Dato for udgivelse
14 Oct 2016 12:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Oct 2016 11:28
SKM-nummer
SKM2016.472.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-0406626
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Registreringsafgift, integrerede børnesæder
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørger kan få fradrag i den afgiftspligtige værdi for integrerede børnesæder. Fradraget gælder for synet og godkendte integrerede børnesæder i både nye og brugte køretøjer. Fradraget udgør 6.000 kr. pr. sæde.

Hjemmel

Registreringsafgiftsloven § 8, stk. 6 og § 4, stk. 7 samt skatteforvaltningsloven § 21

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 8, stk. 6 og § 4, stk. 7 samt
Skatteforvaltningsloven § 21

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit E.A.8.1.4.2.

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger har fradrag i den afgiftspligtige værdi for integrerede sæder omfattet af registreringsafgiftslovens § 8, stk. 6, ved beregning af afgiften for brugte køretøjer efter registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 1. pkt.?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at fradraget i den afgiftspligtige værdi udgør 6.000 kr. pr. sæde, jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 6, og at beløbet ikke skal nedsættes med værditabet efter bestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 2. pkt.?
 3. Såfremt Skatterådet kan svare ja til spørgsmål 1 og/eller 2, kan det så ligeledes bekræftes, at afgiftslempelsen for særlige integrerede sæder har været gældende siden 1. juli 2010?
 4. Såfremt Skatterådet kan svare ja til spørgsmål 3, kan det så ligeledes bekræftes, at SKAT fejlagtigt ikke har taget højde for dette fradrag for integrerede sæder i brugte køretøjer siden lovændringen pr. 1. juli 2010, hvorfor spørger og evt. andre har mulighed for ekstraordinær genoptagelse af afgiftsberegningen for brugte køretøjer med integrerede sæder?

Svar

 1. Ja
 2. Ja
 3. Afvises
 4. Afvises

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er autoriseret forhandler af anerkendte bilmærker; med salg af både nye og brugte personbiler, varebiler, lastbiler samt servicering mv. på værksted.

Som en del af forretningen køber spørger nyere brugte personbiler, der i en periode fra 1. indregistrering som ny har været anvendt til leasingaktivitet her i landet. Leasingvirksomheden har som ejer indregistreret leasingkøretøjet og betalt forholdsmæssig afgift i leasingperioden efter reglerne i registreringsafgiftslovens § 3b.

Efter endt leasingperiode kan leasingvirksomheden eksempelvis sælge den brugte leasingbil til spørger som registreret forhandler uden afgift. Spørger indregistrerer herefter bilen efter reglerne for brugte køretøjer, såfremt bilen skal sælges til kunde her i landet. Spørger sørger herefter for afgiftsberigtigelse af køretøjet og betaler registreringsafgiften til SKAT.

Nogle af de brugte køretøjer, som spørger køber og indregistrerer, har integrerede børnesæder, som er monteret i køretøjet fra ny. Sæderne er eksempelvis monteret i nogle bestemte bilklasser. De integrerede børnesæder erstatter bilens sædvanlige sæder, og bilen er synet og godkendt med disse sæder.

Ved beregning af registreringsafgiften på sådanne brugte køretøjer med integrerede børnesæder har spørger konstateret, at SKATs regnemaskine i Motorregisteret til beregning af registreringsafgift ikke tager højde for fradraget på 6.000 kr. pr. sæde i den afgiftspligtige værdi, på tilsvarende vis som ved afgiftsberegning af nye personbiler med integrerede sæder. Det er på den baggrund spørgers overbevisning, at der fejlagtigt er blevet og fortsat betales for meget i registreringsafgift, da den afgiftspligtige værdi ikke bliver reduceret med dette fradrag

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ønsket svar på spørgsmål 1

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmål 1 skal besvares med "JA".

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 1. pkt., at afgiften for brugte køretøjer skal beregnes på samme måde som for nye køretøjer. I forlængelse heraf er det i registreringsafgiftslovens § 8, stk. 6, angivet, at der skal ske fradrag i den afgiftspligtige værdi for integrerede børnesæder ved beregning af registreringsafgiften for nye køretøjer.

Da registreringsafgiften for brugte køretøjer skal beregnes på samme måde som nye køretøjer, er der mulighed for fradrag i registreringsafgiften for integrerede sæder, også når disse monteres i brugte køretøjer.

