Dato for udgivelse
22 sep 2016 08:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 apr 2016 12:55
SKM-nummer
SKM2016.420.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 114-1147/2015
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage + Fradrag og afskrivninger
Emneord
Overskridelse, frist, afvist, stævning
Resumé

Ved afgørelse af 13. november 2014 var sagsøgeren blevet nægtet fradrag for nogle afholdte rejseomkostninger. Sagsøgeren indleverede stævning til retten den 6. august 2015. Dermed overholdte sagsøgeren ikke indbringelsesfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3.

Retten afviste derfor sagen.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit A.A.10.3.5.

Parter

A

Selvmøder

mod

Skatteministeriet

(Kammeradvokaten v/Adv.fm. Jeppe Andersen)

Afsagt af Retsassessor

Niels Kirketerp.

Sagens oplysninger

Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 114-1147/2015:

Der blev afholdt telefonmøde.

Sagsøger deltog selv.

For sagsøgte deltog Kammeradvokaten ved advokat Jeppe Andersen.

Det tidligere fremlagte var tilstede.

Der blev fremlagt:

  • sagsøgers brev af 10. november 2015
  • sagsøgtes mail af 11. februar 2016
  • sagsøgers mail af 13. februar 2016

Sagsøgte fastholdt sine afvisningspåstande som anført i svarskriftet og i mail af 11. februar 2016.

Retten afsagdes sålydende

K e n d e l s e:

Skatteankenævnet har den 13. november 2014 truffet afgørelse i sagen mod sagsøger. I følge skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3 skal en afgørelse indbringes for domstolene senest 3 måneder efter afgørelsen. Denne frist udløb således den 13. februar 2015.

Sagsøger har først den 6. august 2015 indleveret en stævning til Byretten.

Det fremgår, at sagsøger omkring den 9. februar 2015 sender en mail til Byretten, ligesom han telefonisk kontakter Byretten. Sagsøger bliver oplyst om, at der skal indgives en stævning, hvilket imidlertid først sker den 6. august 2015.

Sagsøger blev på telefonmødet den 3. november 2015 pålagt at fremkomme med bemærkninger til afvisningspåstanden, herunder navnlig hvorfor der forløber så lang tid før stævning indgives.

Sagsøger er ikke fremkommet med bemærkninger herom.

På denne baggrund finder retten, at sagen skal afvises, idet den er anlagt mere end 5 måneder efter fristen i skatteforvaltningens § 48, stk. 3, ligesom der ikke er fremkommet oplysninger om, hvorfor sagen ikke er anlagt rettidigt.

T h i  b e s t e m m e s:

Sagen afvises.

Retten hævet.