Dato for udgivelse
12 aug 2016 10:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 apr 2016 10:56
SKM-nummer
SKM2016.347.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
Bs r4-318/2014
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Syn, skøn, supplerende spørgsmål, frister
Resumé

Sagen drejer sig om at SKAT havde forhøjet en skatteyder i forbindelse med beskatning af genvundne afskrivninger i anledning af en ekspropriationserstatning.

SKAT havde således ændret skatteyderens fordeling af erstatningssummen på henholdsvis jordarealet, stuehuset og driftsbygningerne. Skatteyderen ønskede derfor afholdt et syn og skøn til fastlæggelse af fordelingen.

Efter afgivelse af skønserklæring fandt SKAT anledning til, at stille supplerende spørgsmål, og fremsendte et udkast til formulering af disse til retten og skatteyderens repræsentant, advokat OR.

SKAT havde 15 dage efter modtagelse af skønserklæringen fremsat indsigelser over for skønsmandens honorar der var større end det af skønsmanden estimerede honorarkrav indhentet før udmeldelsen af skønsmanden. SKAT tog i den forbindelse forbehold for, at stille supplerende spørgsmål og SKAT fremsendte her efter sit forslag til supplerende spørgsmål 17 dage efter modtagelsen af skønserklæringen.

Advokaten gjorde gældende, at SKAT ikke havde fremsat sine indsigelser over for skønsmandens honorarkrav rettidigt jf. retsplejelovens § 208, samt at SKAT ikke havde fremsendt sit udkast til supplerende spørgsmål inden den i retsplejelovens § 205 stk. 2 anførte frist på 2 uger.

Retten havde fastsat en frist på 2 uger efter skønserklæringens afgivelse til, at komme med evt. indsigelser over for skønsmandens honorarforslag men ikke til, at stille supplerende spørgsmål.

Advokaten gjorde gældende, at denne frist på 2 uger også måtte gælde for, at der kunne stilles supplerende spørgsmål.

SKAT gjorde her over for gældende, at dels havde retten ikke fastsat nogen frist for, at stille supplerende spørgsmål, at det ikke fremgår af retsplejelovens § 205 stk. 2 eller i forarbejderne til denne, at der skulle være en frist efter hvilken muligheden for, at stille supplerende spørgsmål skulle anses for tabt. SKAT anførte desuden, at der i forarbejderne alene var forudsat, at der skulle være en kortere frist for, at komme med de supplerende spørgsmål man ønskede, at stille, men at der ikke var nogen tidsbegrænset frist.

Retten gav SKAT tilladelse til, at stille det ønskede supplerende spørgsmål da retten ikke havde fastsat en frist herfor, samt at det ikke i forarbejderne til retsplejelovens § 205 stk. 2 fremgik, at der skulle være nogen tidsfrist knyttet til en anmodning om supplerende spørgsmål. Her ud over godkendte retten skønsmandens honorarkrav da indsigelserne var fremkommet efter den af retten fastsatte frist.

Reference(r)

-

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2016-2 A.A.11.2.6.

Parter

A

Udskiftet bo efter NN

Mod

SKAT

v/specialkonsulent JO

Afsagt af Byretsdommer

Henrik Riis Andreasen

Sagens oplysninger

Ingen var indkaldt eller mødt.

Der blev fremlagt mails af 2. og 4. marts 2015 fra SKAT samt mails af 3., 4. og 11. marts samt 18. april 2016 fra advokat OR.

Retten afsagde

Kendelse

Skønsmand LC har tidligere i et overslag af 7. december 2015 angivet sit salær til 30.800 kr. med tillæg af moms.

I forbindelse med fremsendelse af udmeldelsesdekretet til skønsmanden meddelte retten i breve af 18. december 2015 til parterne, at hvis parterne ikke inden 2 uger fra skønserklæringens modtagelse over for retten havde fremsat indsigelse mod skønshonorarets størrelse, ville honoraret blive anset for godkendt af parterne og retten.

Skønsmand LC fremsendte den 15. februar 2016, kl. 16.40, pr. mail skønserklæring til retten og sagens parter. Skønsmandens honorar var opgjort til 32.400 kr. med tillæg af moms.

SKAT har i mail af 2. marts 2016 gjort indsigelse over for honoraret, idet man samtidig oplyste, at man forventede at stille supplerende spørgsmål. I mailen anmodede man om en udsættelse på 14 dage til at overveje, hvorvidt der skulle stilles supplerende spørgsmål.

Advokat OR har i mail af 3. marts 2016 anmodet retten om at afvise SKATs indsigelser mod skønsmandens honorar samt SKATs ønske om at stille supplerende spørgsmål i sagen.

Ved mail af 4. marts 2016 har SKAT anmodet om tilladelse til at stille et supplerende spørgsmål.

Advokat OR har i mails af 4. og 11. marts 2016 fastholdt, at retten skal afvise SKATs indsigelser mod skønsmandens honorar samt SKATs ønske om at stille supplerende spørgsmål i sagen.

