Indhold

I dette afsnit beskrives, hvilke dokumenter der skal være til rådighed for SKAT, for at en importør kan fortolde de varer, der ønskes importeret til Danmark.

Afsnittet indeholder:

 • Følgedokumenter
 • Værdidokumentation
 • Præferencedokumentation
 • Anden dokumentation.

Følgedokumenter

Det er en betingelse, at varemodtageren/repræsentanten er i besiddelse af de dokumenter, der er nødvendige, for at fortoldningen kan gennemføres, inden angivelsen indsendes, jf. TBEK § 39, stk. 2.

De dokumenter, der skal anvendes, er typisk:

 • Fakturaer
 • Fragtbreve eller lignende
 • Oprindelsesdokumenter
 • Bevillinger
 • Tilførselsanmeldelser
 • Fabrikanterklæringer
 • Indførselstilladelser mv.

Ved fortoldning på EF's enhedsdokument

Når fortoldningen afgives på EF's enhedsdokument, skal alle de dokumenter, der er nødvendige for fortoldningen, være vedlagt angivelsen, jf. TDL artikel 62, GB artikel 218 og TBEK § 39, stk. 1.

Ved elektronisk fortoldning

Når fortoldningen afgives elektronisk, skal dokumentationen som udgangspunkt ikke indsendes, men være til rådighed for SKAT på tidspunktet for fortoldningens antagelse i SKATs importsystem. Dokumentationen skal derfor kun vises, hvis SKAT forlanger det. Visse dokumenter skal dog altid vises i forbindelse med særlige varebestemmelser, se afsnit F.A.33.8 om andre forhold vedrørende fortoldning.

Dokumenterne skal opbevares hos varemodtageren i mindst 5 år efter fortoldningen, jf. TBEK § 39, stk. 2 og stk. 4.

Opbevaring af dokumenter skal ske sådan, at man ved hjælp af referencenummeret kan samle alle de dokumenter, der hører til fortoldningsekspeditionen.

Værdidokumentation

Faktura

Fakturaen skal altid vedlægges/være til stede ved en fortoldnings antagelse. Fakturaer, der er overført til varemodtageren via edb/telefax, kan anvendes som bekræftelsesdokumentation, jf. GB artikel 218, stk. 1 og TBEK § 39, stk. 1 og 2.

Er det ikke muligt at fremlægge tilfredsstillende faktura ved fortoldningen, kan varemodtageren anmode om at få en frist på en måned til at skaffe eller berigtige denne. Fristen kan forlænges med 3 måneder ved skriftlig anmodning om det, inden den oprindelige frists udløb.

Oplysning om manglende faktura og anmodning om frist til at skaffe den skal anføres af varemodtageren i enhedsdokumentets rubrik 44.9, se afsnit F.A.34 om udfyldning af fortoldningsangivelsen.

I sådanne tilfælde skal der deponeres et beløb for tolden, som SKAT skønner passende. Dette foregår ved, at varemodtageren anfører "DEPOSTIUM-FAKT" i rubrik 44.9 og angiver en skønnet toldværdi, som SKAT vurderer.

Korrektion på grund af manglende værdidokumentation kan inden for tidsfristen ske elektronisk uden SKATs medvirken, se afsnit F.A.33.9 om rettelser i fortoldningsangivelsen.

For at få korrektionen medtaget i månedens afregning (importspecifikation), skal den være indsat i importsystemet senest den næstsidste hverdag i måneden. I denne sammenhæng anses den 31. december ikke som en hverdag.

Se jf., TBEK § 41, stk. 1-3.

Toldværdideklaration

Skal der betales told af varens værdi - værditold - og har forsendelsen en samlet toldværdi på over 160.000 kr., skal der, med få undtagelser, afgives en toldværdideklaration, jf. GB artikel 218, stk. 1, litra b og artikel 179, stk. 1, se afsnittet om F.A.8 om toldværdi. Toldværdideklarationen skal afgives sammen med fortoldningsangivelsen, medmindre varemodtageren har afgivet en generel toldværdideklaration.

Værdideklaration

Der skal, med få undtagelser, afgives en værdispecifikation, uanset forsendelsens samlede værdi, hvis fortoldningen omfatter flere vareposter. En værdispecifikation skal have et indhold, der svarer til bagsiden af toldværdideklarationen, men der er i øvrigt ingen formkrav. Se afsnit F.A.10 om toldværdi.

Præferencedokumentation

Det er en betingelse for at opnå toldpræference, at der er dokumentation for varernes præference oprindelse, jf. GB artikel 218, stk. 1 c.

Er det ikke muligt at fremlægge tilfredsstillende præferencedokumentation ved fortoldningen, kan varemodtageren anmode om at få en frist på en måned til at skaffe eller berigtige den. Fristen kan forlænges med 3 måneder ved at anmode skriftligt om det, inden den oprindelige frists udløb, jf. TBEK § 41, stk. 1-3.

Oplysning om manglende præferencedokumentation og anmodning om frist til at skaffe den skal anføres af varemodtageren i enhedsdokumentets rubrik 44.9.

I sådanne tilfælde skal der deponeres et beløb for tolden, som svarer til den tarifmæssige told. Dette foregår ved, at varemodtageren anfører "DEPOSITUM-PREF" samt koden for, hvilken præference-ordning der deponeres for i rubrik 44.9. Importsystemet beregner herefter den tarifmæssige told i rubrik 47. Den beregnede told er opdelt i den præferentielle told (der under alle omstændigheder skal betales) samt den resterende told, som eventuelt kan tilbagebetales.

Korrektion som følge af manglende præferencedokumentation kan inden for tidsfristen ske elektronisk uden SKATs medvirken, se afsnit F.A.33.9 om rettelse af fortoldningsangivelsen. For at få korrektionen medtaget i månedens afregning (importspecifikation) skal den være indsat i importsystemet senest den næstsidste hverdag i måneden. I denne sammenhæng anses den 31. december ikke som en hverdag.

Anden dokumentation

Særlige tilladelser og certifikater mv.

Når der indføres varer, der er omfattet af særlige tilladelser, certifikater mv., skal disse tilladelser, certifikater mv. fremlægges eller være til stede på angivelsestidspunktet.

Er det ikke muligt at fremlægge tilfredsstillende tilladelser, certifikater mv. bliver angivelsen normalt afvist. Varerne kan derfor ikke bringes i fri omsætning eller frigives til fri disposition.

Fortoldningsangivelsen afvises dog ikke, hvis det kan godtgøres, at

 • det pågældende dokument eksisterer og er gyldigt
 • dokumentet ikke har kunnet vedlægges angivelsen på grund af omstændigheder, der ikke skyldes varemodtageren
 • enhver forsinkelse i registreringen af angivelsen vil forhindre varernes toldbehandling eller medføre, at de pålægges højere told mv.