Ønsket svar på spørgsmål 2

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmål 2 skal besvares med "JA".

Den afgiftspligtige værdi skal nedsættes med 6.000 kr. pr. integreret sæde, jf. bestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 8, stk. 6, som gælder for både nye og brugte køretøjer, jf. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 1. pkt.

I registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 2. pkt., oplistes en række bestemmelser, som fører til et nedsat fradrag. Bestemmelsen omfatter de fradrag, der er nævnt i registreringsafgiftslovens § 4, stk. 1-3, stk. 5, stk. 6, § 3, stk. 2, og § 8, stk. 7. Bestemmelsen om integrerede sæder i lovens § 8, stk. 6, er ikke nævnt i registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 2. pkt., hvorfor der ikke skal ske nedsættelse af fradraget, når der er tale om integrerede sæder.

Derfor må fradraget for integrerede sæder efter lovens klare ordlyd være undtaget fra nedskrivning af værdien efter værditabsreglen.

Ønsket svar på spørgsmål 3

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmål 3 skal besvares med "JA".

Fradraget for integrerede sæder blev indført ved LOV nr. 545 af 26. maj 2010 med virkning fra 1. juli 2010.

Ønsket svar på spørgsmål 4

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmål 4 skal besvares med "JA".

SKAT har fejlagtigt ikke taget højde for dette fradrag for integrerede sæder i brugte køretøjer siden lovændringen pr. 1. juli 2010, hvorfor spørger og evt. andre har mulighed for ekstraordinær genoptagelse af afgiftsberegningen for brugte køretøjer med integrerede sæder.

Lovgrundlag og praksis

Registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7 - afgiftspligtig værdi brugt - fradrag

Stk. 7. Afgiften for brugte køretøjer beregnes på samme måde som for nye køretøjer. Beløb i stk.1-3, 5 og 6, § 3, stk. 2, og § 8, stk. 7, nedsættes med samme procentdel, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt.

Registreringsafgiftslovens § 8, stk. 6 - integrerede sæder

For nye personbiler, der inden afgiftsberigtigelse er synet og godkendt med integrerede sæder, der erstatter bilens sædvanlige sæder, og som kan benyttes af såvel børn som voksne, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 6.000 kr. pr. integreret sæde. Nedsættelsen af den afgiftspligtige værdi efter 1. pkt. er betinget af, at sæderne er godkendt og mærket som barnesæder i henhold til ECE regulativ 44-04 til børn i både gruppe I (9-18 kg), gruppe II (15-25 kg) og gruppe III (22-36 kg) og er testet som almindeligt sæde i henhold til kravene i Rådets direktiv 76/115/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsselers forankring i motordrevne køretøjer som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/41/EF og kravene i Rådets direktiv 74/408/EØF om motorkøretøjers sæder, disses forankring og nakkestøtter som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/39/EF. Sæder, for hvilke den afgiftspligtige værdi er nedsat efter 1. pkt., kan ikke med virkning for afgiften anvendes ved afgiftsberigtigelse af andre personbiler.

Registreringsafgiftslovens § 10, stk. 1-2

Stk. 1. For brugte køretøjer fastsættes den afgiftspligtige værdi til køretøjets almindelige pris indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter denne lov. Den almindelige pris fastsættes efter salg til bruger her i landet i den stand, hvori køretøjet skal registreres.

Stk. 2. Den afgiftspligtige værdi kan ikke overstige køretøjets oprindelige pris som nyt. Er køretøjets pris som nyt ukendt, fastsættes prisen skønsmæssigt.

LOV nr. 545 af 26. maj 2010 og ændringsforslag samt bemærkninger til denne lov.

SKATs Juridiske Vejledning 2016-1 afsnit E.A.8.1.4.2.

De omhandlede fradrag og tillæg gælder også for brugte personbiler. Fradrag og tillæg nedsættes med samme procentdel, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt.

Afgiften for brugte personbiler og motorcykler bliver beregnet på samme måde som for nye personbiler og motorcykler.

Fradrag og tillæg for udstyr mv. nedsættes med samme procentdel, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt.

På samme måde nedskrives den beregnede registreringsafgift - både over og under skalaknækket - med værditabsprocenten.

Det betyder, at der skal foretages både en værdifastsættelse af det brugte køretøj til den aktuelle markedspris inklusive registreringsafgift og en fastsættelse af det tilsvarende køretøjs oprindelige nypris inklusive registreringsafgift. Disse to priser er grundlaget for afgiftsberegningen.

