Dato for udgivelse
15 dec 2016 07:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 jun 2016 07:58
SKM-nummer
SKM2016.600.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 10-978/2015
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Personlig indkomst
Resumé

Sagsøgeren indleverede ikke selvangivelse for indkomståret 2009 rettidigt, hvorfor skattemyndighederne skønsmæssigt fastsatte sagsøgerens indkomst til 135.000,-. Efter udløb af fristen for ordinær genoptagelse anmodede sagsøgeren om ekstraordinær genoptagelse i september 2013, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8. 

Sagsøgeren gjorde gældende, at han ikke kunne varetage sine interesser som følge af psykisk sygdom. Sagsøgeren havde fremlagt sygejournaler for dele af perioden, og sagsøgerens revisor havde i sagen ved Landsskatteretten udarbejdet en råbalance som viste, at skatteansættelsen skulle have været lavere. 

Retten udtalte, at det forhold, at råbalancen viste, at indkomsten skulle være 100.729 kr. lavere end som fastsat af skattemyndighederne, ikke udgjorde særlige omstændigheder. Derudover udtalte retten, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at sagsøgeren i hele den relevante periode på grund af psykisk sygdom har været forhindret i at anmode om genoptagelse af skatteansættelsen for 2009, hvorfor retten ikke fandt, at der var sådanne "særlige omstændigheder" i § 27, stk. 1 nr. 8's forstand.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8

 

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2016-2, A.A.8.2.2

Redaktionelle noter

Senere instans: Se Vestre Landsrets dom - SKM2017.242.VLR

Appelliste

Parter

A

(Advokat, Khuram Ahmed)

mod

Skatteministeriet

(Kammeradvokaten, v/advokatfuldmægtig Stine Maria Scheibel)

Afsagt af byretsdommer

Grith Rosleff

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen drejer sig om, hvorvidt betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af sagsøgerens skatteansættelse for 2009 er opfyldt.

Sagsøgeren, A, har nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgers skattegrundlag for 2009 genoptages ekstraordinært og dermed sker en hjemvisning til SKAT.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har påstået frifindelse. Sagen er anlagt den 19. maj 2015.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Landsskatteretten traf den xx. februar 2015 følgende afgørelse:

"...

Sagens emne

Påstand om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2009, jf. skatteforvaltningsloven (SFL) § 27, stk. 1, nr. 8.

Klagepunkt

SKATs

afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

2009

Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse

Nej

Ja

Nej

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Møde mv.

Der har været afholdt møde mellem klagerens repræsentant og Skatteankestyrelsens sagsbehandler den 28. maj 2014.

Faktiske oplysninger

Klageren har siden 1994 været ejer af virksomheden G1.

Klageren har ikke rettidigt indgivet selvangivelse for 2009. SKAT har for indkomståret 2009 ansat den skattepligtige indkomst skønsmæssigt til 135.000 kr. Der er ligeledes ikke indgivet selvangivelse for indkomstårene 2010 - 2012.

SKAT har modtaget anmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2009 den 24. september 2013 og en korrigeret anmodning 12. oktober 2013.

Det er oplyst, at klageren i perioden omkring indkomstårene 2009-2012 har været psykisk belastet, blandt andet som følge af at et konkurrerende selskab har anvendt klagerens firmanavn G1. Endvidere afgik klagerens mor ved døden i samme periode. Dødsdatoen er ikke oplyst.

Klageren har fremlagt et udateret brev fra klageren til politiet adresseret til vicepolitikommissær LP omhandlende en fejlregistrering af en firmabil i forbindelse med vejledning foretaget af en ansat ved politiet på Motorkontoret om firmaregistrering af bilen.

Fejlregistreringen medførte, at andre virksomheder havde mulighed for at anvende navnet " G1."

Repræsentanten har i forbindelse med sagens behandling i Skatteankestyrelsen indsendt følgende:

  • Råbalance for indkomståret 2009
  • Redegørelse for As sygdomsforløb
  • Oplysning om hvornår As mor døde

Af den indsendte råbalance for indkomståret 2009 fremgår, at virksomhedens resultat før renter og afskrivninger udgør 33.251,13 kr. og efter afskrivninger et resultat på 57.003,99 kr.

Ligeledes er der indsendt dokumentation for, at klagers moder afgik ved døden i 2010.

SKATs afgørelse

SKAT har lagt til grund, at fristen for ordinær genoptagelse for indkomståret 2009 udløb 1. maj 2013, jf. SFL § 26, stk. 2.

