Dato for udgivelse
13 Oct 2016 08:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Jun 2016 10:13
SKM-nummer
SKM2016.466.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
B-2492-15
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold
Emneord
Skattekontrol, tab, skat, påføre, registrering, KINFO
Resumé

Efter skattekontrollovens § 6 F kan der for at imødegå overtrædelse af lovgivningen om skatter og andre ydelser til det offentlige oprettes et register over fysiske og juridiske personer, der har påført eller forsøgt at påføre det offentlige betydelige tab af skatter m.v.

Skatteyderen gjorde gældende, at registreringen af ham var ugyldig, fordi SKAT ikke konkret havde begrundet nødvendigheden heraf i forhold til registrets formål.

Landsretten bemærkede, at det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, af optagelseskriterierne for registrering er objektive, og at det var ubestridt under sagen, at disse betingelser var opfyldt.

Da lovgiver med de objektive optagelseskriterier netop har angivet, hvornår det er nødvendigt at foretage registrering for at opfylde formålet med registreringen, fandt landsretten ikke grundlag for at antage, at der gjaldt et yderligere krav om nødvendigheden af registrering i forhold til registrets formål.

Landsretten tiltrådte derfor, at SKATs afgørelse var tilstrækkelig og konkret begrundet og stadfæstede derfor byrettens frifindelse af Skatteministeriet (SKM2015.678.BR)

Reference(r)

Skattekontrolloven § 6F

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit A.C.2.1.3.

Redaktionelle noter

Se tidligere instans: SKM2015.678.BR

Appelliste

Parter

A
(advokat Rene Bjerre)

Mod

Skatteministeriet

(Kammeradvokaten v/ advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af landsdommere:

Kåre Mønsted, Karen Hald og Ina Darby lwersen (kst.)).

Sagens påstande

Byrettens dom af 9. oktober 2015 (BS-158/2015) er anket af A med påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at registreringen af A i SKATs kontrolinformationsregister skal slettes og sagen hjemvises til fornyet behandling ved SKAT.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter skattekontrollovens § 6 F kan der for at imødegå overtrædelser af lovgivningen om skatter og andre ydelser til det offentlige oprettes et register over fysiske og juridiske personer, der har påført eller forsøgt at påføre det offentlige betydelige tab af skatter med videre.

Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at optagelseskriterierne for registrering er objektive, og det er ubestridt under sagen, at disse betingelser er opfyldt. Spørgsmålet er herefter, om der udover de objektive betingelser gælder et krav om en konkret vurdering af og begrundelse for nødvendigheden af en registrering i forhold til registerets formål.

Da lovgiver med de objektive optagelseskriterier netop har angivet, hvornår det er nødvendigt at foretage registrering for at opfylde formålet med registeret, finder landsretten ikke grundlag for at antage, at der gælder et sådant yderligere krav.

Landsretten tiltræder med denne begrundelse, at SKATs afgørelse er tilstrækkeligt og korrekt begrundet, og landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 20.000 kr. Beløbet dækker udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifterne til advokatbistand er der ud over sagens

værd i taget hensyn til dens omfang og varighed. .

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A betale 20.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.