SKM2014.427.HR

Sagen omhandler beregning af registreringsafgift ved import af brugte køretøjer.

Ved lov nr. 265 af 23. april 2008 om ændring af bl.a. registreringsafgiftsloven blev der indført nye regler om fastsættelse af registreringsafgift for brugte køretøjer. Efter § 4, stk. 7, i registreringsafgiftsloven skal afgiften for brugte køretøjer nu beregnes på samme måde som for nye køretøjer. De beløb, der indgår ved beregningen af afgiften på et nyt køretøj, skal nedsættes med samme procentdel, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt. Herved blev den hidtil gældende beregning for brugte køretøjer, som var baseret på faste skalaer efter navnlig køretøjets alder, erstattet med en konkret beregning, hvor der tages udgangspunkt i den afgiftsberegning, der gælder for nye køretøjer, men hvor beløbet for hver enkelt beregningskomponent nedsættes med samme procentdel som det konkrete værditab for selve køretøjet. Det fremgår af forarbejderne til 2008-loven, at formålet med lovændringen bl.a. var at sikre, at registreringsafgiftslovens bestemmelser om registreringsafgift af brugte køretøjer er i overensstemmelse med EU-retten, og samtidig på en balanceret måde inddrage afgiftsberegningens mange fradrag for miljø- og trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.

Højesteret lagde bl.a. vægt på ordlyden af registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, og forarbejderne til loven.

Ved beregning af værditabsprocenten tages udgangspunkt i køretøjets værdi som nyt inklusive registreringsafgift.

Herefter udregnes en værditabsprocent som anvendes på samtlige fradrag i / tillæg til den afgiftspligtige værdi henholdsvis fradrag i / tillæg til registreringsafgiften.

SKM2015.780.BR

Sagen omhandler beregning af registreringsafgift ved import af brugte køretøjer.

Ikke lovhjemmel i registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, til reduktion i radiofradrag for brugte importerede biler.

SKM2015.473.SKAT

Styresignal om genoptagelse og tilbagebetaling af for meget betalt registreringsafgift som følge af fejl i radiofradrag i beregning ved anvendelse af SKATs regnemaskine. Ingen nedskrivning af radiofradraget på 1.000 kr. med køretøjets værditabsprocent, som de fradrag, der fremgår af registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 2. pkt.

Spørgers vurdering og bemærkninger

Spørgsmål 1

Det er spørgers vurdering, at spørger har fradrag i den afgiftspligtige værdi for integrerede sæder omfattet af registreringsafgiftslovens § 8, stk. 6, ved beregning af afgiften for brugte køretøjer efter registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 1. pkt. Spørgers vurdering er begrundet i følgende:

Ifølge registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 1. pkt., beregnes afgiften for brugte køretøjer på samme måde som for nye køretøjer. Lovbestemmelsens tekst er klar og efterlader ikke tvivl.

Bestemmelsen i § 4, stk. 7, 1. pkt., er i overensstemmelse med den klare ordlyd flere gange anvendt af både byretten og Højesteret. Endvidere er bestemmelsen beskrevet tilsvarende i SKATs Juridiske Vejledning.

Afgiften for brugte køretøjer skal derfor beregnes på samme måde som for nye køretøjer.

Når afgiften for nye køretøjer, og dermed også brugte køjetøjer, jf. § 4, stk. 7, 1. pkt., skal beregnes, skal der tages hensyn til registreringsafgiftslovens § 8, stk. 6. Det fremgår heraf, at der kan gives fradrag i den afgiftspligtige værdi med 6.000 kr. pr. integreret sæde.

Heller ikke i denne forbindelse kan der være tvivl om fortolkningen og forståelsen af lovteksten.

Retsstillingen bekræftes i øvrigt af, at der også i forbindelse med andre miljø- og trafiksikkerhedsfremmende tillæg og fradrag og under henvisning til registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 1. pkt., gives fradrag i den afgiftspligtige værdi for både nye og brugte biler til trods for, at lovteksten i de enkelte bestemmelser alene refererer til nye biler; se herom f.eks.:

 • Sikkerhedspuder (airbags) i registreringsafgiftslovens § 4, stk. 5:

"For nye biler omfattet af stk. 1, nr. 2, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, forhøjes den afgiftspligtige værdi med 7.450 kr. For nye biler omfattet af stk. 1, nr. 2, der er forsynet med kun én sikkerhedspude, forhøjes den afgiftspligtige værdi med 3.725 kr."

