Indhold

Dette afsnit beskriver proceduren for ekspresfortoldning, som bl.a. giver virksomheder mulighed for at disponere over varerne umiddelbart i forbindelse med, at varerne angives ved et toldekspeditions-sted. Ekspresproceduren omfatter to ordninger; fuldstændig ekspres og forenklet ekspres.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag
 • Hvad er ekspresproceduren?
 • Fuldstændig ekspres
 • Forenklet ekspres
 • Underretning af varemodtager om angivelse til forenklet ekspresfortoldning
 • Supplerende angivelse
 • Fælles regler for ekspresfortoldning og midlertidig opbevaring.

Formål og lovgrundlag

Formålet med ekspresproceduren er at give importøren mulighed for at disponere over varerne umiddelbart i forbindelse med angivelsen af varerne.

Reglerne om ekspresproceduren findes i EF-Toldkodeks TK og i gennemførelsesbestemmelserne til EF-Toldkodeks GB, i §§ 2, 13, 22, 33 og 81i TDL og § 6-8 og 34 i TBEK.

Hvad er ekspresproceduren?

Proceduren for ekspresfortoldning omfatter to ordninger:

 • Fuldstændig ekspres
 • Forenklet ekspres.

Forskellen på de to ordninger er kort beskrevet:

Fuldstændig ekspres

Forenklet ekspres

Kræves tilladelse fra SKAT

Nej

Ja

Skal alle oplysninger afgives samtidigt

Ja

Nej

Skal der afgives supplerende angivelse

Nej

Ja

Fordel ved anvendelse af ekspresproceduren

Fordelen for virksomhederne ved at anvende proceduren for ekspresfortoldning er, at importøren får mulighed for at disponere over varerne umiddelbart i forbindelse med, at varerne angives ved et toldekspeditionssted, jf. TBEK § 6.

Krav til anvendelse af proceduren

For at anvende ordningerne kræves det imidlertid, at alle eller en stor del af fortoldningsoplysningerne angives senest ved grænsepassagen, bl.a. varekoden, se afsnit F.A.34 om udfyldning af en fortoldningsangivelse.

Fuldstændig ekspres

Hvem kan anvende ordningen?

Alle, såvel private som virksomheder, kan anvende ordningen for fuldstændig ekspres uden yderligere tilladelse.

Hvor og hvornår kan fuldstændig ekspres anvendes?

Den fuldstændige ekspresfortoldning skal afgives senest, når varerne angives ved et toldekspeditionssted.

Fuldstændig ekspresfortoldning indeholder alle de oplysninger, der skal angives i forbindelse med fortoldningen.

Hvordan angives til fuldstændig ekspres

Den fuldstændige ekspresangivelse kan afgives enten elektronisk eller på EF's enhedsdokument.

Fordel ved at angive elektronisk

Den største fordel opnås ved at afgive angivelsen elektronisk senest to timer før varernes faktiske ankomst. På denne måde sikres det, at SKAT kan give besked om, at varerne er frigivet til fri disposition, eller at de er udtaget til kontrol uden yderligere ventetid.

Varer, der altid skal angives til fuldstændig ekspres

Følgende varer skal altid angives til fuldstændig ekspresfortoldning og må ikke fraføres ekspeditionsstedet, før toldbehandling har fundet sted, jf. TBEK § 34, stk. 1:

 • Varer, for hvilke der gælder nærmere bestemte særlige indførselsbestemmelser
 • Varer, hvis emballage er meget beskadiget
 • Varer, der indføres til private
 • Varer, der indføres til virksomheder, der er frataget eller nægtet toldkredit
 • Varer, der indføres til udenlandske varemodtagere.

I de tre sidstnævnte tilfælde kan ekspeditøren dog vælge at oplægge varerne på sit eget midlertidige oplag. I sådanne tilfælde er det ekspeditøren der hæfter for told og afgifter. Se afsnit F.A.33.5 om "Standardproceduren".

I de ovenfor tre sidstnævnte tilfælde gælder desuden, at varerne ikke må fraføres ekspeditionsstedet, før end told mv. er betalt, jf. TDL § 33 og TBEK § 6, stk. 5.

Forenklet ekspres

Hvem kan anvende ordningen?

For at benytte ordningen for forenklet ekspres kræves det, at importøren har en tilladelse til det, jf. GB artikel 263-267 og TBEK § 7, stk. 1, se også afsnit F.A.33.6 om forenklede fremgangsmåde, bevilling til forenklet angivelse og hjemstedsordningen herunder enhedsbevilling.

Hvor og hvornår kan forenklede ekspres anvendes?

Den forenklede ekspresfortoldning skal afgives senest, når varerne angives ved et toldekspeditionssted.