Klageren er ikke berettiget til ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen, da betingelserne i SFL § 27, stk. 1 og stk. 2, ikke anses for opfyldt.

SKAT har henvist til, at det ikke er dokumenteret, at der foreligger særlige omstændigheder, som har gjort at klageren ikke har kunnet aflevere selvangivelsen indenfor den ordinære frist for genoptagelse af indkomstansættelsen.

SKAT har henvist til SKM2013.487.BR, hvor ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen blev afvist, da der ikke forelå en egentlig lægeerklæring.

SKAT har på det foreliggende grundlag ikke fundet, at der er mulighed for ekstraordinær genoptagelse efter SFL § 27, stk. 1, nr. 1-8 eller stk. 2 og har fastholdt den skønsmæssige ansættelse af overskud af virksomhed for indkomståret 2009.

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har principiel nedlagt påstand om, at klageren for indkomståret 2009 har opfyldt de særlige omstændigheder for, at skatteansættelsen kan genoptages ekstraordinært efter SFL § 27, stk. 1, nr. 8. Såfremt der sker genoptagelse af indkomstansættelsen for 2009, nedlægges der subsidiær påstand om, at overskud af selvstændig virksomhed nedsættes til 34.271 kr.

Det er urimeligt at opretholde en skatteansættelse, der er fastsat på et fejlagtigt grundlag.

Der er tale om særlige omstændigheder, bl.a. fordi klageren i en længevarende periode har været under en psykisk belastning, hvilket har medført, at klageren ikke har henvendt sig til SKAT på et tidligere tidspunkt.

Sygdomsforløbet er dokumenteret, hvorfor der i nærværende sag er grundlag for ekstraordinær genoptagelse, jf. SKM2013.487.BR.

Der er endvidere henvist til, at der nu er udarbejdet en råbalance, der udviser et resultat af virksomhed, der er 100.729 kr. lavere end det selvangivne. Klageren har derfor anmodet om, at den skattepligtige indkomst nedsættes med 100.729 kr.

Fristen på 6 måneden fra det tidspunkt, hvor klageren har opnået kundskab om, at indkomstansættelsen var skønnet for høj af SKAT, og indtil tidspunktet hvor klageren har rettet henvendelse til SKAT er overholdt, jf. reglerne i SFL § 27, stk. 2.

Landsskatterettens afgørelse og begrundelse

Efter SFL § 26, stk. 2, skal en skattepligtig, der ønsker at få ændret sin ansættelse, senest den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

Klageren har anmodet om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2009 den 24. september 2013. Anmodningen er således ikke fremsendt indenfor fristen i skattestyrelseslovens § 26, stk. 2, idet anmodningen skulle have været fremsendt senest 1. maj 2013.

Spørgsmålet om genoptagelse skal herefter afgøres efter bestemmelsen om ekstraordinær genoptagelse, jf. SFL § 27, stk. 1. Betingelserne for ekstraordinær genoptagelse er anført i bestemmelsen, som er udtømmende.

SFL § 27, stk. 1, nr. 1-7, indeholder en række objektive grunde til genoptagelse. Retten finder, at klager ikke opfylder betingelserne for genoptagelse efter disse.

Herefter kan spørgsmålet om genoptagelse alene afgøres efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8. Ifølge § 27, stk. 1, nr. 8, kan ansættelser genoptages ekstraordinært, når der foreligger særlige omstændigheder.

Ifølge bemærkningerne til den tidligere bestemmelse i skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 8, er bestemmelsens anvendelsesområde tilfælde, hvor der foreligger særlige omstændigheder, der fører til, at det må anses for urimeligt, at opretholde ansættelsen udenfor de tilfælde, hvor genoptagelse kan ske efter de objektive grunde i bestemmelsen. Af bemærkningerne fremgår, at bestemmelsen bl.a. kan finde anvendelse i tilfælde, hvor en urigtig ansættelse skyldes svig fra tredjemand eller andre særlige omstændigheder, der ikke kan bebrejdes den skattepligtige, eller hvor skattemyndigheden har foretaget en åbenbar urimelig skønsmæssig ansættelse.

Bestemmelsen giver derimod ikke grundlag for genoptagelse i tilfælde, hvor den skattepligtige har glemt et fradrag, eller hvor myndighederne har fortolket lovgivningen eller sagsforholdet forkert, medmindre myndighederne i den forbindelse har handlet ansvarspådragende.

To af Landsskatterettens medlemmer, herunder retsformanden finder ikke, at klageren har dokumenteret, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, som kan begrunde, at der kan ske ekstraordinær genoptagelse efter SFL § 27, stk. 1, nr. 8.

