Dato for udgivelse
16 Sep 2016 09:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 Apr 2016 09:50
SKM-nummer
SKM2016.402.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 4-1521/2014 & BS 4-1522/2014
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udenlandsk indkomst
Emneord
Forhøjelse, indkomst, afkast, investering, uagtsomhed, ekstraordinær
Resumé

Skatteyderne investerede i juni 2008 via en mellemmand hver især 1 mio. USD i et ejendomsudviklingsprojekt i Dubai.

SKAT modtog i marts 2012 en anmeldelse fra mellemmanden, hvoraf det fremgik, at der i 2008 var realiseret et afkast af det investerede beløb på 230.000 USD hos skatteyderne.

De investerede beløb på i alt 2 mio. USD og afkastene heraf blev, efter det oplyste, ikke betalt til skatteyderne, men blev derimod indskudt i et nyt projekt. Dette fremgik ligeledes af en kvitterings- mail sendt fra mellemmanden til skatteyderne. SKAT havde bl.a. på denne baggrund forhøjet skatteydernes indkomst svarende til det realiserede afkast.

Skatteyderne gjorde imidlertid gældende, at de aldrig havde opnået et sådant afkast, og at SKATs ændringer ikke var foretaget rettidigt.

Retten fandt med henvisning til de faktiske omstændigheder i sagen samt den ene skatteyders forklaring under hovedforhandlingen, at SKAT med rette havde forhøjet skatteydernes indkomst med hver især 230.000 USD, svarende til afkastet af investeringerne.

Retten fandt desuden, at SKAT havde været berettiget til at foretage forhøjelserne i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, idet skatteyderne ved ikke at selvangive afkastet havde handlet mindst groft uagtsomt, ligesom 6-månedersfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, ligeledes var overholdt.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 5.

Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 2.

Statsskatteloven § 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit A.A.8.2.2.1.2.5.

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit A.A.8.2.2.1.4.

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit C.A.1.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit A.A.8.2.2.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit C.A.1.1.

Appelliste

Dommen

Parter

H1
(v/advokat Carsten Palsgaard)

Mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Anne Larsson)

Og

H2

Mod

Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/advokat Anne Larsson)

Afsagt af byretsdommer

Anne-Vibeke Dolleris

Sagernes baggrund og parternes påstande

Under disse sager, der begge er anlagt den 8. december 2014, og som er behandlet samlet, har sagsøgerne, H1 og H2, nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at forhøjelse på 1.142.916 kr. for hver af sagsøgernes skattepligtige indkomster for indkomståret 2008 nedsættes til 0 kr., subsidiært at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at genoptagelse af sagsøgernes skatte- ansættelser for 2008 er forældet.

Skatteministeriet har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Aktiviteterne i H1 og H2 (i det følgende de sagsøgende selskaber) består udelukkende af anpartsbesiddelse, og hovedanpartshaver og direktør i selskaberne er henholdsvis VM og VR.

Det fremgår af overførselskvitteringer fra Jyske Bank, at der den 27. juni 2008 blev overført 1 mio. USD fra hvert af de sagsøgende selskabers konto til en person ved navn MZ. Om betalingsformålet er vedrørende H2 anført:

"Kapitalovf. vedr. det mellem H2 og G1-DUBAI's aftalte projekt PROJEKT-DUBAI jf. kvit. af 27/6-08".

Tilsvarende er anført om betalingsformålet vedrørende H1.

Beløbene er efter de sagsøgende selskabers oplysninger overført til investering via NP, Dubai i et projekt kaldet "Projekt 1". Efter de sagsøgende selskabers oplysninger skulle MZ fungere som mellemmand.

Der findes ingen underskrevet investeringsaftale mellem de sagsøgende selskaber og MZ vedrørende investeringen i "Projekt 1".

Den 14. marts 2012 modtog SKAT en anmeldelse fra MZ vedrørende de sagsøgende selskaber og selskabet G2. Af anmeldelsen fremgår:

"...

