åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Ethvert element, der er installeret, og som udgør en integrerende del af en bygning eller et bygningsværk, uden hvilket den pågældende bygning eller det pågældende bygningsværk er ufuldstændig(t), f.eks. døre, vinduer, tage, trapper og elevatorer. Se momsforordningen, artikel 13b, litra c).

Med "integrerende" i denne sammenhæng menes, at bygningen eller bygningsværket ikke ville være fuldstændig(t) uden dette element.

Det vil sige, at et element, der ellers ville være en løsøregenstand, kan betragtes som fast ejendom, hvis det udgør en integrerende del af en bygning eller et bygningsværk.

Når et element installeres i en bygning eller et bygningsværk, betyder det, at det anbringes eller fastgøres på en sådan måde, at det er klar til brug i denne bygning eller dette bygningsværk. Elementet er som regel forankret eller fastgjort til bygningen eller bygningsværket, eller det kan blot være anbragt i den/det, og det vil ofte kunne fjernes eller udskiftes.

Det afhænger af bygningens eller bygningsværkets karakter, om de pågældende elementer skal betragtes som elementer, uden hvilke bygningen eller bygningsværket anses for at være ufuldstændig(t).

Det er bygningens eller bygningsværkets anvendelse, der afgør, hvilke elementer der udgør en integrerende del af den/det. Hvis en bygning f.eks. anvendes til beboelse, skal elementer såsom døre og vinduer, der er installeret i denne bygning, anses for at indgå i en helhed sammen med bygningen, fordi disse elementer er nødvendige for, at bygningen kan betragtes som en bolig. Disse elementer vil ikke nødvendigvis svare til dem, der kræves i en lagerbygning eller fabrik eller i bygningsværker som elværker, broer eller tunneller.

I visse tilfælde vil der være behov for specifikke elementer for at gøre en bygning eller et bygningsværk egnet til en bestemt anvendelse, f.eks. et udsugningsanlæg på en fabrik eller sikringsanordninger i et fængsel.

Med andre ord, hvis disse elementer blev fjernet, og bygningen eller bygningsværket herefter ikke længere kan opfylde det tilsigtede formål eller funktion, vil disse elementer være at anse som en integrerende del af den faste ejendom. Et eksempel herpå kan være vingerne eller andre generatorkomponenter til en vindmølle, da denne vil være ufuldstændig uden.

Elementer, udstyr eller maskiner, som ikke mister deres individuelle karakter eller strukturelle integritet uanset om de er forankret til en bygning eller et bygningsværk eller ej, er blot løsøre i en bygning eller et bygningsværk, der også er fuldstændig(t) uden disse elementer.
Se også D.A.5.9.2.2.4.

De integrerede elementer har til formål at forbedre eller effektivisere bygningens eller bygningsværkets anvendelse eller udnyttelse som bygning eller bygningsværk.

Hvis et element, der er installeret i en bygning eller et bygningsværk, bidrager til at gøre bygningen eller bygningsværket fuldstændig(t) i betragtning af de almindelige kendetegn ved bygningen eller bygningsværket og den funktion, som den/det skal opfylde, anses elementet for at udgøre en integrerende del heraf.

Eksempler på elementer, der udgør integrerende bygningsdele:

 • Døre
 • Vinduer
 • Tage
 • Trapper
 • Elevatorer
 • Udsugningsanlæg på en fabrik
 • Sikringsanordning i et fængsel
 • Isolering
 • Skillevægge
 • Vægge og gulvbelægninger
 • El-, VVS-, ventilations-, varme- eller kuldeinstallationer

- derimod er de primære installationer som f. eks. kloakrør, faldstammer omfattet af artikel 13b, litra b)

 • Drænsystemer
 • Solceller installeret på en bygning
 • Vinger - og andre generatorkomponenter - på en vindmølle 

  Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

  Skemaet viser relevante afgørelser på området:

  Afgørelse

  Afgørelsen i stikord

  Yderligere kommentarer

  Skatterådet

     

  SKM2019.291.SR

  Ydelser i form af levering af koblingsdiagrammer, software, koblingsskabe, kabler, kabelveje, softwareinstallering, som alle blev installeret og idriftsat i et palletransportsystem i en lagerbygning i Danmark, havde leveringssted her i landet, da ydelserne vedrørte fast ejendom beliggende i Danmark.

  Den udenlandske leverandør havde hverken etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted her i landet, hvorfra ydelserne blev leveret. Det var derfor leverandørens kunde, som var betalingspligtig for momsen.

  Leveringsstedet for ydelser omfattet af ML § 16, stk. 1, som blev leveret til den udenlandske leverandør, var ikke her i landet, da den udenlandske leverandør hverken havde etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed, eller et fast forretningssted, hvortil ydelserne blev leveret, her i landet.