 • Minimumsafgift for nye personbiler - nedsættelse for lavt brændstofforbrug i registreringsafgiftslovens § 4, stk. 6:

"For nye personbiler skal afgiften efter nedsættelserne i stk. 2 og § 8, stk. 7, mindst udgøre 20.000 kr."

 • Fradrag for selealarm i registreringsafgiftslovens § 3, stk. 2:

"For nye biler, der er forsynet med selealarmer, nedsættes afgiften med 200 kr. pr. selealarm. Nedsættelsen kan maksimalt ydes for 3 alarmer."

 • Fradrag for diverse sikkerhedsudstyr og partikelfiltre i registreringsafgiftslovens § 8, stk. 7:

"For nye motorcykler, der er forsynet med blokeringsfri bremser, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 4.165 kr.

For nye biler, der er forsynet med blokeringsfri bremser, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 3.750 kr.

For nye biler, der er forsynet med tre eller flere sikkerhedspuder, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 1.280 kr. pr. pude for tredje til sjette pude, og for nye biler, der er udstyret med elektronisk stabiliseringssystem (ESC), der kan bremse bilens hjul individuelt med henblik på at stabilisere bilen, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 2.500 kr.

For nye personbiler med mindst fem stjerner efter Trafikstyrelsens retningslinjer for vurdering af bilers sikkerhed på basis af Euro NCAP nedsættes den afgiftspligtige værdi med 2.000 kr."

Der bør således ikke ved anvendelse af lovteksten være forskel i behandlingen af fradragene i den afgiftspligtige værdi, uanset om det er fradrag for integrerede sæder eller nogle af de øvrige sikkerhedsmæssige fradrag, der er tale om. Også dette forhold bekræftes af afsnit E.A.8.1.4.2 i SKATs Juridiske Vejledning 2016-1, hvoraf det fremgår, at de omhandlede fradrag og tillæg også gælder for brugte personbiler, idet der gives fradrag i den afgiftspligtige værdi for visse typer af sikkerhedsudstyr mv., jf. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 5, § 8, stk. 6 og § 8, stk. 7.

En formålsfortolkning af lovbestemmelserne fører til samme resultat, jf. forarbejderne til de vedtagne ændringer af registreringsafgiftsloven ved LOV nr. 265 af 23. april 2008 eller ved LOV nr. 545 af 26. maj 2010. Ved ændring af registreringsafgiftsloven i 2008 fremgår bl.a., at formålet med lovændringen var at sikre, at registreringsafgiftslovens bestemmelser om registreringsafgift af brugte køretøjer er i overensstemmelse med EU-retten, og samtidig på en balanceret måde inddrage afgiftsberegningens mange fradrag for miljø- og trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger. Det angives, at udgangspunktet for beregning af registreringsafgift for brugte køretøjer er, at der tages højde for samtlige fradrag/tillæg i den afgiftspligtige værdi og fradrag/tillæg i selve registreringsafgiften.

I forbindelse med ændring af registreringsafgiftsloven i 2010 var det i første omgang foreslået, at fradraget for integrerede barnesæder alene skulle gælde for taxier. Ved behandling af lovforslaget blev der stillet ændringsforslag, således at afgiftslempelsen for særlige integrerede barnestole gælder alle personbiler, herunder både nye og brugte. Alle personbiler og busser mv. skulle i lighed med taxier fritages for registreringsafgift for integrerede barnestole, så det kom til at omfatte alle afgiftsbelagte køretøjer. Registreringsafgiftsloven blev således ændret med § 8, stk. 6, så den afgiftspligtige værdi nedsættes med 6.000 kr. pr. integreret sæde.

I afsnit E.A.8.1.4.2 i SKATs Juridiske Vejledning 2016-1 vedr. "integrerede sæder" fremgår endvidere, at sæder, hvor den afgiftspligtige værdi er nedsat, ikke efterfølgende kan overflyttes til andre biler og derved (igen) give fradrag i den afgiftspligtige værdi for disse. Dette præciserer også, at de integrerede sæder følger selve bilen i hele dens levetid, hvorfor der naturligvis også skal gives fradrag i den afgiftspligtige værdi i forbindelse med fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi på eksempelvis tidligere leasingbiler, som i en periode har kørt på forholdsmæssig afgift eller en valutabil (u/afgift), som indregistreres her i landet efter reglerne for brugte køretøjer.

