Dato for udgivelse
16 sep 2016 13:52
SKM-nummer
SKM2016.407.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
16-0194388
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Afgiftspligtige køretøjer, autocamper, registreringsafgift.
Resumé

Det kunne ikke antages, at alt nødvendigt campingudstyr for at opnå afgiftsnedsættelse havde været til stede ved SKATs kontrol. Således manglede bordplade, bordben og rosette på standsningstidspunktet.

Reference(r)

Dagældende registreringsafgiftslovs § 5 a, stk. 1.
Registreringsafgiftslovens § 4 og 5 a, stk. 3.
Registreringsafgiftslovens § 1, jf. § 2 i lov om registrering af køretøjer.

Henvisning

-

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2016-1, afsnit E.A.8.1.4.4

SKAT har pålagt klageren yderligere registreringsafgift med 32.907 kr. som følge af benyttelse af autocamper på færdselslovens område uden alt campingudstyrets tilstedeværelse.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for så vidt spørgsmålet om registreringspligt.

Faktiske oplysninger
I forbindelse med SKATs og politiets fælles kontrol den 8. oktober 2015 på P-pladsen ved [...] i By Y1 blev Chrysler Grand Voyager med stelnummer [...] og registreringsnummer [...] bragt til standsning af politiet. Føreren af køretøjet var klageren, som også er køretøjets registrerede ejer. Køretøjet er registreret som såkaldt camper med nedsat afgift i henhold til registreringsafgiftslovens § 5a. 

Ejeren anførte på kontroltidspunktet, at køretøjet var blevet købt som camper for flere år siden, og at den fremstod som på købstidspunktet.

Klageren fremviste camperudstyret, og det blev konstateret af SKAT, at der manglede følgende i forhold til typefortegnelsen:

  • Bordplade, bordben og rosette

Efterfølgende blev køretøjets nummerplader inddraget af politiet på foranledning af SKAT.

Klageren har efterfølgende, til SKAT, indsendt billeder af camperudstyret, herunder bord, bordben og rosette, der blev fundet i tagrummet ved teltdugen.

SKATs afgørelse
SKAT har opkrævet 32.907 kr. i yderligere registreringsafgift, fordi SKAT har anset motorkøretøjet for omfattet registreringsafgiftspligten i Danmark som personbil, jf. registreringsafgiftslovens § 5a, stk. 4, jf. § 4, i lovbekendtgørelse nr. 221 af 26. februar 2013 om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. med senere ændringer.

Det fremgår af SKATs sagsfremstilling bl.a., at:

"(...)
SKATs bemærkninger til de fremsendte indsigelser/bemærkninger:
Først skal det beklages, hvis du ikke inden kontrollens gennemførelse, blev oplyst om, at du kan få en bisidder med under kontrollen.
SKAT finder dog ikke, at det har indvirkning på SKATs vurdering af afgiftspligten i denne sag.

Køretøjet er ombygget og godkendt som personbil til beboelse 1. marts 2005, derfor skal den camperfortegnelse der er gældende på daværende tidspunkt anvendes.

Du har tidligere fået kopi af camperfortegnelsen der er gældende fra 14. maj 2002. Det er korrekt er at der er endnu en camperfortegnelse fra 7. december 2004, som kan være benyttet ved ombygning af dit køretøj.
Men af denne camperfortegnelse fremgår det ligeledes, at der i kabinen skal være et bord på 58,5 x 43,9 cm, kopi af camperfortegnelsen vedlægges.

Det ændre derfor ikke på, at der i kabinen skal kunne etableres et bord, der skal medbringes under kørsel og fremvises til SKAT ved kontrol af køretøjet.

Dine oplysninger om andre køretøjer du har set, sat til salg uden bord, er ikke relevant for SKATs vurdering af dit køretøj.

Du har i mail 25. oktober 2015 oplyst, at du nu har fundet bord med tilbehør oppe i tagrummet og fremsendt billeder af bordet opstillet i køretøjet. I din mail 30. oktober 2015 skriver du, at SKAT ikke foretog kontrol af hele bilen og derfor ikke fandt bord med tilbehør.

SKAT skal hertil bemærke, at det ikke er SKAT og politiet der gennemsøger køretøjet. SKAT anmoder om, at få fremvist det lovpligtige camper udstyr, så er det føreren der har pligt til at fremvise, at det er medbragt under kørslen. Kan det ikke fremvises på kontroltidspunktet, er der ikke mulighed for efterfølgende, at komme og fremvise det for SKAT.

