Dato for udgivelse
01 Sep 2016 08:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Mar 2016 14:18
SKM-nummer
SKM2016.372.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
B-2461-15
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Anke, afvist, overskredet, ankefrist, kontortid
Resumé

Byretten havde ved dom af 1. oktober 2015 frifundet Skatteministeriet for skatteyderens påstand om, at hans skatteansættelse for indkomstårene 2003-2005 ekstraordinært skulle genoptages. Skatteyderen ankede byretsdommen ved ankestævning af 29. oktober 2015, der blev modtaget af landsrettens server den 29. oktober 2015 kl. 15.00.33 dansk tid.

Landsretten afviste af egen drift anken, idet stævningen var modtaget efter ankefristen, jf. retsplejelovens § 372, stk. 1 og 2.

Reference(r)

Retsplejeloven § 372

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2016-2 A.A.10.3.5.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Byrettens dom af 1. oktober 2015, SKM2015.692.BR

Parter

A

(Adv Khuram Riaz Ahmed)

Mod

Skatteministeriet

(Kammeradvokaten ved adv. Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af Østre landsdommerne

Lone Kerrn-Jespersen, Rosenløv og Anders Thøgersen (kst.)

Sagens oplysninger og parternes påstand

Byrettens dom af 1. oktober 2015 (BS K-1089/2014) (SKM2015.692.BR) er anket af A med påstand om, at Skatteministeriet dømmes til at anerkende, at appellantens skatteansættelse for indkomstårene 2003 til 2005 genoptages ekstraordinært.

Tidspunktet for domsafsigelsen blev meddelt parterne i retsmødet den 3. september 2015, hvor sagen blev hovedforhandlet.

Landsretten har i retsbog af 22. februar 2016 fastsat frist til den 29. februar 2016 til parternes eventuelle bemærkninger til en udskrift fra landsrettens e-mail system, hvoraf bl.a. fremgår, at ankestævningen blev modtaget af landsrettens server den 29. oktober 2015 kl.15.00.33 dansk tid.

Landsretten har ikke modtaget bemærkninger fra parterne.

Landsrettens begrundelse og resultat

Dommen i sagen blev afsagt den 1. oktober 2015, og ankefristen udløb derfor den 29. oktober 2015.

På det foreliggende må det lægges til grund, at ankestævningen er modtaget i landsretten pr. e-mail den 29. oktober 2015 kl. 15.00.33.

Ankestævningen er således modtaget efter landsrettens kontortid og anses derfor i relation til ankefristens beregning for at være modtaget den 30. oktober 2015. Anken er derfor iværksat for sent, jf. retsplejelovens § 372, stk. 1 og 2, hvorfor anken afvises.

T h i  k e n d e s  f o r r e t:

Denne ankesag afvises.

I sagsomkostninger for landsretten skal A inden 14 dage betale 1.250 kr. til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.