SKAT har nærmere anført, at skønsmandens honorar ikke er i overensstemmelse med dennes estimat, og skønsmanden ikke nærmere har oplyst om årsagen hertil. Skønsmanden ses ikke i sit overslag at have taget forbehold for sit honorars størrelse. I relation til at stille supplerende spørgsmål ønsker SKAT under den efterfølgende sag ved Landsskatteretten at gøre gældende, at det har betydning for værdiansættelsen af driftsbygningerne, at der på vurderingstidspunktet faktuelt var en animalsk svineproduktion i bygningerne, og at de allerede derfor ikke kunne anses for uanvendelige til erhvervsmæssig brug og slet ikke for udtjente som skønsmanden skriver i sin skønserklæring. Det kan derfor ikke på forhånd fuldstændig afvises, at skønsmandens besvarelse af det supplerende spørgsmål SS 1A kan få betydning for klageinstansens afgørelse af sagen.

SKAT har endvidere anført, at skønsmanden fremsendte sin skønserklæring pr. mail den 15. februar 2016, kl. 16.40, hvorfor denne tidligst anses for modtaget i retten den 16. februar 2016. Retten har i øvrigt ikke fastsat nogen frist for eventuelle supplerende spørgsmål, ligesom det ikke fremgår af ordlyden af retsplejelovens § 205, at der er en frist for fremsættelse af eventuelle supplerende spørgsmål på 2 uger. Det fremgår heller ikke af forarbejderne til § 205, at der skal fastsættes en frist på 2 uger. Det fremgår derimod, at der som udgangspunkt er en kortere frist for at komme med et udkast til eventuelle supplerende spørgsmål, men at der ikke er tale om nogen lovbestemt frist, hvis overskridelse medfører, at retten til supplerende spørgsmål fortabes.

Advokat OR har nærmere anført, at såfremt en part ønsker at stille supplerende spørgsmål, skal disse fremsendes til retten og modparten inden en frist fastsat af retten, jf. retsplejelovens § 205, stk. 2. Retten fastsatte samtidig med rettens udmeldelsesdekret af 18. december 2015 en 2 ugers frist til at fremsætte indsigelser mod skønshonorarets størrelse. Fristen regnes fra skønserklæringens modtagelse. Samme frist må gælde med hensyn til at stille supplerende spørgsmål. Skønserklæringen er modtaget pr. mail fra skønsmanden den 15. februar 2016. Da indsigelserne skulle fremsættes inden 2 uger efter skønserklæringens modtagelse, er fristen udløbet. Uanset om skønserklæringen først skulle anses at være modtaget den 16. februar 2016, udløb den af retten fastsatte frist forinden fremsendelsen af SKATs mail af 2. marts 2016. Om den samme frist på baggrund af rettens brev af 18. december 2015 gælder med hensyn til at fremsætte ønske om supplerende spørgsmål, eller om der gælder en anden kortere frist for at komme med et udkast til eventuelle supplerende spørgsmål, må være op til retten at træffe afgørelse om. Modparten har under alle omstændigheder forholdt sig passiv siden modtagelsen af skønserklæringen. Modparten har hverken reageret inden for 2 ugers fristen eller inden for en anden kortere frist. Modparten kan ikke på nuværende tidspunkt stille supplerende spørgsmål, da rekvirenten har haft en berettiget forventning om, at skønssagen var afsluttet som følge af, at modparten ikke havde reageret tidligere.

Rettens bemærkninger

Retten bemærker, at SKAT i en mail af 2. marts 2016 er fremkommet med indsigelser mod skønsmandens honorar, der er anført i skønsmandens skønserklæring, der i hvert fald er modtaget af parterne den 16. februar 2016.

Den 2 ugers frist til indsigelser mod skønsmandens honorar, der er anført i rettens brev af 18. december 2015, er herefter overskredet, hvorfor skønsmandens honorar på 32.400 kr. med tillæg af moms godkendes.

Det fremgår af retsplejelovens § 205, stk. 2, at såfremt en part ønsker at stille supplerende spørgsmål, skal disse fremsendes til retten og modparten inden en frist fastsat af retten, hvorefter retten træffer afgørelse om, hvorvidt de supplerende spørgsmål skal besvares skriftligt af skønsmanden ved en supplerende skønserklæring eller mundtligt af skønsmanden i et retsmøde.

Retten bemærker, at retten ikke i rettens brev af 18. december 2015 har fastsat frister for eventuelle supplerende spørgsmål. Retten har ej heller i forhold til SKATs mail af 2. marts 2016, hvor man tager forbehold for at stille supplerende spørgsmål, fastsat nogen frist for fremsendelse af de supplerende spørgsmål, idet retten bemærker, at SKATs supplerende spørgsmål allerede forelå den 4. marts 2016.

Herefter, og idet det i øvrigt ikke fremgår af forarbejderne til førnævnte bestemmelse, at der skulle være knyttet nogen tidsfrist til en anmodning om supplerende spørgsmål, tillader retten, at SKAT stiller supplerende spørgsmål SS 1A, idet retten bemærker, at advokat OR ikke er fremkommet med bemærkninger til indholdet af det supplerende spørgsmål.

T h i  b e s t e m m e s

Det tillades SKAT at stille supplerende spørgsmål SS 1A til skønsmanden.

Skønsmandens salær på 32.400 kr. med tillæg af moms, i alt 40.500 kr., godkendes.

Sagen sluttet.

Retten hævet.