SKAT kan ikke udlevere de nummerplader der blev inddraget under kontrollen 8. oktober 2015, da det er SKATs vurdering, at køretøjet er anvendt uden det lovpligtige camperudstyr var medbragt.

SKAT forklarede undre kontrollen, at der skulle kunne etableres et bord, da det var en del af det lovpligtige camperudstyr. SKAT forklarede ligeledes under kontrollen, at såfremt det lovpligtige camperudstyr ikke var medbragt, opfyldte køretøjet ikke betingelserne for registrering på nedsat afgift og køretøjets nummerplader ville blive inddraget.

SKAT finder ikke at kontrollen blev afbrudt med en triumferende bemærkning, kontrollen blev først afsluttet, da du havde tilkendegivet flere gange, at der aldrig havde været et bord i køretøjet.

Det skal selvfølgelig beklages, hvis du har følt at kontrollen blev udført stresset og arrogant, det har bestemt ikke været SKATs hensigt.

Dine bemærkninger om, at SKAT har foretaget andre kontroller, hvor køretøjets nummerplader ikke er blevet inddraget, selvom der manglede en del af camperudstyret, har ikke indvirkninger på vurderingen af registreringspligten i din sag, men det skal selvfølgelig beklages, hvis der er begået en fejl.

Køretøjet er indregistreret på nedsat registreringsafgift som autocamper/beboelse. Efter bestemmelserne i registreringsafgiftslovens § 5a, stk. 2, er det en betingelse for denne indregistrering, at køretøjet er konstrueret og indrettet til beboelse, samt har en tilladt totalvægt over 2 tons og er indrettet med adgang til opredning af egentlige sovepladser til mindst 4 personer. Det indebærer, at der skal være:

  • Mindst 4 sovepladser inkl. udstyr til indretning af sovepladser
  • Fastmonteret køkkenarrangement med vand- og spildevandstank samt gasblus
  • Loftshøjde på min. 181/197,7 cm ved køkkenarrangementet
  • Bord (bordplade, bordben og roset til etablering af bordet)

SKAT finder, at køretøjet, der er indregistreret som personbil til beboelse (autocamper), har været anvendt i Danmark, uden at betingelserne for indregistrering som personbil til beboelse (autocamper) var opfyldt, da det lovpligtige bord, bordben, roset, skinne og værktøj ikke kunne fremvises under kontrol 8. oktober 2015. Køretøjet er derfor omfattet af reglerne for personmotorkøretøjer, og skulle derfor have været anmeldt til registrering inden det blev taget i brug efter ombygningen. Ved omregistreringen skulle der endvidere have været betalt yderligere registreringsafgift.
(...)"

I forbindelse med klagesagen hos Landsskatteretten har SKAT angivet følgende i sin udtalelse:

"(...)
Denne sag drejer sig om en camper, hvor føreren ikke på kontroltidspunktet kunne fremvise det lovpligtige camper udstyr, da der manglede roset, bordben og bordplade, som er en del af det lovpligtige camper udstyr.

Køretøjet er indregistreret første gang 1. marts 2003 med anvendelse beboelse (autocamper). Godkendelsen vedrørende omhandlede køretøj fremgår af fortegnelse af 14.05.02 (5/2002).

Det fremgår af bestemmelsens ordlyd i registreringsafgiftslovens § 5a, stk. 2, at køretøjet ikke alene skal være konstrueret, men også indrettet til ophold og beboelse. Denne forståelse er ligeledes i overensstemmelse med forarbejderne til bestemmelsen.

Det er SKATs opfattelse, at køretøjet er registreringspligtigt i Danmark som personbil på fuld afgift, og de punkter, der fremføres i klagen ændrer ikke ved denne registreringspligt.

Der er ikke fremkommet yderligere faktiske omstændigheder, end dem der allerede er indgået i SKATs afgørelse.

SKAT har følgende bemærkninger til den fremsendte klage:

Punkt 2

Camperudstyr der ikke kan fremvises på kontroltidspunktet, kan ikke dokumenteres ved efterfølgende indsendelse af foto, når SKAT træffer afgørelse af registreringspligt og registreringsafgift.

Punkt 3. + 4.

Først skal det nævnes, at det ikke under kontrollen er blevet oplyst, at SKAT netop havde udsendt en folder til A.

