.

Der stod i toldslusen to toldere og ventede på dem. De bad om at se tiltaltes taske, fordi de havde købt en ring i Schweiz. De blev bedt om at vise, hvad de havde i tasken, og tolderne sagde, at både ringen i tasken og tasken så nye ud, ligesom de fik at vide, at de skulle have kvitteringer med på tasker og ringe, også selvom de var købt i Danmark, når de rejste i udlandet. Da tolderne spurgte til ringen på tiltaltes finger, sagde de, at den var købt i Schweiz. De havde ikke noget at skjule og prøvede ikke på noget tidspunkt at foregive, at ringen ikke var købt i Schweiz. Efter at have stået ved skranken kom de ind på et lille kontor. Han var imidlertid ikke til stede under hele forløbet, idet han stod for at foretage betaling af depositum. Da de gik gennem tolden, troede de på intet tidspunkt, at de gjorde noget forkert. Det er ikke korrekt, at det først var efter, at tolderne havde oplyst, at de havde flet oplysninger fra de schweiziske myndigheder, at de selv oplyste, at ringen var købt i Schweiz.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet. Den forklaring, der i landsretten er afgivet af vidnet TJ kan ikke føre til en anden vurdering af sagen.

Straffen findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t :

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.