Indhold

Dette afsnit indeholder regler og betingelser for varer til NATO, diplomatiske og konsulære repræsentationer, internationale organisationer og deres personale.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag
 • Generelt om told- og afgiftsfrihed
 • Momsgodtgørelse
 • Momsfritagelse.

Formål og lovgrundlag

Danmark har tiltrådt en række internationale konventioner og overenskomster, hvorefter der kan gives told- og afgiftsfrihed for varer, der indføres til diplomatiske og konsulære repræsentationer, internationale organisationer og personalet.

Formål

Formålet med reglerne om told- og afgiftsfrihed er at opfylde de diplomatiske repræsentationer og internationale organisationers krav om immunitet.

Lovgrundlag

Reglerne om told- og afgiftsfrihed findes i

 • TDL § 2, stk. 1, jf. § 4, stk. 1, samt jf. Rådets forordning nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en EU-ordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter i henhold til konkrete aftaler med de gældende internationale organisationer og institutioner
 • TDL § 4, nr. 3. Reglerne for fritagelse for registreringsafgift for motorkøretøjer findes i § 2, stk. 2, i Registreringsafgiftsloven.

Følgende internationale konventioner og overenskomster er godkendt og gældende:

Internationale konventioner og overenskomster

Artikler

Konvention om FN's rettigheder

Art. II, stk. 7b i bek. af 10. juli 1948

Art. III, stk. 9b i bek. af 11. april 1950

Overenskomst af 29. juni 1955 mellem Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og den danske regering om rettigheder og immuniteter mv.

Art. VIII

Aftale af 12. april 1983 med De forenede Nationer om Hovedkontoret i København for UNICEF's integrerede forsyningscenter

Art. VIII

Aftale af 25. januar 1989 med De forenede Nationers Udviklingsprogram om hovedkontoret i København for det fælles indkøbskontor, IAPSO

Art. VIII

Aftale af 31. januar 1989 med De forenede Nationer om FN's Informationskontor for de nordiske lande i København

Art. V

Aftale af 18. september 1991 med the European Radio Communications Committee om etablering af hovedkvarter for the European Radio Communications Office, ERO

Art. VIII

Aftale af 15. januar 1993 med CSCE-forsamlingen om etableringen af et CSCE-sekretariat i København

Værtsaftale af 2. juni 1995 for Østersørådets Kommissær for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigeheder, herunder Rettigheder for Personer tilhørende Mindretal og dennes sekretariat i København

Værtsaftale af 20. maj 1997 med the Division for Procurement Projects, United Nations Office for Project Services (UNOPS)

Memorandum of Understanding af 14. juni 1996 med FN's Landbrugs- og Fødevareorganisation om etablering af FAO projektet EASTFISH i København

Overenskomst af 19. juni 1951 mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker, protokol af 28. august 1952 om status for internationale militære hovedkvarterer oprettet i henhold til Den Nordatlantiske Traktat eller overenskomst af 19. juni 1995 mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat og de øvrige deltagende stater i Partnerskab for Fred vedrørende status for deres styrker med tillægsprotokol af samme dato og yderligere tillægsprotokol af 19. december 1997

Art. IV

Art. VIII

Wienerkonventionen af 18. april 1961 om diplomatiske forbindelser

Art. 36, stk. 1, pkt. a og b og art. 37, stk. 1 og 2

Wienerkonventionen af 24. april 1963 om konsulære forbindelser

Art. 50, stk. 1, pkt. a og b samt stk. 2

2. protokol af 8. april 1965 vedrørende EU´s Privilegier og immuniteter

Art. 4

Art. 12

Overenskomst af 24. juli 1968 mellem Det internationale Havundersøgelsesråd og den danske regering

Art. IV

Art. VIII

Konvention af 30. maj 1975 vedrørende oprettelsen af en europæisk rumorganisation. Told- og afgiftsfritagelsen omfatter udelukkende varer, der indføres til brug for rumforskningsopgaver i henhold til ESA-programmet

Aftale af 13. maj 1987 med Finland, Island, Norge og Sverige om den retlige stilling for Nordisk Ministerråds Sekretariat og Nordisk Råds Præsidiesekretariat samt tillægsprotokol af 13. maj 1987

Art. 6

Art. 8

Aftale af 10. maj 1995 med Det Europæiske Miljøagentur om hjemsted

Aftale af 3. juni 1997 for personel ved det multinationale hovedkvarter i Nordsjælland (SHIRBRIG)

Generelt om told- og afgiftsfrihed

Ved import af varer til Danmark fra et land udenfor EU skal der afgives en fortoldningsangivelse for at opnå told- og afgiftsfrihed. Danske provianteringsvirksomheder kan levere told- og afgiftsfrit til diplomater, konsuler og internationale organisationer, der er med i ordningen.

Specielt for diplomater og konsuler og internationale organisationer

De skal være omfattet af bestemmelserne, og de skal være optaget i Udenrigsministeriets diplomatkalender for at være berettiget til ordningen om fritagelse af told og afgifter.

Sammen med fortoldningsangivelse skal der være en tolddeklaration for:

 • Diplomater og konsulære repræsentationer, blanket nr. 13.004
 • Internationale organisationer, undtagen NATO, blanket nr. 13.005
 • Missionschefer, der er akkrediteret i Danmark, men ikke bor i Danmark, blanket nr. 13.006

Det gælder for alle deklarationerne, at de skal være underskrevet af ansøger selv og af chefen for repræsentationen eller organisationen.

Specielt for NATO's personale

For at NATOs personel kan opnå told- og afgiftsfrihed for varer, skal hver enkelt person være anmeldt til Forsvarsministeriet som berettiget til ordningen. Vedkommende skal være optaget på en personliste, der udarbejdes af Forsvarskommandoen.

Reglerne er:

 • Ved indførsel af motorkøretøjer, personlige effekter mv. skal der, sammen med fortoldningsangivelsen, indgives en tolddeklaration, og i nogle tilfælde et dokument, der kaldes "application", og som kan findes under blanketter, dokumenter og koder.
 • Indførsel af varer til udenlandske militære styrker kræver en erklæring, og i andre tilfælde et certifikat, Certificate Pol and Rations.
 • Indførsel af øl, vin, spiritus og tobaksvarer betinges af, at der afgives et certifikat, Certificate Duty free Items. Inden indførsel skal certifikatet påtegnes af Toldstyrelsen.
 • Ansøgning af told- og afgiftsfrit køb af motorkøretøjer skal sendes til Toldstyrelsen.

Momsgodtgørelse

Momsgodtgørelse kan i visse tilfælde ydes for konsuler, diplomater og internationale organisationer. Ordningen administreres af Udenrigsministeriet, med undtagelse af NATO, hvor administrationen sker hos Forsvarsministeriet. Se Momsvejledningen afsnit D.A.10.3.8.

Momsfritagelse

Efter aftale mellem Skatteministeriet og Udenrigsministeriet kan diplomater, konsuler og internationale organisationer, med undtagelse af NATO, købe øl, vin, spiritus og tobaksvarer hos punktafgiftsregistrerede virksomheder, uden at betale punktafgift og moms.