De tre selskaber tilsammen har overført USD 3 mio. pr. 17 Juni 2008 til undertegnede, og at de har fået realiseret et afkast heraf på i alt USD 690.000,- pr. 7 August 2008.

..."

Der er enighed om, at G2 ikke på noget tidspunkt har investeret i projektet.

Et afkast på 690.000 USD af en investering på 3 mio. USD svarer til en forrentning på 23%. Ved en investering på 1 mio. USD er afkastet således 230.000 USD, svarende til 1.142.916 kr., som er det beløb, SKAT har forhøjet hvert af de sagsøgende selskabers indkomst for 2008 med.

Selskaberne har oplyst aldrig at have fået de investerede beløb på 1 mio. USD pr. selskab tilbage eller at have modtaget afkastet på 230.000 USD pr. selskab, idet beløbene alle blev indskudt i et nyt byggeprojekt kaldet "Projekt 2".

Af kvitteringsmail af 25. august 2008 fra MZ til VR fremgår således:

"...

Jeg bekræfter hermed at have afsluttet investering projektet Projekt 1 for H1, H2 og G2, hvor den samlede investerede kapital pålydende USD tre millioner, skulle forrentes med 23 % gennem investeringsperioden.

Det samlede beløb inklusiv afkast pålydende ialt USD tre millioner og seks hundrede og ni ti tusind, blev på investorernes vegne, og efter deres godkendelse investeret i investeringsprojektet Projekt 2, Y1-DUBAI på følgende vilkår:

Kvittering

Investeringen forrentes med 60% over 9 måneder, fordelt således:

Tilbagebetaling af hele den investerede kapital pr. 15/11-2008 40 % afkast af hele den investerede kapital pr. 15/2-2009 20% afkast af hele den investerede kapital pr. 15/5-2009

..."

Som bilag 5 er fremlagt en "Investeringsformidlingsaftale" af 18. september 2008, hvori MZ bekræfter at have geninvesteret hele beløbet i byggeprojektet "Projekt 2". Byggeprojektet "Projekt 2" er efter det oplyst gået konkurs.

De sagsøgende selskaber har fremlagt en pengestrømsopgørelse, udarbejdet til brug for nogle retssager, der føres i Dubai. Der er enighed om, at der kun foreligger dokumentation for få poster i opgørelsen.

Den 5. september 2013 sendte SKAT agterskrivelser til de sagsøgende selskaber, hvoraf fremgår, at SKAT agtede at forhøje hvert af de sagsøgende selskabers indkomst for 2008 med i alt 1.142.916 kr.

Der blev den 25. september 2012 afholdt møde hos SKAT med deltagelse af bl.a. VR og de sagsøgende selskabers repræsentant, advokat NP.

Af mødereferatet fremgår:

"...

SKAT oplyste, at der var modtaget oplysninger om et afkast på 230.000 USD vedr. investering i projekt Projekt 1 i Dubai.

Advokat NP forklarede, at det var korrekt, at der havde været et afkast på 230.000 USD til investorerne H2 og H1, men afkastet var ikke udbetalt.

..."

Ved afgørelser af 15. marts 2013 forhøjede SKAT herefter hvert af de sagsøgende selskabers indkomst for 2008 med afkast fra investeringen med

230.000 USD, svarende til 1.142.916 kr.

SKATs forhøjelse af de sagsøgende selskabers indkomst for 2008 har været indbragt for Landsskatteretten, der ved afgørelser af henholdsvis 9. september 2014 vedrørende H2 og 10. september 2014 vedrørende H1 har stadfæstet SKATs forhøjelser.

Forklaringer

VR har forklaret, at han handler med levende dyr og foretager andre investeringer. Selskaberne omsætter for 1,5 mia. kr., og handler indgås altid mundtligt.

Han fik af en bekendt oplysning om byggeprojektet "Projekt 1" i Dubai og blev sat i forbindelse med MZ. Han har mødt MZ et par gange. Efter forhandling med MZ blev han lovet et afkast på 23% af investeringen. Han anså investeringen på 1 mio. USD som et lån med en høj forrentning på 23%.