Hvis ikke der gives et fradrag i den afgiftspligtige værdi for integrerede sæder, kan det i nogle tilfælde få den konsekvens, at den afgiftspligtige værdi for brugt køretøj vil overstige værdien for køretøjet som nyt, hvilket ikke bør kunne ske, jf. registreringsafgiftslovens § 10, stk. 2.

Det er dermed registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 1. punktum, som finder anvendelse i dette tilfælde, hvorefter afgiften for brugte køretøjer beregnes på samme måde som for nye køretøjer. Det er på den baggrund spørgers klare vurdering, at spørger har ret til et fradrag i den afgiftspligtige værdi for integrerede sæder ved beregning af registreringsafgift for brugte køretøjer efter registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 1. pkt., som registreringsafgiftslovens § 8, stk. 6.

Spørgsmål 2

Det er spørgers vurdering, at fradraget i den afgiftspligtige værdi udgør 6.000 kr. pr. sæde, og at beløbet ikke skal nedsættes med værditabet efter bestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 2. pkt.

Som det fremgår ovenfor, skal afgiften for brugte køretøjer beregnes på samme måde som for nye køretøjer, jf. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 1. pkt.

Af registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 2. pkt., fremgår det, at beløbene i stk. 1-3, 5 og 6, § 3, stk. 2, og § 8, stk. 7, nedsættes med samme procentdel, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt. Det er således kun følgende beløb (fradrag), som efter ordlyden i § 4, stk. 7, 2. pkt. skal reduceres:

 • § 4, stk. 5 (sikkerhedspuder/airbags)
 • § 4, stk. 6 (brændstofforbrug og sikkerhedsfradrag)
 • § 3, stk. 2 (selealarmer)
 • § 8, stk. 7 (div. sikkerhedsudstyr)

Fradraget for integrerede sæder i registreringsafgiftslovens § 8, stk. 6, er ikke nævnt i registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 2. pkt., som et beløb, der skal reduceres med værditabsprocenten. Fradrag, som ikke positivt er oplistet i registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 2. pkt., kan ikke indfortolkes i bestemmelse, og disse fradrag, herunder fradraget for integrerede sæder, er dermed undtaget fra reduktion.

På tilsvarende vis er der i § 4, stk. 7, 2. pkt., ikke henvist til radiofradraget på 400 kr. (tidligere 1.000 kr.), jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 3. Det skal derfor gives som et endelig fradrag, der ikke skal nedskrives med den beregnede værdifaldsprocent, hvilket også blev præciseret i både SKM2015.780.BR og styresignal SKM2015.473.SKAT.

Derfor er fradraget på 6.000 pr. integreret sæde efter lovens ordlyd undtaget fra nedskrivning af værdien efter værditabsreglen i registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 2. pkt.

Spørgsmål 3 og 4

Det er spørgers vurdering, at reglerne om afgiftslempelse for særlige integrerede sæder har været gældende ved beregning af afgiften for brugte køretøjer siden 1. juli 2010, hvor bestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 8, stk. 6, blev indført, jf. lov nr. 545 af 26. maj 2010.

Efter spørgers oplysninger har SKATs regnemaskine fejlagtigt ikke taget højde for fradrag for integrerede børnesæder ved beregning af registreringsafgift af brugte køretøjer, uanset om der ved indtastningen af diverse fakta på bilen, herunder antallet af børnesæder, er indtastet 1, 2 eller 3 sæder.

I selve indtastningsmodulet på SKATs regnemaskine kan der godt vælges antal integrerede sæder, men den afgiftspligtige værdi bliver beregnet til nøjagtigt samme beløb for et brugt køretøj uden integrerede sæder som et brugt køretøj med eksempelvis 2 integrerede børnesæder. Der medregnes ikke et fradrag på 6.000 kr. pr. sæde, hvilket har væsentlig indflydelse på selve afgiftsberegningen.

Efter spørgers oplysninger har der fejlagtigt ikke været taget højde for dette fradrag for integrerede sæder i brugte køretøjer siden lovændringen pr. 1. juli 2010.

