Dato for udgivelse
08 Dec 2016 08:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Dec 2012 10:34
SKM-nummer
SKM2016.576.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
S-2808-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, registreringsafgift, identitet, papegøjenummerplade
Resumé

T var tiltalt for forsætlig overtrædelse af registreringsafgiftsloven ved at have kørt rundt i en bil med papegøjenummerplader på trods af at bilen ikke utvivlsomt var konstrueret og indrettet til godstransport. Der var fastmonteret bagsæder til flere passagerer i varerummet, ligesom adskillelsen mellem førerkabinen og varerummet var fjernet. T havde derved unddraget for 182.182 kr. i registreringsafgift.

Byretten fandt T skyldig i grov uagtsom overtrædelse af registreringsafgiftsloven. Den fandt ikke grundlag for at fastslå, at T i sin ejer tid har benyttet bilen med bagsæderne fastmonteret og ikke tilstrækkeligt belæg for at fastslå, at T forsætligt har søgt at unddrage afgift. Men T havde ved at anvende bilen i den beskrevne stand i perioden fra den 23. december 2010 til den 10. februar 2011. T handlet groft uagtsomt. T idømtes en bøde på 90.000 kr.

Byretsdommen blev anket af anklagemyndigheden med påstand om formildelse.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, med den ændring at bøden blev nedsat til 80.000 kr.

Reference(r)

Registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 4, jf. § 5, stk. 1, nr. 2

Henvisning

-

Østre Landsretsdom af 21. december 2012, 2. afdeling, nr. S-2808-12

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

(Advokat Kirsten Bindstrup, besk.)

Afsagt af landsdommere

Anne Thalbitzer, Louise Saul og Søren Stig Andersen (kst.)

-----------------------------------------------------------

Byrettens dom af 27. august 2012, nr. 8-2607/2011

Under denne sag, hvor der har medvirket domsmænd ved behandlingen har politiet ved anklageskrift af 15. august 2011 rejst tiltale mod T for

Overtrædelse af registreringsafgiftsloven, lovbekendtgørelse nr. 124 af 8. februar 2011 om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 4, jf. § 5, stk. 1, nr. 2,

ved i perioden fra 23. december 2010 til 10. februar 2011, med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have anvendt og ladet anvende et afgiftspligtigt køre­tøj, VW Touareg, reg.nr. ...Q (papegøjenummerplader) til kørsel i Danmark, her­ under på Sjælland, i strid med betingelserne for bilens afgiftsberigtigelse, på trods af at køretøjet ikke utvivlsomt var konstrueret og indrettet til godstransport, idet der var fastmonteret bagsæder til flere passagerer i varerummet, ligesom adskillelsen mellem førerkabine og varerum var fjernet, hvilket blev konstateret den 10. februar 2011 på Y1-adresse i Y2-by, hvor tiltalte blev standset af politiet, hvorved køretøjet havde mistet sin afgiftsmæssige identitet, alt hvorved statskassen blev unddraget registreringsafgift med 182.182 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte idømmes fængsels og om, at tiltalte endvidere idømmes en tillægsbøde på 91.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne politiassistent LJ, NC, LT og IM.

Forklaringerne blev lydoptaget ved rumoptagelse. Forklaringerne er ikke gengivet i retsbogen eller dommen, jf. retsplejelovens § 711, jf. § 712.

SKAT foretog efter beslaglæggelsen af tiltaltes bil den 10. februar 2011 en beregning af bilens afgiftspligtige værdi som henholdsvis personbil og som varevogn og afkrævede på denne baggrund i en afgørelse af 17. marts 2011 tiltalte en registreringsafgift 182.182 kr.

Tiltalte påklagede afgørelsen til Landsskatteretten, som den 23. august 2011 stadfæstede SKATs afgørelse. Landsskatterettens afgørelse er efter det oplyste indbragt for dom­ stolene.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Tiltalte har om sine personlige forhold blandt andet forklaret, at han er selvstændig entreprenør med en god forretning og bor sammen med sin ægtefælle og hendes barn.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter vidnet NCs forklaring lægger retten til grund, at den omhandlede bil oprindeligt var varigt indrettet som varebil, men at vidnet til brug for sit eventuelle salg af bilen i Tyskland fjernede rumadskillelsen mellem førerkabinen og varerummet og en kasse monteret bag forsæderne, ligesom vidnet i hvert fald løst isatte 2 bagsæder med plads til ialt 3 passagerer.

Efter tiltaltes forklaring og vidneforklaringerne fra NC, politiassistent LJ og LT og sammenholdt med de optagne fotos lægger retten til grund, at bilen oprindeligt var indrettet som en personbil med bagsæder, og at de beslag m.m., som forefandtes i bunden, stammer herfra.

Efter de samme forklaringer og sammenholdt med de optagne fotos lægger retten endvidere til grund, at bilen, da tiltalte købte denne, og mens tiltalte benyttede denne fra den 23. december 2010 til den 10. februar 2011, ikke var forsynet med den påkrævede rumadskillelse mellem førerkabinen og varerummet, at kassen, som tidligere var monteret i mellemrummet mellem bagagerummet og forsæderne var fjernet, at der i bilen i stedet lå overdækkede bagsæder, som omend ikke helt let kunne fastmonteres med plads til 3 passagerer, og at der i højre side var monteret sikkerhedssele.

Retten finder, at disse forhold samlet har en karakter som medfører, at bilen ikke længere kan karakteriseres som utvivlsomt konstrueret og indrettet til godstransport, jf. registreringsafgiftsloven § 5, stk. 1, nr. 2.

Det må endvidere efter forklaringerne lægges til grund, at tiltalte ved købet var, eller i umiddelbar forlængelse heraf, blev bekendt med disse faktiske forhold ved bilen.

Retten finder ikke grundlag for at fastslå, at tiltalte i sin ejertid har benyttet bilen med bagsæderne fastmonteret, og retten finder ikke tilstrækkeligt belæg for at fastslå, at tiltalte forsætligt har søgt at unddrage statskassen afgift.

Retten finder imidlertid, at tiltalte ved at anvende bilen i den beskrevne stand i perioden fra den 23. december 2010 til den 10. februar 2011 har handlet groft uagtsomt og derved gjort sig skyldig i overtrædelse af registreringsafgiftsloven.

Retten finder ikke grundlag for at forkaste den af SKAT foretagne skønsmæssige beregning af afgiftsgrundlaget for den opkrævede registreringsafgift, hvilken beregning blev benytte ved SKATs afgørelse, som blev stadfæstet af Landsskatteretten.

Straffen fastsættes derfor i medfør af registreringsafgiftsloven, jf. nu lovbekendtgørelse nr. 615 af 7. juli 2012 om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. § 27, stk. 1, nr. 4, jf. § 5, stk. 1, nr. 2, til en bøde på 90.000 kr. med forvandlingsstraf på fængsel i 20 dage.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte T skal betale en bøde på 90.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale halvdelen af sagens omkostninger.

----------------------------------------------------

Østre Landsretsdom af 21. december 2012, 2. afdeling, nr. S-2808-12

Byrettens dom af 27. august 2012 (8-2607/2011) er anket af anklagemyndigheden med påstand om formildelse, således at T idømmes en bøde på 80.000 kr.

T har nedlagt påstand om rettens mildeste dom.

Landsrettens begrundelse og resultat

I overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand nedsættes bøden til 80.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 30 dage.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Byrettens dom i sagen ændres, således at T straffes med en bøde på 80.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 30 dage.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.