SKAT har muligvis under kontrollen oplyst, at der på SKATs hjemmeside ligger en nyere vejledning fra juni 2015, men altså ikke, at der skulle være sendt en vejledning til A.
Det er korrekt at der foreligger to camperfortegnelser for Chrysler Grand Voyager fra henholdsvis 14.05.2002 og 07.12.2004, men det er uden betydning for vurdering af afgiftspligt, hvilken camperfortegnelse der er benyttet ved ombygningen, da der skal kunne etableres et bord i kabinen, efter begge camperfortegnelser.
SKAT finder at det er den camperfortegnelse der foreligger fra 14.05.2002 og som er vedlagt den kontrolrapport SKAT har sendt til [...] 9. oktober 2015, der er brugt ved registrering som camper 1. marts 2005.
Camperfortegnelse fra 07.12.2004 er fremsendt sammen med SKATs forslag til afgørelse den 7. december 2015, til orientering.
Endelig skal det nævnes, at de foreliggende camperfortegnelser, blev lavet til ombyggeren af køretøjet og derfor ikke var offentligt tilgængelig.

Punkt 5.

SKAT udleverede under kontrollen et retssikkerhedsbrev til [...], hvor det fremgik, at han har ret til en bisidder inden kontrollens gennemførelse.
SKAT har beklaget, at det ikke blev udleveret inden kontrollen begyndte, men først da kontrollen var i gang, men dette forhold har ikke indflydelse på sagens materielle substans, altså spørgsmålet om afgiftspligten i denne sag.
Med hensyn til fremvisning af camperudstyr, kan det bemærkes, at det ikke er SKAT og politiet, der gennemsøger køretøjet. SKAT anmoder om at få fremvist det lovpligtige camperudstyr, og det er føreren der har pligt til at fremvise, at det er medbragt under kørslen. Efterfølgende fremvisning kan ikke dokumentere, at det manglende udstyr var til stede på kontroltidspunktet.

Punkt 6.

SKAT har fulgt den normale procedure med hensyn til inddragelse af nummerplader på en registreret autocamper, da en blokering af køretøjet, ikke er en speciel handling, foretaget alene i denne sag.
Årsagen til at der indsættes en blokering i DMR, er alene, at det ikke skal være muligt, at registrere køretøjet på ny, inden SKAT har truffet afgørelse.
Hvilket ellers vil være muligt, når SKAT ikke har beslaglagt køretøjet, men alene inddraget nummerpladerne.

SKATs normale procedure er ligeledes, at give en vejledning til hvordan køretøjet registreres på ny, når registreringsafgiften er betalt.
[...] har fået en vejledning til hvordan køretøjet skal registreres på ny, som er fremsendt som en del af SKATs afgørelse, (side 18 i sagsfremstillingen)

Punkt 7.

SKAT skal afslutningsvis bemærke, at sagens strafferetslige afgørelse med en henstilling, intet har med spørgsmålet om sagens materielle substans (registreringspligt og registreringsafgift) at gøre.

(...)
Indstilling
Det indstilles at SKAT's afgørelse af 17. november 2015 fastholdes.
(...)"

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at SKATs krav om, at køretøjet ikke opfylder kravene til registrering som camper og derfor skal afgiftsberigtiges som personbil, ikke er korrekt, og at den yderligere registreringsafgift skal bortfalde.

Til støtte herfor har klageren anført følgende:

"Jeg anker hermed SKAT's afgørelse af 17. november 2015 med krav om omregistrering fra camperbil til personbil og betaling af registreringsafgift, til frifindelse, altså "tilbagerulning".

1. Jeg kan ikke, som påstået af SKAT, erkende at have handlet groft uagtsomt ved at have anvendt køretøjet på færdselslovens område, idet alt nødvendigt camperudstyr de facto var medbragt i bilen.

2. Jeg henviser til, at SKAT's jurister den 23. november 2015 har besluttet, at jeg som følge heraf ikke skal idømmes en bøde for min brug af bilen (brev vedlagt), da min bil de facto var korrekt udrustet på tidspunktet for kontrollen.

3. Når jeg på kontroltidspunktet ikke umiddelbart var i stand til at fremvise bord og tilbehør, skyldes det, at SKAT har undladt at oplyse mig om kravene til en camperbil af min type. Kravene er, siden jeg købte bilen i 2006, blevet justeret flere gange. Ved kontrollen påstod SKAT's medarbejder, NM, at SKAT netop havde sendt mig en fortegnelse udarbejdet i foråret 2015, hvoraf det fremgår, hvad der kræves medbragt af udstyr for at køretøjet kan anvendes lovligt.
Jeg har imidlertid ALDRIG modtaget en sådan fortegnelse fra SKAT. Jeg skal derfor bede SKAT føre bevis for, at man har sendt mig den pågældende fortegnelse før tidspunktet for kontrollen den 8. oktober 2015.

