Dato for udgivelse
19 Aug 2016 11:42
Til
Indberetningspligtige til FATCA (Udvekslingsaftale med USA)
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
eKapital - 72 38 02 10
Resumé

Der er d. 17. august 2016 udsendt kvitterings- og svarfiler via FTP til de indberetningspligtige. Der er samtidig udsendt en opdateret version 04 af indberetningsvejledningen til FATCA.


Der er nu udsendt kvitterings- og svarfiler via FTP til de indberetningspligtige. Der sendes 4 filer pr. indberetning.

2 kvitteringer med fagligt indhold:

 • UFO_KvitteringsFil_UFO_[Originalt filnavn uden extension].xml

 • UFO_SvarFil_UFO_[Originalt Filnavn]

2 kvitteringer med teknisk indhold fra FTPs gatewayen:

 • Gateway kvittering: status_UFO_[Timestamp f.eks 20160812153059123]_x.xml

 • Gateway kvittering: status_UFO_[Timestamp f.eks 20160812153059123]_x.xml

Der blev sendt kvitterings - og svarfiler ud fredag d. 12. august 2016. Filerne var fejlbehæftede og skal ikke anvendes. De nye kvitteringer og svarfiler fra 17. august erstatter fuldt ud de tidligere filer.

De hyppigste fejl der er fundet i indberetningen er følgende:

Fejlnummer 52 Kontoejers CVR/SEnr er ugyldigt

Feltet må ikke udfyldes med nuller. Hvis CVR/Sr.nr ikke haves skal feltet være blankt.

Der er eksempler på, at feltet er indberettet med 8 nuller "00000000". For at få godkendt indberetningen skal feltet være blankt.

Det skal bemærkes, at vi vil se på reglen til næste års indberetning, da det er uhensigtsmæssigt, at der ikke accepteres indberetning af nuller når CVR/SEnr ikke haves.

Fejlnummer 53 Kontoejers CPR kendes ikke

Feltet må ikke udfyldes med nuller. Hvis CPR.nr ikke haves skal feltet være blankt.

Der er eksempler på, at feltet er indberettet med 10 nuller "0000000000". For at få godkendt indberetningen skal feltet være blankt.

Det skal bemærkes, at vi vil se på reglen til næste års indberetning, da det er uhensigtsmæssigt, at der ikke accepteres indberetning af nuller når CPR.nr. ikke haves.

Fejlnummer 56 - Kontoejers TIN.nr. skal udfyldes (skal alternativt udfyldes med '000000000').

Der henvises til indberetningsvejledningen afsnit 6.1.4 og bilag 1: Datafortegnelse hvoraf det fremgår at feltet for TIN.nr. ikke må være tomt. Hvis man ikke har oplysning om TIN-nr. skal feltet udfyldes med 9 nuller "000000000".

Det skal bemærkes, at det er IRS valideringsregler der kræver feltet skal udfyldes med 9 nuller når TIN.nr. ikke haves.

Fejlnummer 58/87- Udvekslingsland kan kun være US

Der er eksempler på, at feltet fejlagtigt er udfyldt med DK.

Der henvises til indberetningsvejledningens bilag 1. Datafortegnelse hvoraf det fremgår, at oplysning om hvilket land, som oplysningerne skal udveksles med altid skal være US.

Fejlnummer 68- Kontoejers fødselsdato skal udfyldes, hvis TIN-nr. er udeladt (CPR.nr. er angivet)

Der henvises til indberetningsvejledningen afsnit 6.1.4 og bilag 1. Datafortegnelse hvoraf det fremgår, at ved indberetning om allerede eksisterende konti (der er oprettet den 30. juni 2014 eller tidligere) kan indberetning af, det amerikanske føderale skatteyder identifikationsnummer undlades, hvis det finansielle institut ikke er i besiddelse af dette. I sådan en situation skal indberetningen i stedet for indeholde oplysning om fødselsdatoen for den relevante person, hvis denne haves. Det betyder, at hvis kontohavers Cpr.nr. er indberettet, så skal feltet fødselsdato også indberettes. SKAT opsætter ikke feltet automatisk ud fra oplysning om Cpr.nr.

Det skal bemærkes, at SKAT ikke udveksler oplysninger om kontohavers cpr.nr. med USA. Denne oplysning anvendes alene til SKATs kontrolformål.

Der er udsendt en opdateret FATCA indberetningsvejledning - version 04 . Der er ændringer til;

 • Afsnit 7.2.
  Skemaet over svarfiltyper er udvidet med en kolonne med filnavne på svarfilerne.

 • Afsnit 8
  Her er tilføjet oplysninger om, hvorledes der genindberettes.

 • Bilag 5
  Fejl - og advisliste er opdateret.