Dato for udgivelse
07 okt 2016 10:31
SKM-nummer
SKM2016.447.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
12-0279410
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, grundværdi, hjemmel, omberegning.
Resumé

Landsskatteretten fandt at den af SKAT foretagne omberegning af ejendommens grundværdi i 2005-niveau var foretaget uden hjemmel i vurderingsloven. Afgørelsen blev derfor annulleret.

 

Reference(r)

Vurderingsloven § 13, stk. 1 og § 33, stk. 16-18.

Henvisning

-

Landsskatterettens afgørelse
Landsskatteretten annullerer SKATs afgørelse, idet den af SKAT foretagne omberegning af ejendommens grundværdi i 2005-niveau, er foretaget uden hjemmel i vurderingsloven og derfor ugyldig.

Faktiske oplysninger
Ejendommen er en beboelsesejendom med et grundareal på 3.803 m², hvorpå der i 2006 blev opført beboelsesbygninger med i alt 15 lejligheder.

Der er tale om en ejendom der blev udstykket 21. juni 2005 og vurderet første gang pr. 1. oktober 2005:

Grundværdi:  
Kvadratmeterpris 1.200 m2 x 52 kr. 62.400 kr.
Kvadratmeterpris 2.603 m2 x 10 kr. 26.030 kr.
Grundværdi i alt 88.430 kr.
Grundværdi afrundet 88.400 kr.
 
Ejendomsværdi 88.400 kr.
 
Omberegnet grundværdi 2004-niveau 88.400 kr.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan [...], offentliggjort [...]. februar 2002 samt Tillæg 1 til Lokalplan [...], offentliggjort [...]. juni 2004. Det er lokalplanens formål at sikre plangrundlaget for opførelsen af tæt-lav boligbebyggelse i By Y1.

SKATs afgørelse
Vurderingen pr. 1. oktober 2006

Omberegnet grundværdi:  
Byggeretspris 15 x 160.000 2.400.000 kr.
Kvadratmeterpris 3.200 m2 x 200 kr. 640.000 kr.
Kvadratmeterpris 603 m2 x 0 kr. 0 kr.
Værdinedslag i øvrigt -380.000 kr.
Grundværdi i alt 2.660.000 kr.
Grundværdi afrundet 2.660.000 kr.

Det fremgår af afgørelsen af 23. juli 2012, at SKAT ikke finder grundlag for at ændre den omberegnede grundværdi, idet skatteloftberegningen efter SKATs opfattelse er foretaget på et korrekt grundlag.

Klagerens opfattelse
I brev af 24. marts 2014 fremgår det, at klager har fået ny repræsentant. I den forbindelse er der fremsendt en revideret klage:

"PÅSTANDE
Omberegning af grundværdien for ejendommen skal foretages med udgangspunkt i 2002 og en områdepris på 170 kr.

SAGENS PROBLEMSTILLING
Der er i den foreliggende sag tvist om, hvilket år der skal anvendes som basisår i forbindelse med den i vurderingen 2006 foretagne omberegning af grundværdien, herunder hvilken områdepris, der skal anvendes, idet der er enighed om, at der er grundlag for at omberegne grundværdien.

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER TIL KLAGEN
Vurderingsmyndigheden har ved vurderingen 2006 foretaget en omberegning af grundværdien med udgangspunkt i 2005 og en områdepris på 400 kr. Omberegningen er sket med henvisning til ændret anvendelse eller ændrede planmæssige forhold for ejendommen, altså vurderingslovens § 33, stk. 17.

Klageren er enig i, at der er grundlag for at omberegne grundværdien, jf. vurderingslovens § 33, stk. 17, idet ejendommen i 2006 ændrer status fra "Ubebygget areal (Ikke landbrugsareal)" til "Beboelsesejendom".

Det er dog klagerens opfattelse, at omberegningen skal ske med udgangspunkt i 2002 og en områdepris på 170 kr.

Klagerens ejendom er en storparcel på 3.803 m², hvorpå klageren i 2006 har ladet opføre 15 boliger som rækkehuse med lodret skel med tilhørende carporte og udhuse. Ejendommen er vurderet efter byggeretsværdiprincippet.

Ejendommen er beliggende i grundværdiområde "[...]" som en ud af 283 ejendomme. Langt størstedelen af de øvrige ejendomme i grundværdiområdet er fritliggende enfamilieshuse. Hertil kommer nogle få ubebyggede arealer.

Ejendommen beliggende Adresse Y1 (ejendomsnummer [...]) er ligeledes en storparcel.

Arealet for denne ejendom er på 4.548 m², hvorpå der i 1994 er opført 10 boliger som rækkehuse med lodret skel. Ejendommen er vurderet efter byggeretsværdiprincippet.

Ejendommen Adresse Y1 har basisår i 2002, hvor områdeprisen er 170 kr. Denne ejendom er den eneste anden storparcel i grundværdiområdet med rækkehusbebyggelse, hvor der foreligger vurderinger forud for 2006-vurderingen.

Det gøres gældende, at omberegningen skal ske med udgangspunkt i basisår og områdeprisen for ejendommen Adresse Y1, der er fuldt ud sammenlignelig med klagerens ejendom.

Omberegningen skal altså ske med 2002 som basisår under anvendelse af en områdepris på 170 kr."

Landsskatterettens afgørelse og begrundelse
Det følger af vurderingslovens § 33, stk. 16-18, at SKAT skal foretage omberegning af grundværdien i det tilfælde, at der sker ændringer i ejendommens areal, anvendelse eller planforhold, som ikke er omfattet af den grundværdi, der danner grundlag for fastsættelsen af beregningsgrundlaget for grundskylden, og i det tilfælde, at en ny ejendom bliver omfattet af pligten til at betale grundskyld.

Landsskatteretten bemærker, at det forhold, at ejendommen blev bebygget i 2006, ikke er en ændring, der påvirker grundværdien således, at denne skal omberegnes i medfør af vurderingslovens § 33, stk. 16-18. Ved grundværdien forstås værdien af grunden i ubebygget stand under hensyn til beskaffenhed og beliggenhed og til en i økonomisk henseende god anvendelse, jf. vurderingslovens § 13, stk. 1. Der er i forbindelse med, at ejendommen blev bebygget ikke sket ændringer i de planforhold, som gælder for ejendommen.

Det er herefter rettens opfattelse, at den af SKAT foretagne omberegning af ejendommens grundværdi i 2005 niveau er foretaget uden hjemmel i vurderingsloven, og den er derfor ugyldig.

Landsskatteretten annullerer hermed ansættelsen af den omberegnede grundværdi i 2005 niveau, ved vurderingen pr. 1. oktober 2006.