Dato for udgivelse
13 okt 2016 08:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 jun 2016 09:45
SKM-nummer
SKM2016.465.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-0642-16
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Økonomiske værdi, tilladelse, anke, skattepligtig indkomst
Resumé

Byrettens dom i første instans indebar, at en af skattemyndighederne foretaget forhøjelse af et selskabs skattepligtige indkomst for tre indkomstår blev nedsat til i alt 57.020, kr. Selskabet ankede byrettens dom med påstand om, at forhøjelsen skulle nedsættes til 0, kr. Skatten af forhøjelsen var opgjort til kr. 14.255,-

Til spørgsmålet om, hvorvidt ankesagen kunne admitteres, udtalte landsretten, at sagens værdi skulle opgøres til den ændring i skattetilsvaret, der tilsigtedes. Sagen angik således et krav, som efter påstanden for landsretten havde en økonomisk værdi, der ikke oversteg 20.000, kr. Byrettens dom kunne derfor kun ankes med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, jf. retsplejelovens § 368, stk. 1, 2. pkt., og da denne tilladelse ikke forelå, afviste landsretten anken.

Reference(r)

Retsplejeloven §368

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit A.A.10.3.

Redaktionelle noter

Se tidligere instans: SKM2016.337.BR

Parter

H1

(Advokat Kim Munk-Petersen)

mod

Skatteministeriet

(Kammeradvokaten v/advokat Camilla Bjerg Nielsen)

Afsagt af landsretsdommere

Ida Skouvig, John Lundum og Jacob Hinrichsen (kst.)

Sagens oplysninger

Byretten har den 5. april 2016 afsagt dom i 1. instans (sag nr. BS 18-1727/2014).

Ved byrettens dom er appellanten H1s indkomst i indkomstårene 2010, 2011 og 2012 nedsat med 29.946 kr., 27.167 kr. og 25.817 kr.

I ankestævningen har H1 nedlagt påstand om at indstævnte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at H1' skattepligtige indkomst i indkomstårene 2010, 2011 og 2012 nedsættes til 0 kr.

Skatteministeriet har påstået sagen afvist.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Det fremgår af ankestævningen, at byrettens dom indebærer, at H1' skattepligtige indkomst i indkomstårene 2010, 2011 og 2012 nedsættes til 16.704 kr., 19.483 kr. henholdsvis 20.833 kr. Appellanten har anført, at bruttoværdien af den nedlagte påstand herefter er 57.020 kr. og at skatten heraf udgør 14.255 kr.

Sagens værdi opgøres til den ændring i skattetilsvaret, der tilsigtes. Sagen angår således et krav, som efter påstanden for landsretten har en økonomisk værdi, der ikke overstiger 20.000 kr. Dommen kan derfor kun ankes med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, jf. retsplejelovens § 368, stk. 1, 2. pkt. Da en sådan tilladelse ikke foreligger, afviser landsretten anken.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Denne ankesag afvises.

H1 skal inden 14 dage betale sagsomkostninger for landsretten med 2.000 kr. inkl. moms til Skatteministeriet.