Indhold

Dette afsnit beskriver de regler, der skal følges, når der skal rettes i en allerede antaget fortoldningsangivelse. Der skelnes mellem tre former - korrektion, regulering og øvrige rettelser.

Afsnittet indeholder:

  • Rettelser i fortoldningsangivelsen
  • Korrektion
  • Øvrige rettelser.

Rettelser i fortoldningsangivelsen

Når der skal rettes i en allerede antaget fortoldningsangivelse, skelnes der mellem:

  • Korrektion
  • Øvrige rettelser.

Korrektion

Korrektioner omfatter udelukkende de tilfælde, hvor varemodtageren ikke har kunnet fremlægge tilfredsstillende faktura eller præferencedokumentation i forbindelse med fortoldning af varerne. Se afsnit F.A.33.7 Dokumentation ved indførsel af varer under afsnit om værdidokumentation. 

Se reglerne i GB artikel 254-259.

Tidsfrister

Tidsfristen for ekspeditioner med manglende værdidokumentation er 1 måned. Fristen kan efter anmodning i særlige tilfælde forlænges med yderligere 3 måneder. Tidsfristen regnes fra satsdatoen, jf. TBEK § 41, stk.1.

Tidsfristen for ekspeditioner med manglende præferencedokumentation er 1 måned. Fristen kan efter anmodning inden fristens udløb forlænges med yderligere 3 måneder. Tidsfristen regnes fra satsdatoen.

Når dokumentationen foreligger, eller senest når tidsfristen udløber, skal fortoldningen korrigeres. Hvis virksomheden ikke har foretaget en korrektion, inden tidsfristen udløber, ændrer toldsystemet automatisk det betalte depositum til tarifmæssig told.

Hvordan foretages korrektion?

Korrektionen kan, bortset fra kontingentekspeditioner, inden for tidsfristen foretages elektronisk uden SKATs medvirken.

For at få korrektionen medtaget i månedens afregning (importspecifikation), skal den være indsat i importsystemet senest den næstsidste hverdag i måneden. I denne sammenhæng anses den 31. december ikke som en hverdag. Hvis korrektionen afgives på en rettelsesangivelse på papir, skal denne indgives til SKAT, inden tidsfristens udløb. Se om rettelsesangivelsen og se blanketten på www.skat.dk.

Kan dokumentationen først fremlægges efter tidsfristen, kan korrektion kun foretages ved at indsende rettelsesangivelse eller anden skriftlig ansøgning, jf. § 41, stk. 5 i TBEK.

Kommer værdidokumentation for toldpligtige varer efter fristens udløb, kan rettelse undlades, hvis forskellen mellem det beregnede depositum og det korrekte toldbeløb er mindre end 75 kr. pr. angivelse. For toldfri eller toldfritagne varer kan rettelse undlades, hvis afvigelsen mellem den anvendte og den korrekte værdi er mindre end 1.000 kr. pr. varekode.

Der kan kun opnås præference- eller kontingenttoldbehandling, hvis tolden ikke er genindført den dag, hvor SKAT modtager ansøgningen, jf. TBEK § 41, stk. 4.

Øvrige rettelser

Bemærk:

Der er med EUTK sket væsentlige ændringer i forhold til ændring af en toldangivelse efter varernes frigivelse. Se afsnit F.A.16.1.6.3 Ændring af en toldangivelse. Afsnittet erstatter nedenstående tekst.

SKAT kan foretage revision af en angivelse, efter at varerne er frigivet, enten som følge af en efterkontrol eller som følge af en anmodning fra virksomheden, typisk i form af en rettelsesangivelse, jf. artikel 78 i TK.

Det betyder i praksis, at angivelsen rettes som følge af den/de konstaterede fejl, men også at angivelsen som helhed skal revideres, eller at der i modsat fald skal gives besked til virksomheden om, at det udelukkende er den anmodede fejl, der er taget stilling til.

En revision sker ofte i sammenhæng med en anmodning om toldgodtgørelse eller - fritagelse, jf. afsnit F.A.13 Godtgørelse og fritagelse eller en efteropkrævning jf. TK art. 220.