Den forenklede ekspresfortoldning indeholder ikke samtlige de oplysninger, der skal angives i forbindelse med fortoldningen, men dog tilstrækkeligt med oplysninger til, at varerne kan frigives umiddelbart i forbindelse med deres faktiske ankomst, se afsnit F.A.34 om udfyldning af fortoldningsangivelsen.

Hvordan angives til forenklet ekspres?

Den forenklede ekspresangivelse kan afgives elektronisk eller på EF's enhedsdokument.

Fordel ved at angive elektronisk

Den største fordel opnås ved at afgive angivelsen elektronisk senest to timer før varernes faktiske ankomst. På denne måde sikres det, at SKAT kan give besked om, at varerne er frigivet til fri disposition, eller at de er udtaget til kontrol uden yderligere ventetid.

Forenklet ekspresfortoldning kan ikke anvendes

Metoden kan ikke anvendes ved:

Anmodning om kontingenttoldbehandling, se afsnit F.A.7 om bl.a. toldkontingent

Kontant sikkerhedsstillelse for antidumpingtold, se afsnit F.A.8 om bl.a. antidumping

 • Til- eller fraførsel fra toldoplag, se afsnit F.A.21 om toldoplag
 • Forenklet bevillingsudstedelse, se i afsnit F.A.33.6 om forenklede fremgangsmåder - bevilling til forenklet angivelse og hjemstedsordningen - herunder enhedsbevilling.

Se TBEK § 7, stk. 5.

Underretning af varemodtager om angivelse til forenklet ekspresfortoldning

Hvem underetter hvem?

Er det en speditør, der står for angivelse til forenklet ekspresfortoldning, kræver det en fuldmagt fra varemodtager, og speditøren skal underrette varemodtageren om angivelsen, jf. TBEK § 8.

Ekspeditøren har bevisbyrden for, at underretningen er sket.

Krav til underretningen

Det bør af underretningen tydeligt fremgå, at der er tale om varer, der er angivet til forenklet ekspresfortoldning, og at ekspresfortoldningen skal efterfølges af en supplerende angivelse.

Ekspeditørens navn, adresse og eventuelt telefonnummer skal fremgå af underretningen, så importøren kan se, hvem der har foretaget ovennævnte angivelser.

Supplerende angivelse

Krav til anvendelse af forenklet ekspresangivelse

For hver forenklet ekspresangivelse skal der afgives en supplerende ekspresangivelse.

Hvordan angives den supplerende ekspresangivelse?

Den supplerende ekspresangivelse kan angives elektronisk eller på EU's enhedsdokument.

Supplerende ekspresangivelse

Hvis den supplerende angivelse sker elektronisk, skal den afgives senest den anden hverdag i måneden efter den forenklede ekspresangivelse er antaget, jf. TBEK § 7, stk. 3.

Supplerende ekspresangivelse via EF's enhedsdokument

Hvis den supplerende angivelse foretages på EF's enhedsdokument, skal den afgives til SKAT senest den sidste hverdag i den måned, hvor den forenklede ekspresangivelse er antaget.

Tidsfrister

Hvis angivelsesfristen overskrides, foretager SKAT en skønsmæssig ansættelse af told mv., jf. TDL § 13, stk. 2. Se afsnit F.A.33.11 om skønsmæssig ansættelse.

Fælles regler for ekspresfortoldning og midlertidig opbevaring

Tilladelse til periodeangivelse

Varemodtagere, der har betydelig import af ensartede toldfri varer, kan få tilladelse til at afgive en samlet fortoldningsangivelse - periodeangivelse - af indførsler foretaget i en måned, jf. TBEK § 28.

Hvordan angives til periodeangivelse?

Når varerne ankommer til grænsen, angives de på en summarisk angivelse til periodeangivelse. På angivelsen udfyldes de samme rubrikker som ved angivelse til midlertidig opbevaring på oplag. I rubrik 30, bevillingstype, anføres bevillingstypen for periodeangivelse.

Ved periodens afslutning afgives en samlet standardfortoldning for de varer, der kan slås sammen på en angivelse. Det vil sige, at rubrik 8 - 46 skal være ens.

Ved ensartede varer forstås varer med:

 • Samme varekode
 • Samme toldmæssige status
 • Samme transportmåde
 • Samme indførselssted
 • Samme afsendelsesland
 • Samme oprindelsesland.

Ved betydelig import forstås, at varemodtageren inden for et år regner med at skulle foretage mindst 50 indførsler af den samme vare.

Brevpostforsendelser

Varemodtagere, der er registreret efter momsloven samt biblioteker og lignende, kan få tilladelse til at få udleveret udenlandske brevpostforsendelser direkte fra postvæsenet mod månedsvis afregning af told.

Tilladelsen kan kun omfatte:

 • Tidsskrifter
 • Bøger
 • Noder
 • Tryksager
 • Film
 • Frimærker til samlerbrug.

Varemodtageren skal afgive en samlet fortoldningsangivelse - periodeangivelse - over de indførsler, der er foretaget i måneden.