På den baggrund bør spørger og evt. andre have mulighed for ekstraordinær genoptagelse af afgiftsberegningen for brugte køretøjer med integrerede sæder, da der med urette er betalt for meget i registreringsafgift som følge af fejlen.

Efter spørgers vurdering skal der være mulighed for ekstraordinær genoptagelse af sager fra 1. juli 2010 og frem og ikke alene brugte køretøjer, som er blevet afgiftsberigtiget inden for skatteforvaltningslovens ordinære frister.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger har fradrag i den afgiftspligtige værdi for integrerede sæder omfattet af registreringsafgiftslovens § 8, stk. 6, ved beregning af afgiften for brugte køretøjer efter registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 1. pkt.

Lovgrundlag

Registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7 - afgiftspligtig værdi brugt - fradrag

Stk. 7. Afgiften for brugte køretøjer beregnes på samme måde som for nye køretøjer. Beløb i stk.1-3, 5 og 6, § 3, stk. 2, og § 8, stk. 7, nedsættes med samme procentdel, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt.

Registreringsafgiftslovens § 8, stk. 6 - integrerede sæder

For nye personbiler, der inden afgiftsberigtigelse er synet og godkendt med integrerede sæder, der erstatter bilens sædvanlige sæder, og som kan benyttes af såvel børn som voksne, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 6.000 kr. pr. integreret sæde. Nedsættelsen af den afgiftspligtige værdi efter 1. pkt. er betinget af, at sæderne er godkendt og mærket som barnesæder i henhold til ECE regulativ 44-04 til børn i både gruppe I (9-18 kg), gruppe II (15-25 kg) og gruppe III (22-36 kg) og er testet som almindeligt sæde i henhold til kravene i Rådets direktiv 76/115/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsselers forankring i motordrevne køretøjer som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/41/EF og kravene i Rådets direktiv 74/408/EØF om motorkøretøjers sæder, disses forankring og nakkestøtter som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/39/EF. Sæder, for hvilke den afgiftspligtige værdi er nedsat efter 1. pkt., kan ikke med virkning for afgiften anvendes ved afgiftsberigtigelse af andre personbiler.

Forarbejder

Fradrag for integrerede børnesæder blev indført ved lov nr. 545 af 26. maj 2010. I lovforslag nr. L149 (2010-2011) fremgår det, at fradraget kun skulle gælde for nye taxier.

I betænkning over forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven af 28. april 2010 fremsatte skatteministeren ændringsforslag om, at afgiftslempelsen skulle udvides til at gælde for alle personbiler.

Praksis

Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.1.4.2

Fradrag i afgift

(...)

Integrerede sæder

Den afgiftspligtige værdi for nye personbiler, der inden afgiftsberigtigelsen er synet og godkendt med integrerede sæder, der erstatter bilens sædvanlige sæder, og som kan benyttes af både børn og voksne, bliver nedsat med 6.000 kr. pr. integreret sæde.

Nedsættelsen af den afgiftspligtige værdi er betinget af, at sæderne er godkendt og mærket som barnesæder i henhold til ECE regulativ 44-04 til børn i både gruppe I (9-18 kg), gruppe II (15-25 kg) og gruppe III (22-36 kg). Sædet skal også være testet som almindeligt sæde i henhold til kravene i direktiv 76/115/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsselers forankring i motordrevne køretøjer, som er ændret ved direktiv 2005/41/EF og kravene i direktiv 74/408/EØF om motorkøretøjers sæder, disses forankring og nakkestøtter som ændret ved direktiv 2005/39/EF.

Sæder, hvor den afgiftspligtige værdi er nedsat, kan ikke efterfølgende overflyttes til andre biler og derved (igen) give fradrag i den afgiftspligtige værdi for disse.

Tillæg til afgiftspligtig værdi

(...)

Brugte personbiler og motorcykler

Afgiften for brugte personbiler og motorcykler bliver beregnet på samme måde som for nye personbiler og motorcykler.

Fradrag og tillæg for udstyr mv. nedsættes med samme procentdel, som køretøjets værdi inklusiv afgift er ændret sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt.

På samme måde nedskrives den beregnede registreringsafgift - både over og under skalaknækket - med værditabsprocenten.

