Dato for udgivelse
31 Aug 2016 09:23
SKM-nummer
SKM2016.370.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-0787265
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Operation Dagsværk, skattefrihed, fradrag
Resumé

Skatterådet godkendte, at honoraret i forbindelse med Operation Dagsværk 2016, i lighed med tidligere år, skal behandles således, at arbejdsgivere kan undlade at foretage indeholdelse af A-skat mv. i vederlag til skoleelever, der udfører arbejde for Operation Dagsværk den 2. november 2016.

Eleverne skal ikke medregne vederlaget på selvangivelsen og arbejdsgiverne kan fratrække beløbet som omkostning i driftsregnskabet.

Hjemmel

Kildeskatteloven

Reference(r)

Kildeskatteloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit C.A.1.2.1.

Operation Dagsværk gennemfører den 2. november 2016 Dagsværksdagen, en landsdækkende indsamling til fordel for uddannelses- og jobskabelsesprojekt for unge i Guatemala.

Operation dagsværk anmoder ved ansøgningen om:

  1. At lønningerne til elever, som arbejder på Dagsværksdagen, ikke regnes som skattepligtig indkomst for den enkelte elev, og at privatpersoner, virksomheder og offentlige institutioner derfor ikke skal indeholde A-skat og AM-bidrag af deres betaling af eleven.

  2. At virksomheder og offentlige institutioner kan bogføre det udbetalte beløb som en omkostning i driftsregnskabet.

  3. At eleverne ikke skal medregnes beløbet på deres selvangivelse.

Beskrivelse af Operation Dagsværk 2016

En stigende strøm af unge mayaer fra Guatemala forsøger hvert år at nå til USA som illegale indvandrere. Det er unge uden uddannelse og job, som lever i fattigdom og med vild, utryghed og daglig diskrimination i deres eget land alene på grund af deres indianske oprindelse. Derfor søger de lykken i USA. Drømmen ender dog ofte som et decideret mareridt, når de unge begiver sig ud på en farlig rejse i menneskehandlernes vold.

Med projektet vil vi sammen med Oxfam IBIS gennem oplysning og kampagner skabe ny debat om årsagerne til og problemerne ved de unges massive flugt fra landet. De unge er vigtige aktører i at skabe forandringer i et stivnet samfund, og i dag ligger muligheden åben: For første gang længe ser en spirende demokratiseringsbevægelse, sat i gang af unge på sociale medier, dagens lys i det opdelte samfund.

Med projektet vil vi give de unge et reelt alternativ til den livsfarlige rejse og det hårde liv som illegal indvandrer i USA. Sammen med en række lokale organisationer og samarbejdspartnere vil projektet skabe uddannelse, jobs og politisk handlekraft for de unge mayaer i Guatemala, så de kan realisere deres drømme i deres eget land.

Det skal ske gennem målrettet faglig uddannelse af de unge mayaer, hjælp til at de kan komme i gang med deres egen lille virksomhed, personlig rådgivning af dem, som har oplevet vold og diskrimination, lokale og nationale kampagner, dialog med kommunerne og erhvervsdrivende, organisering af de unge samt ved at søge indflydelse på den politik, regeringen og det internationale samfund fører i og over for Guatemala.

Oxfam IBIS er den implementerende partner, som løbende vil afrapportere til Operation Dagsværk, hvorefter vi udbetaler de indsamlede midler i rater.

Indsamlingen

I lighed med foregående år vil indsamlingen hovedsageligt foregå ved, at elever fra de danske ungdomsuddannelser arbejder en enkelt dag, i enten private husholdninger, erhvervsvirksomheder, eller offentlige institutioner. Lønnen, som tjenes herved, vil gå til Operation Dagsværks indsamling, som i år er til fordel for de unge i Guatemala.

Hver arbejdende elev vil medbringe et nummereret "arbejdskort" udstedt elektronisk af Operation Dagsværk. Dette kort skal, sammen med det indtjente beløb, returneres til Operation Dagsværk med kvittering fra både arbejdsgiver og elev. Alternativt kan betaling ske elektronisk, direkte fra arbejdsgiver til Operation Dagsværk.

Indsamlingen er anmeldt til alle relevante myndigheder.

Det indsamlede beløb

De indtjente penge indsamles på Operation Dagsværks separate indsamlingskonto, hvorfra de vil blive udbetalt i rater til Oxfam IBIS i takt med at projektet skrider frem.

Operation Dagsværk tager maksimalt 10 % af det indsamlede beløb i administrationsprocent. Vi bruger udelukkende administrationsprocenten til at finansiere kampagneførelse og oplysningsaktiviteter i forbindelse med årets oplysningskampagne - den oplysningskampagne som Dagsværksdagen er kulminationen på. Vi trækker kun de penge fra, som vi rent faktisk bruger til oplysningskampagnen, og benytter ikke de indsamlede midler til at opbygge egenkapital. Derfor er det også sjældent, at administrationsprocenten når helt op på 10.

SKATs indstilling

De udbetalte beløb må betragtes som betalt af virksomhederne m.fl. direkte til Operation Dagsværk, der anses for en almennyttig eller almenvelgørende organisation. De enkelte elever, der deltager i Operation Dagsværk, modtager således ikke selv vederlag for deres indsats, hvorfor der ikke er noget at beskatte.

SKAT indstiller til Skatterådet, at man, i lighed med tidligere år, imødekommer ansøgningen under hensyn til den store deltagerkreds (landsomfattende indsamling), det oplyste om formålet med og baggrunden for indsamlingen, samt at der findes den fornødne sikkerhed for, at de indsamlede beløb ubeskåret tilfalder Operation Dagsværk.

Afgørelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.