Dato for udgivelse
13 Dec 2016 07:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Oct 2016 06:57
SKM-nummer
SKM2016.594.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-1361-16
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Værdiansættelse af aktier, syn, skøn
Resumé

I en verserende retssag mellem SKAT og en skatteyder traf Byretten beslutning om, at der skulle udmeldes syn og skøn, og at dette skulle varetages af to skønsmænd med hver deres faglige kompetenceområde. Parterne ar enige om at anmode FSR - Danske Revisorer om at komme med forslag til en egnet skønsmand. Parterne var imidlertid ikke enige om, hvorvidt der i tillæg hertil skulle udmeldes endnu en skønsmand, der var branchekyndig indenfor militærindustrien. Byretten fandt, at der skulle udmeldes to skønsmænd.

SKAT kærede afgørelsen til   landsretten. Landsretten gav SKAT medhold, idet landsretten udtalte, at spørgsmålet om, hvorvidt der skal udpeges en eller flere skønsmænd, afgøres efter en konkret vurdering og under hensyntagen til bl.a. karakteren.af de spørgsmål, der ønskes stillet, og om der er behov for mere end en skønsmand.

Landsretten fandt ikke, at der var behov for ud over en regnskabskyndig skønsmand også at udpege en branchekyndig skønsmand.

Landsretten tog derfor SKATs påstand til følge.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 47

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2016-2, A.A.11.2.4

Parter

SKAT

mod

A

Afsagt af landsretsdommer

Torben Geneser, Michael Ellehauge og Jeanette Bro Fejring (kst.)

Sagens oplysninger

A har anmodet retten i Y1-by om isoleret bevisoptagelse i form af syn og skøn i forbindelse med en verserende skattesag, jf. skatteforvaltningslovens § 47, jf. retsplejelovens§ 343.

Ved kendelse af 15. august 2016 har Byrettens bestemt, at der under den isolerede bevisoptagelse skal medvirke 2 skønsmænd henholdsvis en regnskabskyndig skønsmand og en branchekyndig skønsmand.

Kendelsen er kæret af SKAT med påstand om, at der under den isolerede bevisoptagelse skal medvirke en skønsmand og ikke to skønsmænd.

A har påstået stadfæstelse.

Parterne er efter det oplyste enige om, at der skal medvirke en regnskabskyndig skønsmand, og at FSR - Danske Revisorer skal anmodes om at komme med forslag hertil. Parterne er derimod ikke enige om, hvorvidt der også skal medvirke en branchekyndig skønsmand.

Landsretten afsagde

K e n d e l s e:

Det fremgår at retsplejelovens § 198, stk. 1, at retten kan udpege en eller flere skønsmænd. Det må afgøres efter en konkret vurdering og under hensyntagen til bl.a. karakteren af de spørgsmål, der ønskes stillet, om der er behov for mere end en skønsmand.

Den isolerde bevisoptagelse vedrører værdiansættelsen af aktier i to holdingselskaber pr. 30. juni 2010. Det må formodes, at en revisor, der udpeges af FSR-Danske Revisorer, har et bredt kendskab til forskellige typer virksomheder og værdiansættelsen af disse.

Det kan på denne baggrund ikke antages, at der er behov for ud over en regnskabskyndig skønsmand også at udpege en branchekyndig skønsmand. Landsretten tager derfor SKATs påstand til følge.

T h i  b e s t e m m e s:

Byrettens kendelse ændres-, således at der under den isolerede bevisoptagelse skal medvirke en skønsmand og ikke to skønsmænd.

Kæremålets omkostninger ophæves.

Kæreafgiften skal betales tilbage.

Sagen sluttet.

..................................................................................................

Byrettens kendelse, den 15. august 2016, sags nr. BS 150-380/2016

Ingen var indkaldt eller mødt.

Der blev fremlagt:

  • Anmodning om isoleret bevisoptagelse med bilag
  • Mail af 22. maj 2016 fra SKAT
  • Processkrift af 24. juni 2016 med bilag 1-2
  • Processkrift af 12. juli 2016 fra SKAT
  • Replik af 14. juli 2016
  • Duplik af 11. august 2016
  • Udkast til skønstema.

Ved det fremlagte har rekvirenten anmodet om, at der udpeges 2 skønsmænd under den isolerede bevisoptagelse henholdsvis en regnskabskyndig og en branchekyndig, og at FSR bringer en regnskabskyndig skønsmand i forslag og at FAD bringer en branchekyndig skønsmand i forslag.

SKAT har erklæret sig indforstået med, at der udpeges en regnskabskyndig skønsmand, og at FSR bringer en sådan i forslag, men har protesteret mod, at der udpeges en branchekyndig skønsmand, og at FAD bringer en sådan i forslag.

Parternes synspunkter fremgår af det fremlagte. Der afsagdes følgende

K e n d e l s e:

Efter karakteren af de spørgsmål, som skal afklares under den isolerede bevisoptagelse sammenholdt med det i øvrigt foreliggende om sagens karakter, beslutter retten, at der under sagen skal medvirke 2 skønsmænd som begæret af rekvirenten.

Den regnskabskyndige skønsmand bringes i forslag af FSR og der er - på det foreliggende grundlag - ikke holdepunkter for at antage, at FAD - brancheorganisationen Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark - er uegnet eller inhabil til at bringe en skønsmand i forslag, hvorfor den branchekyndige skønsmand bringes i forslag af FAD. Derfor

b e s t e m m e s:

Der skal under den isolerede bevisoptagelse medvirke 2 skønsmænd henholdsvis en regnskabskyndig skønsmand og en branchekyndig skønsmand.

FSR bringer en regnskabskyndig skønsmand i forslag, og FAD bringer en branchekyndig _skønsmand i forslag.

Sagen udsat herpå.

Retten hævet.