Det betyder, at der skal foretages både en værdifastsættelse af det brugte køretøj til den aktuelle markedspris inklusive registreringsafgift og en fastsættelse af det tilsvarende køretøjs oprindelige nypris inklusive registreringsafgift. Disse to priser er grundlaget for afgiftsberegningen. Se REGAL § 4, stk. 7 om beregning af afgift for brugte biler og motorcykler.

Begrundelse

Det ønskes bekræftet, at spørger har fradrag i den afgiftspligtige værdi for integrerede børnesæder omfattet af registreringsafgiftslovens § 8, stk. 6, ved beregning af afgiften for brugte køretøjer efter registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 1. pkt.

Ved indregistrering af brugte biler anvendes registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, dvs. at afgiften beregnes på samme måde som for nye køretøjer.

Af bestemmelsens 2. punktum fremgår det, at de fradrag og tillæg, som er omhandlet i § 4, stk.1-3, 5 og 6, § 3, stk. 2, og § 8, stk. 7, nedsættes med samme procentdel, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt.

§ 8, stk. 6, om fradrag for integrerede børnesæder nævnes ikke i § 4, stk. 7, 2. pkt. om procentvis nedskrivning af fradrag. Det kan dog ud fra registreringsafgiftens ordlyd og lovens forarbejder ikke dermed konkluderes, at fradraget for integrerede børnesæder ikke skal behandles efter § 4, stk. 7, 1. pkt., i forbindelse med afgiftsberigtigelse af en brugt bil.

Det betyder, at fradrag for integrerede børnesæder i § 8, stk. 6, gælder for både nye og brugte biler, jf. § 4, stk. 7, 1. pkt. Fradraget beregnes uden procentvis nedskrivning for brugte biler.

Køretøjet skal inden afgiftsberigtigelse være synet og godkendt med integrerede sæder. Sæder, for hvilke den afgiftspligtige værdi er nedsat efter 1. pkt., kan ikke med virkning for afgiften anvendes ved afgiftsberigtigelse af andre personbiler.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at fradraget i den afgiftspligtige værdi udgør 6.000 kr. pr. sæde, jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 6, og at beløbet ikke skal nedsættes med værditabet efter bestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 2. pkt.

Lovgrundlag

Registreringsafgiftslovens § 3, stk. 2.

For nye biler, der er forsynet med selealarmer, nedsættes afgiften med 200 kr. pr. selealarm. Nedsættelsen kan maksimalt ydes for 3 alarmer.

Registreringsafgiftslovens § 4, stk. 1-3, 5 og 6

Afgiften beregnes for nye køretøjer og for genopbyggede køretøjer, der skal afgiftsberigtiges efter § 7, af køretøjets afgiftspligtige værdi med følgende satser:

 1. Motorcykler: 105 pct. af 8.900-24.900 kr. (2010-niveau) og 150 pct. af resten.
 2. Andre køretøjer, jf. dog §§ 5-6 a: 105 pct. af 79.000 kr. (2010-niveau) og 150 pct. af resten.

Stk. 2. For benzindrevne og dieseldrevne personbiler gives et fradrag i registreringsafgiften efter stk. 1, nr. 2, der opgøres på baggrund af bilens energieffektivitet. Fradraget for benzindrevne personbiler udgør 4.000 kr. for hver kilometer, som bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof. Fradraget for dieseldrevne personbiler udgør 4.000 kr. for hver kilometer, som bilen tilbagelægger ud over 18 km pr. liter brændstof. For øvrige personbiler fastsættes fradraget som for benzindrevne personbiler, hvis det beregnede brændstofforbrug, jf. stk. 4, 3. og 4. pkt., opgøres i liter benzin pr. kilometer, eller som for dieseldrevne personbiler, hvis det beregnede brændstofforbrug, jf. stk. 4, 3. og 4. pkt., opgøres i liter diesel pr. kilometer.

Stk. 3. For benzindrevne og dieseldrevne personbiler gives et tillæg i registreringsafgiften efter stk. 1, nr. 2, der opgøres på baggrund af bilens energieffektivitet. Tillægget for benzindrevne personbiler udgør 1.000 kr. for hver kilometer, som bilen tilbagelægger mindre end 16 km pr. liter brændstof. Tillægget for dieseldrevne personbiler udgør 1.000 kr. for hver kilometer, som bilen tilbagelægger mindre end 18 km pr. liter brændstof. For øvrige personbiler fastsættes tillægget som for benzindrevne personbiler, hvis det beregnede brændstofforbrug, jf. stk. 4, 3. og 4. pkt., opgøres i liter benzin pr. kilometer, eller som for dieseldrevne personbiler, hvis det beregnede brændstofforbrug, jf. stk. 4, 3. og 4. pkt., opgøres i liter diesel pr. kilometer.

