Skattepligtige, der har et fast driftssted, er omfattet af oplysnings- og dokumentationspligten i hhv. SKL § 38 og § 39. Se afsnit C.D.11.13 om de generelle krav til dokumentation.

Derudover er der særlige krav til dokumentationsmaterialet, som følge af, at der skal udarbejdes en særlig funktionsanalyse (funktions- og faktumanalyse).

På grund af betydningen af tildeling af aktiver og risici, for fastlæggelsen af både det faste driftssteds fortjeneste samt en passende finansieringsstruktur, er det nødvendigt, at det kan dokumenteres, hvordan aktiver er tildelt, risici målt (eller hvorfor det ikke er anset for nødvendigt at måle risici) samt hvordan tildelingen af fri kapital og renteomkostninger mv. er sket.

Dokumentation for en intern handel er relevant for, at en intern handel, herunder karakteren af en handel, kan anerkendes under første trin af AOA'en.

Se også

  • Afsnit C.D.11.11.1.3.2.1 Første trin i OECD's metode (AOA), hvor funktions- og faktumanalysen er beskrevet.
  • PE-rapportens Del 1 afsnit D-2 for vejledning om udarbejdelse af en skattebalance for et fast driftssted, herunder om tildeling af kapital samt måling af aktiver og risici for tildeling af kapital.

"Interne handler" (transaktioner) indenfor samme juridiske enhed, har ingen juridiske konsekvenser for virksomheden. I mangel af fx juridisk bindende kontrakter, vil det være nødvendigt på anden måde at kunne dokumentere, at en handel er gennemført.

Virksomheden skal klart kunne påvise, at en handel (intern transaktion) er gennemført, for at den kan anerkendes. Dette kan indebære, at virksomheden må lave grundigere undersøgelser, for at skabe den nødvendige dokumentation.

Regnskabsmæssig registrering og samtidig dokumentation, der viser en handel, der overfører økonomisk signifikante risici, ansvar og goder, vil være et nyttigt udgangspunkt for dokumentationsmaterialet.

I forholdet mellem et fast driftssted og den øvrige del af samme juridiske enhed, er det således ikke alene prisfastsættelsen, der skal dokumenteres, men også selve eksistensen samt karakteren mv. af en intern handel, samt tildelingen af aktiver, risici, og kapital mv.

Se også

  • Afsnit C.D.11.13.1.2.4.6 om beskrivelse af transaktioner med faste driftssteder i den landespecifikke dokumentation.