4. Jeg oplever som borger situationen således, at SKAT udarbejder en folder til brug for SKAT's medarbejdere med nøjagtig beskrivelse af kravene til en bil som min, og derefter sender SKAT's medarbejdere på togt i hele landet for at uddele "Dummebøder" til ejere som mig.

5. Om selve kontrollen den 8. oktober 2015 vil jeg samtidig klage over, at jeg ikke før kontrollen blev indledt, blev orienteret af NM om mine rettigheder. Havde NM gennemført kontrollen fuldt ud med krav om at se taget løftet, så var bordet kommet for en dag.

6. Efterfølgende har NM chikaneret omregistreringen af min bil, så jeg samlet måtte tilbringe omkring 4 timer på Motorkontoret i By Y1 - fordelt over 2 dage. Medarbejderne på Motorkontoret sagde, [...] havde lagt en spærring ind på min sag. Så de måtte flere gange have chefen i By Y1 på banen, før jeg først kunne komme til at betale - siden kunne få mine nye nummerplader.

7. SKAT's jurister slutter deres henstilling med følgende formulering: "Vi vil derfor, undtagelsesvis og efter en konkret og individuel vurdering, slutte sagen, uden at du bliver straffet. Men vi henstiller til dig, at du er mere opmærksom, når du giver oplysninger til SKAT. Hvis der er fejl i forbindelse med kørsel i køretøjer på nedsat afgift igen, kan du risikere at få en bøde". Jeg læser dette som om, jeg ifølge juristerne fortsat bør kunne bruge bilen som campermodel, og at ansættelsessagen i konsekvens heraf bør omgøres. Den logiske konsekvens må være, at afgørelsen om at afmelde og omregistrere bilen og betale fuld afgift også annulleres."

Landsskatterettens afgørelse
Det er ubestridt, at det omhandlede køretøj er registreringspligtigt i Danmark, jf. registreringsafgiftslovens § 1, jf. lov om registrering af køretøjer § 2.

Det anses endvidere for ubestridt, at køretøjet ved første indregistrering er afgiftsberigtiget efter de særlige regler i den tidligere gældende § 5a i registreringsafgiftsloven, der var formuleret således (uddrag):

"[...]
For følgende køretøjer udgør afgiften 0 kr. af de første 12.100 kr. af den afgiftspligtige værdi og 60 pct. af resten:
1) køretøjer med en egenvægt over 2 t, som utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, herunder med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer,
[...]
Stk. 3. Et køretøj, som er berigtiget med afgift efter stk. 1, afgiftsberigtiges efter § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. Afgiften nedsættes dog med 60 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 12.100 kr.
[...]"

Den citerede § 5a, stk. 1, i registreringsafgiftsloven er indført ved lov nr. 463 af 31. maj 2000.

Det fremgår af bemærkningerne til denne lov, at det af bemærkningerne til den tidligere gældende bestemmelse vedrørende campingbiler fremgår, at "køretøjet skal have en passende loftshøjde, og skal være indrettet med sovepladser, køkken, vand- og spildevandstank m.m.", og at dette ved den foreslåede ændring ønskes præciseret med krav om mindst 4 sovepladser og en ændring med hensyn til størrelsen af bilerne fra 2 ton tilladt totalvægt til 2 ton egenvægt.

Højesteret har ved dom af 17. september 2014 taget stilling til forståelsen af bestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 5 a, stk. 1, nr. 1. Af dommen fremgår blandt andet:

"[...]
Højesteret finder, at det er i overensstemmelse med lovens ordlyd, forarbejder og formål at stille krav om, at bilens camperudstyr skal medbringes under kørsel i en autocamper, for at den kan anses for ikke alene konstrueret, men også utvivlsomt indrettet til ophold og beboelse.
[...]"

Klageren fremviste køretøjet og det medbragte camperudstyr ved SKATs kontrol på standsningstidspunktet. Det blev konstateret af SKAT, at der manglede bordplade, bordben og rosette. Det anses herefter ikke for tilstrækkeligt dokumenteret, at køretøjet medbragte alt camperudstyret, hvorfor køretøjet ikke kan anses for "utvivlsomt indrettet til ophold og beboelse".

Klagerens køretøj opfyldte derfor ikke betingelserne for afgiftsberigtigelse efter registreringsafgiftslovens § 5 a, stk. 1, på kontroltidspunktet.

Det følger af registreringsafgiftslovens § 5 a, stk. 3, at et køretøj, som er berigtiget efter stk. 1, afgiftsberigtiges efter § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt.

SKATs afgørelse stadfæstes herefter.