Hans selskab, H2, og hans brors selskab, H1, overførte hver 1 mio. USD til MZ. Det var først 2-3 år senere, at de fandt ud af, at pengene gik via NP.

På et tidspunkt ringede MZ og sagde, at de 1.230.000 USD vedrørende "Projekt 1" var "kommet hjem" før tid, og at pengene kunne overføres til byggeprojektet "Projekt 2". Det blev herefter aftalt, at der for hvert af de sagsøgende selskaber skulle overføres 1.230.000 USD til byggeprojekt "Projekt 2". I forlængelse heraf blev kvitteringsmailen af 25. august 2008 fremsendt. Hverken han eller hans bror så pengene, der skulle overføres til byggeprojekt "Projekt 2".

I forbindelse med aftalen om overførsel af 1.230.000 USD for hvert af de sagsøgende selskaber til byggeprojekt "Projekt 2" blev der aftalt et afkast på 60%. Da første del af afkastet på 40% ikke kom den 15. februar 2009, kontaktede han MZ, der blot henviste til finanskrisen. Han har heller ikke modtaget afkastet på 20%, der skulle foreligge den 15. maj 2009. Hans brors selskab har heller ikke modtaget de lovede afkast.

Ham bekendt er byggeprojekt "Projekt 2" gået konkurs.

Parternes synspunkter

H1 og H2 har i enslydende påstandsdokumenter gjort gældende,

"...

  • at der ikke er realiseret et afkast af det investerede beløb på USD 1.000.000,

  • at sagsøgte således uberettiget har forhøjet sagsøgernes skattepligtige indkomst for 2008,

i den forbindelse gøres det særligt gældende,

  • at der ikke foreligger nogen form fro dokumentation for, at sagsøgerne skulle have realiseret et skattepligtigt afkast af deres investering,

  • at en anmeldelse fra en mellemmand (MZ som fører retssager mod sagsøger) til de danske skattemyndigheder, som ikke i øvrigt er støttet på nogen form for dokumentation, hvoraf det fremgår, at sagsøger skulle have realiseret et afkast, ikke kan udgøre til- strækkeligt grundlag til at forhøje sagsøgernes indkomst,

  • at det ikke påhviler sagsøgerne at dokumentere, at de ikke har realiseret noget afkast

  • at der end ikke er nogen formodning om afkast, som sagsøgerne kunne være forpligtet til at afkræfte,

  • at det derimod påhviler sagsøgte at føre bevis for, at en skattepligtig indtægt er konstateret for sagsøger,
  • at et sådant bevis ikke er ført blot med henvisning til en anmeldelse fra en person, som sagsøger er involveret i flere tvister med.

Såfremt det lægges til grund, at der er konstateret en økonomisk fordel for sagsøgerne på et givent tidspunkt gøres det gældende,

  • at der blot er tale om en skattefri forskydning inden for sagsøgernes formuer, jf. herved Skatskattelovens § 5 litra a 1. pkt.

Med hensyn til spørgsmålet om skatteansættelsens forældelse gøres det gældende,

  • at indkomståret 2008 er forældet, jf. Skatteforvaltningslovens § 2
  • at der således ikke foreligger mulighed for ekstraordinær genoptagelse af sagsøgernes skatteansættelser, idet sagsøgerne hverken har udvist uagtsomhed eller handlet forsætligt i relation til deres selvangivelser for 2008,
  • at sagsøgte ikke har overholdt fristen i Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 og

  • at forholdet derfor er forældet.

...

Endelig gøres yderligere gældende

  • at en konstatering af skattepligtig indkomst ikke kan støttes på bilag A alene,

  • at SKAT ikke har overholdt fristen i Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, og

  • at forholdet derfor er forældet.

Sagsøgerne bestrider samtlige sagsøgtes indsigelser i sagen.

..."

Skatteministeriet har i enslydende påstandsdokumenter anført følgende:

"...

