Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvilke andre forhold, end dem der er beskrevet i de foregående afsnit, der kan være af betydning, når man fortolder varer.

Dette afsnit indeholder:

  • Landingsattester
  • Særlige varebevægelser.

Landingsattester

Virksomhederne kan anmode SKAT om attestation af Landing Certificate, på blanket 19.025, som bevis for varers ankomst til Danmark. Blanketten skal underskrives af virksomheden og vedlægges nødvendig dokumentation. Blanketten findes på https://toldst.dk/erhverv/blanketter-og-koder/blanketter/19-told-oevrige-blanketter.

Særlige varebevægelser

Der gælder specielle angivelsesregler for en række særlige varebevægelser. Se Kommissionens forordning nr. 1982/2004 med senere ændringer.

Varer, der er omfattet af særlige varebevægelser ved fortoldning, er følgende:

  • Delsendinger
  • Varer til reparation af transportmidler
  • Informationsmedier
  • Anlæg på det åbne hav.

Delsendinger

Delsendinger omfatter maskiner og apparater mv. samt transportmateriel, der er omfattet af Toldtariffens kapitel 84-89, der leveres i flere komponenter på forskellige tidspunkter.

Ved fortoldning af delsendinger skal angivelsen indeholde oplysning om, hvilket led i leverancen der er tale om. Det angives derfor, om der er tale om første leverance i delsendingen, en løbende leverance eller en afsluttende leverance.

Dette angives ved hjælp af en kode på otte karakterer i enhedsdokumentets rubrik 41, supplerende enhed.

De otte karakterer

xxxxxxxx

Beskrivelse af de enkelte karakterer

Karakter: et

x

Angiv 1, 2 eller 9.

1 angives for første leverance

2 angives for løbende leverance

9 angives for sidste leverance

Karakter: to til fire

xxxx

Angiv løbenummeret for delsendingen

Karakter: fem til otte

xxx

Angiv antal supplerende enhed eller enheder

Varer til reparation af transportmidler

Det skal være muligt at skelne mellem midlertidig indførsel af varer til reparation af transportmidler og til anden reparation. Ved import af varer til reparation af transportmidler anvendes derfor procedurekode 99 00 1XX.

Informationsmedier

Ved informationsmedier forstås varer omfattet af varekoderne 37.06.xx.xx (mastere til film), 49.06.00.00 (tegninger) og 85.23.xx.xx. (indspillede datamedier mv.).

Som statistisk værdi i angivelsens rubrik 46 skal alene angives værdien af det databærende medie.

Værdien af den lagrede software, film mv. skal angives i rubrik 44.9 på følgende måde:

  • Ved massefremstillet software, film mv. angives "MASSE" samt værdien af det lagrede.
  • Ved specialudviklet software, film mv. angives "SPEC" samt værdien af det lagrede.