Dato for udgivelse
27 sep 2016 12:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 apr 2016 09:53
SKM-nummer
SKM2016.429.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 7-377/2015
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Syn, skøn, supplerende, spørgsmål, unødvendig, bevisførelse, erklæring, brancheorganisation
Resumé

Sagen drejer sig om at SKAT havde forhøjet en skatteyder med fratrukket underskud ved drift af landbrugsejendom (udlejning af bygninger), drift af maskinstation og drift af dyrehold.

Der blev afholdt et syn og skøn til vurdering her af. I fortsættelse af den afgivne skønserklæring, ønskede SKAT, at stille supplerende spørgsmål da skønsmanden, som han ellers var anmodet om, ikke havde taget hensyn til en evt. driftsherreløn ved driften af maskinstationen.

SKAT ønskede i den forbindelse, at der blev indhentet en udtalelse fra brancheorganisationen G1 om hvad driftsherrelønnen i en maskinstation som skatteyderen drev, kunne udgøre. SKAT ønskede, at fremlægge denne udtalelse for den udmeldte skønsmand således, at denne kunne tage udtalelsen med i sine overvejelser.

Skatteyderens advokat gjorde gældende, at dette ikke kunne tillades, da der var tale om forsøg på utilbørlig påvirkning af skønsmanden og, at der var tale om overflødig bevisførelse jf. retsplejelovens § 341.

Advokaten gjorde her ud over gældende, at den udmeldte skønsmand i kraft af sin udmeldelse til besvarelse af skønstemaet hvor der bl.a. var stillet spørgsmål der indeholdte fastsættelsen af en driftsherreløn - hvilket skønsmanden imidlertid ikke havde svaret på - måtte anses for, at være faglig kompetent til, at besvare et spørgsmål om hvad driftsherrelønnen i den pågældende maskinstation kunne udgøre.

SKAT gjorde gældende, at det supplerende spørgsmål om driftsherrelønnen i maskinstationen var formuleret som et åbent spørgsmål, og at skønsmanden i sin besvarelse ikke var forpligtiget til, at lægge brancheorganisationens udtalelse til grund, men selvstændig og frit kunne foretage sit skøn.

Retten tillod ikke, at der kunne indhentes en udtalelse fra brancheorganisationen, da det ikke kunne anses for, at være af afgørende betydning for sagens afgørelse, at der blev fremlagt en sådan udtalelse, og at det måtte anses for overflødig bevisførelse der jf. retsplejelovens § 341 ikke kunne tillades.

Reference(r)

Retsplejeloven § 341

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit A.A.11.2.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit A.A.11.2.3.

DOMMEN

Parter

A

Og

B

Mod

SKAT

Afsagt af byretsdommer

Jeanette Thørholm Andersen

Kendelse

Parterne har under sagen været enige om, at der kan afholdes syn og skøn efter skatteforvaltningslovens § 47, jf. retsplejelovens § 343. Parterne har endvidere været enige om, at institutleder ZH, Institut for ... kan anvendes som skønsmand.

Skønsmanden har afgivet erklæring den 23. januar 2016.

SKAT har den 24. februar 2016 formuleret supplerende spørgsmål til skønsmanden og har i forbindelse med det supplerende spørgsmål SS IC i relation til det oprindelige spørgsmål 10 anmodet om, at der indhentes en udtalelse fra brancheforeningen G1 om, hvad driftsherrelønnen i 2010, 2011 og 2012 bør udgøre i en maskinstation som G2.

Ved spørgsmål 10 blev skønsmanden bedt om at vurdere, om driften af G2 i 2010, 2011 og 2012 havde udsigt til på sigt at give et overskud efter driftsmæssige afskrivninger og efter renter og driftsherreløn. Skønsmanden har imidlertid besvaret spørgsmålet med en angivelse af situationen før renter og driftsherreløn.

Retten finder, at de nærmere oplysninger om driftsherrelønnen, som SKAT ønsker skal tilgå sagen, må kunne fremskaffes ved supplerende spørgsmål til den skønsmand, som parterne fra starten har været enige om at anvende, i relation til de spørgsmål, som parterne fra starten har været enige om, og at det ikke kan anses at være af betydning for sagens afgørelse, at der også indhentes en udtalelse fra G2.

SKAT´s anmodning om tilladelse hertil tages derfor ikke til følge, jf. herved retsplejelovens § 341.

Herefter

bestemmes   

Det tillades ikke SKAT at indhente en udtalelse fra brancheforeningen G2.

Parterne underrettes om rettens afgørelse ved tilsendelse af en retsbogsudskrift.

Der fastsættes en frist for SKAT til indlevering af en ændret formulering af spørgsmål SS IC til den 2. maj 2016.

Sagen udsat.

Retten hævet.