SKAT har genoptaget og forhøjet sagsøgernes indkomstansættelser for 2008 med hjemmel i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det overordnet gældende, at sagsøgerne ikke har påvist et grundlag for i at tilsidesætte de af SKAT foretagne forhøjelser.

Skatteforvaltningslovens § 26 og § 27

Det følger af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, at SKAT ikke kan afsende varsel om ændring af en skatteansættelse senere end den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

Det følger endvidere af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, at SKAT - uanset fristerne i § 26 - kan ændre en indkomstansættelse, hvis den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Det følger endvidere af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt., at en ansættelse kun kan foretages i de i stk. 1 nævnte tilfælde, hvis den varsles af told- og skatteforvaltningen eller genoptagelsesanmodning fremsættes af den skattepligtige senest 6 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen henholdsvis den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 26.

SKATs agterskrivelse til sagsøgerne af 5. februar 2013, er afsendt efter udløbet af fristen for ordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1.

Det gøres imidlertid gældende, at sagsøgerne ved at undlade at selvangive det omhandlede afkast har udvist mindst grov uagtsomhed, jf. skattestyrelsesforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, hvorfor SKAT har været berettiget til at genoptage sagsøgernes indkomstansættelse efter skatteforvaltningslovens § 27, jf. ligeledes SKM2011.675.ØLR.

Det er således med rette, at SKAT har foretaget ændringen af sagsøgernes indkomstansættelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

6-måneders fristen i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor SKAT er kommet i besiddelse af relevante og tilstrækkelige oplysninger til at kunne udarbejde forslag til ansættelsesændring, jf. eks. SKM2014.335.VLR.

SKAT modtog i marts 2012 en anmeldelse vedrørende sagsøgernes manglende angivelse af afkastet på 230.000 USD. SKAT har efterfølgende kontrollerede indkomst og formue for de personer og selskaber, der har overført beløb til MZ, jf. bilag D, side 2. SKAT afholdt således den 25. september 2012 et møde med sagsøgerne, hvor sagsøgerne var repræsenteret ved advokat NP. Det fremgår af referatet fra mødet den 25. september 2012, jf. bilag D, side 2, at advokat NP forklarede, at det var korrekt, at der havde været et afkast på 230.000 USD til investorerne H2 og H1, men at afkastet ikke var udbetalt. Det blev aftalt, at Advokat NP på selskabernes vegne ville vende tilbage med ny oplysninger, jf. bilag D, side 3.

SKAT har herefter løbende forsøgt at indhente materiale i sagen, jf. ligeledes bilag E-H, som efter sagsøgernes opfattelse skulle dokumentere, at der ikke var tilgået dem et afkast på den omhandlede investering, hvilket ikke er sket. Det er således først efter sagsøgernes brev af 5. december 2012, at SKAT har været i besiddelse af relevante og

tilstrækkelige oplysninger til at kunne udarbejde forslag til ansættelsesændring, hvilket skete den 5. februar 2013.

SKAT har derfor i nærværende sag overholdt 6-måneders fristen i med- før af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2.

Realiteten

Det følger af statsskattelovens § 4, at al indkomst som udgangspunkt er skattepligtig.

Det følger desuden af statsskattelovens § 4, stk. 1, litra e, jf. selskabsskattelovens § 8, stk. 1, at som skattepligtig indkomst for selskabet betragtes rente eller udbytte af udestående fordringer og af kapitaler, udlånt her i landet eller i udlandet.

Renteindtægter skal som udgangspunkt medregnes i den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori renten forfalder til betaling.

Det følger af Den juridiske vejledning, 2015-I, afsnit C,A.1.1.1.1, vedrørende renteindtægter, at:

"...

Ved renter forstås, et sædvanligt periodisk vederlag tit kreditor, beregnet som en bestemt procentdel af den tit enhver tid værende restgæld, for at stille kapital til disposition.