Der henses til, at der ikke foreligger lægeerklæring på, at klageren i perioden indtil udløb af den ordinære frist for genoptagelse den 1. maj 2013, altså i en periode på mere end tre år, på grund af sygdom, har været ude af stand til at rette henvendelse til SKAT om forholdet.

Der kan i øvrigt henvises til SKM2013.487.BR, hvor sagsøger ikke havde godtgjort, at han befandt sig i en tilstand, hvorefter han var ude af stand til at indsende selvangivelse eller inden for fristen at fremsætte begæring om genoptagelse, forelå sådanne særlige omstændigheder, at SKAT kunne behandle sagen trods fristoverskridelsen.

Et retsmedlem finder, at der foreligger særlige omstændigheder jf. SFL § 27, stk. 1, nr. 8, der kan begrunde genoptagelse af indkomstansættelsen.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.

..."

Der har været fremlagt udskrifter af journal fra Psykiatrisk Skadestue vedrørende A. Det fremgår heraf bl.a., at A den xx. oktober 2010 henvendte sig frivilligt i Psykiatrisk Skadestue, hvor han fremstod paranoid psykotisk med behandlingsbehov. Da A samme dag forlod Psykiatrisk Skadestue blev han afsluttet til egen læge. A var senere indlagt en enkelt nat fra den xx. november 2011, hvorefter han blev udskrevet til forsorgshjem.

Der har endvidere været fremlagt journal for A fra psykiatrien for perioden fra den xx. december 2010 til den xx. december 2011. Heraf fremgår bl.a., at A den xx. december 2010 var til for-samtale. Da A ikke ønskede behandlingstilbud, blev forløbet afsluttet den xx. februar 2011.

Der har endelig været fremlagt journalmateriale for PRP Ambulant psykose enhed Y1-by for perioden xx. december 2011 til xx. januar 2016.

Der foreligger ikke journalnotater for perioden mellem den xx. februar 2011, og indtil A frivilligt lod sig indlægge den xx. november 2011, ligesom der ikke er fremlagt egentlige lægeerklæringer vedrørende As helbredsmæssige tilstand.

Parternes synspunkter

A har til støtte for sin påstand gjort gældende, at betingelserne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, hvorefter der kan ske genoptagelse af en skatteansættelse, hvor der foreligger særlige omstændigheder, er opfyldt. Sagsøger er diagnosticeret paranoid skizofreni, episodisk remitterende, og sagsøger har gennem en længere årrække fra slutningen af 2010 tiltagende har fået det værre, hvilket kulminerede med sagsøgers indlæggelse i sensommeren 2013. Sagsøger har anmodet om hjælp fra myndighederne - ikke alene i forhold til hans psykiske tilstand men ligeledes udtrykt behov for hjælp til en række praktiske og økonomiske gøremål, da han ikke længere var i stand til selv at håndtere disse. Der er således sammenfald mellem sagsøgers tiltagende dårlige psykiske tilstand og den for genoptagelse af sagsøgers beskatningsgrundlag 2009, relevante periode. Umiddelbart før sagsøgers indlæggelse i sensommeren, har sagsøger på opfordring af sin bror, antaget en revisor, som allerede den 24. september 2013 fremsender en anmodning om ekstraordinær genoptagelse af sagsøgers skatteansættelse for 2009.

At de særlige omstændigheder i sagsøgers sag således ikke er sandsynliggjort ved fremlæggelse af en egentlig lægeerklæring men derimod dokumenteret gennem de fremlagte journaler, ændrer således ikke på, at sagsøger har sandsynliggjort, at der har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at der ikke er fremsendt anmodning om genoptagelse inden for den ordinære frist.

I forbindelse med Landsskatterettens behandling af sagen har sagsøger fremlagt nye oplysninger i form af råbalance for 2009. Den fremlagte råbalance er utvivlsom af betydning for sagsøgers skatteansættelse og SKAT ville med overvejende sandsynlighed været nået til et andet resultat. Da det må anses for urimeligt at opretholde ansættelsen, skal ansættelsen hjemvises til SKAT til fornyet behandling.