(...)

Stk. 5. For nye biler omfattet af stk. 1, nr. 2, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, forhøjes den afgiftspligtige værdi med 7.450 kr. For nye biler omfattet af stk. 1, nr. 2, der er forsynet med kun én sikkerhedspude, forhøjes den afgiftspligtige værdi med 3.725 kr.

Stk. 6. For nye personbiler skal afgiften efter nedsættelserne i stk. 2 og § 8, stk. 7, mindst udgøre 20.000 kr.

Registreringsafgiftslovens § 8, stk. 7

For nye motorcykler, der er forsynet med blokeringsfri bremser, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 4.165 kr. For nye biler, der er forsynet med blokeringsfri bremser, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 3.750 kr. For nye biler, der er forsynet med tre eller flere sikkerhedspuder, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 1.280 kr. pr. pude for tredje til sjette pude, og for nye biler, der er udstyret med elektronisk stabiliseringssystem (ESC), der kan bremse bilens hjul individuelt med henblik på at stabilisere bilen, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 2.500 kr. For nye personbiler med mindst fem stjerner efter Trafikstyrelsens retningslinjer for vurdering af bilers sikkerhed på basis af Euro NCAP nedsættes den afgiftspligtige værdi med 2.000 kr.

Forarbejder

Se spørgsmål 1

Praksis

Se spørgsmål 1

Begrundelse

Registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, bestemmer, at afgiften for brugte køretøjer beregnes på samme måde som for nye køretøjer. Beløb i stk.1-3, 5 og 6, § 3, stk. 2, og § 8, stk. 7, nedsættes med samme procentdel, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt.

Der gives således procentvise fradrag og tillæg for brugte køretøjer, som har sikkerhedspuder, energieffektivitet, selealarmer samt diverse sikkerhedsudstyr og partikelfiltre. Bestemmelsen om integrerede børnesæder i lovens § 8, stk. 6, er ikke nævnt i registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 2. pkt. Det medfører, at der ikke sker en procentvis nedskrivning af fradraget for integrerede børnesæder. I forbindelse med beregning af registreringsafgift af en brugt bil kan den afgiftspligtige værdi dermed nedsættes med 6.000 kr. pr. integreret børnesæde.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Spørgsmål 3 og 4

Såfremt Skatterådet svarer ja til spørgsmål 1 og/eller 2 ønskes det bekræftet, at afgiftslempelsen for særlige integrerede sæder har været gældende siden 1. juli 2010, at SKAT fejlagtigt ikke har taget højde for dette fradrag for integrerede sæder i brugte køretøjer siden lovændringen pr. 1. juli 2010, hvorfor spørger og evt. andre har mulighed for ekstraordinær genoptagelse af afgiftsberegningen for brugte køretøjer med integrerede sæder.

Lovgrundlag

Skatteforvaltningsloven

§ 21

Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3. Det kan være om en disposition, som spørgeren har foretaget eller påtænker at foretage.

Stk. 2. Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for andre end spørgeren af en disposition, som spørgeren påtænker at foretage, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bindende svar gives ikke på spørgsmål om den skattemæssige virkning af toldlovgivningen. Bindende svar gives heller ikke på spørgsmål om bevillinger eller dispensationer vedrørende påtænkte dispositioner.

(...)

Begrundelse

SKAT finder, at de stillede spørgsmål er af en sådan karakter, at en besvarelse heraf ikke vil indebære en stillingtagen til den afgiftsmæssige konsekvens af en konkret påtænkt eller foretaget disposition jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1 og 2.

Af lovbemærkningerne til bestemmelsen fremgår det, at bindende svar kun gives om de skattemæssige (eller afgiftsmæssige) virkninger af en disposition. Det vil sige handlinger, der har en skattemæssig konsekvens, hvad enten den fører til skattepligt eller til skattefritagelse.

SKAT skal imidlertid bemærke, at der umiddelbart efter offentliggørelsen af dette bindende svar vil blive udsendt et styresignal, der tager stilling til spørgsmål om genoptagelse herunder frister og krav til dokumentation.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 og 4 besvares med "Afvises".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.