Ved vurderingen af om en rente opfylder rentedefinitionen, lægges der vægt på om renten bliver fastsat forud for den periode, som den vedrører. Det forhold, at forrentningen eventuelt kan bortfalde helt eller delvis, ændrer ikke herved, se SKM2014.711.SR. Hvis afkastet først fastsættes efter begyndelsen af den periode den vedrører er der ikke tale om en rente, men en kursgevinst."

Det fremgår af MZs anmeldelse til SKAT, at sagsøgerne har modtaget et afkast på hver især 230.000 USD i indkomståret 2008. At sagsøgerne har modtaget et afkast på hver især 230.000 USD under- støttes ligeledes af e-mailen af 25. august 2008 fra MZ, jf. bilag 5. Det fremgår heraf, at investeringerne i projektet Projekt 2 er sket efter investorernes godkendelse. Sagsøgerne har således selv bekræftet, at der forelå et afkast på investeringen.

Det bemærkes endvidere, at det fremgår af referatet af sagsøgernes møde med SKAT af 25. september 2012, jf. bilag D, at sagsøgernes repræsentant har bekræftet, at sagsøgerne har opnået et afkast ved investeringen i projektet Projekt 1 og i den forbindelse oplyste, at dette afkast ikke var udbetalt til sagsøgerne.

På baggrund heraf har SKAT således med rette forhøjet sagsøgernes indkomst med hver især kr. 1.142.916,-.

Det fremgår af kvitteringsmailen fra MZ (bilag 4) - som er afsendt efter afslutningen af investeringen i projektet Projekt 1 - at det investerede beløb på i alt 3 mio. USD skulle forrentes med 23 % gennem investeringsperioden.

Afkastet på udgør således renteindtægter, som er skattepligtige i medfør af statsskattelovens § 4, stk. 1, litra e, jf. selskabsskattelovens § 8, stk.

1. Det forhold, at afkastet investeres på ny i projektet Projekt 2 fritager ikke sagsøgerne for beskatning.

Sagsøgerne har ubestridt ikke bogført afkastet fra investeringen. Skattemyndighederne har derfor været berettiget til at forhøje sagsøgernes indkomst med dette beløb.

Det gøres herefter gældende, at sagsøgerne ikke har godtgjort, at der er grundlag for at tilsidesætte den af SKAT foretagne forhøjelse.

Det bestrides, at det - som hævdet af sagsøgerne - fremgår klart af den fremlagte Expert Opinion (bilag 6), at der ikke var noget afkast på de omhandlede investeringer.

Det fremgår tværtimod af den fremlagte Expert Opinion (bilag 6, sidste side), at den udmeldte Financial Expert anser det for bevist, at sagsøgerne sammen med de øvrige investorer har modtaget et afkast fra investeringerne, som er langt højere end den af SKAT foretagne forhøjelse. Det fremgår desuden, at investorerne samlet set har fået investeringerne med afkast tilbagebetalt via overtagne garantichecks, som MZ havde hos NP.

Det fremgår endelig af rapporten, at det ikke har været muligt at specificere beløb på de enkelte investorer, herunder sagsøgerne.

Den fremlagte Expert Opinion, jf. bilag 6, dokumenterer således ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte SKATs forhøjelse af sagsøgernes indkomst. Tværtimod.

Sagsøgerne har ikke dokumenteret, at investeringen i projektet Projekt 2 ikke skete på baggrund af et afkast fra projektet Projekt 1, men alene på baggrund af midler, der allerede var overført ved investeringen i projektet Projekt 1. Det fremgår således af kvitteringsmailen fra MZ, jf. bilag 5, at investorerne, herunder sagsøgerne har bekræftet, at der på ny blev investeret 1.230.000 USD i projektet Projekt 2. Dette på trods af, at sagsøgerne alene har overført 1 mio. USD, jf. bilag 9, side 5.