Skatteministeriet har gjort gældende, at A ikke har godtgjort, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af hans skatteansættelse for indkomståret 2009 i henhold til skatteforvaltningslovens § 27 er opfyldt. A har ikke har påvist, at der foreligger "særlige omstændigheder" i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8's forstand. Såvel bestemmelsens ordlyd, placeringen afslutningsvis i stk. 1 som en "opsamlingsbestemmelse", samt forarbejderne, herunder eksemplerne i forarbejderne, lægger op til et snævert anvendelsesområde for bestemmelsen. Det er med de fremlagte journaler dokumenteret, at A lider af psykiske problemer. Men det er derimod ikke dokumenteret, at dette har udgjort en forhindring, som har bestået i hele perioden, dvs. fra 2010 til 1. maj 2013, ligesom det ikke er dokumenteret, at As diagnose er ensbetydende med, at han ikke derved har været i stand til at varetage sine økonomiske interesser i samme periode. Dertil kommer, at der ikke er grundlag for at antage, at A i perioden frem til 1. maj 2013 var forhindret i generelt at varetage sine interesser. I den forbindelse fremhæves, at A bl.a. var i stand til at drive sin virksomhed G1 med et overskud i 2010-2011.

En genoptagelse af skatteansættelsen for et givent indkomstår er alene relevant, såfremt skatteansættelsen er materielt forkert. Derudover er det et krav, at det må anses for "urimeligt at opretholde ansættelsen". Det er skatteyderens bevisbyrde, at der er grund til at bortse fra overskridelsen af fristen. A har ikke fremlagt dokumentation for, at skønnet er foretaget på et forkert grundlag eller at det har ført til et åbenbart urimeligt resultat. Den udarbejdede råbalance dokumenterer ikke i sig selv, at virksomhedens overskud for indkomståret 2009 er lavere end kr. 135.000. Der er ikke fremlagt noget underliggende materiale til råbalancen og tallenes rigtighed er ikke på anden vis godtgjort. En genoptagelse vil derfor ikke føre til et andet og mere gunstigt resultat for A.

Subsidiært gøres det gældende, at fristen for anmodning om genoptagelse senest 6 måneder efter, at skatteyderen "er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 26", jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt., ikke er overholdt. Oplysningen om, at SKAT havde ansat overskuddet af virksomhed skønsmæssigt for indkomståret 2009, fordi der ikke var selvangivet rettidigt, fremgik af As årsopgørelse for 2009, som er udskrevet og sendt den 22. november 2010, dvs. næsten 3 år før, anmodningen om ekstraordinær genoptagelse blev fremsat. A har ikke har dokumenteret, at anmodningen om ekstraordinær genoptagelse er fremsendt inden 6 måneder efter, at han igen blev i stand til at varetage sine interesser.

Rettens begrundelse og afgørelse

Fristen for ordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2009 efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, udløb den 1. maj 2013. A søgte om genoptagelse af skatteansættelsen den 24. september 2013.

Han kan således alene opnå genoptagelse, hvis han opfylder betingelserne for ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

For at ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, kan komme på tale, skal der ud over udsigt til, at en genoptagelse vil medføre en ændret skatteansættelse foreligge "særlige omstændigheder".

At As revisor har udarbejdet en råbalance, der viser, at skatteansættelsen skulle være 100.729 kr. lavere end det af SKAT fastsatte, udgør ikke i sig selv sådanne "særlige omstændigheder".

A har fremlagt journalmateriale til dokumentation af, at han på grund af psykisk sygdom har været forhindret i at anmode om genoptagelse af skatteansættelsen for 2009. Materialet indeholder imidlertid ikke notater for hele den periode, hvor der kunne anmodes om genoptagelse, og der er ikke indhentet lægeerklæring(er) til belysning af As psykiske tilstand i perioden. A har herefter ikke godtgjort, at han i hele den relevante periode på grund af psykisk sygdom har været forhindret i at anmode om genoptagelse af skatteansættelsen for 2009, hvorfor dette heller ikke udgør en "særlig omstændighed", der kan begrunde genoptagelse.

Herefter, og da det, der i øvrigt er anført ikke kan føre til et andet resultat, tages Skatteministeriets påstand om frifindelse til følge.

A har tabt sagen og skal derfor betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med 20.000 kr., inkl. moms. Beløbet vedrører udgifter til advokatbistand. A har ikke i forbindelse med opkrævning af retsafgiften opgjort sagens økonomiske værdi. Retten har ved fastsættelsen af beløbet lagt til grund, at sagens økonomiske værdi er den skattemæssige værdi af 100.729 kr., svarende til ca. 60.000 kr., og omkostningerne er fastsat i forhold hertil. Retten har ved fastsættelsen endvidere lagt vægt på sagens omfang og udfald.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Skatteministeriet frifindes.

Inden 14 dage skal A betale 20.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8a.