Den fremlagte forklaring fra afhøringen af MZ (bilag 7) samt den af sagsøgerne udarbejdede pengestrømsopgørelse (bilag 8) og oversigten over danske betalinger til MZ (bilag 9) dokumenterer heller ikke, at SKATs forhøjelse af sagsøgernes indkomst ikke er korrekt. Det bemærkes, at pengestrømsopgørelsen og oversigten ikke er bestyrket af objektive kendsgerninger, jf. bl.a. SKM2009.37.HR, hvor- for disse ikke kan lægges til grund ved afgørelsen af nærværende sag.

Sagsøgerne har ikke besvaret opfordring 2-5, som blev fremsat allerede i svarskriftet. Risikoen for, at nærværende sag ikke er tilstrækkeligt oplyst påhviler sagsøgerne. I det omfang sagen er uoplyst, må dette derfor komme sagsøgerne til last.

Det bestrides endvidere, at afkastet skal anses for en skattefri formueforskydning, jf. statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a. Det bemærkes i den forbindelse, at det forhold, at sagsøgerne angiveligt ikke har fået afkastet udbetalt, ikke medfører, at der er tale om en skattefri formueforskydning i medfør af statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a.

...

Samlet set gøres det således gældende, at sagsøgerne ikke har godtgjort, at der er grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes forhøjelse af sagsøgernes indkomst i indkomståret 2008.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at hvert af de sagsøgende selskaber den 27. juni 2008 overførte 1 mio. USD til MZ til investering i byggeprojekt "Projekt 1" i Dubai.

Det fremgår af kvitteringsmailen af 25. august 2008 fra MZ, at der for hvert af de sagsøgende selskaber herefter skulle ske geninvestering i byggeprojekt "Projekt 2" af 1.230.000 USD svarende til den oprindelige investering på 1 mio. USD og afkastet på 230.000 USD. At der har været et af- kast på 230.000 USD for hvert af de sagsøgende selskaber fremgår ligeledes af de sagsøgende selskabers repræsentants oplysninger på mødet den 25. september 2012 hos SKAT og af VRs forklaring i retten.

Den af de sagsøgende selskaber udarbejdede pengestrømsopgørelse er ikke fuldstændig dokumenteret og bestyrkes ikke i øvrigt af objektive kendsgerninger, og opgørelsen har derfor ingen bevisværdi i sagen.

De sagsøgende selskaber har på denne baggrund ikke dokumenteret, at investeringen i projekt "Projekt 2" alene skete på grundlag af midler, der allerede var overført ved investeringen i projekt "Projekt 1" og ikke på grundlag af et afkast for projekt "Projekt 1".

Det følger af statsskattelovens § 4, stk. 1, litra e, jf. selskabsskattelovens § 8, stk. 1, at som skattepligtig indkomst for et selskab betragtes rente eller ud- bytte af udestående fordringer og kapitaler, udlånt her i landet eller i udlandet. Det forhold, at de sagsøgende selskaber ikke måtte have fået afkastet udbetalt, medfører ikke, at der er tale om en skattefri formueforskydning i medfør af statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a.

Herefter har SKAT med rette forhøjet hvert af de sagsøgende selskabers indkomst i 2008 med 1.142.916 kr.

Varsel om ændring af en skatteansættelse kan ikke afsendes senere end den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1. Da de sagsøgende selskaber ved at undlade at selvangive de omhandlede afkast har udvist mindst grov uagtsomhed i den i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, nævnte betydning, har SKAT været berettiget til i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, at afsende forslag til afgørelser den 5. februar 2013 og endelige afgørelser den 15. marts 2013, hvorved de sagsøgende selskabers indkomst for 2008 er ændret.

Retten tager herefter Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

Efter sagens udfald skal hvert af de sagsøgende selskaber betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med 25.000 kr. Sagsomkostningerne, der er inkl. moms, da Skatteministeriet ikke er momsregistreret, er fastsat under hensyn til sagernes værdi og hovedforhandlingens varighed, og under hensyn til at sagerne har været behandlet samlet.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 dage skal sagsøgerne, H1 og H2, hver betale sagsomkostninger med 25.000 kr. til Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8a.